Protokół XIX posiedzenia plenarnego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego w dniu 20 stycznia 2005 r.

środa, 13 kwietnia 2005

I

Prof. J. Błażejowski otworzył posiedzenie i powitał członków RG oraz zaproszonych gości.

II

Obrady prowadzone były według następującego porządku:

 • Powołanie Centralnej Komisji Wyborczej Rady Głównej.
 • Informacja o materiale roboczym "Charakterystyka trzech stopni kształcenia".
 • Dyskusja nt. priorytetów działania RG.
 • Zaopiniowanie utworzenia nowego kierunku studiów o nazwie "dietetyka".
 • Zaopiniowanie rozporządzeń MENiS w sprawie:
  • określenia maksymalnej wysokości opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia wyższe w roku akademickim 2005/2006,
 • określenia maksymalnej wysokości opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia w państwowej uczelni zawodowej w roku akademickim 2005/2006.
 • Zaopiniowanie wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych.
 • Zaopiniowanie wniosków o udzielenie promesy w formie listu intencyjnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego inwestycjom budowlanym oraz wniosków o przyznanie dotacji z budżetu państwa na inwestycje budowlane.
 • Zaopiniowanie wniosków o przyznanie dotacji budżetu państwa na działalność dydaktyczną w zakresie dofinansowania kształcenia kadr oraz badań niezbędnych dla prowadzenia działalności dydaktycznej i kształcenia kadr.
 • Zaopiniowanie propozycji zasad przyznawania w 2005 r. środków budżetowych szkołom wyższym nadzorowanym przez MENiS.

III

Prof. J. Błażejowski przedstawił projekt uchwały, pozytywnie zaopiniowanej przez PRG, w sprawie powołania CKW RG.

RG jednomyślnie poparła powyższy projekt. Uchwała Nr 148/2005 RG stanowi załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 255).

IV

Prof. T. Sławek, w nawiązaniu do dyskusji, która miała miejsce w dn. 16.12.2004 r. nt. charakterystyki trzech stopni kształcenia, przedstawił zmiany wprowadzone do wypracowanego wcześniej materiału. Profesor poinformował, że do tekstu dołączone zostaną pytania do dyskusji i całość będzie przesłana do środowiska akademickiego.

V

Prof. J. Błażejowski zainicjował dyskusję nt. priorytetów działania RG.

Przewodnictwo obrad przejął prof. B. Ginter.

W toku dyskusji, w obecności Ministra ENiS M. Rawickiego, wyłonione zostały obszary wymagające szczególnego zaangażowania RG: Narodowy Plan Rozwoju - strategia rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce, sprawa jakości kształcenia, nowelizacja standardów nauczania, kształcenie ustawiczne, baza szkolnictwa wyższego, studia doktoranckie.

W dyskusji wzięli: prof. J. Dembczyński (Przewodniczący KRPUT), stud. A Doczyk, prof. S. Dzięgielewski, prof. M. Harasimiuk (Przewodniczący KRUP), prof. L. Kozacki, prof. P. Lampe, dr hab. D. Rott, min. M. Sawicki, prof. J. Strelau (PAN), prof. J. Szabłowski (Przewodniczący KRUN), prof. T. Winnicki (Przewodniczący KRPSZ), dr K. Wańkowicz, prof. S. Wrona.

VI

Prof. W. Mitkowski przedstawił sprawę powołania nowego kierunku studiów o nazwie "dietetyka". Profesor przypomniał, że PRG pozytywnie zaopiniowało te sprawę w dn. 15.12.2004 r.

RG jednomyślnie poparła opinię PRG. Uchwała Nr 149/2005 RG stanowi załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 256).

Prof. W. Mitkowski poinformował, że KRRG zaopiniowała pozytywnie wniosek o utworzenie kierunku studiów "inżynieria biomedyczna" w dniu 19.01.2005 r. Prof. Pol. Śl. dr hab. A. Błach wyjaśniła, iż sprawa ta nie była referowana w dniu poprzednim na PRG i została odłożona do rozpatrzenia na kolejnym posiedzeniu RG.

VII

Prof. Pol. Śl. dr hab. A. Błach przedstawiła dwa projekty rozporządzeń MENiS w sprawie:

 • określenia maksymalnej wysokości opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia wyższe w roku akademickim 2005/2006,
 • określenia maksymalnej wysokości opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia w państwowej uczelni zawodowej w roku akademickim 2005/2006.

W dyskusji udział wzięli: prof. J. Dembczyński, stud. A. Doczyk, prof. H. Grabowski, prof. W. Iwańczak, prof. P. Lampe, prof. J. Madey, dr hab. D. Rott, prof. J. Szabłowski.

Prof. B. Ginter poddał pod głosowanie projekty rozporządzeń. RG podzieliła negatywną opinię PRG (przy 5 osobach wstrzymujących się od głosu). Uchwała Nr 146/2005 RG stanowi załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 253).

VIII

Prof. B. Ginter przedstawił wnioski jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych.

RG jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała następujące wnioski:

 • Wydziału Zarządzania Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach - o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie "nauki o zarządzaniu";
 • Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej w Białymstoku - o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk medycznych w dyscyplinie "biologia medyczna";
 • Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu - o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk o Ziemi w dyscyplinie "geografia";
 • Wydziału Pedagogicznego Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie - o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia doktora sztuk plastycznych w dyscyplinie "malarstwo".

Kolejny wniosek uzyskał opinię pozytywną przy 1 osobie wstrzymującej się od głosu:

 • Wydziału Mechanicznego Politechniki Radomskiej - o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie "mechanika".

Poniższy wniosek uzyskał pozytywną opinię przy 1 osobie głosującej przeciwko oraz 2 osobach wstrzymujących się od głosu:

 • Instytutu Biologii Uniwersytetu Gdańskiego - o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego nauk biologicznych w dyscyplinie "biologia". Głos w tej sprawie zabrał prof. W. Iwańczak.

RG zaopiniowała negatywnie (przy 2 osobach wstrzymujących się od głosu) wniosek Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej - o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie "inżynieria materiałowa", gdyż wniosek nie spełnia podstawowego warunku dotyczącego zatrudnienia na Wydziale odpowiedniej liczby osób reprezentujących wnioskowaną dyscyplinę (ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki - Dz. U. z 2003 r. Nr 65, poz. 595).

Uchwała Nr 150/2005 RG stanowi załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 257).

IX

Prof. K. Dziworska przedstawiła wnioski o udzielenie promesy w formie listu intencyjnego, w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, inwestycjom budowlanym Olsztyńskiej Szkoły Wyższej, Wszechnicy Mazurskiej w Olecku, Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Kielcach oraz wnioski o przyznanie dotacji z budżetu państwa na inwestycje budowlane Olsztyńskiej Szkoły Wyższej i Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Warszawie.

W dyskusji udział wzięli: prof. J. Dembczyński, prof. S. Dzięgielewski, prof. W. Iwańczak, prof. H. Kuźniak, dr hab. D. Rott, prof. M. Strużycki, dr K. Wańkowicz oraz prof. S. Wrona.

RG podzieliła negatywne stanowisko PRG (przy 2 osobach wyrażających odmienne zdanie i 4 osobach wstrzymujących się od głosu). Opinia Nr 4/2005 RG stanowi załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 258).

X

Prof. K. Dziworska przedstawiła wnioski Wyższej Szkoły Sztuki Użytkowej w Szczecinie, Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie o przyznanie dotacji z budżetu państwa na działalność dydaktyczną w zakresie dofinansowania kształcenia kadr oraz badań niezbędnych dla prowadzenia działalności dydaktycznej i kształcenia kadr.

W dyskusji udział wzięli: prof. J. Dembczyński, stud. A. Doczyk, prof. W. Iwańczak, prof. H. Kuźniak, prof. P. Lampe, prof. J. Madey oraz prof. S. Wrona.

RG pozytywnie zaopiniowała wniosek WSSU w Szczecinie (5 osobach wstrzymujących się od głosu), natomiast pozostałe dwa - negatywnie (WSIiZ w Rzeszowie - jednomyślnie; WSZiP w Warszawie - przy 10 osobach głosujących przeciwko, 6 - wstrzymujących się od głosu). Opinia Nr 5/2005 RG stanowi załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 259).

XI

Prof. K. Dziworska przedstawiła projekt uchwały, pozytywnie zaopiniowanej przez PRG, w sprawie propozycji zasad przyznawania w 2005 r. środków budżetowych szkołom wyższym nadzorowanym przez MENiS w zakresie planu:

 • wynagrodzeń za działalność dydaktyczną,
 • dotacji podmiotowej na działalność dydaktyczną,
 • dotacji podmiotowej na pomoc materialną dla studentów.

W dyskusji udział wzięli: prof. H. Grabowski, prof. P. Lampe, prof. W. Mitkowski, p. W. Pakuła (DE MENiS) oraz prof. J. Szabłowski.

RG podzieliła jednomyślnie opinię PRG w tej sprawie. Uchwała Nr 147/2005 RG stanowi załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 254).

XII

Prof. B. Ginter podziękował obecnym za udział w XX posiedzeniu plenarnym i zamknął obrady.

Przewodniczący Rady Głównej
Jerzy Błażejowski
Wiceprzewodniczący Rady Głównej
Bolesław Ginter
Opracowała:
Agnieszka Niekludow

Załączniki do oryginału protokołu:*

 1. Uchwały:
  • Nr 146/2005 RG z dn. 20.01.2005 r. dotycząca projektów rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie: - określenia maksymalnej wysokości opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia wyższe w roku akademickim 2005/2006, - określenia maksymalnej wysokości opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia w państwowej uczelni zawodowej w roku akademickim 2005/2006,
  • Nr 147/2005 RG z dn. 20.01.2005 r. w sprawie propozycji zasad przyznawania w 2005 r. środków budżetowych szkołom wyższym nadzorowanym przez MENiS w zakresie planu: - wynagrodzeń w działalności dydaktycznej, - dotacji podmiotowej na działalność dydaktyczną, - dotacji podmiotowej na pomoc materialną dla studentów,
  • Nr 148/2005 RG z dn. 20.01.2005 r. w sprawie powołania Centralnej Komisji Wyborczej Rady Głównej,
  • Nr 149/2005 RG z dn. 20.01.2005 r. w sprawie utworzenia nowego kierunku studiów o nazwie "dietetyka",
  • Nr 150/2005 RG z dn. 20.01.2005 r. w sprawie wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych.
 2. Opinie:
  • Opinia Nr 4/2005 RG z dn. 20.01.2005 r. w sprawie wniosków o udzielenie promesy w formie listu intencyjnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego inwestycjom budowlanym Olsztyńskiej Szkoły Wyższej, Wszechnicy Mazurskiej w Olecku, Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Kielcach oraz wniosków o przyznanie dotacji z budżetu państwa na inwestycje budowlane Olsztyńskiej Szkoły Wyższej i Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Warszawie,
  • Opinia Nr 5/2005 RG z dn. 20.01.2005 r. w sprawie wniosków: Wyższej Szkoły Sztuki Użytkowej w Szczecinie, Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie o przyznanie dotacji z budżetu państwa na działalność dydaktyczną w zakresie dofinansowania kształcenia kadr oraz badań niezbędnych dla prowadzenia działalności dydaktycznej i kształcenia kadr.
 3. Stenogram obrad.
 4. Lista obecności.

* Uchwały i stanowiska są dostępne na stronie internetowej RG.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików