Protokół XXVII posiedzenia Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego w dniu 13 października 2005 roku

poniedziałek, 25 września 2006

I

Prof. J. Błażejowski otworzył posiedzenie, powitał członków RG oraz zaproszonych gości.

II

Obrady prowadzone były według następującego porządku:

 • Zaopiniowanie projektu rozporządzenia MEN w sprawie nazw kierunków studiów.
 • Dyskusja nad kształtem statutu Rady Głównej.
 • Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr 134/2004 RG z dnia 18.11.2004 r. w sprawie zasad i trybu powoływania Komisji Dyscyplinarnej przy Radzie Głównej na lata 2006-2008.
 • Zaopiniowanie wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych.
 • Zaopiniowanie regulaminu funduszu stypendialnego "Józek Szkolny" dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych Wyższej Szkoły Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera w Krakowie.
 • Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia planu dotacji podmiotowej na pomoc materialną dla studentów w 2005 roku.
 • Zaopiniowanie standardów kształcenia dla kierunków studiów:
 • "lotnictwo i kosmonautyka",
 • "mechanika i budowa maszyn",
 • "psychologia",
 • "socjologia",
 • "taniec".
 • Sprawy różne.

III

Prof. J. Błażejowski zainicjował dyskusję nt. projektu rozporządzenia MEN w sprawie nazw kierunków studiów.
RG zaopiniowała pozytywnie przedstawiony projekt, proponując dokonanie następujących zmian i uzupełnień w załączniku do rozporządzenia "Nazwy kierunków studiów":

 • dodanie nowych kierunków studiów:
  • "dietetyka",
  • "bezpieczeństwo narodowe",
  • "logistyka",
  • "praca socjalna",
 • zmianę nazwy kierunków studiów:
  • "finanse i bankowość" - na "finanse",
  • "zarządzanie i marketing" - na "zarządzanie".
 • wpisanie w § 3 rozporządzenia kierunków:
  • "aktorstwo",
  • " konserwacja i restauracja dzieł sztuki",
  • "realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia". ''
 • wpisanie w § 4 rozporządzenia kierunków:
  • "kosmetologia",
  • "praca socjalna".

W dyskusji udział wzięli: prof. Osman Achmatowicz (CKds.SiT), prof. Pol. Śl. A. Błach, prof. T. Borecki (w-ce przewodniczący KRASP), (dyr. Danielewicz (MZ), stud. A. Doczyk (przew. PSRP), prof. S. Dzięgielewski, prof. K. Dziworska, prof. A. Frączek (rektor APS w Warszawie), gen. prof. J. Gotowała (AON), prof. W. Iwańczak, prof. W. Jurek - przewodniczący Konferencj Rektorów Uczelni Ekonomicznych, prof. E. Jezierski (przedstawiciel KRPUT), dr J. Kosiewicz, prof. L. Kozacki, prof. P. Lampe, prof. A. Lewiński (przewodniczący KRUM), prof. J. Maciuszko (prorektor ChAT), prof. J. Madey, minister J. Męcina (MGiP), minister R. Mikliński (MK), dr R. Mojak, prof. L. Pączek (AM w Warszawie), ks. prof. Cz. Rychlicki (UMK), minister M. Sawicki, prof. T. Sławek, prof. M. Socha (UW), prof. J. Strelau (w-ce prezes PAN), minister T. Szulc, prof. Małgorzata Szylko-Skoczny (dyrektor Instytutu Polityki Społecznej UW), prof. L. Śliwonik (przew. KRUA), prof. B. Tuchańska, prof. S. Wrona oraz 3 osoby z sali.
Uchwała Nr 205/2005 RG stanowi załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 349).

IV

Prof. J. Błażejowski przedstawił III wersję projektu statutu RG autorstwa dr. R. Mojaka, która następnie została poddana pod dyskusję.
Głos zabrali między innymi: prof. B. Ginter, prof. P. Lampe, prof. J. Madey, dr R. Mojak, prof. S. Wrona.
Ustalono, że głosowanie przedyskutowanej formy projektu statutu odbędzie się na kolejnym posiedzeniu RG.

V

Prof. J. Błażejowski przedstawił projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr 134/2004 Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie zasad i trybu powoływania Komisji Dyscyplinarnej przy Radzie Głównej na lata 2006-2008, przedyskutowany i przyjęty jednomyślnie przez PRG w dniu 12.10. br.
RG jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt. Uchwała Nr 209/2005 RG stanowi załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 355).

VI

Prof. B. Ginter przedstawił wnioski jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych. RG jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała poniższe wnioski:

 • Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Opolskiej - o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie "automatyka i robotyka",
 • Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej - o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie "informatyka",
 • Wydziału Aktorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. L. Schillera w Łodzi - o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego sztuk teatralnych,
 • Wydziału Wokalno-Instrumentalnego Akademii Muzycznej w Katowicach - o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia doktora sztuk muzycznych w dyscyplinie "wokalistyka".

RG zaopiniowała jednomyślnie negatywnie wniosek Wydziału Wokalno-Instrumentalnego Akademii Muzycznej w Katowicach o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego sztuk muzycznych w dyscyplinie "wokalistyka", z uwagi na konieczność wcześniejszego zakończenia co najmniej kilku przewodów doktorskich w tej dyscyplinie oraz dysproporcję pomiędzy przedstawicielami dyscyplin wokalistyka i instrumentalistka na niekorzyść wnioskowanej. Wniosek został uznany za przedwczesny.
Uchwała Nr 206/2005 RG stanowi załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 352).

VII

Prof. K. Dziworska przedstawiła projekt stanowiska w sprawie regulaminu funduszu stypendialnego "Józek Szkolny" dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych Wyższej Szkoły Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera w Krakowie.
RG jednomyślnie zaopiniowała ten projekt stwierdzając, że stypendia, o których mowa w regulaminie są zwolnione z podatku dochodowego na mocy art. 236 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym zmieniającego art. 21 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy o podatku dochodowym - w punkcie 40. Ponadto RG nie widzi przeszkód, aby uczelnia tworzyła "własny fundusz stypendialny" (art.104 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym) i przyznawała - według przyjętego regulaminu - stypendia za wyniki w nauce.
Stanowisko Nr 77/2005 RG w tej sprawie stanowi załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 352).

VIII

Prof. K. Dziworska omówiła projekt uzupełnienia planu dotacji podmiotowej na pomoc materialną dla studentów w 2005 roku. RG jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt. Uchwała Nr 208/2005 RG stanowi załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 354).

IX

RG zaopiniowała jednomyślnie pozytywnie standardy kształcenia dla następujących kierunków studiów:

 • "lotnictwo i kosmonautyka",
 • "mechanika i budowa maszyn",
 • "psychologia"

oraz jednomyślnie negatywnie dla kolejnych:

 • "socjologia",
 • "taniec".

X

Sprawy różne:

 • Prof. J. Błażejowski:
  • poinformował, że do Biura RG wpłynął projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora. Projekt zostanie skierowany do rozpatrzenia przez KURG, a następnie przedyskutowany na kolejnym posiedzeniu RG.
  • odczytał list, w którym Ministerstwo Kultury informuje, iż prof. H. Kuźniak został uhonorowany odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej oraz nagrodą Ministra Kultury.
  • poruszył sprawę finansowania działalności RG oraz członków RG, która na skutek uchwalenia ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym wymaga pilnego uregulowania; RG i Komisja Dyscyplinarna przy RG oraz PKA przygotują projekt zasad odpowiednich zapisów i następnie przedstawią go ministrowi EN.
  • poinformował, że Rządowe Centrum Legislacji przekazało odpowiedź na pismo RG w sprawie formuły standardów kształcenia, w którym informuje, iż będzie się mogło wypowiedzieć o jej poprawności w chwili uzyskania kompletnego projektu rozporządzenia dotyczącego standardów kształcenia, co może skutkować koniecznością modyfikacji wszystkich opracowanych już standardów;
 • Prof. P. Lampe przedstawił projekt uchwały pozytywnie opiniującej projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów. RG jednomyślnie poparła projekt uchwały. Uchwała 207/2005 RG stanowi załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 353).
 • Pan Ł. Piętka zgłosił zapytanie czy istnieje możliwość odbywania studiów uzupełniających przez osobę posiadającą stopień magistra. Zwrócił się z prośbą o wykładnię w tej sprawie.

XI

Prof. J. Błażejowski podziękował obecnym za udział w obradach i zamknął posiedzenie.

Przewodniczący Rady Głównej
Jerzy Błażejowski

Załączniki do oryginału protokołu*:

 1. Uchwały:
  • Nr 205/2005RG z dn. 13.10.2005 r. dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie nazw kierunków studiów (RG druk Nr 349),
  • Nr 206/2005RG z dn. 13.10.2005 r. w sprawie wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych (RG druk Nr 350),
  • Nr 207/2005RG z dn. 13.10.2005 r. dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (RG druk Nr 353),
  • Nr 208/2005RG z dn. 13.10.2005 r. w sprawie uzupełnienia planu dotacji podmiotowej na pomoc materialną dla studentów w 2005 roku (RG druk Nr 354),
  • Nr 209/2005 RG z dn. 13.10.2005 r. zmieniająca uchwałę Nr 134/2004 Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie zasad i trybu powoływania Komisji Dyscyplinarnej przy Radzie Głównej na lata 2006-2008 (RG druk Nr 355).
 2. Stanowisko:
  • Nr 77/2005 RG z dnia 13.10.2005 r. w sprawie regulaminu funduszu stypendialnego "Józek Szkolny" dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych Wyższej Szkoły Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera w Krakowie (RG druk Nr 352).
 3. Stenogram obrad.
 4. Lista obecności.

* Uchwały i stanowisko są dostępne na stronie internetowej RG).

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików