Protokół VII posiedzenia plenarnego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego w dniach 16 i 17 czerwca 2003r.

czwartek, 23 października 2003

I dzień obrad

I

Prof. J. Błażejowski otwierając posiedzenie plenarne Rady Głównej powitał uczestników, następnie omówił tematykę obrad i udzielił niezbędnych wyjaśnień jako członek Zespołu Prezydenta RP do opracowania projektu ustawy "Prawo o szkolnictwie wyższym".

Przewodnictwo obrad przejął prof. J. Madey.

II

Ustalony został następujący porządek obrad:

  • Zgłaszanie uwag ogólnych do projektu ustawy "Prawo o szkolnictwie wyższym".
  • Zgłaszanie uwag szczegółowych do projektu ustawy.
  • Przygotowanie pytań do prof. J. Woźnickiego przewodniczącego Zespołu Prezydenta RP do opracowania projektu ustawy o szkolnictwie wyższym.

III

RG, przy 19 osobach popierających oraz 4 osobach wstrzymujących się od głosu, uchwaliła wniosek, według którego przedmiotem obrad na bieżącym posiedzeniu plenarnym będzie tylko projekt ustawy "Prawo o szkolnictwie wyższym" Zespołu Prezydenta RP, bez rozważania projektu Krajowej Sekcji Nauki NSZZ "Solidarność".

IV

Członkowie RG wyrażali opinie oraz zgłaszali uwagi i propozycje zmian projektu. Dokładny zapis uwag ogólnych i szczegółowych stanowi załącznik do protokołu.

W dyskusji nad projektem ustawy udział wzięli: prof. R. Będziński, dr hab. A. Błach, prof. S. Dzięgielewski, prof. T. Filipiak, prof. H. Grabowski, prof. W. Iwańczak, prof. S. Kalembka, dr J. Kosiewicz, prof. L. Kozacki, prof. H. Kuźniak, prof. P. Lampe, prof. J. Madey, dr K. Piskorczyk, prof. W. Mitkowski, prof. B. Tuchańska, student R. Sarnecki, dr K. Wańkowicz oraz prof. S. Wrona.

V

Prof. J. Madey podziękował obecnym za udział w dyskusji i zamknął pierwszy dzień posiedzenia.

II dzień obrad

I

Prof. J. Błażejowski otworzył drugi dzień obrad. Powitał członków RG, prof. J. Woźnickiego - przewodniczącego Zespołu Prezydenta RP do opracowania projektu ustawy o szkolnictwie wyższym - oraz prof. M. Bojarskiego - przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej przy Radzie Głównej.

II

Przebieg obrad był następujący:

  • Wystąpienie prof. J. Woźnickiego.
  • Dyskusja nad projektem ustawy.
  • Uchwała RG w sprawie projektu ustawy "Prawo o szkolnictwie wyższym".
  • Stanowisko RG dotyczące projektu ustawy o finansowaniu nauki.

III

Prof. J. Woźnicki przybliżył obecnym skład Zespołu Prezydenta RP zasady jego funkcjonowania oraz tryb prac nad nową ustawą. Scharakteryzował poszczególne moduły i kształt ustawy. Przedstawił także najważniejsze innowacje wprowadzone w projekcie w porównaniu z obowiązującymi ustawami oraz zaakcentował związek ustawy z zapisami deklaracji bolońskiej. Podkreślił wagę stworzenia odpowiednich ram prawnych dla sprawnego funkcjonowania szkolnictwa wyższego w Polsce w najbliższych kilku - kilkunastu latach.

Prof. J Błażejowski podziękował prof. J. Woźnickiemu za wystąpienie i otworzył dyskusję nad projektem ustawy.

IV

Członkowie RG zadawali pytania prof. J. Woźnickiemu i zgłaszali uwagi do projektu ustawy. Po udzieleniu przez prof. J. Woźnickiego odpowiedzi Błażejowski podziękował Profesorowi za udział w posiedzeniu i zwrócił się do prof. J. Madeya o przewodniczenie obradom.

W dyskusji udział wzięli: prof. R. Będziński, dr hab. A. Błach, prof. M. Bojarski, prof. S. Dzięgielewski, prof. T. Filipiak, prof. H. Grabowski, prof. W. Iwańczak, prof. S. Kalembka, dr J. Kosiewicz, prof. L. Kozacki, prof. H. Kuźniak, prof. P. Lampe, prof. J. Madey, prof. W. Mitkowski, prof. B. Tuchańska oraz student R. Sarnecki.

V

RG jednomyślnie podjęła uchwałę Nr 30/2003 RG w sprawie wstępnego projektu ustawy pn. "Prawo o szkolnictwie wyższym". Wraz z uwagami ogólnymi i szczegółowymi stanowi ona załącznik do protokołu (RG druk Nr 55).

VI

Prof. J. Błażejowski przedstawił projekt ustawy o finansowaniu nauki.

RG przyjęła stanowisko Nr 15/2003 RG w tej sprawie, które stanowi załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 64).

VII

Prof. J. Madey, zamykając posiedzenie plenarne, podziękował uczestnikom za udział w dyskusji i zaprosił na kolejne posiedzenie w dniu 16.10.03r.

Przewodniczący
Rady Głównej
Wiceprzewodniczący
Rady Głównej
Jerzy Błażejowski Jan Madey
Opracowała:
Agnieszka Niekludow

Załącznik do protokołu:
Uchwała Nr 30/2003 RG z dnia 17.06.2003r. w sprawie wstępnego projektu ustawy "Prawo o szkolnictwie wyższym" wraz z uwagami ogólnymi i szczegółowymi RG do projektu.

Załączniki do oryginału protokołu:

  1. Stanowisko Nr 15/2003 RG z dnia 17.06.2003r. w sprawie projektu ustawy o finansowaniu nauki.
  2. Lista obecności.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików