PROTOKOŁ XXIII posiedzenia plenarnego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego w dniu 16 czerwca 2005 r.

środa, 21 września 2005

I

Prof. J. Błażejowski otworzył posiedzenie i powitał zgromadzonych.

II

RG ustaliła następujący porządek obrad:

 • Dyskusja nad dokumentem "Charakterystyka trzech stopni kształcenia (z uwzględnieniem szczegółowych rekomendacji wypływających z Deklaracji Bolońskiej)".
 • Pytania do Ministra M. Sawickiego.
 • Ustalenie planu prac RG do końca obecnej kadencji.
 • Zaopiniowanie projektu rozporządzenia RM w sprawie utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach.
 • Zaopiniowanie projektu rozporządzenia Ministra ENiS w sprawie dokumentacji przebiegu studiów.
 • Zaopiniowanie projektu rozporządzenia Ministra ENiS w sprawie stawek oraz szczegółowych zasad, trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do podręczników szkolnych i akademickich.
 • Zaopiniowanie rozporządzenia Ministra NiI w sprawie wysokości wynagrodzenia członków Rady Informatyzacji.
 • Zaopiniowanie regulaminu przyznawania stypendiów naukowych dla studentów i pracowników naukowo-dydaktycznych Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.
 • Zaopiniowanie utworzenia nowego kierunku studiów o nazwie "sport".
 • Wprowadzenie zmian w uchwale Nr 499/2002 RG z dnia 21.02.2002 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów naukowych.
 • Sprawa utworzenia Uniwersytetu Przyrodniczo-Medycznego w Szczecinie.
 • Zaopiniowanie wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych.
 • Zatwierdzenie protokołów posiedzeń plenarnych (marzec i kwiecień 2005 r.).
 • Sprawy różne.
 • Wolne wnioski.

III

Prof. B. Tuchańska odczytała Wnioski z dyskusji "Charakterystyka trzech stopni kształcenia (z uwzględnieniem szczegółowych rekomendacji wypływających z Deklaracji Bolońskiej)". Prof. J. Błażejowski otworzył dyskusję nad przedstawionym dokumentem.
Głos zabrali: prof. R. Będziński, prof. J. Błażejowski, prof. H. Grabowski, prof. Z. Grabowski (KRN ZNP), prof. W. Iwańczak, prof. S. Kalembka, prof. P. Lampe, prof. J. Madey, prof. W. Mitkowski, prof. S. Wrona.

RG jednomyślnie zaakceptowała formę wypracowanego materiału. Zdecydowano, że zostanie on zawieszony na stronie internetowej RG oraz rozesłany do wszystkich konferencji rektorów.

IV

Min. M. Sawicki odpowiedział na pytania dotyczące różnych aspektów szkolnictwa wyższego zadane przez członków RG: prof. S. Dzięgielewskiego, prof. K. Dziworską, prof. T. Filipiaka, prof. H. Grabowskiego, prof. W. Iwańczaka, prof. H. Kuźniaka, dr K. Wańkowicza oraz prof. J. Strelaua (PAN).

V

Prof. J. Błażejowski przedstawił problemy, którymi RG powinna zająć się na posiedzeniach pozostałych do końca kadencji:

 • studia zawodowe, praktyki studenckie - październik br.
 • model kariery akademickiej - listopad br.
 • określenie formuły prac dyplomowych I i II stopnia - grudzień br.

Prof. B. Tuchańska zaproponowała włączenie sprawy określenia stanowiska RG do strategii bolońskiej. Prof. J. Błażejowski uznał, że nie ma takiej potrzeby.
Głos zabrał również prof. P. Lampe.

Prof. J. Błażejowski poprosił o zgłaszanie uwag w formie pisemnej na w/w tematy, które następnie zostaną opracowane przez zespół w składzie: prof. B. Tuchańska, prof. R. Będziński, prof. H. Grabowski i prof. T. Sławek i przedstawione na kolejnych posiedzeniach RG.

VI

Prof. W. Mitkowski przedstawił projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach. Profesor zaproponował projekt uchwały, poparty przez PRG, w której RG nie zgłasza uwag do projektu rozporządzenia, jednocześnie po raz kolejny podkreśla, że tworzenie nowych państwowych wyższych szkół zawodowych zuboża środki przeznaczane na funkcjonowanie szkół już istniejących.

W dyskusji udział wzięli: prof. R. Będziński, prof. J. Błażejowski, prof. S. Dzięgielewski, prof. W. Iwańczak, prof. P. Lampe, prof. W. Mitkowski oraz głos z sali.

RG poparła przedstawioną propozycję uchwały przy 4 osobach głosujących przeciwko i 3 wstrzymujących się od głosu. Uchwała Nr 182/2005 RG stanowi załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 319).

VII

Prof. J. Madey przedstawił projekt rozporządzenia Ministra ENiS w sprawie dokumentacji przebiegu studiów, który PRG zaopiniowało pozytywnie.

W dyskusji udział wzięli: stud. A. Doczyk, prof. W. Mitkowski oraz prof. M. Rocki (SGH).

RG jednomyślnie poparła propozycję PRG pozytywnie opiniując projekt rozporządzenia, jednocześnie zgłaszając do niego kilkanaście uwag szczegółowych. Uchwała Nr 182/2005 RG stanowi załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 315).

VIII

Prof. J. Błażejowski przedstawił projekt rozporządzenia Ministra ENiS w sprawie stawek oraz szczegółowych zasad, trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do podręczników szkolnych i akademickich.

RG zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt. Uchwała Nr 184/2005 RG stanowi załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 317).

IX

Por. K. Dziworska omówiła projekt rozporządzenia Ministra Nauki i informatyzacji w sprawie wysokości wynagrodzenia członków Rady Informatyzacji.

Dodatkowych informacji udzielił prof. J. Madey.

Głos zabrał prof. T. Filipiak.

RG jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała projekt rozporządzenia, popierając tym samym stanowisko PRG. Uchwała Nr 183/2005 RG stanowi załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 316).

X

Prof. K. Dziworska omówiła regulamin przyznawania stypendiów naukowych dla studentów i pracowników naukowo-dydaktycznych Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.

RG zaopiniowała regulamin jednomyślnie pozytywnie, popierając opinię PRG w tej sprawie. Stanowisko Nr 69/2005 RG stanowi załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 323).

XI

Prof. W. Mitkowski przedstawił sprawę powołania nowego kierunku studiów o nazwie "sport". Profesor zaproponował poparcie opinii PRG i negatywne zaopiniowanie wniosku.

RG jednomyślnie negatywnie zaopiniowała tę sprawę.

Uchwała Nr 191/2005 RG stanowi załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 325).

XII

Prof. J. Błażejowski zgłosił propozycję wprowadzenia zmiany w uchwale Nr 499/2002 Rady Głównej z dnia 21.02.2002 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów naukowych, tj. dodania w § 5 wyrazów "Polska Akademia Umiejętności" oraz zapisania "PAN" w pełnym brzmieniu.

RG jednomyślnie poprała tę propozycję. Uchwała Nr 187/2005 RG stanowi załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 320).

XIII

Prof. W. Mitkowski przedstawił sprawę połączenia Pomorskiej Akademii Medycznej z Akademią Rolniczą w Szczecinie i utworzenia Uniwersytetu Przyrodniczo-Medycznego w Szczecinie.

RG zdecydowała (przy 1 osobie wstrzymującej się od głosu) powołać Zespół do przygotowania projektu opinii w tej sprawie (Uchwała Nr 189/2005 RG; RG druk Nr 322) oraz wystąpić do senatów trzech uczelni: Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z prośbą o wyrażenie opinii w tej kwestii (Uchwała Nr 188/2005 RG; RG druk Nr 321). Po otrzymaniu opinii z senatów uczelni, Zespół przygotuje projekt uchwały i przedstawi na posiedzeniu plenarnym RG.

XIV

Prof. Cz. Lipecka przedstawiła wnioski jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych.

4 spośród nich uzyskały jednomyślnie pozytywną opinię RG:

 • Collegium Civitas w Warszawie - o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie "socjologia";
 • Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej - o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie "inżynieria środowiska";
 • Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu - o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego sztuk muzycznych w dyscyplinie "dyrygentura";
 • Instytutu Edukacji Muzycznej Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego - o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia doktora sztuk muzycznych w dyscyplinie "dyrygentura".

Wniosek Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej "IGNATIANUM" w Krakowie o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie "pedagogika" uzyskał opinię negatywną, przy 2 osobach wstrzymujących się od głosu, z uwagi na niespełnienie podstawowego warunku dotyczącego zatrudnienia odpowiedniej liczby osób reprezentujących wnioskowaną dyscyplinę.

Wniosek Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk medycznych w dyscyplinie "medycyna" uzyskał negatywną opinię, gdyż 7 osób głosowało za poparciem wniosku, 11 było przeciwnych przyznaniu uprawnień, a 5 wstrzymało się od głosu. Z załączonej do wniosku dokumentacji wynika, iż Uczelnia nie kształci studentów na kierunku, który odpowiada wnioskowanej dyscyplinie.

Uchwała Nr 190/2005 RG stanowi załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 324).

XV

RG jednomyślnie zatwierdziła protokoły XXI (marzec 2005 r.) i XXII (kwiecień 2005 r.) posiedzenia plenarnego.

XVI

Sprawy różne:

Prof. J. Błażejowski poinformował:

 • że do MENiS wpłynęła część standardów kształcenia opracowanych przez ekspertów, w związku z czym RG może podjąć prace nad ich opiniowaniem. Profesor zaproponował termin dwudniowego posiedzenia RG 13 i 14 lipca br. Ustalono, że członkowie RG wybiorą po trzy standardy, które przejrzą i zreferują na lipcowym posiedzeniu. Następnie wszystkie uwagi zostaną przekazane do MENiS. W dyskusji udział wzięli: prof. K. Dziworska, prof. W. Iwańczak, dr K. Wańkowicz oraz prof. S. Wrona.
 • Sejm uchwalił ustawę "Prawo o szkolnictwie wyższym". W chwili obecnej trwają nad nią prace w Senacie RP. RG ma możliwość zgłoszenia do dnia jutrzejszego swoich uwag senatorowi M. Żenkiewiczowi - przewodniczącemu Senackiej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu. Głos w tej sprawie zabrali: prof. P. Lampe, prof. J. Madey, porf. W. Mitkowski oraz dr K. Wańkowicz.

XVII

Wolne wnioski:

Prof. S. Dzięgielewski zaproponował, aby RG zajęła się sprawą nowej matury. Prof. W. Mitkowski poparł tę ideę, szczególnie w kontekście przyjęć na studia, ale zauważył, że należy wstrzymać się z dyskusją do czasu ogłoszenia pełnych wyników matur.

XVIII

Prof. J. Błażejowski podziękował obecnym za udział w obradach i zamknął posiedzenie RG.

Przewodniczący Rady Głównej
Jerzy Błażejowski
Opracowała:
Agnieszka Niekludow

Załączniki do oryginału protokołu:*

 1. Uchwały:
  • Nr 182/2005 RG z dn. 16.06.2005 r. dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie dokumentacji przebiegu studiów,
  • Nr 183/2005 RG z dn. 16.06.2005 r. dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Informatyzacji w sprawie wysokości wynagrodzenia członków Rady Informatyzacji,
  • Nr 184/2005 RG z dn. 16.06.2005 r. dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie stawek oraz szczegółowych zasad, trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do podręczników szkolnych i akademickich,
  • Nr 185/2005 RG z dn. 16.06.2005 r. w sprawie uzupełniającego podziału dotacji podmiotowej na pomoc materialną dla studentów na rok 2005 w niepaństwowych uczelniach zawodowych,
  • Nr 186/2005 RG z dn. 16.06.2005 r. dotycząca projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach,
  • Nr 187/2005 RG z dn. 16.06.2005 r. zmieniająca uchwałę Nr 499/2002 Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 lutego 2003 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów naukowych,
  • Nr 188/2005 RG z dn. 16.06.2005 r. w sprawie połączenia Pomorskiej Akademii Medycznej z Akademią Rolniczą w Szczecinie i utworzenia Uniwersytetu Przyrodniczo-Medycznego w Szczecinie,
  • Nr 189/2005 PRG z dn. 15.06.2005 r. w sprawie powołania Zespołu RG do przygotowania projektu opinii o połączeniu Pomorskiej Akademii Medycznej z Akademią Rolniczą w Szczecinie i utworzeniu Uniwersytetu Przyrodniczo-Medycznego w Szczecinie,
  • Nr 190/2005 RG z dn. 16.06.2005 r. w sprawie wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych,
  • Nr 191/2005 RG z dn. 16.06.2005 r. w sprawie ustanowienia nowego kierunku studiów o nazwie "sport".
 2. Stanowisko:
  • Nr 69/2005 RG z dn. 16.06.2005 RG w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów naukowych dla studentów i pracowników naukowo-dydaktycznych Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.
 3. Wnioski z dyskusji środowiskowej nad dokumentem "Charakterystyka trzech stopni kształcenia (z uwzględnieniem szczegółowych rekomendacji wypływających z Deklaracji Bolońskiej)".
 4. Stenogram obrad.
 5. Lista obecności.

* Uchwały i stanowiska są dostępne na stronie internetowej RG.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików