Protokół VIII posiedzenia plenarnego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego w dniach 16 października 2003r.

poniedziałek, 25 września 2006

I

Prof. J. Błażejowski otwierając posiedzenie plenarne Rady Głównej powitał członków Rady oraz gości biorących udział w posiedzeniu.

II

Jednomyślnie uchwalono następujący porządek obrad:

 • Informacje prof. J. Błażejowskiego.
 • Informacje o działalności Prezydium RG w okresie 18.06 - 14.10.03 r.
 • Stanowisko w sprawie budżetu państwa na rok 2004 w zakresie szkolnictwa wyższego.
 • Zaopiniowanie wniosków uczelni o przyznanie dotacji na działalność dydaktyczną:
  1. Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu,
  2. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.
 • Zaopiniowanie zasad przyznawania stypendiów naukowych z Uczelnianego Funduszu Stypendiów Naukowych dla Nauczycieli Akademickich Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie.
 • Zaopiniowanie proponowanych zmian w regulaminie przyznawania stypendiów naukowych przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.
 • Zaopiniowanie wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych.
 • Wystąpienie Ministra T. Szulca.
 • Stanowisko RG wobec opracowania "Propozycje zmian w systemie uznawania wykształcenia uzyskanego za granicą w kontekście członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej".
 • Zaopiniowanie projektu rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych w sprawie regulaminu wyborów do Zespołów Komitetu Badań Naukowych piątej kadencji.
 • Zaopiniowanie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu zmieniającego rozporządzenie w sprawie stawek oraz szczegółowych zasad, trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do podręczników szkolnych i akademickich.
 • Zaopiniowanie wniosków w sprawie utworzenia nowych kierunków studiów:
  1. "polityka społeczna"
  2. "statystyka"
 • Zaopiniowanie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie określenia wzoru zaświadczenia jednostki prowadzącej studia o przyjęciu cudzoziemca na studia.
 • Wyrażenie opinii w sprawie zlecenia przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, Akademii Ekonomicznej w Krakowie realizacji studiów podyplomowych pt. "Akademia Dziedzictwa".

III

Prof. J. Błażejowski poinformował zgromadzonych o:

 • uhonorowaniu prof. Cz. Lipeckiej Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski na podstawie postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 kwietnia 2003 r.,
 • aktualnym stanie prac nad projektem ustawy "Prawo o szkolnictwie wyższym" oraz brakującymi standardami nauczania.

IV

Członkowie Prezydium RG poinformowali o działalności PRG między czerwcowym i październikowym posiedzeniem RG:

Prof. J. Błażejowski:

 • o spotkaniu z wiceprezesem Urzędu Zamówień Publicznych P. Szostakiewiczem w dn. 22.09.03 r.;
 • spotkaniu rektorów szkół polskich z kierownictwem resortu, które miało miejsce w dn. 24.09.03 r.;
 • otwarciu siedziby Fundacji Rektorów Polskich w Warszawie przy ul. Górnośląskiej 14/1 oraz utworzeniu Instytutu Społeczeństwa Wiedzy i seminarium towarzyszącym tym wydarzeniom pt. "Dobre obyczaje w procesie kształcenia w szkolnictwie wyższym" - w dn. 26.09.03 r.;
 • obchodach Dnia Edukacji Narodowej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dn. 14.10.03 r.;
 • otrzymanych zaproszeniach na inauguracje roku akademickiego 2003/2004.

Prof. B. Ginter

 • o uroczystości 50-lecia Akademii Rolniczej w Krakowie w dn. 25.09.03 r.

Prof. T. Sławek

 • o posiedzeniu KBN w dn. 16.10.03r.

Prof. A. Strelau

 • poinformował o przebiegu posiedzenia Prezydium Polskiej Akademii Nauk, które odbyło się w dn. 15.10.03 r.

V

Prof. K. Dziworska omówiła projekt budżetu państwa na rok 2004 w zakresie szkolnictwa wyższego i przedstawiła projekt stanowiska w tej sprawie.

W dyskusji udział wzięli: prof. J. Błażejowski, prof. B. Ginter, prof. W. Mitkowski, stud. S. Polański, dr hab. D. Rott, dr K. Wańkowicz, prof. S. Wrona.

RG uchwaliła stanowisko w tej sprawie przy 1 osobie głosującej przeciwko i 1 osobie wstrzymującej się od głosu. RG stwierdziła, iż przyjęła do wiadomości projekt budżetu na 2004r. ww. zakresie, zgłaszając jednocześnie swoje uwagi:

 • W projekcie budżetu państwa na 2004 r. w dziale 803 - szkolnictwo wyższe, na działalność inwestycyjną w uczelniach państwowych zaplanowano kwotę 239.202 tys. zł., która jest niższa o ponad 15 punktów procentowych w porównaniu do przewidywanego wykonania 2003 roku.
 • Dodatkowo, w ramach projektowanych wydatków inwestycyjnych budżetu państwa, wyodrębniono środki na poziomie 90.946 tys. zł. z przeznaczeniem na kontynuowanie inwestycji wieloletnich ujętych w budżecie Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu. Oznacza to, że środki inwestycyjne szkolnictwa wyższego w 2004 r. zaplanowano na poziomie 148.256 tys. zł., co stanowi 62% środków budżetowych szkół wyższych Resortu Edukacji Narodowej i Sportu. Zatem rok 2004 będzie kolejnym okresem ograniczania środków na rozwój bazy materialnej szkolnictwa wyższego.
 • Rada Główna zwróciła ponadto uwagę, iż w planie budżetu szkolnictwa wyższego na rok 2004 roku nie przewidziano środków na dotacje dla szkół niepaństwowych, które na mocy rozporządzeń MENiS dotyczących warunków i trybu występowania uczelni niepaństwowych i niepaństwowych uczelni zawodowych o dotacje z budżetu państwa są upoważnione o ubieganie się o wspomniane wyżej dofinansowanie.

Stanowisko 19/2003 RG stanowi załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 86).

VI

Prof. K. Dziworska przedstawiła dwa wnioski o przyznanie dotacji na działalność dydaktyczną:

 • Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu w zakresie dofinansowania kształcenia kadr,
 • Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie w zakresie dofinansowania kształcenia kadr oraz badań naukowych związanych z dydaktyką.

RG w uchwale Nr 10/2003 RG z dnia 13 lutego 2003 r. pozytywnie zaopiniowała projekt rozporządzenia MENiS w sprawie warunków i trybu występowania uczelni niepaństwowej o dotacje z budżetu państwa jednocześnie uznając, iż wnioski uczelni niepaństwowych o przyznanie dotacji w zakresie dofinansowania kształcenia kadr oraz badań naukowych związanych z dydaktyką powinny dotyczyć roku budżetowego 2004. W związku z tym nie jest możliwe pozytywne odniesienie się do wyżej wymienionych wniosków

Głos w dyskusji zabrali: prof. S. Kalembka oraz prof. J. Błażejowski.

Uchwały Nr 49/2003 RG oraz 50/2003 RG zostały podjęte jednomyślnie. Stanowią one załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 92 i 93).

VII

Prof. K. Dziworska omówiła wniosek Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie w sprawie zasad przyznawania stypendiów naukowych z Uczelnianego Funduszu Stypendiów Naukowych dla Nauczycieli Akademickich.

RG jednomyślnie poparła ten wniosek w stanowisku Nr 21/2003, które stanowi załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 88).

VIII

Prof. K. Dziworska przedstawiła projekt zmian w regulaminie przyznawania stypendiów naukowych przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

RG jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała powyższy wniosek. Stanowisko Nr 20/2003 RG w tej sprawie stanowi załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 20).

IX

Prof. B. Ginter przedstawił wnioski jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych.

RG zaopiniowała jednomyślnie pozytywnie następujące wnioski:

 • Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie - o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk prawnych w dyscyplinie "prawo";
 • Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Akademii Rolniczej w Szczecinie - o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk rolniczych w dyscyplinie "ogrodnictwo";
 • Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie - o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie "nauki o zarządzaniu";
 • Wydziału Elektrycznego Politechniki Szczecińskiej - o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie "automatyka i robotyka";
 • Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej - o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk fizycznych w dyscyplinie "fizyka".
  Kolejny wniosek uzyskał pozytywną opinię RG przy 2 osobach głosujących przeciwko oraz 2 wstrzymujących się od głosu:
 • Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu - o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie "językoznawstwo".
  RG zaopiniowała jednomyślnie negatywnie wnioski:
 • Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej - o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk rolniczych w dyscyplinie "agronomia" z uwagi na fakt, iż działalność naukowa pracowników Wydziału obejmuje tylko wybrane specjalności spośród wchodzących w skład wnioskowanej dyscypliny, publikacje naukowe dotyczą w większości problematyki regionalnej, a Uczelnia nie posiada własnej bazy lub stacji doświadczalnej;
 • Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu - o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie "ekonomia", ponieważ potencjał osobowy jednostek wchodzących w skład Wydziału oraz dorobek naukowo-dydaktyczny zatrudnionych na Wydziale przedstawicieli dyscypliny "ekonomia" nie stwarzają podstaw do otrzymania uprawnień do doktoryzowania w tym zakresie. Brak jest również specjalistów z podstawowych dla ekonomii interdyscyplin (makroekonomia, mikroekonomia, polityka gospodarcza i społeczna, finanse państwowe).
  Następny wniosek uzyskał negatywną opinię RG przy 1 osobie wstrzymującej się od głosu:
 • Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Akademii Medycznej w Białymstoku - o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk farmaceutycznych, gdyż badania realizowane na Wydziale dotyczą przeważnie problematyki medyczno-analitycznej, a współpraca z jednostkami krajowymi i zagranicznymi w zakresie farmacji jest niewystarczająca.
  RG zaopiniowała negatywnie poniższy wniosek przy 2 osobach głosujących za przyjęciem wniosku oraz 2 wstrzymujących się:
 • Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie "literaturoznawstwo" z uwagi na fakt, że Instytut jedynie kilka miesięcy wcześniej uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia doktora i zakończony został tylko jeden przewód doktorski, ponadto problematyka związana z dyscypliną "literaturoznawstwo" jest znacznie słabiej reprezentowana niż dotycząca "językoznawstwa";

W dyskusji udział wzięli: prof. S. Dzięgielewski, prof. H. Grabowski, prof. W. Iwańczak, prof. L. Kozacki, prof. W. Mitkowski, prof. B. Tuchańska.

Przewodniczący poprosił prof. O. Achmatowicz - sekretarza Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów - o wyjaśnienie kwestii formalnych dotyczących ostatniego wniosku.

Uchwała Nr 55/2003 RG stanowi załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 98).

X

Prof. J. Błażejowski przywitał Ministra T. Szulca, zwracając się z prośbą o zabranie głosu.

Minister poruszył kwestie stanu polskiego szkolnictwa wyższego w przededniu wstąpienia naszego kraju do Unii Europejskiej. Wyraził potrzebę nakreślenia kierunków rozwoju uczelni. Następnie omówił przebieg spotkania rektorów uczelni publicznych z kierownictwem Resortu. W jego trakcie poruszono kwestię budżetu państwa na 2004 r. w zakresie szkolnictwa wyższego - zwiększone zostaną środki przeznaczone na stypendia oraz kredyty studenckie. Przewidziano także środki na realizację III etapu regulacji płac w szkolnictwie wyższym. Minister odniósł się następnie do projektu ustawy "Prawo o szkolnictwie wyższym" - nowych zapisów, które się w nim znajdują oraz ich wpływu na funkcjonowanie uczelni. Poruszone też zostało zagadnienie zasad podziału środków między uczelnie.

Pan Minister udzielił odpowiedzi na pytania uczestników posiedzenia.

W dyskusji udział wzięli: prof. R. Będziński, dr hab. inż. A. Błach (prof. Pol. Śl.), prof. S. Dzięgielewski, prof. J. Kuczmaszewski, prof. Cz. Lipecka, dr hab. D. Rott oraz dr K. Wańkowicz.

XI

Prof. T. Sławek przedstawił projekt stanowiska RG dotyczącego opracowania MENiS pt. "Propozycje zmian w systemie uznawania wykształcenia uzyskanego za granicą w kontekście członkostwa RP w Unii Europejskiej".

Stanowisko Nr 22/2003 RG zostało przyjęte jednomyślnie. Stanowi ono załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 99).

XII

Prof. T. Sławek przedstawił projekt rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych w sprawie regulaminu wyborów do zespołów Komitetu Badań Naukowych piątej kadencji.

RG jednomyślnie podjęła uchwałę pozytywnie opiniującą przedłożony projekt rozporządzenia. Uchwała Nr 46/2003 RG stanowi załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 89).

XIII

Prof. T. Sławek przedstawił projekt uchwały dotyczącej projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu zmieniającego rozporządzenie w sprawie stawek oraz szczegółowych zasad, trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do podręczników szkolnych i akademickich.

Głos w dyskusji zabrali: dr hab. D. Rott oraz przedstawicielka studentów Marzena Weiss.

RG przyjęła jednomyślnie uchwałę (Nr 48/2003 RG) pozytywnie opiniującą rozporządzenie. Zawarte są w niej następujące uwagi:

RG uznaje, że należy usunąć ust. 1 § 7, gdyż określenie minimalnego nakładu dotowanego podręcznika akademickiego na 1000 egz. nie respektuje specyficznego charakteru różnych dziedzin wiedzy, ich popularności, a także tempa zmian w stanie wiedzy, często wymagających publikowania niskonakładowych nowych wydań podręczników. Utrzymanie tak wysokiego limitu minimalnego nakładu dotowanego podręcznika zagraża ważnemu aspektowi pracy uczonego i nauczyciela akademickiego jakim jest pisanie podręczników akademickich.

Powyższa uchwała ta stanowi załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 91).

XIV

Dr hab. inż. A. Błach (prof. Pol. Śl.) przedstawiła standardy nauczania dla kierunków studiów: "filozofia" (studia magisterskie i zawodowe), "lotnictwo i kosmonautyka" (studia magisterskie i zawodowe), "architektura krajobrazu" (studia zawodowe), "biotechnologia" (studia zawodowe) oraz "zarządzanie i inżynieria produkcji" (studia zawodowe).

RG jednomyślnie pozytywnie przyjęła treść standardów uchwałą nr 51/2003 RG, która stanowi załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 94).

XV

Dr K. Piskorczyk przedstawił propozycje dwóch negatywnych opinii dotyczących utworzenia nowych kierunków studiów o nazwach "polityka społeczna" oraz "statystyka".

RG podjęła jednomyślnie uchwałę opiniującą negatywnie ustanowienie kierunku "polityka społeczna", uznając, że kształcenie w tym zakresie może być realizowane w ramach kierunku studiów "politologia" lub w trybie art. 4a ust. 3 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym.

Uchwała Nr 52/2003 RG (RG druk Nr 95) stanowi załącznik do oryginału protokołu.

RG (przy jednej osobie wstrzymującej się od głosu) podjęła uchwałę opiniującą negatywnie ustanowienie kierunku "statystyka", ponieważ kształcenie w tym zakresie może być realizowane w ramach specjalności na kierunku "matematyka".

Uchwała Nr 53/2003 RG stanowi załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 96).

XVI

Dr hab. inż. A. Błach (prof. Pol. Śl.) przedstawiła projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie określenia wzoru zaświadczenia jednostki prowadzącej studia o przyjęciu cudzoziemca na studia.

RG jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt proponując uwzględnienie następujących uwag w "Zaświadczeniu":

 1. w trzeciej linii po wyrazie "obywatelstwo" dodać wyraz "narodowość",
 2. w linii 5 należy podać zarówno kierunek kształcenia jak i specjalność, w ramach danego kierunku,
 3. w akapicie zaczynającym się od wyrazu "cudzoziemiec..." w 2 linii należy wykreślić spójnik "i" przed wyrazami "... świadczeń stypendialnych...". Uchwała Nr 54/2003 RG stanowi załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 97).

XVII

Dr hab. inż. A. Błach (prof. Pol. Śl.) omówiła wniosek dotyczący zlecenia przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu realizacji studiów podyplomowych pt. "Akademia Dziedzictwa" Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

RG pozytywnie zaopiniowała powyższy wniosek przy jednej osobie głosującej przeciwko.

Uchwała Nr 47/2003 RG stanowi załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 90).

XVIII

RG jednomyślnie, bez uwag, zatwierdziła protokoły posiedzeń plenarnych, które miały miejsce w m-cach: kwietniu (IV), maju (V) oraz czerwcu (VI i VII).

XIX

Prof. J. Błażejowski podziękował obecnym za udział w VIII posiedzeniu plenarnym i zaprosił na kolejne posiedzenie zaplanowane na m-c listopad 2003r.

Przewodniczący
Rady Głównej
Jerzy Błażejowski
Opracowała:
Agnieszka Niekludow

Załączniki do oryginału protokołu*:

  1. Uchwały:

   -

Nr 46/2003 RG z dnia 16.10.03 r.

   dotycząca projektu rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych w sprawie regulaminu wyborów do zespołów Komitetu Badań Naukowych piątej kadencji;

   -

Nr 47/2003 RG z dnia 16.10.03 r.

   w sprawie zlecenia przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu Akademii Ekonomicznej w Krakowie realizacji studiów podyplomowych pt. "Akademia Dziedzictwa";

   -

Nr 48/2003 RG z dnia 16.10.03 r.

   dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu zmieniającego rozporządzenie w sprawie stawek oraz szczegółowych zasad, trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do podręczników szkolnych i akademickich;

   -

Nr 49/2003 RG z dnia 16.10.03 r.

   w sprawie wniosku Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu o dotację z budżetu państwa na działalność dydaktyczną w zakresie dofinansowania kształcenia kadr;

   -

Nr 50/2003 RG z dnia 16.10.03 r.

   w sprawie wniosku Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie o dotację z budżetu państwa na działalność dydaktyczną w zakresie dofinansowania kształcenia kadr oraz badań naukowych związanych z dydaktyką;

   -

Nr 51/2003 RG z dnia 16.10.03 r.

   w sprawie zaopiniowania projektów standardów nauczania;

   -

Nr 52/2003 RG z dnia 16.10.03 r.

   w sprawie utworzenia nowego kierunku studiów pod nazwą "polityka społeczna";

   -

Nr 53/2003 RG z dnia 16.10.03 r.

   w sprawie utworzenia nowego kierunku studiów pod nazwą "statystyka";

   -

Nr 54/2003 RG z dnia 16.10.03 r.

   dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie określenia wzoru zaświadczenia jednostki prowadzącej studia o przyjęciu cudzoziemca na studia;

   -

Nr 55/2003 RG z dnia 16.10.03 r.

   w sprawie wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych.  1. Stanowiska:

   -

Nr 19/2003 RG z dnia 16.10.03 r.

   w sprawie projektu budżetu państwa na rok 2004 w zakresie szkolnictwa wyższego;

   -

Nr 20/2003 RG z dnia 16.10.03 r.

   w sprawie zmodyfikowanych zasad przyznawania stypendiów naukowych przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie;

   -

Nr 21/2003 RG z dnia 16.10.03 r.

   w sprawie zasad przyznawania stypendiów naukowych z Uczelnianego Funduszu Stypendiów Naukowych dla Nauczycieli Akademickich Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie;

   -

Nr 22/2003 RG z dnia 16.10.03 r.

   wobec propozycji zmian w systemie uznawania wykształcenia uzyskanego za granicą w kontekście członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.  1. Stenogram obrad. 1. Lista obecności.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików