Protokół VI posiedzenia plenarnego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego w dniu 12 czerwca 2003 r.

czwartek, 23 października 2003

I

Prof. J. Błażejowski otworzył VI posiedzenie plenarne Rady Głównej i powitał jego uczestników.

II

Jednomyślnie uchwalono następujący porządek obrad:

 • Informacje o działalności Prezydium RG w okresie 16.05-11.06.03r.
 • Stanowisko w sprawie dokumentu Komisji Wspólnot Europejskich zatytułowanego "Rola uniwersytetów w Europie wiedzy".
 • Stanowisko w sprawie przyszłości nauki polskiej wobec przyjęcia Polski do Unii Europejskiej.
 • Zaopiniowanie wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych.
 • Zaopiniowanie projektów rozporządzeń MENiS w sprawach:
  1. warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników uczelni państwowych,
  2. warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowej uczelni zawodowej,
  3. dokumentacji przebiegu studiów,
  4. szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów studenckich i pożyczek studenckich, rozliczeń z tytułu pokrywania odsetek należnych bankom od kredytów studenckich oraz wysokości oprocentowania pożyczki i kredytu studenckiego spłacanego przez pożyczkobiorcę lub kredytobiorcę,
  5. określenia standardów nauczania dla poszczególnych kierunków studiów i poziomów kształcenia.
 • Akt dekoracji odznaczeniami państwowymi prof. B. Fechnera oraz prof. A. Gomulińskiego.
 • Zaopiniowanie projektu zadania zleconego dotyczącego organizacji IV Ogólnopolskiego Forum Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych.
 • Zatwierdzenie protokołu III posiedzenia plenarnego RG.
 • Sprawy różne.

III

Członkowie Prezydium RG poinformowali o przebiegu spotkań, w których uczestniczyli:

 • Prof. T. Sławek - posiedzeniu KRUP, które odbyło się w dniach 24-25.05.03r. Spotkanie zdominowała dyskusja nad wstępnym projektem ustawy "Prawo o szkolnictwie wyższym". Analizowano też koncepcję wprowadzenia kart czipowych, w miejsce legitymacji, dla wszystkich studentów polskich. W tej sprawie zabrał głos prof. J. Madey, uczestniczący w realizacji tego projektu. Stwierdził, że prace nad kartami są już zaawansowane i w niedługim czasie pilotażowe powinny być wprowadzone w wytypowanych uczelniach.
 • Prof. J. Błażejowski:
  • Zgromadzeniu Ogólnym PAN dn. 22.05.03r., które było poświęcone początkom rozwoju cywilizacji. W kolejnym dniu obrad poruszone zostały problemy funkcjonowania oraz kierunki rozwoju PAN;
  • forum JB-R dn. 23.05.03r., zorganizowanym przez Radę Główną JB-R;
  • konferencji pt. "Przyszłość polskiej nauki i szkolnictwa wyższego", dn. 3.06.03r.;
  • seminarium pt. "Kierunki kształcenia i standardy nauczania w polskim szkolnictwie wyższym", dn. 4.06.03r.;
  • posiedzeniu KRASP w dn. 5-7.06.03r., na którym podjęta została uchwała popierająca dalsze prace nad nową ustawą "Prawo o szkolnictwie wyższym" (zwrócono również uwagę na kwestię elektronicznych legitymacji studenckich oraz ubezpieczeń studentów);
  • konferencji pt. "Obywatelska odpowiedzialność za edukację narodową", dn. 10.06.03r.;
 • Prof. J. Błażejowski oraz dr hab. A. Błach - naradzie rektorów uczelni artystycznych w dn. 2-3.06.03r., poświęconej m. in. standardom nauczania w zakresie dziedzin artystycznych oraz projektowi ustawy "Prawo o szkolnictwie wyższym". Prof. H. Kuźniak podziękował przedstawicielom RG za udział w posiedzeniu.
 • Prof. W. Mitkowski - XIII Zjeździe dziekanów wydziałów elektrycznych, elektroniki, telekomunikacji i informatyki w dn. 9-11.06.03r. (dziekani zajęli stanowisko w sprawie projektu ustawy "Prawo o szkolnictwie wyższym").
 • Prof. J. Madey - o nadaniu tytułu doktor honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego Eugenio Barba, dn. 28.05.03r.
 • Prof. H. Kuźniak - o nadaniu tytułu doktor honoris causa Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie Placido Domingo, dn. 8.06.03r.
 • Prof. R. Będziński - o nadaniu tytułu doktor honoris causa Politechniki Wrocławskiej Philippe Busquin, komisarzowi UE do spraw badań naukowych, dn. 22.05.03r.

IV

Prof. J. Błażejowski poinformował o:

 • liście Pani Minister K. Łybackiej, z dnia 28.05.03r., doceniającym dotychczasowy wkład RG w przygotowywanie standardów nauczania. Pani Minister zwróciła się do Rady o dalszy czynny udział w pracach nad standardami,
 • projekcie ustawy "Prawo o szkolnictwie wyższym" nadesłanym przez KSN NSZZ "Solidarność", dn. 29.05.03r.

V

Prof. T. Sławek przedstawił projekty dwóch stanowisk w sprawie:

 • dokumentu Komisji Wspólnot Europejskich zatytułowanego "Rola uniwersytetów w Europie wiedzy",
 • przyszłości nauki polskiej wobec przyjęcia Polski do Unii Europejskiej.

W dyskusji udział wzięli: prof. R. Będziński, prof. J. Błażejowski, prof. S. Dzięgielewski, prof. K. Dziworska, prof. H. Kuźniak oraz prof. S. Wrona.

RG jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała powyższe stanowiska, podkreślając wagę obu dokumentów i zaznaczając potrzebę ich upowszechnienia. Stanowiska Nr 13/2003 RG (RG druk Nr 62) i Nr 14/2003 RG (RG druk Nr 63) stanowią załączniki do oryginału protokołu.

VI

Prof. B. Ginter przedstawił wnioski jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych.

RG wydała jednomyślnie pozytywną opinię o wnioskach:

 • Instytutu Matematyki Politechniki Wrocławskiej - o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk matematycznych w dyscyplinie "matematyka";
 • Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego Akademii Medycznej we Wrocławiu - o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk medycznych w dyscyplinie "stomatologia";
 • Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie - o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie "informatyka";
 • Wydziału Informatyki Politechniki Szczecińskiej - o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie "informatyka";
 • Wydziału Melioracji i Inżynierii Środowiska Akademii Rolniczej w Poznaniu - o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie "kształtowanie środowiska";
 • Wydziału Ochrony Środowiska i Rybactwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie - o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie "kształtowanie środowiska";
 • Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego - o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego nauk matematycznych w dyscyplinie "matematyka".

Poniższe wnioski uzyskały pozytywną opinię RG przy 1 osobie wstrzymującej się od głosu:

 • Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego - o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego nauk fizycznych w dyscyplinie "fizyka";
 • Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego - o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk fizycznych w dyscyplinie "astronomia".

RG zaopiniowała pozytywnie wniosek, przy 2 osobach głosujących przeciwko oraz 2 wstrzymujących się:

 • Wydziału Fizjoterapii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk medycznych w dyscyplinie "medycyna".

RG zaopiniowała jednomyślnie negatywnie wnioski:

 • Wydziału Ekonomii i Administracji Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach - o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie "ekonomia" z uwagi na niespełnienie wymogów kadrowych (niedostateczną liczbę nauczycieli akademickich z tytułem naukowym profesora lub stopniem naukowym doktora habilitowanego reprezentujących dyscyplinę "ekonomia"), skromny dorobek naukowy pracowników i doświadczenie w promowaniu młodej kadry oraz zawężony zakres prowadzonych badań (dominującą rolę odgrywają badania z zakresu ekonomiki rolnictwa);
 • Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego - o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego nauk matematycznych w dyscyplinie "informatyka" - z uwagi na brak oświadczeń niektórych osób z tytułem naukowym profesora lub ze stopniem naukowym doktora habilitowanego określających charakter ich zatrudnienia;
 • Wydziału Fizjoterapii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego nauk medycznych w dyscyplinie "biologia medyczna" z uwagi na fakt, że nie spełnia on ustawowych wymagań w zakresie zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy odpowiedniej liczby pracowników z tytułem naukowym profesora lub ze stopniem naukowym doktora habilitowanego reprezentujących dyscyplinę "biologia medyczna" (nawet na poziomie wymaganym dla uzyskania uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora).

RG zaopiniowała negatywnie, przy 1 osobie popierającej i 1 wstrzymującej się od głosu, wniosek:

 • Wydziału Fizjoterapii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk medycznych w dyscyplinie "medycyna", gdyż wymieniona jednostka zbyt krótko posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora, stąd wniosek należy uznać za przedwczesny.

RG zaopiniowała negatywnie, przy 1 osobie wstrzymującej się od głosu, wniosek:

 • Wydziału Humanistycznego Wyższej Szkoły Humanistyczno - Ekonomicznej w Łodzi - o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie "pedagogika" z uwagi na brak specjalistów z podstawowych specjalności wyżej wymienionej dyscypliny (takich jak: pedagogika ogólna, dydaktyka ogólna, historia wychowania i myśli pedagogicznej) oraz niedostateczny dorobek naukowo - badawczy jednostki.

Głos zabrał prof. R. Będziński, który zwrócił uwagę na sprawę przekształceń w uniwersytetach polskich - a zwłaszcza w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi - i problematykę nazewnictwa nowo powstałych wydziałów na przykład Wydziału Fizjoterapii.

Uchwała Nr 29/2003 RG stanowi załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 54).

VII

Prof. K. Dziworska przedstawiła dwa projekty rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej i Sportu:

 • zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników uczelni państwowych,
 • zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowej uczelni zawodowej.

Powyższe projekty wywołały ożywioną dyskusję wśród członków RG. O udzielenie dodatkowych informacji poproszenie zostali przedstawiciele MENiS: dyr. W. Pakuła (DE) oraz pani E. Trojanowska (DSW). W dyskusji udział wzięli: prof. R. Będziński, prof. J. Błażejowski, prof. K. Dziworska, prof. T. Filipiak, prof. H. Grabowski, prof. T. Sławek oraz dr K. Wańkowicz.

RG zaopiniowała pozytywnie pierwszy z projektów przy 2 osobach wstrzymujących się od głosu. Rada z niepokojem konstatowała zachwianie się obecnego systemu obliczania wysokości nakładów przeznaczonych na płace dla pracowników szkolnictwa wyższego. Po zawieszeniu funkcjonowania mechanizmów podziału dotacji wynikających z algorytmu, przyjęta została zasada naliczania dotacji na wynagrodzenia według stanu zatrudnienia w danym roku kalendarzowym. RG zwróciła uwagę, iż sytuacja ta grozi destabilizacją polityki kadrowej i płacowej szkół wyższych, a także trudnymi do ocenienia konsekwencjami finansowymi zarówno dla budżetu resortu, jak i uczelni. RG apelowała o pilne podjęcie prac nad opracowaniem nowego algorytmu podziału dotacji na wynagrodzenia w państwowych szkołach wyższych.

Uchwała Nr 35/2003 RG stanowi załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 60).

Drugi dokument, dotyczący wynagrodzeń pracowników uczelni zawodowych, uzyskał pozytywną opinię RG przy 1 osobie wstrzymującej się od głosu. Uchwała Nr 36/2003 RG stanowi załącznik do oryginału (RG druk Nr 61).

VIII

Dr J. Kosiewicz omówił projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie dokumentacji przebiegu studiów.

RG jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt z następującymi uwagami:

 • w § 3 ust.3 wyraz "zamiast" należy zastąpić wyrazem "oprócz",
 • w § 10 ust.1 należy wykreślić wyrazy "oraz indeksu",
 • w załączniku Nr 1 "Wzór indeksu" na stronach od 8 do 80 należy znaleźć miejsce na wpisywanie liczby punktów ECST.

Uchwała Nr 32/2003 RG stanowi załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 57).

IX

Przewodniczący Rady zwrócił się z prośbą do dyr. E. Sieczek, przedstawicielki Departamentu Szkolnictwa Wyższego MENiS, o omówienie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów studenckich i pożyczek studenckich, wysokości kredytu studenckiego i pożyczki studenckiej, warunków i trybu rozliczeń z tytułu pokrywania odsetek należnych bankom od kredytów studenckich oraz wysokości oprocentowania pożyczki i kredytu studenckiego spłacanego przez pożyczkobiorcę lub kredytobiorcę.

W dyskusji udział wzięli: prof. J. Błażejowski, student R. Sarnecki oraz dyr. E. Sieczek.

RG jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt. Uchwała Nr 31/2003 RG stanowi załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 56).

X

Prof. J. Błażejowski zapoznał zebranych z projektem rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia standardów nauczania dla poszczególnych kierunków studiów i kierunków kształcenia, proponując jego pozytywne zaopiniowanie.

RG jednomyślnie podjęła uchwałę Nr 34/2003 RG, która jest załącznikiem do oryginału protokołu (RG druk Nr 59).

XI

Po przerwie prof. J. Błażejowski powitał Panią Minister Edukacji Narodowej i Sportu K. Łybacką, prof. A. Pelczara - przewodniczącego RG dwóch poprzednich kadencji - oraz prof. B. Fechnera i prof. A. Gomulińskiego - uhonorowanych odznaczeniami państwowymi.

Pani Minister dokonała aktu dekoracji odznaczeniami państwowymi na podstawie postanowień Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 04.04.2003 roku o nadaniu orderu:

Na podstawie artykułu 138-ego Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 02.04.1997 roku oraz ustawy z dnia 16.10.1992 roku o orderach i odznaczeniach, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, zaopiniowany przez kapitułę Orderu Odrodzenia Polski, odznaczony zostaje Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski Bogdan Józef Fechner za wybitne zasługi w pracy naukowej i dydaktycznej i za działalność na rzecz Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego.

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 04.04.2003 roku o nadaniu orderu:

Na podstawie artykułu 138-ego Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 02.04.1997 roku oraz ustawy z dnia 16.10.1992 roku o orderach i odznaczeniach, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, zaopiniowany przez kapitułę Orderu Odrodzenia Polski, odznaczony zostaje Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski Andrzej Wojciech Gomuliński za wybitne zasługi w pracy naukowej i dydaktycznej i za działalność na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego.

Prof. J. Błażejowski, w imieniu wszystkich obecnych, pogratulował odznaczonym wyróżnień i podziękował za ich wkład w działalność na rzecz szkolnictwa wyższego. Następnie głos zabrali wyróżnieni, Pani Minister oraz prof. A. Pelczar.

XII

Po przerwie dr J. Kosiewicz zapoznał uczestników posiedzenia z wnioskiem Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu dotyczącym zorganizowania IV Ogólnopolskiego Forum Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych.

RG jednomyślnie pozytywnie poparła powyższą inicjatywę. Uchwała Nr 33/2003 RG stanowi załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 58).

XIII

RG jednomyślnie (z uwzględnieniem uwag prof. B. Gintera) zatwierdziła protokół III posiedzenia plenarnego RG, które odbyło się 13 marca 2003r.

XIV

Sprawy różne:

 • prof. J. Błażejowski zaprezentował członkom RG projekt uchwały RG w sprawie projektu ustawy o finansowaniu nauki, z prośbą o zgłaszanie do niego uwag do następnego posiedzenia plenarnego RG, na którym będzie dyskutowany,
 • prof. S. Dzięgielewski podkreślił potrzebę podjęcia dyskusji na forum RG w sprawie rozwoju kadry naukowej szkolnictwa wyższego,
 • prof. J. Błażejowski poinformował o fakcie publikacji "logo" RG w czerwcowym numerze "Forum Akademickiego" wraz z informacją o jego twórcy (będzie ono umieszczane na dokumentach Rady, wizytówkach itd.),
 • ustalone zostały terminy posiedzeń plenarnych w II półroczu: 16.10.03r., 13.11.03r. oraz 11.12.03r.,
 • prof. J. Błażejowski poinformował, iż gościem następnego posiedzenia plenarnego RG będzie prof. J. Woźnicki, przewodniczący zespołu prezydenckiego przygotowującego projekt ustawy.

XV

Prof. J. Błażejowski zamykając VI posiedzenie plenarne RG podziękował uczestnikom za udział i zaprosił na następne, które będzie miało miejsce w dniach 16-17.06.03r.

Przewodniczący Rady Głównej
Jerzy Błażejowski
Opracowała:
Agnieszka Niekludow

Załączniki do oryginału protokołu:

 1. Uchwały:
  • Nr 29/2003 RG z dnia 12 czerwca 2003r. dotycząca wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych;
  • Nr 31/2003 RG z dnia 12 czerwca 2003r. dotycząca rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów studenckich i pożyczek studenckich, wysokości kredytu studenckiego i pożyczki studenckiej, warunków i trybu rozliczeń z tytułu pokrywania odsetek należnych bankom od kredytów studenckich oraz wysokości oprocentowania pożyczki i kredytu studenckiego spłacanego przez pożyczkobiorcę lub kredytobiorcę;
  • Nr 32/2003 RG z dnia 12 czerwca 2003r. dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie dokumentacji przebiegu studiów;
  • Nr 33/2003 RG z dnia 12 czerwca 2003r. w sprawie projektu zadania zleconego dotyczącego organizacji IV Ogólnopolskiego Forum Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych;
  • Nr 34/2003 RG z dnia 12 czerwca 2003r. dotycząca projektu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia standardów nauczania dla poszczególnych kierunków studiów i poziomów kształcenia;
  • Nr 35/2003 RG z dnia 12 czerwca 2003r. dotycząca projektu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników uczelni państwowych;
  • Nr 36/2003 RG z dnia 12 czerwca 2003r. dotycząca projektu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowej uczelni zawodowej.
 2. Stanowiska:
 3. Stenogram obrad.
 4. Lista obecności.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików