PROTOKÓŁ XXI posiedzenia plenarnego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego w dniu 17 marca 2005 r.

poniedziałek, 20 czerwca 2005

I

Prof. J. Błażejowski otworzył posiedzenie i powitał członków RG oraz zaproszonych gości.

II

Ustalono następujący porządek obrad:

 • Zaopiniowanie wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych.
 • Dyskusja nt. określenia zasad formułowania nowej wersji standardów (ram godzinowych dla studiów I i II stopnia, zapisów dot. języka obcego, wychowania fizycznego, technologii informacyjnej oraz przedmiotów do wyboru) oraz ramowych treści nauczania.
 • Zaopiniowanie projektów rozporządzeń Ministra Nauki i Informatyzacji:
  • w sprawie sposobu przeprowadzania kontroli realizacji badań naukowych, prac rozwojowych i innych zadań finansowanych ze środków finansowych na naukę oraz wydatkowania tych środków,
  • w sprawie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nauki, zespołów specjalistycznych i interdyscyplinarnych oraz recenzentów i ekspertów powoływanych przez ministra właściwego do spraw nauki,
  • w sprawie powoływania i odwoływania członków Rady Nauki.
 • Zaopiniowanie projektów rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie utworzenia:
  • Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu,
  • Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu.
 • Zaopiniowanie projektów rozporządzeń MENiS:
 • zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników uczelni państwowych,
 • zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowej uczelni zawodowej.
 • Zaopiniowanie projektu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie liczby, wysokości oraz warunków i trybu przyznawania nagród PRM za wyróżnione rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz działalność naukową, naukowo-techniczną lub artystyczną.
 • Zaopiniowanie projektu rozporządzenia MENiS zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia standardów nauczania dla poszczególnych kierunków studiów i poziomów kształcenia.
 • Sprawa poselskiego projektu ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.
 • Zaopiniowanie wniosków szkół wyższych o ustanowienie nowych tytułów zawodowych.
 • Sprawa zlecenia przez MENiS Uniwersytetowi Śląskiemu w Katowicach organizacji VI Ogólnopolskiego Forum Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych.
 • Zaopiniowanie zasad przyznawania stypendiów naukowych pracownikom Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie.
 • Zaopiniowanie zmodyfikowanych zasad przyznawania stypendiów studentom, asystentom stażystom i pracownikom Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie z Własnego Funduszu Stypendialnego.
 • Zaopiniowanie regulaminu przyznawania stypendiów naukowych w ramach Regionalnego Funduszu Stypendiów Doktoranckich Centrum Chemii Polimerów PAN w Zabrzu.
 • Zaopiniowanie planu podziału dotacji podmiotowej na pomoc materialną dla studentów uczelni niepaństwowych i kościelnych szkół wyższych Kościoła Katolickiego.
 • Zatwierdzenie protokołów XVII, XVII i XIX posiedzenia RG.
 • Sprawy różne.
 • Informacje o działalności PRG w okresie 17.02-16.03.2005 r.

III

Prof. B. Ginter przedstawił wnioski jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych.

Poniższe wnioski uzyskały jednomyślnie pozytywną opinię RG:

 • Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej - o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie "biocybernetyka i inżynieria biomedyczna";
 • Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Koszalińskiej - o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie "budownictwo";
 • Wydziału Inżynierii Produkcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego - o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie "inżynieria rolnicza";
 • Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie - o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie "telekomunikacja";
 • Instytutu Matematyki Uniwersytetu Szczecińskiego - o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk matematycznych w dyscyplinie "matematyka";
 • Wydziału Filologii Polskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej im. A. Gieysztora w Pułtusku - o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie "literaturoznawstwo".

Kolejne wnioski zostały zaopiniowane pozytywnie przy 1 osobie wstrzymującej się od głosu:

 • Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego - o przyznanie uprawnień do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego nauk o Ziemi w dyscyplinie "oceanologia";
 • Wydziału Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej w Krakowie - o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego sztuk muzycznych w dyscyplinie "kompozycja i teoria muzyki".

IV

Prof. J. Błażejowski zainicjował dyskusję, w trakcie której omówione zostały następujące zagadnienia:

 • ramy godzinowe dla studiów I i II stopnia,
 • zapisy dot. języka obcego,
 • zapisy dot. wychowania fizycznego,
 • zapisy dot. technologii informacyjnej,
 • zapisy dot. przedmiotów do wyboru,
 • projekt ramowych standardów kształcenia.

W dyskusji udział wzięli: prof. Pol. Śl. A. Błach, prof. T. Borecki (Przewodniczący KRPUR), stud. A. Doczyk, prof. S. Dzięgielewski, prof. T. Filipiak, prof. H. Grabowski, prof. L. Kozacki, prof. H. Kuźniak, prof. S. Kalembka, dr R. Mojak, prof. T. Sławek, minister T. Szulc, dr K. Wańkowicz, prof. T. Winnicki (Przewodniczący KREPSZ) oraz prof. S. Wrona.

RG jednomyślnie podjęła uchwałę Nr 168/2005. Stanowi ona załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 287).

V

Prof. T. Sławek omówił projekty rozporządzeń Ministra Nauki i Informatyzacji:

 • w sprawie sposobu przeprowadzania kontroli realizacji badań naukowych, prac rozwojowych i innych zadań finansowanych ze środków finansowych na naukę oraz wydatkowania tych środków,
 • w sprawie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nauki, zespołów specjalistycznych i interdyscyplinarnych oraz recenzentów i ekspertów powoływanych przez ministra właściwego do spraw nauki, zaopiniowane pozytywnie przez PRG. RG poparła pozytywną opinię PRG. Uchwały Nr 159/2005 RG (RG druk Nr 274) i 161/2005 RG (RG druk NR 277) stanowią załączniki do oryginału protokołu.

Prof. T. Sławek przedstawił kolejny projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Informatyzacji w sprawie powoływania i odwoływania członków Rady Nauki. RG jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała projekt rozporządzenia, zgłaszając jednocześnie propozycję, aby kompletne wyniki wyborów były publikowane na stronach MNiI. Uchwała Nr 158/2005 RG stanowi załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 273).

VI

Prof. W. Mitkowski przedstawił projekt uchwały PRG nt. projektów rozporządzeń RM w sprawie:

 • utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu,
 • utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu, w której nie zgłasza się uwag do przedłożonych projektów.

RG poparła opinię PRG, jednocześnie podkreśliła, że tworzenie nowych państwowych szkół wyższych zuboża i tak już niskie środki niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania istniejących szkół wyższych:

 • w pierwszej sprawie, przy 1 osobie wstrzymującej się od głosu,
 • w drugiej - jednomyślnie, uchwała Nr 167/2005 RG stanowi załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 285).

VII

Prof. K. Dziworska przedstawiła projekt uchwały przygotowanej przez PRG dot. projektów rozporządzeń MENiS:

 • zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników uczelni państwowych,
 • zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowej uczelni zawodowej.

RG jednomyślnie poparła pozytywną opinię PRG. Zwróciła też uwagę, że miesięczne stawki wynagrodzeń dla poszczególnych grup stanowisk nie powinny pokrywać się, jak to jest obecnie. Uchwała Nr 164/2005 RG stanowi załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 281).

VIII

Prof. K. Dziworska omówiła projekt rozporządzenia PRM zmieniającego rozporządzenie w sprawie liczby, wysokości oraz warunków i trybu przyznawania nagród PRM za wyróżnione rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz działalność naukową, naukowo-techniczną lub artystyczną.

RG jednomyślnie poparła pozytywną opinię PRG w tej sprawie. Uchwała Nr 163/2005 RG stanowi załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 279).

IX

Prof. Pol. Śl. dr hab. A. Błach przedstawiła projekt rozporządzenia MENiS zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia standardów nauczania dla poszczególnych kierunków studiów i poziomów kształcenia.

W dyskusji udział wzięli: prof. J. Błażejowski, prof. S. Kalembka oraz prof. Cz. Lipecka.

RG poparła opinię PRG, mówiącą, że nie może pozytywnie zaopiniować przedłożonego projektu rozporządzenia, gdyż załączony do niego standard nauczania dla kierunku studiów "weterynaria" nie został opracowany zgodnie z wytycznymi MENiS z dn. 17.01.2005 r., co oznacza, że nie jest zgodny z uchwałą Nr 120/2004 RG z dn. 21.10.2004 r. Uchwała Nr 166/2005 RG stanowi załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 284).

X

Prof. W. Mitkowski omówił sprawę poselskiego projektu ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Profesor poinformował, że Zespół RG przeanalizował dostępne informacje, z których wynika, że w chwili obecnej Akademia Świętokrzyska nie spełnia wymagań określonych przez RG w kryteriach powoływania nowej państwowej uczelni typu uniwersyteckiego, uchwalonych w dn. 16.06.1992 r., w związku z czym nie może być przekształcona w uniwersytet.

RG jednomyślnie podjęła decyzję o przekazaniu dokumentacji senatom trzech uczelni (UW, UMCS, UAM) w celu zasięgnięcia ich opinii we wnioskowanej sprawie. Uchwała Nr 165/2005 RG stanowi załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 282).

XI

Prof. Pol. Śl. dr hab. A. Błach przedstawiła projekt stanowiska PRG pozytywnie opiniującego wnioski szkół wyższych dot. ustanowienia nowych tytułów zawodowych.

W dyskusji udział wzięli: p. T. Bader (z-ca dyr. DSW MENiS), prof. Pol. Śl. dr hab. A. Błach, prof. J. Błażejowski, prof. S. Dzięgielewski, prof. T. Filipiak, prof. H. Grabowski, prof. B. Gutkowska, prof. W. Mitkowski, prof. R. Mojak, dr K. Piskorczyk, prof. M. Strużycki oraz prof. S. Wrona.

RG pozytywnie zaopiniowała ustanowienie następujących tytułów zawodowych:

 • "magister farmacji" - przy 1 osobie głosującej przeciwko i 2 osobach wstrzymujących się od głosu;
 • "magister inżynier architekt krajobrazu"/ "inżynier architekt krajobrazu" - przy 4 osobach głosujących przeciwko oraz 2 wstrzymujących się od głosu.

Stanowisko Nr 61/2005 RG stanowi załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 283).

XII

Prof. Pol. Śl. dr hab. A. Błach zaprezentowała projekt uchwały przygotowanej przez PRG pozytywnie opiniującej zlecenie przez MENiS Uniwersytetowi Śląskiemu w Katowicach organizacji VI Ogólnopolskiego Forum Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych.

RG jednomyślnie poparła tę opinię. Uchwała Nr 160/2005 RG stanowi załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 276).

XIII

Prof. K. Dziworska przedstawiła negatywną opinię PRG w sprawie zasad przyznawania stypendiów naukowych dla pracowników Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie.

RG nie poparła opinii PRG, pozytywnie opiniując przedłożony regulamin stypendialny (przy 6 osobach wstrzymujących się od głosu).

Stanowisko Nr 60/2005 RG stanowi załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 280).

XIV

Prof. K. Dziworska przedstawiła negatywną opinię PRG w sprawie zasad przyznawania stypendiów z Własnego Funduszu Stypendialnego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

W dyskusji udział wzięli prof. J. Błażejowski oraz dr R. Mojak.

RG jednomyślnie poparła opinię PRG. Stanowisko Nr 62/2005 RG stanowi załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 286).

XV

Prof. K. Dziworska przedstawiła pozytywną opinię PRG nt. zasad przyznawania stypendiów naukowych w ramach Regionalnego Funduszu Stypendiów Doktoranckich (RFSD) w województwie śląskim.

RG jednomyślnie poparła opinię PRG. Stanowisko Nr 59/2005 RG stanowi załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 275).

XVI

Prof. K. Dziworska omówiła projekt podziału dotacji podmiotowej na pomoc materialną dla studentów uczelni niepaństwowych i kościelnych szkół wyższych Kościoła Katolickiego w 2005 r.

RG jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt, popierając tym samym opinię PRG w tej sprawie.

Uchwała Nr 162/2005 RG stanowi załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 278).

XVII

Zatwierdzenie protokołów XVII (18.11.04 r.), XVIII (16.12.04 r.) oraz XIX (20.01.05 r.) posiedzenia plenarnego RG.

Po zgłoszeniu uwag do protokołów przez prof. T. Filipiaka, prof. W. Mitkowskiego, dr K. Wańkowicza oraz prof. S. Wronę, RG zaopiniowała je jednomyślnie pozytywnie.

XVIII

Sprawy różne:

 • Dr K. Wańkowicz powrócił do przekazanego wcześniej prof. J. Błażejowskiemu wniosku o dokonanie zmian w statucie RG; wystąpił także z propozycją, aby na stronie internetowej RG zamieszczać wnioski z zebrań elektorów kurii doktorów; prof. J. Błażejowski wyjaśnił kto i w jakim trybie może występować o zmianę statutu; profesor nawiązał do propozycji ograniczenia kadencyjności członków RG;. Głos w tych sprawach zabrali: prof. B. Ginter, prof. H. Grabowski, prof. W. Mitkowski oraz prof. S. Wrona.
 • Prof. J. Błażejowski poinformował o:
  • stanie prac nad ustawą "Prawo o szkolnictwie wyższym",
  • wstępnym projekcie NPR na lata 2007-2013 przekazanym RG przez podsekretarza stanu w MENiS Z. Hensla.

XIX

Informacje o działalności PRG w okresie 17.02-16.03.05 r.:

 • Prof. J. Błażejowski poinformował o:
  • pierwszym posiedzeniu Rady Nauki w dn. 17.02.2005 r. i objęciu przez prof. S. Wronę funkcji Przewodniczącego Zespołu Odwoławczego Rady Nauki; głos w tej sprawie zabrał prof. S. Wrona;
  • konferencji zorganizowanej przez PAN nt. utworzenia Europejskiej Rady Badań w dn. 28.02.05 r.,
  • posiedzeniu Podkomisji nadzwyczajnej Sejmowej Komisji Finansów Publicznych w dn. 1.03.05 r.,
  • spotkaniu zorganizowanym przez Instytut Społeczeństwa Wiedzy, w którym uczestniczył prof. J. Madey w dn. 11.03.05 r.,
 • Prof. W. Mitkowski poinformował o konferencji KRPUT i KRASP, która odbyła się we Wrocławiu w dniach 24-26.02.05 r.
 • Prof. S. Dzięgielewski poinformował o konferencji, w której uczestniczył wraz z panią prof. B. Tuchańska, zorganizowanej przez SGGW, z udziałem dziekanów i prodziekanów wszystkich kierunków rolniczych.

XX

Prof. J. Błażejowski podziękował obecnym za udział w obradach, złożył życzenia świąteczne, a następnie zamknął posiedzenie RG.

Przewodniczący Rady Głównej
Jerzy Błażejowski
Opracowała:
Agnieszka Niekludow

Załączniki do oryginału protokołu:*

  1. Uchwały:
   • Nr 157/2005 RG z dn. 17.03.2005 r. w sprawie wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych,
   • Nr 158/2005 RG z dn. 17.03.2005 r. dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Informatyzacji w sprawie powoływania i odwoływania członków Rady Nauki,
   • Nr 159/2005 RG z dn. 17.03.2005 r. dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Informatyzacji w sprawie sposobu przeprowadzania kontroli realizacji badań naukowych, prac rozwojowych i innych zadań finansowanych ze środków finansowych na naukę oraz wydatkowania tych środków,
   • Nr 160/2005 RG z dn. 17.03.2005 r. w sprawie zlecenia Uniwersytetowi Śląskiemu w Katowicach organizacji VI Ogólnopolskiego Forum Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych,
   • Nr 161/2005 RG z dn. 17.03.2005 r. dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Informatyzacji w sprawie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nauki, zespołów specjalistycznych i interdyscyplinarnych oraz recenzentów i ekspertów powoływanych przez ministra właściwego do spraw nauki,
   • Nr 162/2005 RG z dn. 17.03.2005 r. w sprawie projektu podziału dotacji podmiotowej na pomoc materialną dla studentów w 2005 r. dla uczelni niepaństwowych i kościelnych szkół wyższych Kościoła Katolickiego,
   • Nr 163/2005 RG z dn. 17.03.2005 r. dotycząca projektu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie liczby, wysokości oraz warunków i trybu przyznawania nagród Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz działalność naukową, naukowo-techniczną lub artystyczną,
   • Nr 164/2005 RG z dn. 17.03.2005 r. dotycząca projektów rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej i Sportu: - zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników uczelni państwowych, - zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowej uczelni zawodowej,
   • Nr 165/2005 RG z dn. 17.03.2005 r. w sprawie poselskiego projektu ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach,
   • Nr 166/2005 RG z dn. 17.03.2005 r. dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia standardów nauczania dla poszczególnych kierunków studiów i poziomów kształcenia,
   • Nr 167/2005 RG z dn. 17.03.2005 r. dotycząca projektów rozporządzeń Rady Ministrów: - w sprawie utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu, - w sprawie utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu,
   • Nr 168/2005 RG z dn. 17.03.2005 r. w sprawie czasu trwania studiów, umiejscowienia i treści przedmiotów ogólnych w standardach kształcenia oraz zalecanego poziomu liczby godzin przedmiotów ogólnych, podstawowych i kierunkowych na studiach pierwszego stopnia.
  2. Stanowiska:
   • Nr 59/2005 RG z dn. 17.03.2005 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów naukowych w ramach Regionalnego Funduszu Stypendiów Doktoranckich (RFSD) w województwie śląskim,
   • Nr 60/2005 RG z dn. 17.03.2005 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów naukowych dla pracowników Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie,
   • Nr 61/2005 RG z dn. 17.03.2005 r. w sprawie ustanowienia tytułu zawodowego "magister inżynier architekt krajobrazu" oraz "magister farmacji",
   • Nr 62/2005 RG z dn. 17.03.2005 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów z Własnego Funduszu Stypendialnego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.
  3. Stenogram obrad.

 1. Lista obecności.

* Uchwały i stanowiska są dostępne na stronie internetowej RG.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików