PROTOKÓŁ XXII posiedzenia plenarnego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego w dniu 14 kwietnia 2005 r.

poniedziałek, 4 lipca 2005

I

Prof. B. Ginter otworzył posiedzenie i powitał członków RG oraz zaproszonych gości.

II

Zgromadzeni chwilą ciszy uczcili pamięć zmarłego papieża Jana Pawła II.

III

Ustalono następujący porządek obrad:

 • Wybory 25 członków Komisji Dyscyplinarnej przy RG na kadencję rozpoczynającą się 1.01.2006 r.
 • Informacja nt. stanu prac nad projektem ustawy "Prawo o szkolnictwie wyższym".
 • Uchwała RG w sprawie utworzenia wspólnych okręgów wyborczych i przyporządkowania do nich uczelni dla dokonania wyboru elektorów na ogólnopolskie zebrania wyborcze do RG IX kadencji.
 • Uchwała uzupełniająca uchwałę Nr 151/2005 RG w sprawie szczegółowych zasad i trybu wyboru elektorów i członków Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego na IX kadencję rozpoczynającą się 1 stycznia 2006 r.
 • Informacja w sprawie NPR na lata 2007-2013.
 • Zaopiniowanie wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych.
 • Zaopiniowanie projektów rozporządzeń Ministra Nauki i Informatyzacji:
  • w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na organizowanie i finansowanie realizacji projektów badawczych, projektów celowych i zadań z zakresu działalności wspomagającej badania,
  • w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Nauki i Technologii Polskiej.
 • Zaopiniowanie:
  • zmodyfikowanych zasad przyznawania stypendiów naukowych Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu z Własnego Funduszu Stypendialnego,
  • zasad przyznawania stypendiów naukowych uczestnikom Śląskiego Środowiskowego Studium Doktoranckiego prowadzonego przez Główny Instytut Górnictwa w Katowicach,
  • zasad przyznawania stypendiów naukowych dla pracowników Wszechnicy Mazurskiej w Olecku,
  • zasad przyznawania stypendiów z funduszu im. Florentyny Kogutowskiej dla uzdolnionych doktorantów UJ.
 • Sprawy wniesione przez KRRG:
  • zaopiniowanie wniosku rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie o utworzenie w trybie art. 4 a ust. 3 ustawy z dnia 12 .09.90 r. o szkolnictwie wyższym o utworzenie nowego kierunku studiów o nazwie "gospodarka i administracja publiczna",
  • zaopiniowanie wniosku o utworzenie nowego kierunku studiów pod nazwą: "inżynieria biomedyczna".
 • Zaopiniowanie standardów nauczania dla tego kierunku studiów "inżynieria biomedyczna".
 • Uchwała zmieniająca uchwałę Nr 168/2005 RG z dnia 17.03.2005 r. w sprawie czasu trwania studiów, umiejscowienia i treści przedmiotów ogólnych w standardach kształcenia oraz zalecanego poziomu liczby godzin przedmiotów ogólnych, podstawowych i kierunkowych na studiach pierwszego stopnia.
 • Zaopiniowanie wniosku MENiS w sprawie zlecenia UMCS w Lublinie realizacji zbadania stanu funkcjonowania liceów profilowanych.
 • Informacja nt. działalności PRG w okresie 18.03-13.04.05 r.
 • Zatwierdzenie protokołu XX posiedzenia plenarnego RG w dn. 17.02.05 r.
 • Sprawy różne.
 • Wolne wnioski.

IV

Prof. B. Ginter zaproponował skład komisji skrutacyjnej do wyborów 25 członków Komisji Dyscyplinarnej przy Radzie Głównej na kadencję rozpoczynającą się 1.01.2006 r.:

 • dr J. Masłowski,
 • stud. P. Matlakiewicz,
 • prof. U. Śl. D. Rott,
  który RG zatwierdziła bez głosów sprzeciwu, przy wstrzymaniu się od głosu członków komisji. Prof. B. Ginter zapoznał zgromadzonych z zasadami głosowania. Nowi członkowie Komisji Dyscyplinarnej zostali wyłonieni w dwóch turach wyborów.

W dyskusji udział wzięli: prof. J. Madey, dr R. Mojak oraz prof. U. Śl. D. Rott.

Uchwała Nr 179/2005 RG wraz z aktem wyboru stanowi załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 310).

V

Prof. J. Madey poinformował o stanie prac nad projektem ustawy "Prawo o szkolnictwie wyższym".

Głos w tej sprawie zabrał prof. B. Ginter.

VI

Prof. J. Osiowski przedstawił 2 projekty uchwał:

 1. w sprawie utworzenia wspólnych okręgów wyborczych dla dokonania wyboru elektorów na ogólnopolskie zebrania wyborcze Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego na IX kadencję rozpoczynającą się 1 stycznia 2006 r.
 2. uzupełniającą uchwałę Nr 151/2005 Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wyboru elektorów i członków Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego na IX kadencję rozpoczynającą się 1 stycznia 2006 r.

RG jednomyślnie podjęła obie uchwały. Stanowią one załączniki oryginału protokołu (1. Nr 169/2005 RG - RG druk Nr 293; 2. Nr 170/2005 RG - RG druk Nr 294).

VII

Prof. J. Madey poinformował o stanie prac w RG nad projektem opinii nt. NPR na lata 2007-2013. W związku z niewielkim odzewem członków RG na prośbę o zgłaszanie uwag dotyczących NPR, Profesor poprosił o poświęcenie uwagi tej sprawie i przesłanie swoich opinii do BRG.

Dyskusja została przełożona na chwilę, gdy do BRG napłynie więcej opinii.

W dyskusji udział wzięli: prof. B. Ginter, prof. P. Lampe, prof. W. Mitkowski oraz prof. H. Samsonowicz (PAN).

VIII

Prof. B. Ginter przedstawił wnioski jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych.

2 wnioski uzyskały opinię jednomyślnie pozytywną:

 • Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej - o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia dr nauk technicznych w dyscyplinie "mechanika";
 • Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego - o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia dr hab. nauk humanistycznych w dyscyplinie "bibliologia".

Wniosek Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej - o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia dr hab. nauk technicznych w dyscyplinie "telekomunikacja" - uzyskał opinię pozytywną przy 1 osobie wstrzymującej się od głosu.

RG zaopiniowała negatywnie 3 wnioski; pierwszy - przy 2 osobach wstrzymujących się od głosu, kolejne 2 - jednomyślnie:

 • Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego - o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia dr nauk teologicznych, z uwagi na fakt, że Wydział utworzony został w ubiegłym roku, a nauczyciele akademiccy tam zatrudnieni pochodzą z różnych ośrodków akademickich i nie stworzyli jeszcze spójnego ośrodka;
 • Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej - o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia dr nauk technicznych w dyscyplinie "inżynieria rolnicza", ponieważ Wydział nie spełnia wymogów formalnych wynikających z konieczności zatrudniania odpowiedniej liczby profesorów i doktorów habilitowanych reprezentujących dziedzinę nauk rolniczych i dyscyplinę inżynieria rolnicza;
 • Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej - o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia dr nauk technicznych w dyscyplinie "mechanika", gdyż Wydział nie spełnia wymogów formalnych związanych z zatrudnieniem odpowiedniej kadry profesorów i doktorów habilitowanych; ponadto zwraca uwagę wyjątkowo niestarannie przygotowana dokumentacja.

Uchwała Nr 172/2005 RG stanowi załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 296).

IX

Prof. T. Sławek przedstawił 2 projekty rozporządzeń Ministra Nauki i Informatyzacji:

 1. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na organizowanie i finansowanie realizacji projektów badawczych, projektów celowych i zadań z zakresu działalności wspomagającej badania,
 2. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Nauki i Technologii Polskiej.

Pierwszy projekt RG zaopiniowała pozytywnie przy 2 osobach wstrzymujących się od głosu (uchwała Nr 174 - RG druk Nr 298); odnośnie do drugiego projektu, RG zaaprobowała jego treść (przy 2 osobach głosujących przeciwko i 2 wstrzymujących się od głosu), zwracając uwagę na kilka obszarów wymienionych w dokumencie, które wymagają uściślenia (uchwała Nr 173/2005 RG - RG druk Nr 297). Uchwały stanowią załączniki do oryginału protokołu.

W dyskusji udział wzięli: prof. S. Dzięgielewski (zwrócił uwagę na wątpliwość, jaką miała KNRG odnośnie do drugiej części projektu rozporządzenia, w której znalazł się zapis o pominięciu opinii odpowiednich ciał w kwestii przyznawania czy rozdziału środków. Profesor stwierdził, że jest to bardzo niebezpieczny zapis prowadzący do centralizacji), prof. P. Lampe oraz prof. M. Szulczewski.

X

Prof. S. Wrona przedstawił propozycję pozytywnego stanowiska przygotowanego przez PRG w sprawie zmodyfikowanych zasad przyznawania stypendiów naukowych Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu z Własnego Funduszu Stypendialnego.

RG jednomyślnie poparła tę opinię . Stanowisko Nr 64/2005 RG stanowi załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 304).

XI

Prof. S. Wrona przedstawił propozycję stanowiska pozytywnie opiniującego zasady przyznawania stypendiów naukowych uczestnikom Śląskiego Środowiskowego Studium Doktoranckiego prowadzonego przez Główny Instytut Górnictwa w Katowicach.

RG jednomyślnie pozytywnie poparła projekt stanowiska. Stanowisko Nr 67/2005 RG stanowi załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 309).

XII

Prof. S. Wrona przedstawił propozycję stanowiska przygotowanego przez PRG w sprawie zasad przyznawania stypendiów naukowych dla pracowników Wszechnicy Mazurskiej w Olecku, pozytywnie opiniującego powyższe zasady, pod warunkiem wykreślenia zdania z § 5 ust. 1 pkt 6) o brzmieniu "sprawowanie opieki naukowej nad młodymi pracownikami naukowymi".

Głos zabrał prof. P. Lampe.

RG jednomyślnie poparła opinię PRG. Stanowisko Nr 66/2005 RG stanowi załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 306).

XIII

Prof. S. Wrona przedstawił projekt stanowiska PRG w sprawie Funduszu Stypendialnego im. Florentyny Kogutowskiej.

RG poparła pozytywną opinię PRG. Stanowisko Nr 65/2005 RG stanowi załącznik do oryginału protokołu (RG druk NR 305).

XIV

Sprawy wniesione przez KRRG:

 1. Prof. W. Mitkowski przedstawił pozytywną opinię PRG w sprawie wniosku rektora AE w Krakowie o utworzenie w trybie art. 4 a ust. 3 ustawy z dnia 12.09.90 r. o szkolnictwie wyższym o utworzenie nowego kierunku studiów o nazwie "gospodarka i administracja publiczna". RG jednomyślnie poparła opinię PRG. Uchwała Nr 175/2005 RG stanowi załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 299).
 2. Prof. W. Mitkowski przedstawił projekt uchwały PRG dot. utworzenia nowego kierunku studiów o nazwie "inżynieria biomedyczna" pozytywnie opiniującej tę sprawę. RG jednomyślnie poparło propozycję PRG. Uchwała Nr 178/2005 RG stanowi załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 302).

XV

RG jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała projekt standardów nauczania dla kierunku studiów "inżynieria biomedyczna". Uchwała Nr 177/2005 RG stanowi załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 301).

XVI

Prof. Pol. Śl. A. Błach przedstawiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr 168/2005 RG z dnia 17.03.2005 r. w sprawie czasu trwania studiów, umiejscowienia i treści przedmiotów ogólnych w standardach kształcenia oraz zalecanego poziomu liczby godzin przedmiotów ogólnych, podstawowych i kierunkowych na studiach pierwszego stopnia przygotowanej przez PRG.

W dyskusji udział wzięli: prof. S. Dzięgielewski, prof. B. Ginter, prof. W. Iwańczak, prof. P. Lampe oraz prof. J. Madey.

RG podjęła uchwałę Nr 171/2005 przy 1 osobie głosującej przeciwko i 2 osobach wstrzymujących się od głosu. Stanowi ona załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 295).

XVII

Członkowie PRG poinformowali o swojej działalności w okresie 18.03-13.04.2005 r.:

 • Przewodniczący PSRP A. Doczyk - o przebiegu posiedzenia Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży Sejmu RP, na którym odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy o przedstawicielstwie młodzieży.
 • Prof. W. Mitkowski - o uroczystości wręczenia certyfikatów Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych w dn. 21.03.05 r.;
 • Prof. Pol. Śl. A. Błach - o spotkaniach w MENiS ekspertów powołanych do przygotowania standardów kształcenia w dn. 30.03.05 r. oraz 12.04.05 r. W dyskusji nt. standardów oraz powołanych ekspertów udział wzięli: prof. B. Ginter, prof. W. Iwańczak, prof. L. Kozacki, prof. U. Śl. D. Rott, prof. S. Wrona oraz dr K. Wańkowicz.
 • Prof. W. Iwańczak - nt. wyjazdowego posiedzenia Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży Sejmu RP w dn. 31.03-1.04.05 r.;
 • Prof. B. Ginter - nt. inauguracyjnego posiedzenia Rady Rozwoju Nauki i Technologii w dn. 31.03.05 r.; głos w tej sprawie zabrał prof. U. Śl. D. Rott;
 • Prof. R. Będziński - o posiedzeniu Podkomisji nadzwyczajnej Komisji Finansów Publicznych Sejmu RP w dn. 14.04.05 r. w sprawie rządowego projektu ustawy o wspieraniu działalności innowacyjnej;
 • Prof. U. Śl. D. Rott - o rozstrzygnięciu rankingu szkół wyższych miesięcznika "Perspektywy" i dziennika "Rzeczpospolita" w dn. 12.04.05 r.; głos zabrał prof. R. Będziński.

XVIII

RG zatwierdziła protokół XX posiedzenia plenarnego z dnia 17.02.3005 r.

XIX

Sprawy różne:

Prof. U. Śl. D. Rott poruszył kwestię nowej matury; wyraził rozczarowanie ze sposobu przygotowania i wprowadzania zmian w przeprowadzaniu egzaminów oraz braku kontaktu z RG ze strony Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, tym bardziej, że egzaminy te mają być ekwiwalentem egzaminu wstępnego na studia. Ponadto zwrócił uwagę na brak możliwości przystąpienia do egzaminu maturalnego w terminie późniejszym osób, które z powodów losowych nie mogły tego zrobić w obowiązującym terminie, co uniemożliwi im udział w procedurach rekrutacyjnych na studia.

XX

Wolne wnioski:

 • Dr R. Mojak - zgłosił dwa wnioski formalne:
  • o wystąpienie przewodniczącego RG do Ministra ENiS w sprawie przekazania do wiadomości członkom RG wykazu kandydatów zgłoszonych na ekspertów do opracowania standardów kształcenia z określeniem podmiotu zgłaszającego daną osobę oraz przedstawienie listy powołanych ekspertów.
   Głos zabrała prof. Pol. Śl. A. Błach wyjaśniając, że zgodnie z obietnicą Ministra ENiS, lista ekspertów będzie dostępna na stronie internetowej MENiS.
   RG poparła wniosek przy 1 osobie głosującej przeciwko.
  • o doprecyzowanie trybu pracy nad standardami kształcenia oraz roli RG w procesie tworzenia standardów.
 • Prof. S. Dzięgielewski - zgłosił wniosek o wystąpienie w sprawie nowej matury. W dyskusji udział wzięli: prof. R. Będziński, prof. W. Iwańczak, prof. U. Śl. D. Rott oraz prof. T. Sławek.
  RG jednomyślnie przyjęła stanowisko Nr 63/2005 w tej sprawie. Stanowi ono załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 303).

XXI

Prof. B. Ginter podziękował zgromadzonym za uczestnictwo w obradach i zamknął posiedzenie.

Wiceprzewodniczący Rady Głównej
Bolesław Ginter
Opracowała:
Agnieszka Niekludow

Załączniki do oryginału protokołu:*

  1. Uchwały:
   • Nr 169/2005 RG z dn. 14.04 2005 r. w sprawie utworzenia wspólnych okręgów wyborczych dla dokonania wyboru elektorów na ogólnopolskie zebrania wyborcze Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego na IX kadencję rozpoczynającą się 1 stycznia 2006 r.,
   • Nr 170/2005 RG z dn. 14.04 2005 r. uzupełniająca uchwałę Nr 151/2005 Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wyboru elektorów i członków Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego na IX kadencję rozpoczynającą się 1 stycznia 2006 r.,
   • Nr 171/2005 RG z dn. 14.04 2005 r. zmieniająca uchwałę Nr 168/2005 RG z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie czasu trwania studiów, umiejscowienia i treści przedmiotów ogólnych w standardach kształcenia oraz zalecanego poziomu liczby godzin przedmiotów ogólnych, podstawowych i kierunkowych na studiach pierwszego stopnia,
   • Nr 172/2005 RG z dn. 14.04 2005 r. w sprawie wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych,
   • Nr 173/2005 RG z dn. 14.04 2005 r. dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Informatyzacji w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Nauki i Technologii Polskiej,
   • Nr 174/2005 RG z dn. 14.04 2005 r. dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Informatyzacji w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na organizowanie i finansowanie realizacji projektów badawczych, projektów celowych i zadań z zakresu działalności wspomagającej,
   • Nr 175/2005 RG z dn. 14.04 2005 r. w sprawie utworzenia nowego kierunku studiów o nazwie "gospodarka i administracja publiczna" w Akademii Ekonomicznej w Krakowie,
   • Nr 176/2005 RG z dn. 14.04 2005 r. w sprawie zlecenia przez MENiS Uniwersytetowi Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie realizacji zadania dotyczącego zbadania stanu funkcjonowania liceów profilowanych,
   • Nr 177/2005 RG z dn. 14.04 2005 r. w sprawie zaopiniowania projektów standardów nauczania dla kierunku studiów "inżynieria biomedyczna",
   • Nr 178/2005 RG z dn. 14.04 2005 r. w sprawie utworzenia nowego kierunku studiów o nazwie "inżynieria biomedyczna",
   • Nr 179/2005 RG z dn. 14.04 2005 r. w sprawie wyboru Komisji Dyscyplinarnej przy Radzie Głównej na kadencję 2006-2008.
  2. Stanowiska:
   • Nr 63/2005 RG z dn. 14.04 2005 r. w sprawie "nowej matury",
   • Nr 64/2005 RG z dn. 14.04 2005 r. w sprawie zmodyfikowanego regulaminu stypendialnego Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu,
   • Nr 65/2005 RG z dn. 14.04 2005 r. w sprawie regulaminu Funduszu Stypendialnego im. Florentyny Kogutowskiej,
   • Nr 66/2005 RG z dn. 14.04 2005 r. w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów naukowych dla pracowników Wszechnicy Mazurskiej w Olecku,
   • Nr 67/2005 RG z dn. 14.04 2005 r. w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów naukowych doktorantom Śląskiego Środowiskowego Studium Doktoranckiego z dziedziny "inżynieria środowiska".
  3. Stenogram obrad.

 1. Lista obecności.

* Uchwały i stanowiska są dostępne na stronie internetowej RG.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików