II posiedzenie Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego dnia 19 stycznia 2006 roku

środa, 14 czerwca 2006

I

Prof. J. Błażejowski otworzył posiedzenie, powitał członków RG oraz zaproszonych gości.

II

Obrady prowadzone były wg następującego porządku:

 • Wystąpienie Podsekretarza Stanu w MEiN prof. S. Jurgi.
 • Wystąpienie prof. J. Malca, przewodniczącego KRZSzP.
 • Dyskusja nt. podziału kompetencji pomiędzy poszczególne organy RG.
 • Wystąpienie Ministra EiN prof. M. Seweryńskiego.
 • Ustalenie harmonogramu prac RG IX kadencji.
 • Sprawy różne.

III

Minister S. Jurga pogratulował członkom RG wyboru na nową kadencję, jako wyrazu uznania środowiska akademickiego dla ich wcześniejszej działalności na rzecz środowiska. Minister powiedział, że liczy na aktywną współpracę z Radą Główną w sprawach rozporządzeń wykonawczych do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Podkreślił zaangażowanie RG w tworzenie nowych standardów kształcenia i wyraził nadzieję na dalszą owocną współpracę w tej dziedzinie zgodnie z wymogami Procesu Bolońskiego. Minister zwrócił uwagę na istotne kwestie wymagające bliższego przyjrzenia się: jakość studiów, prowadzenie studiów doktoranckich, suplementy do dyplomów, wspomaganie przedsiębiorczości wśród studentów i doktorantów.
Następnie odpowiedział na pytania zadane między innymi przez: dr. A. Bartczaka, prof. L. Dobrzańskiego, prof. P. Lampe, prof. J. Madeya, prof. UŚl. D. Rotta, prof. M. Strużyckiego, prof. L. Śliwonika (przewodniczącego KRUA) oraz prof. B. Tuchańską.

IV

Prof. J. Malec, przewodniczący KRZSzP, podziękował za zaproszenie do udziału w obradach RG. Omówił kompetencje oraz główne zadania spoczywające na Konferencji, czyli opiniowanie aktów prawnych dotyczących szkolnictwa wyższego, nauki, kultury, sztuki oraz występowanie z własnymi inicjatywami. Poinformował, iż 15.12.2005 r. odbyło się zgromadzenie założycielskie KRZSzP, które uchwaliło statut i wybrało władze. Profesor wyraził pełną gotowość do współpracy z RG.

V

Prof. J. Błażejowski przedstawił zarys podziału kompetencji pomiędzy poszczególne organy RG, ustalony przez PRG w dniu 18.01. 06 r.:

 • Komisja Edukacji:
  • standardy kształcenia (art. 9 pkt 2 i 3 oraz art. 45 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym)
  • standardy kształcenia dla unikatowych kierunków studiów (art. 11 ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym)
  • unikatowe standardy kształcenia (art. 10 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym)
  • sprawy studenckie
  • inne sprawy dotyczące kształcenia
 • Komisja Ekonomiczna:
  • budżet i zasady podziału dotacji budżetowej (art. 45 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym)
  • regulaminy stypendialne (art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym oraz art. 236 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym)
  • dotacja na badania własne - zasady podziału (wspólnie z Komisją Nauki)
  • inne sprawy z zakresu problematyki ekonomicznej
 • Komisja Nauki i Spraw Zagranicznych:
  • studia podyplomowe (art. 8 ust. 7 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym)
  • dotacja na badania własne - wspólnie z Komisją Ekonomiczną
  • sprawy doktorantów
  • inne sprawy dotyczące nauki
  • umowy międzynarodowe z obszaru szkolnictwa wyższego
 • Komisja Rozwoju i Organizacji Szkolnictwa Wyższego:
  • lista kierunków studiów - ustanawianie nowych kierunków studiów (art. 9 pkt 1 oraz art. 45 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym)
  • ustanawianie unikatowych kierunków studiów (art. 11 ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym)
  • powoływanie, przekształcanie, zmiana nazwy uczelni (art. 45 ust. 2 pkt 4 oraz art. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym)
  • inne sprawy
 • Komisja Uprawnień Akademickich:
  • wnioski uczelni o uzyskanie uprawnień do nadawania stopni naukowych (art. 5 ust. 2 ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki)
  • rozporządzenia Ministra EiN związane z nadawaniem stopni naukowych i tytułu naukowego
  • inne sprawy.

RG jednomyślnie podjęła decyzję o powołaniu Zespołu Prawnego, który będzie odpowiedzialny za:

 • akty prawne dotyczące szkolnictwa wyższego i nauki (art. 45 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym) - opiniowanie
 • ważne dokumenty Rady Głównej - dbałość o poprawność prawną
 • projekty rozporządzeń ministra - propozycje sformułowań
 • przegląd ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym

Głos w tej sprawie zabrali: dr A. Bartczak, prof. J. Błażejowski, radca min. H. Grabiec-Polakiewicz (dyr. BRG), prof. J. Madey.

VI

Minister M. Seweryński przekazał na ręce prof. J. Błażejowskiego list gratulacyjny, będący podziękowaniem dla członków RG VIII kadencji za działalność na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego. Następnie podziękował członkom obecnej kadencji RG za przystąpienie do prac w nowo wybranej RG. Minister podkreślił wagę RG jako organu przedstawicielskiego szkolnictwa wyższego i zapewnił, iż będzie zasięgał jej opinii we wszystkich istotnych sprawach dotyczących szkolnictwa wyższego i nauki. Za priorytetową sprawę uznał opracowanie brakujących rozporządzeń do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i wprowadzenie ich w życie.
Minister M. Seweryński odpowiedział na pytania prof. L. Dobrzańskiego oraz prof. W. Mitkowskiego.
Prof. J. Madey poruszył sprawę rekrutacji na studia dwu- i jednostopniowe w uczelniach, zwracając się do MEiN o pilne wydanie stosownych rozporządzeń celem uregulowania sprawy od strony formalnej.
Głos w tej sprawie zabrali: prof. L. Dobrzański, prof. B. Gutkowska oraz prof. W. Mitkowski.

VII

Prof. J. Lubacz przedstawił wyniki dyskusji PRG w dn. 18.01.06 r. w sprawie ustalenia trybu dalszych prac nad standardami kształcenia. W związku z licznymi zapytaniami płynącymi ze środowiska na temat standardów postanowiono, że opracowany zostanie ramowy dokument zawierający nową koncepcję standardów kształcenia, adekwatną do zapisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.
W dyskusji udział wzięli: dyr. T. Bader (DSW MEiN), prof. L. Dobrzański, prof. J. Gembalski, prof. B. Gutkowska, prof. E. Jezierski (KRPUT), prof. J. Lubacz, prof. J. Madey, dr hab. M. Nowak-Dziemianowicz, prof. UŚl. D. Rott, dr M. Stefaniuk, prof. B. Tuchańska i prof. Z. Witkowski.

VIII

Podjęto wstępną dyskusję nad ustaleniem tematów i harmonogramem ich realizacji przez RG bieżącej kadencji. Zgłoszono w dyskusji następujące zagadnienia:

 1. model kształcenia doktoranckiego, status doktorantów, pomoc materialna dla doktorantów oraz legislacja dotycząca studiów doktoranckich (10.02 06 r. odbędzie się w MEiN seminarium, na którym poruszone będą te tematy; zostali na nie zaproszeni przewodniczący samorządów doktorantów w uczelniach),
 2. model kariery akademickiej,
 3. kształcenie nauczycieli,
 4. udział w tworzeniu rozporządzeń do ustawy,
 5. strategia rozwoju szkolnictwa wyższego,
 6. powszechność dostępu do kształcenia na poziomie wyższym w kontekście zapisów konstytucyjnych i ustawowych,
 7. zarządzanie uczelniami i organizacja uczelni,
 8. ramowe struktury kwalifikacji,
 9. dostęp do edukacji na poziomie podstawowym i średnim,
 10. dyplomy - jakie, suplement do dyplomu,
 11. zasady otwierania filii uczelni zagranicznych,
 12. zasady przyznawania stypendiów,
 13. praktyki studenckie,
 14. prace dyplomowe,
 15. współpraca z przemysłem,
 16. kwestie wychowania w trakcie kształcenia akademickiego.

Głos w tej sprawie zabrali: prof. L. Dobrzański oraz prof. J. Madey.
PRG - po przeanalizowaniu zgłoszonych spraw - ustali terminy ich realizacji i poinformuje o tym RG na następnym posiedzeniu.

IX

Prof. J. Błażejowski przedstawił sprawę kierunku studiów „lotnictwo”, który realizowany był w uczelniach wojskowych. Poinformował, że w związku z wejściem w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, wszystkie kierunki studiów powinny znaleźć się na wspólnej liście ustaloną objętej odpowiednim rozporządzeniem ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego. Wniosek został przekazany do rozpatrzenia przez KRRG.
W dyskusji udział wzięli między innymi: prof. L. Dobrzański, prof. J. Lubacz, prof. J. Madey, prof. W. Mitkowski, prof. M. Strużycki, prof. Z. Witkowski.

X

Sprawy różne:

Prof. J. Błażejowski poinformował o następujących sprawach:

 • spotkaniu w MZ w dn. 31.01.06 r., w którym uczestniczyli ze strony RG: prof. B. Gutkowska, dr J. Kosiewicz, prof. P. Lampe, oraz prof. J. Lubacz;
 • prośbie prof. M. Szulczewskiego o rekomendację osób do pracy w dwóch zespołach:
  • Zespole przy Komitecie Polityki Naukowej, który zajmie się sprawami bioetyki (PRG poparło kandydaturę mgr K. Martowskiej);
  • zespole, który zajmie się oceną parametryzacji jednostek;
 • posiedzeniu Komisji Edukacji Nauki i Młodzieży Sejmu RP w dn. 26.01.06 r., na którym przedstawiony zostanie raport NIK nt. nauczania języków obcych w szkołach publicznych;
 • konferencji w Akademii Ekonomicznej w Katowicach w dn. 3-5.03.06 r. nt. standardów kształcenia.

Rada Główna ponadto:

 • zaakceptowała kandydaturę prof. UŚl. D. Rotta na rzecznika prasowego RG;
 • zaaprobowała nawiązanie kontaktu z PAP i przekazywanie Agencji ważniejszych dokumentów,
 • zaaprobowała podjęcie współpracy z regionalnymi czasopismami akademickimi.

XI

Prof. J. Błażejowski podziękował zebranym za owocną dyskusję i udział w posiedzeniu.

Przewodniczący Rady Głównej
Jerzy Błażejowski

Załączniki do oryginału protokołu:

 1. Stenogram obrad.
 2. Lista obecności.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików