Protokół XXIX posiedzenia Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego w dniu 15 grudnia 2005 roku

poniedziałek, 25 września 2006

I

Prof. J. Błażejowski otworzył posiedzenie, powitał członków RG oraz zaproszonych gości.

II

Obrady prowadzone były wg następującego porządku:

 • Wystąpienie podsekretarza stanu w MEiN prof. S. Jurgi.
 • Sprawozdanie CKW RG z przeprowadzonych wyborów do RG IX kadencji.
 • Sprawozdanie z działalności Komisji Dyscyplinarnej przy RG VIII kadencji.
 • Sprawozdanie z działalności RG w 2005 r.
 • Zaopiniowanie projektu rozporządzenia MEiN zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakładów kształcenia nauczycieli.
 • Zaopiniowanie projektu rozporządzenia MEiN w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą.
 • Zaopiniowanie poselskiego projektu ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Uniwersytet Gdański - Kampus Bałtycki" oraz stanowiska rządu wobec tego projektu.
 • Zaopiniowanie ustawy o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 • Zaopiniowanie projektu budżetu państwa na rok 2006 w zakresie szkolnictwa wyższego.
 • Zaopiniowanie wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych.
 • Zaopiniowanie wniosków o utworzenie kierunków studiów w trybie art. 11, ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym.
 • Uchwała zmieniająca uchwałę Nr 205/2005 RG z dn. 13.10.2005 r. dotyczącą projektu rozporządzenia MEN w sprawie nazw kierunków studiów.
 • Wręczenie nagród laureatom konkursu "Forum Akademickiego" na artykuł popularnonaukowy.
 • Podsumowanie działalności RG VIII kadencji.
 • Sprawy różne.

III

Podsekretarz Stanu prof. S. Jurga podziękował członkom RG za owocną pracę w dobiegającej końca VIII kadencji RG.

IV

Prof. J. Osiowski, przewodniczący CKW RG, przedstawił sprawozdanie z przeprowadzonych wyborów do RG IX kadencji na lata 2006-2009, następnie odpowiedział na pytania zadane przez członków RG: prof. P. Lampe oraz dr. K. Wańkowicza
RG jednomyślnie zatwierdziła sprawozdanie. Stanowi ono załącznik do oryginału protokołu.
Prof. J. Błażejowski podziękował prof. J. Osiowskiemu oraz członkom CKW RG za zaangażowanie w przygotowanie i nadzór przebiegu wyborów.

V

Prof. M. Bojarski, przewodniczący Komisji Dyscyplinarnej przy RG VIII kadencji, przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji.
Głos zabrał prof. P. Lampe.
Prof. J. Błażejowski podziękował przewodniczącemu oraz członkom Komisji za ich wkład w zwalczanie patologii w środowisku akademickim.

VI

Prof. J. Błażejowski przedstawił sprawozdanie z działalności RG w 2005 r.
RG jednomyślnie zatwierdziła powyższe sprawozdanie. Stanowi ono załącznik do oryginału protokołu.

VII

Stud. Ł. Piętka omówił projekt rozporządzenia MEiN zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakładów kształcenia nauczycieli.
RG jednomyślnie przyjęła uchwałę, w której wnioskuje o jak najszybsze zakończenie kształcenia w ramach kolegiów nauczycielskich oraz umożliwienie absolwentom tych kolegiów uzupełnienie edukacji i uzyskanie dyplomu szkoły wyższej.
Uchwała Nr 232/2005 RG stanowi załącznik do oryginału protokołu.

VIII

Prof. W. Mitkowski przedstawił pozytywną opinię KRRG dotyczącą rozporządzenia MEiN w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą.
Stud. Ł. Piętka poinformował, że również KEdRG wyraziła pozytywną opinię nt. przedłożonego projektu rozporządzenia.
RG jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt rozporządzenia. Uchwała Nr 231/2005RG stanowi załącznik do oryginału protokołu.

IX

Prof. K. Dziworska omówiła sprawę poselskiego projektu ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Uniwersytet Gdański - Kampus Bałtycki" oraz stanowisko rządu wobec tego projektu.
W dyskusji udział wzięli: prof. R. Będziński, prof. T. Borecki (wiceprzewodniczący KRASP), dyr. H. Kumoś (DE MEiN), prof. P. Lampe oraz prof. UŚl. D. Rott.
RG 18 głosami przyjęła opinię negatywnie oceniającą projekt ustawy (1 osoba głosowała za pozytywną opinią, 4 osoby wstrzymały się od głosu).
Opinia stanowi załącznik do oryginału protokołu.

X

Prof. K. Dziworska przedstawiła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
W dyskusji udział wzięli: prof. W. Iwańczak, prof. P. Lampe i dr R. Mojak.
RG jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt ustawy. Uchwała Nr 233/2005 RG stanowi załącznik do oryginału protokołu.

XI

Prof. K. Dziworska przedstawiła projekt stanowiska w sprawie projektu budżetu, w którym wskazała na obniżenie wydatków na szkolnictwo wyższe, szczególnie na cele inwestycyjne.
W dyskusji udział wzięli: E. Bobrowska (DE MEiN), prof. K. Dziworska, prof. T. Filipiak, prof. W. Iwańczak, dr R. Mojak, prof. UŚl. D. Rott oraz prof. S. Wrona
RG jednomyślnie negatywnie zaopiniowała przedłożony projekt budżetu. Stanowisko Nr 78/2005 RG stanowi załącznik do oryginału protokołu.

XII

Prof. B. Ginter przedstawił cztery wnioski jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych.
Dwa z nich uzyskały opinię jednomyślnie pozytywną:

 • Instytutu Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego - o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie "językoznawstwo",
 • Wydziałowi Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk prawnych w dyscyplinie "prawo".
  Poniższy wniosek uzyskał pozytywną opinię, przy jednej osobie wstrzymującej się od głosu:
 • Instytutu Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego - o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie "literaturoznawstwo".

Wniosek Wydziału Zarządzania i Informatyki Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej - o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie "nauki o zarządzaniu" - uzyskał opinię jednomyślnie negatywną, z uwagi na niespełnienie wymogów kadrowych określonych w ustawie o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki.

XIII

Prof. W. Mitkowski przedstawił pozytywną opinię KRRG nt. dwóch wniosków o utworzenie kierunków studiów w trybie art. 11, ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym:

 • Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu - "archiwistyka i zarządzanie dokumentacją",
 • Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu - "sztuka rejestracji obrazu".

W dyskusji udział wzięli: stud. Ł. Piętka, prof. B. Tuchańska, głos z sali.
RG jednomyślnie poparła utworzenie wnioskowanych kierunków studiów na w/w uczelniach.
Uchwała Nr 227/2005RG stanowi załącznik do oryginału protokołu.

XIV

RG podjęła dyskusję nt. zmiany uchwały Nr 205/2005 RG z dn. 13.10.2005 r. dotyczącej projektu rozporządzenia MEN w sprawie nazw kierunków studiów.
W dyskusji udział wzięli: prof. R. Będziński, prof. B. Gutkowska, prof. W. Iwańczak, prof. H. Kuźniak, prof. P. Lampe, dr R. Mojak, prof. UŚl. D. Rott, prof. L. Śliwonik (przewodniczący KRUA), prof. B. Tuchańska oraz prof. S. Wrona.
Uchwała Nr 229/2005 RG stanowi załącznik do oryginału protokołu.

XV

Redaktor A. Świć poprosił ministra M. Seweryńskiego o wręczenie nagród laureatom konkursu "Forum Akademickiego" na artykuł popularnonaukowy
. Pierwszą nagrodę otrzymała A. Ziębińska, absolwentka Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚl., doktorantka PŚl. w Gliwicach, za artykuł w dziedzinie genetyki;
Drugą nagrodę zdobył M. Mrozik, lektor języka migowego na UW, doktorant IBL PAN, za artykuł o języku migowym;
Trzecią nagrodę otrzymała K. Lorenc-Kukułka, absolwentka Biotechnologii UWr, doktorantka na Wydziale Nauk Przyrodniczych UWr, za artykuł nt. genetyki roślin;
Wyróżnienia otrzymali:
P. Fita, doktorant na Wydziale Fizyki UW, za artykuł o femtochemii, O. Nawrot, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji UG, za artykuł o statusie prawnym nasciturusa oraz B. Sensuła, doktorantka w Instytucie Fizyki PŚl. w Gliwicach, za tekst o spektrometrii.
Minister pogratulował zasłużonego zwycięstwa i zachęcił do pisania kolejnych interesujących artykułów. Do gratulacji przyłączyła się również przewodnicząca Rady Etyki Mediów M. Bajer.
A. Ziębińska podziękowała za wyróżnienia w imieniu swoim oraz pozostałych laureatów.

XVI

Prof. J. Błażejowski podsumował trzyletnią działalność RG. Jako kluczowe zagadnienia wymienił: pracę nad ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym, standardami kształcenia, ustalaniem kierunków studiów oraz opiniowanie aktów prawnych dotyczących szkolnictwa wyższego. Profesor podziękował za współpracę konferencjom rektorów, w szczególności KRASP, Ministerstwu EiN, PKA, CKds.SiT, PAN oraz członkom RG i pracownikom Biura RG.

XVII

Sprawy różne:

 • Prof. W. Iwańczak przekazał Ministrowi EiN pismo w sprawie zmiany systemu oceny instytutów humanistycznych, do czego został zobowiązany przez elektorów do RG kolejnej kadencji, podczas zebrania wyborczego.
 • Prof. J. Błażejowski złożył zgromadzonym życzenia świąteczne, następnie wzniósł toast będący podziękowaniem za owocną współpracę w dobiegającej końca kadencji. Min. M. Seweryński przyłączył się wznosząc toast za pomyślność profesorów.

XVIII

Prof. J. Błażejowski zamknął XXIX, ostatnie posiedzenie RG VIII kadencji w latach 2003-2005.

Przewodniczący Rady Głównej
Jerzy Błażejowski

Załączniki do oryginału protokołu*:

 1. Uchwały:
  • Nr 227/2005RG z dn. 15.12.2005 r. w sprawie wniosków uczelni o utworzenie kierunków studiów w trybie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (RG druk Nr ).
  • Nr 228/2005RG z dn. 15.12.2005 r. w sprawie projektów standardów kształcenia (RG druk Nr ),
  • Nr 229/2005RG z dn. 15.12.2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 205/2005 RG z dn. 13.10.2005 r. dotyczącej projektu rozporządzenia MEN w sprawie nazw kierunków studiów (RG druk Nr ),
  • Nr 230/2005RG z dn. 15.12.2005 r. w sprawie wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych (RG druk Nr ),
  • Nr 231/2005RG z dn. 15.12.2005 r. dotycząca projektu rozporządzenia MEiN w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą (RG druk Nr),
  • Nr 232/2005RG z dn. 15.12.2005 r. dotycząca projektu rozporządzenia MEiN zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakładów kształcenia nauczycieli (RG druk Nr ),
  • Nr 233/2005 RG z dn. 15.12.2005 r. w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (RG druk Nr ).
 2. Stanowisko:
  • Nr 78/2005 RG z dnia 15.12.2005 r. w sprawie budżetu państwa na 2006 rok w zakresie szkolnictwa wyższego.
 3. Sprawozdania:
 4. Stenogram obrad.
 5. Lista obecności.

* Uchwały i stanowisko są dostępne na stronie internetowej RG).

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików