Protokół XXV posiedzenia Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego w dniach 14-15 września 2005

poniedziałek, 25 września 2006

I

Prof. J. Błażejowski otworzył posiedzenie, powitał członków RG oraz zaproszonych gości.

II

Obrady prowadzone były wg następującego porządku:

 • Wystąpienie prof. T. Lutego - przewodniczącego KRASP.
 • Zaopiniowanie wniosku Ministra EN o odwołanie ze stanowiska rektora PWSZ w Jarosławiu prof. A. Jarosza.M
 • Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr 151/2005 RG z dn. 17.02.2005 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wyboru elektorów i członków Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego na IX kadencję rozpoczynającą się 1 stycznia 2006 r.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie PRG.
 • Zaopiniowanie propozycji uzupełnienia planu dotacji podmiotowej na pomoc materialną dla studentów na 2005 r. dla Wyższej Szkoły Informatyki i Nauk Społeczno-Prawnych w Bydgoszczy.
 • Zaopiniowanie regulaminu przyznawania stypendiów naukowych z zakresu zintegrowanego rozwoju obszarów wiejskich przez Fundację Heinricha Bölla - przedstawicielstwo w Polsce.
 • Zaopiniowanie projektu rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowego trybu udostępniania rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych, sporządzania i wydawania odpisów, wyciągów i zaświadczeń oraz wysokości opłat za ich wydawanie.
 • Dyskusja nad kształtem i zaopiniowanie projektów standardów kształcenia opracowanych przez ekspertów powołanych przez MENiS.
 • Informacja nt. stanu prac nad nowym statutem RG.

III

Prof. T. Luty przewodniczący KRASP zapewnił o woli ścisłej współpracy z RG ze strony Konferencji. Profesor przedstawił priorytety działania KRASP. Jako pierwszy wymienił współpracę z właściwymi organami w celu jak najszybszego wydania aktów wykonawczych do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. KRASP powołał w tym celu stałą Komisję ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych, której przewodniczył będzie prof. J. Woźnicki. Drugim priorytetem jest zintensyfikowanie współpracy międzynarodowej uczelni poprzez wprowadzanie w życie postanowień Deklaracji Bolońskiej. Kolejny punkt stanowi sprawa kształcenia kadry naukowej. Powołana została Komisja ds. Nauki w celu opracowania modelu kształcenia doktorantów oraz zaplanowano powołanie zespołu mającego za zadanie podjęcie dyskusji nt. ścieżek kariery naukowej. Czwartą inicjatywą podjętą wraz z Fundacją Rektorów Polskich będzie opracowanie kodeksu postępowania etycznego w środowisku akademickim. Ponadto KRASP podejmie się opracowania wzorcowego statutu uczelni, który będzie oparty na przepisach nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i będzie mógł stanowić wzorzec dla wszystkich uczelni.
Następnie prof. T. Luty odniósł się do zadanych pytań i uwag zgłoszonych przez: członków RG: prof. Pol. Śl. A. Błach, prof. J. Błażejowskiego, prof. W. Iwańczaka oraz prof. T. Sławka.

IV

Prof. J. Madey odczytał pismo min. M. Sawickiego, w którym wnioskował o odwołanie prof. A. Jarosza za stanowiska rektora PWSZ w Jarosławiu.
W dyskusji udział wzięli: prof. Pol. Śl. A. Błach, prof. T. Borecki (rektor SGGW), prof. S. Dzięgielewski, prof. T. Luty, dr R. Mojak, dr K. Piskorczyk, min. M. Sawicki oraz min. T. Szulc.
RG jednomyślnie poparła wniosek Ministra MEN.
Opinia Nr 7/2005 RG w omawianej sprawie stanowi załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 336)

V

Prof. J. Osiowski (przewodniczący CKW RG) przedstawił projekt uchwały zmieniającej i uzupełniającej uchwałę Nr 151/2005 RG z dn. 17.02.2005 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wyboru elektorów i członków Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego na IX kadencję rozpoczynającą się 1 stycznia 2006 r., dostosowując ją do wymogów obowiązującej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Podstawowym uzupełnieniem uchwały było określenie trybu i zasad wyboru przedstawicieli doktorantów do RG na lata 2006-07. Głos w tej sprawie zabrał dr R. Mojak.
RG jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt. Uchwała Nr 196/2005 RG stanowi załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 335).

VI

Prof. J. Błażejowski poruszył kwestię konieczności wprowadzenia zmian w składzie PRG, gdyż na mocy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, A. Doczyk przewodniczący PSRP i dotychczasowy członek PRG, został członkiem PKA, co wiąże się z jednoczesnym wygaśnięciem mandatu członka RG.
Zgodnie z rekomendacją (PSRP), na przedstawiciela studentów w PRG zgłoszony został P. Matlakiewicz.
Powołano komisję skrutacyjną w składzie: prof. Pol. Śl. A. Błach, dr R. Mojak oraz stud. M. Sobczak.
RG, w tajnym głosowaniu, jednomyślnie poparła kandydaturę stud. P. Matlakiewicza. Uchwała Nr 200/2005 RG stanowi załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 340).

VII

Prof. K. Dziworska omówiła propozycję uzupełnienia planu dotacji podmiotowej na pomoc materialną dla studentów na 2005 r. dla Wyższej Szkoły Informatyki i Nauk Społeczno-Prawnych w Bydgoszczy.
RG jednomyślnie poparła tę propozycję.
Uchwała Nr 198/2005 RG stanowi załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 338).

VIII

Prof. K. Dziworska przedstawiła regulamin przyznawania stypendiów naukowych z zakresu zintegrowanego rozwoju obszarów wiejskich przez Fundację Heinricha Bölla - przedstawicielstwo w Polsce.
RG jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała powyższy regulamin pod warunkiem uwzględnienia zgłoszonej w stanowisku uwagi.
Stanowisko Nr 73/2005 RG stanowi załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 341).

IX

Prof. K. Dziworska przedstawiła projekt rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowego trybu udostępniania rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych, sporządzania i wydawania odpisów, wyciągów i zaświadczeń oraz wysokości opłat za ich wydawanie.
RG jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała projekt rozporządzenia.
Uchwała Nr 199/2005 RG stanowi załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 339).

X

Min. T. Szulc przekazać informacje nt. stanu zaawansowania prac nad nowymi standardami kształcenia opracowanymi przez ekspertów powołanych przez MENiS, następnie udzielił odpowiedzi na pytania zadane przez uczestników posiedzenia.
Prof. J. Błażejowski otworzył dyskusję nt. kształtu standardów. Dyskusja była kontynuowana podczas obu dni posiedzenia.
RG zaopiniowała standardy kształcenia dla następujących kierunków studiów:

 • Pozytywnie:
  • "biotechnologia",
  • "europeistyka",
  • "filozofia",
  • "geodezja i kartografia",
  • "górnictwo i geologia",
  • "informatyka" (II wersja),
  • "leśnictwo" (II wersja),
  • "matematyka" (II wersja),
  • "metalurgia",
  • "nawigacja",
  • "oceanotechnika",
  • "ochrona środowiska",
  • "pielęgniarstwo" (II wersja),
  • "położnictwo" (II wersja),
  • "technologia żywności i żywienie człowieka" (II wersja),
  • "towaroznawstwo" (II wersja).
 • Pozytywnie - z uwagami:
  • "mechanika i budowa maszyn",
  • "ogrodnictwo",
  • "pedagogika specjalna",
  • "transport".
 • Negatywnie:
  • "finanse i bankowość" (II wersja),
  • "gospodarka przestrzenna" (II wersja),
  • "inżynieria materiałowa",
  • "lotnictwo i kosmonautyka",
  • "pedagogika",
  • "rybactwo",
  • "stosunki międzynarodowe" (II wersja),
  • "turystyka i rekreacja" (II wersja),
  • "zarządzanie i marketing" (II wersja).

W dyskusji udział wzięli: prof. R. Będziński, prof. Pol. Śl. A. Błach, prof. J. Błażejowski, prof. S. Dzięgielewski, prof. K. Dziworska, prof. W. Iwańczak, prof. E. Jezierski (prorektor PŁ), prof. J. Swiątek (Prorektor PWr), oraz prof. L. Śliwonik (przewodniczący KRUA). Uchwała Nr 197/2005 RG w powyższych sprawach stanowi załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 337).

XI

RG jednomyślnie zatwierdziła protokół XXIII posiedzenia plenarnego w dniu 16.06.2005 r.

XII

Prof. J. Błażejowski poinformował, że na październikowym posiedzeniu RG dyskutowana będzie nowa wersja projektu statutu RG. Dr R. Mojak - autor projektu - omówił jego główne założenia. Postanowiono, że projekt będzie rozesłany członkom RG pocztą elektroniczną.

XIII

Prof. J. Błażejowski podziękował zebranym za dyskusję i zamknął posiedzenie.

Przewodniczący Rady Głównej
Jerzy Błażejowski

Załączniki do oryginału protokołu*:

 1. Uchwały:
  • Nr 196/2005 RG z dn. 14.09.2005 r. zmieniająca uchwałę Nr 151/2005 Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wyboru elektorów i członków Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego na IX kadencję rozpoczynającą się 1 stycznia 2006 r. (RG druk Nr 335),
  • Nr 197/2005 RG z dn. 14-15.09.2005 r. w sprawie projektów standardów kształcenia (RG druk Nr 337),
  • Nr 198/2005 RG z dn. 14.09.2005 r. w sprawie propozycji uzupełnienia planu dotacji podmiotowej na pomoc materialną dla studentów na 2005 r. dla Wyższej Szkoły Informatyki i Nauk Społeczno-Prawnych w Bydgoszczy (RG druk Nr 338),
  • Nr 199/2005 RG z dn. 14.09.2005 r. dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowego trybu udostępniania rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych, sporządzania i wydawania odpisów, wyciągów i zaświadczeń oraz wysokości opłat za ich wydawanie (RG druk Nr 339),
  • Nr 200/2005 RG z dn. 14.09.2005 r. w sprawie zmian w składzie Prezydium Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego (RG druk Nr 340).
 2. Stanowisko:
  • Nr 73/2005 RG z dn. 14.09.2005 r. w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów naukowych z zakresu zintegrowanego rozwoju obszarów wiejskich przez Fundację im. Heinricha Bölla - przedstawicielstwo w Polsce (RG druk Nr 341).
 3. 3. Opinia: Nr 7/2005 RG z dn. 14.09.05 r. w sprawie odwołania z funkcji Rektora PWSZ im. Ks. B. Markiewicza w Jarosławiu prof. dr hab. inż. Antoniego Jarosza (RG druk Nr 336).
 4. Stenogram obrad.
 5. Lista obecności.

* Uchwały i stanowisko są dostępne na stronie internetowej RG).

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików