PROTOKÓŁ XX posiedzenia plenarnego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego w dniu 17 lutego 2005 r.

poniedziałek, 16 maja 2005

I

Prof. J. Błażejowski otworzył posiedzenie i powitał członków RG oraz zaproszonych gości.

II

Ustalono następujący porządek obrad:

 • Uchwalenie szczegółowych zasad i trybu wyboru elektorów i członków RG na IX kadencję rozpoczynającą się 1.01.2006 r.
 • Zaopiniowanie kryteriów podziału dotacji budżetowej na działalność uczelni artystycznych w 2005 r.
 • Zaopiniowanie projektu podziału dotacji podmiotowej na pomoc materialną dla studentów w 2005 r. dla uczelni niepaństwowych i kościelnych szkół wyższych Kościoła Katolickiego.
 • Zaopiniowanie wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych.
 • Sprawa wniosku o utworzenie nowego kierunku studiów o nazwie "polityka społeczna".
 • Zaopiniowanie projektów rozporządzeń MENiS w sprawie przekształceń w:
  1. Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Białej Podlaskiej,
  2. Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Kaliszu.
 • Uchwalenie standardów nauczania dla kierunku studiów "dietetyka".
 • Informacje o działalności PRG w okresie 21.01-16.02.2005 r.
 • Sprawy różne.
 • Wolne wnioski.

III

Prof. J. Osiowski przedstawił projekt uchwały, pozytywnie zaopiniowanej przez PRG, w sprawie szczegółowych zasad i trybu wyboru elektorów i członków RG na IX kadencję rozpoczynającą się 1.01.2006 r.

Po uwzględnieniu uwagi zgłoszonej przez prof. J. Madeya, prof. J. Błażejowski poddał projekt pod głosowanie. RG zaopiniowała go jednomyślnie pozytywnie. Uchwała Nr 151/2005 RG stanowi załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 260).

IV

Prof. K. Dziworska omówiła projekt uchwały przyjęty przez PRG, pozytywnie opiniujący kryteria podziału dotacji budżetowej na działalność uczelni artystycznych w 2005 r.

RG jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała projekt. Uchwała Nr 153/2005 r. stanowi załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 267).

V

Prof. K. Dziworska zreferowała plan podziału dotacji podmiotowej na pomoc materialną dla studentów w 2005 r. dla uczelni niepaństwowych i kościelnych szkół wyższych Kościoła Katolickiego.

RG jednomyślnie poparła pozytywną opinię PRG w tej sprawie. Uchwała Nr 154/2005, RG stanowi załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 268).

* * *

Prof. J. Błażejowski przekazał przewodnictwo obrad prof. W. Mitkowskiemu i opuścił salę, udając się na inauguracyjne posiedzenie Rady Nauki.

VI

Prof. B. Ginter przedstawił wnioski jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych.

Trzy wnioski zostały jednomyślnie pozytywnie zaopiniowane przez RG:

 • Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej - o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk matematycznych w dyscyplinie "matematyka";
 • Wydziału Psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie - o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie "psychologia";
 • Wydziału Artystycznego Akademii Jana Długosza w Częstochowie - o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia doktora sztuk plastycznych w dyscyplinie "malarstwo".

Głos w tej sprawie zabrał prof. P. Lampe. Luźną uwagę wtrącił dr K. Wańkowicz.

Negatywnie został zaopiniowany przez RG, przy 1 osobie wstrzymującej się od głosu, wniosek Wydziału Kompozycji, Interpretacji, Edukacji i Jazzu Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach - o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego sztuk muzycznych w dyscyplinie "dyrygentura", z uwagi na fakt, że Wydział spełnia wymagania kadrowe regulowane ustawą jedynie w minimalnym stopniu, w obecnej strukturze działa dopiero od pół roku, a samodzielni pracownicy reprezentują wyłącznie specjalność "prowadzenie zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych". Wniosek jest przedwczesny.

Pytanie w tej sprawie zgłosił dr hab. D. Rott i otrzymał odpowiedź od prof. B. Gintera.

Poniższe wnioski uzyskały jednomyślnie negatywną opinię RG:

 • Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego - o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk matematycznych w dyscyplinie "matematyka", z uwagi na niską efektywność badawczą dużej części pracowników naukowo-dydaktycznych, ograniczony zakres tematyczny prowadzonych badań i skromne doświadczenie w procedurach nadawania stopnia w innych jednostkach organizacyjnych.
 • Wydziału Ekonomiki Biznesu Międzynarodowego i Integracji Europejskiej Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informatycznej w Warszawie - o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie "ekonomia" - ze względu na zbyt skromny dorobek naukowy i wydawniczy pracowników Wydziału oraz niedostateczną współpracę z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami badawczymi.
 • Wydziału Fizyki Uniwersytetu Zielonogórskiego - o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk fizycznych w dyscyplinie "astronomia", ponieważ Wydział posiada zbyt małą liczbę samodzielnych pracowników naukowych reprezentujących dyscyplinę astronomia, a studia magisterskie na tym kierunku prowadzone są zaledwie od trzech lat.
 • Wydziału Kompozycji, Interpretacji, Edukacji i Jazzu Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach - o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego sztuk muzycznych w dyscyplinie "kompozycja i teoria muzyki", z uwagi na całkowity brak specjalistów reprezentujących "teorię muzyki", co uniemożliwia kompetentne przeprowadzenie przewodów habilitacyjnych w ramach tej dyscypliny. Ponadto pracownicy Wydziału nie posiadają wystarczającego doświadczenia w promowaniu młodych kadr w zakresie kwalifikacji I stopnia.

Głos w tej sprawie zabrali: prof. P. Lampe oraz prof. W. Mitkowski.

Uchwała Nr 152/2005 RG stanowi załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 266).

VII

Prof. W. Mitkowski poinformował o wniosku środowiska polityków społecznych o utworzenie nowego kierunku studiów "polityka społeczna". Profesor przypomniał, że sprawa ta po raz pierwszy trafiła do RG w 2003 r. jako wniosek Uniwersytetu Warszawskiego. RG, w uchwale Nr 52/2003 z dn. 16.10.2003 r., negatywnie zaopiniowała ten wniosek, zwracając jednocześnie uwagę, że kształcenie w zakresie "polityki społecznej" może być realizowane w ramach kierunku "politologia" lub w trybie art. 4a ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385, z późn. zm.).

PRG w dn. 16.02.2005 r. wstrzymało opiniowanie wniosku ze względu na fakt, iż w środowisku prowadzone są równoległe prace nad kierunkiem "praca socjalna".

W dyskusji udział wzięli: prof. T. Filipiak oraz prof. J. Madey.

VIII

 • Prof. W. Mitkowski przedstawił projekt rozporządzenia MENiS w sprawie przekształceń w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Białej Podlaskiej dot. zmiany nazwy na Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. KRRG zaopiniowała powyższy wniosek pozytywnie, natomiast PRG zajęło stanowisko, że należy zachować daleko idącą powściągliwość przy nadawaniu imienia Papieża i ograniczyć takie przypadki do instytucji o najwyższej randze naukowej, artystycznej lub społecznej. W dyskusji udział wzięli: prof. T. Filipiak, prof. B. Ginter, prof. H. Grabowski, prof. W. Iwańczak, prof. P. Lampe, prof. J. Madey, stud. P. Matlakiewicz, prof. W. Mitkowski, dr K. Piskorczyk, dr hab. D. Rott, dr K. Wańkowicz, prof. T. Winnicki (Przewodniczący KREPSZ). RG poparła opinię PRG (przy 5 osobach głosujących przeciwko i 2 osobach wstrzymujących się od głosu).
 • Prof. W. Mitkowski omówił projekt rozporządzenia MENiS w sprawie przekształceń w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Kaliszu zmieniającego nazwę Uczelni na Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego.

RG jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt.

Uchwała Nr 155/2005 RG stanowi załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 269).

IX

Prof. W. Mitkowski przedstawił projekt standardów nauczania dla kierunku studiów "dietetyka", który PRG zaopiniowało pozytywnie.

W dyskusji udział wzięli: prof. H. Grabowski, prof. P. Lampe oraz prof. B. Szczygieł.

RG jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt standardów nauczania. Uchwała Nr 156/2005 RG stanowi załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 270).

X

Informacje o działalności PRG w okresie 21.01-16.02.2005 r.:

 • Prof. W. Mitkowski - o zebraniu elektorów kurii doktorów wyższych uczelni technicznych, które miało miejsce Gliwicach w dn. 11.02.05 r.;
 • Prof. J. Madey:
  • o posiedzeniu Komisji ENiM w dn. 10.02.05 r.,
  • o spotkaniu grupy roboczej powołanej do prac nad NPR, której zadaniem będzie udział w przygotowaniu sektorowego programu operacyjnego pod roboczym tytułem "Wiedza i kompetencje" w dn. 10.02.05 r.
 • Prof. B. Ginter - o posiedzeniu Senatu RP w dn. 2.02.05 r.

XI

Sprawy różne:

 • Prof. W. Mitkowski poinformował o:
  • sprawie powołania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego - RG oczekuje na dostarczenie pełnej dokumentacji przez Akademię Świętokrzyską,
  • zmianie terminu posiedzenia PRG z 19.05 na 11.05 i odwołaniu posiedzenia RG w maju br. - ze względu na szczyt Rady Europy, który ma się odbyć w Warszawie w trzecim tygodniu maja.

XII

Wolne wnioski:

 • Dr K. Wańkowicz poinformował o wnioskach z ostatniego zebrania elektorów kurii doktorów wyższych uczelni technicznych w dn. 11.02 05 r.:
  • apelu do RG o zajęcie stanowiska w sprawie lustracji w szkolnictwie wyższym,
  • nawiązał do przekazanego wcześniej prof. J. Błażejowskiemu pisma wskazującego na potrzebę dokonania zmian w statucie RG z uwagi na fakt, że skład RG w chwili obecnej nie jest zgodny z zapisem w ustawie o szkolnictwie wyższym,
  • poruszył kwestię ograniczenia członkostwa w RG do dwóch kadencji.
  Dr K. Wańkowicz zaprosił przewodniczącego RG na kolejne zebranie elektorów, które będzie miało miejsce w Gdańsku i podziękował prof. W. Mitkowskiemu za uczestnictwo we wszystkich zebraniach elektorów kurii doktorów.
 • Dr hab. D. Rott poinformował o dwóch pismach skierowanych do przewodniczącego RG, których autorzy domagają się ujawnienia dorobku naukowego itp. członków RG i umieszczenia go w bazach danych o ludziach nauki; dr hab. D. Rott poprosił o dokonanie niezbędnych aktualizacji.

XII

Prof. W. Mitkowski podziękował obecnym za udział i zamknął posiedzenie RG.

Przewodniczący Rady Głównej
Jerzy Błażejowski
Wiceprzewodniczący Rady Głównej
Wojciech Mitkowski
Opracowała:
Agnieszka Niekludow

Załączniki do oryginału protokołu:*

 1. Uchwały:
  • Nr 151/2005 RG z dn. 17.02.2005 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wyboru elektorów i członków Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego na IX kadencję rozpoczynającą się 1 stycznia 2006 r.,
  • Nr 152/2005 RG z dn. 17.02.2005 r. w sprawie wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych,
  • Nr 153/2005 RG w sprawie kryteriów podziału dotacji budżetowej na działalność uczelni artystycznych w 2005 r.,
  • Nr 154/2005 RG w sprawie projektu podziału dotacji podmiotowej na pomoc materialną dla studentów w 2005 r. dla uczelni niepaństwowych i kościelnych szkół wyższych Kościoła Katolickiego,
  • Nr 155/2005 RG dotycząca projektów rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie przekształceń w: - Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Kaliszu, - Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Białej Podlaskiej,
  • Nr 156/2005 RG w sprawie zaopiniowania projektu standardów nauczania dla kierunku studiów "dietetyka".
 2. Stenogram obrad.
 3. Lista obecności.

* Uchwały i stanowiska są dostępne na stronie internetowej RG.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików