Protokół XXVI posiedzenia Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego w dniu 29 września 2005 roku

poniedziałek, 25 września 2006

I

Prof. J. Błażejowski otworzył posiedzenie i powitał zgromadzonych członków RG oraz gości.

II

Obrady prowadzone były według następującego porządku:

 • Zaopiniowanie wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych.
 • Zaopiniowanie projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie utworzenia PWSZ w Skierniewicach.
 • Zaopiniowanie projektów standardów kształcenia.
 • Zaopiniowanie projektów uczelni dot. prowadzenia studiów wyższych zawodowych w ramach specjalizacji nauczycielskiej.
 • Wstępna dyskusja nad projektem rozporządzenia MEN w sprawie nazw kierunków studiów.
 • Dyskusja nad kształtem nowego statutu RG.
 • Zaopiniowanie zasad przyznawania stypendiów naukowych z Uczelnianego Funduszu Stypendiów Naukowych dla Nauczycieli Akademickich Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie.
 • Zaopiniowanie regulaminu stypendialnego z własnego funduszu stypendialnego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.
 • Zaopiniowanie zasad przyznawania stypendiów naukowych Uniwersytetu w Białymstoku.
 • Sprawy różne.

III

Prof. B. Ginter przedstawił wnioski jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych.
RG jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała poniższe wnioski:

 • Wydziału Dyrygentury Chóralnej i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej w Bydgoszczy - o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego sztuk muzycznych w dyscyplinie "dyrygentura";
 • Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego - o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie "językoznawstwo". Głos w tej sprawie zabrali: prof. S. Dzięgielewski oraz prof. UŚl. D. Rott;
 • Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego - o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie "literaturoznawstwo";
 • Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach - o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie "elektronika";
 • Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej - o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie "nauki o zarządzaniu";
 • Wydziału Pedagogicznego Dolnośląskiej Szkoły Wyższej "Edukacja" TWP we Wrocławiu - o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie "pedagogika";
 • Wydziału Socjologiczno-Historycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego - o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie "archeologia".

Wniosek Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie - o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie "ekonomia" - uzyskał opinię pozytywną przy 1 osobie wstrzymującej się od głosu. Głos w tej sprawie zabrał prof. T. Filipiak.
Wniosek Instytutu Biochemii i Biologii Molekularnej Uniwersytetu Wrocławskiego - o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk biologicznych w dyscyplinie "biochemia" - uzyskał pozytywną opinię przy 1 osobie głosującej przeciwko i 7 osobach wstrzymujących się od głosu. Głos w tej sprawie zabrali: prof. W. Mitkowski oraz prof. B. Tuchańska.
Poniższe wnioski uzyskały opinię jednomyślnie negatywną:

 • Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej - o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie "transport", z uwagi na brak kadry reprezentującej dyscyplinę "transport". Wniosek uznany został za przedwczesny.
 • Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego - o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie "nauki o zarządzaniu", ze względu na niezgodność wniosku z obowiązującą ustawą, w zakresie minimum kadrowego.

Wniosek Wydziału Pielęgniarstwa i Położnictwa Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk medycznych w dyscyplinie "medycyna" - uzyskał opinię negatywną przy 7 osobach wstrzymujących się od głosu. Wydział po reorganizacji działa zbyt krótko, brak jest informacji z jakich wcześniejszych jednostek wywodzi się jego kadra, brak jest danych na temat prowadzonych na Wydziale kierunków studiów i ewentualnych studiów podyplomowych.
Uchwała Nr 203/2005 RG stanowi załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 346).
RG podjęła decyzję o powołaniu dodatkowego recenzenta dla wniosku Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach - o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk o Ziemi w dyscyplinie "geografia" - przy 6 osobach głosujących przeciwko oraz 1 osobie wstrzymującej się od głosu. W dyskusji udział wzięli: prof. H. Grabowski, prof. W. Iwańczak, prof. L. Kozacki oraz dr R. Mojak.

IV

Prof. W. Mitkowski przedstawił projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie utworzenia PWSZ w Skierniewicach.
W dyskusji udział wzięli: prof. J. Błażejowski, prof. Z. Marciniak (przewodniczący PKA), prof. UŚl. D. Rott, dyr. E. Sieczek (DSW MEN).
RG, w uchwale Nr 201/2005 (7 osób głosowało przeciwko), nie wniosła zastrzeżeń do przedłożonego projektu rozporządzenia, jednak po raz kolejny podkreśliła, że tworzenie kolejnych państwowych wyższych szkół zawodowych zubaża i tak niewielkie środki przeznaczone na funkcjonowanie istniejących szkół. Uchwała ta stanowi załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 342).

V

RG podjęła dyskusję nt. standardów kształcenia opracowanych przez ekspertów powołanych przez Ministra ENiS.
Głos zabrali: prof. Pol. Śl. A. Błach, prof. B. Gutkowska, dr J. Kosiewicz, prof. H. Kuźniak, prof. Cz. Lipecka, prof. B. Tuchańska, dr K. Wańkowicz oraz prof. S. Wrona.
RG zaopiniowała projekty standardów kształcenia dla poniższych kierunków studiów:

 • Pozytywnie:
  • "historia",
  • "kierunek lekarsko-dentystyczny",
  • "kulturoznawstwo",
  • "zdrowie publiczne".
 • Pozytywnie - z uwagami:
  • "architektura wnętrz",
  • "włókiennictwo".
 • Negatywnie:
  • "architektura i urbanistyka",
  • "dyrygentura",
  • "edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych",
  • "grafika",
  • "kierunek lekarski",
  • "muzykologia",
  • "psychologia",
  • "technika rolnicza i leśna",
  • "wokalistyka".

Uchwała Nr 202/2005RG stanowi załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 343).

VI

Prof. Pol. Śl. A. Błach przedstawiła projekty uczelni dot. prowadzenia studiów wyższych zawodowych w ramach specjalizacji nauczycielskiej.
W dyskusji udział wzięli: prof. T. Filipiak oraz prof. H. Grabowski.
RG, po zapoznaniu się z opinią dotyczącą 117 projektów, pozytywnie zaopiniowała 63 projekty, 11 projektów zaopiniowała pozytywnie z uwagami o charakterze formalnym, a w odniesieniu do 43 projektów wyraziła opinię negatywną.
Uchwała Nr 204/2005 RG w tej sprawie stanowi załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 347).

VII

RG przeprowadziła wstępną dyskusję nad projektem rozporządzenia MEN w sprawie nazw kierunków studiów. Głos zabrali: prof. Pol. Śl. A. Błach, prof. J. Błażejowski, prof. K. Dziworska, prof. H. Grabowski, prof. W. Iwańczak, prof. E. Jezierski (przedstawiciel KRPUT), prof. Z. Marciniak, prof. W. Mitkowski, dr R. Mojak, prof. UŚl. D. Rott, prof. B. Tuchańska, prof. S. Wrona oraz przedstawiciel KRUM.
Podjęto decyzję o dokładnym przeanalizowaniu projektu rozporządzenia na otwartym posiedzeniu PRG w dniu 12 października br.

VIII

Dr R. Mojak zreferował stan prac nad nowym statutem RG.
W dyskusji udział wzięli między innymi: prof. B. Ginter, prof. W. Iwańczak, stud. P. Matlakiewicz, prof. UŚl. D. Rott, prof. B. Tuchańska, dr K. Wańkowicz.

IX

Prof. S. Wrona przedstawił zasady przyznawania stypendiów naukowych z Uczelnianego Funduszu Stypendiów Naukowych dla Nauczycieli Akademickich Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie.
RG jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała powyższe zasady. Stanowisko Nr 75/2005 RG w tej sprawie stanowi załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 345).

X

Prof. S. Wrona przedstawił regulamin stypendialny z własnego funduszu stypendialnego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. RG jednomyślnie negatywnie zaopiniowała ten regulamin. Stanowisko Nr 76/2005 RG stanowi załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 348).

XI

Prof. S. Wrona omówił zasady przyznawania stypendiów naukowych Uniwersytetu w Białymstoku.
RG zaopiniowała pozytywnie przedstawione zasady, pod warunkiem uwzględnienia zgłoszonych uwag. Stanowisko Nr 74/2005 RG stanowi załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 344).

XII

Sprawy różne:

 • Prof. J. Błażejowski poruszył sprawę składania oświadczeń lustracyjnych przez członków RG. Podjęto decyzję o zwróceniu się w tej sprawie do IPN w celu wyjaśnienia zaistniałych wątpliwości. Głos zabrał dr R. Mojak.
 • Prof. Cz. Urbanik (AWF w Warszawie), w imieniu rektora prof. H. Sozańskiego, zgłosił zastrzeżenia do projektu standardów kształcenia dla kierunku studiów "wychowanie fizyczne".

XIII

Prof. J. Błażejowski podziękował obecnym za udział w obradach i zamknął posiedzenie.

Przewodniczący Rady Głównej
Jerzy Błażejowski

Załączniki do oryginału protokołu*:

 1. Uchwały:
  • Nr 201/2005 RG z dn. 29.09.2005 r. dotycząca projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie utworzenia PWSZ w Skierniewicach (RG druk Nr 342),
  • Nr 202/2005 RG z dn. 29.09.2005 r. w sprawie projektów standardów kształcenia (RG druk Nr 343),
  • Nr 203/2005 RG z dn. 29.09.2005 r. w sprawie wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych (RG druk Nr 346),
  • Nr 204/2005 RG z dn. 29.09.2005 r. w sprawie zaopiniowania projektów uczelni dot. prowadzenia studiów wyższych zawodowych w ramach specjalizacji nauczycielskiej (RG druk Nr 347).
 2. Stanowiska:
  • Nr 74/2005 RG z dn. 29.09.2005 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów naukowych Uniwersytetu w Białymstoku (RG druk Nr 344),
  • Nr 75/2005 RG z dn. 29.09.2005 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów naukowych z Uczelnianego Funduszu Stypendiów Naukowych dla Nauczycieli Akademickich Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie (RG druk Nr 345),
  • Nr 76/2005 RG z dn. 29.09.2005 r. w sprawie regulaminu stypendialnego z własnego funduszu stypendialnego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie (RG druk Nr 348).
 3. Stenogram obrad.
 4. Lista obecności.

* Uchwały i stanowisko są dostępne na stronie internetowej RG).

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików