PROTOKÓŁ I posiedzenia plenarnego Rady GłównejSzkolnictwa Wyższego dnia 5 stycznia 2006 r.

wtorek, 30 maja 2006

I

Obrady otworzył przewodniczący Centralnej Komisji Wyborczej RG prof. J. Osiowski - witając serdecznie członków nowowybranej RG IX kadencji. Profesor gratulując wyboru przekazał życzenia owocnej i satysfakcjonującej pracy na rzecz całego środowiska szkolnictwa wyższego.

II

Przyjęto zaproponowaną przez prof. J. Osiowskiego tematykę obrad:

 • Informacja o wynikach wyborów oraz wręczenie członkom RG IX kadencji aktów potwierdzających wybór - przewodniczący Centralnej Komisji Wyborczej RG.
 • Określenie trybu zgłaszania kandydatów na przewodniczącego RG.
 • Powołanie komisji skrutacyjnej.
 • Prezentacja kandydatów na przewodniczącego RG.
 • Wybory przewodniczącego RG.
 • Przejęcie przez nowowybranego przewodniczącego RG przewodnictwa obrad.
 • Określenie w drodze uchwały liczby członków prezydium RG IX kadencji.
 • Określenie trybu zgłaszania kandydatów na wiceprzewodniczących RG oraz członków prezydium RG.
 • Wybory członków prezydium RG.
 • I posiedzenie prezydium RG.
 • Wybory wiceprzewodniczących RG.
 • Dyskusja nad programem działalności RG, trybem jej pracy oraz organizacją wewnętrzną.
 • Ukonstytuowanie się Komisji Rady Głównej.
 • Powierzenie prezydium RG przedstawienia na kolejne posiedzenie plenarne RG propozycji:
  1. tematyki prac RG w I półroczu 2006 r.,
  2. terminów posiedzeń prezydium RG i planarnych RG w I półroczu 2006 r.
 • Sprawy różne i wolne wnioski.

III

Prof. J. Osiowski przedstawił syntetyczną informację z przebiegu wyborów do RG IX kadencji. Obszerne - zatwierdzone przez RG VIII kadencji - sprawozdanie przedłożone na posiedzeniu Rady 15.12.05 r. znajduje się w witrynie internetowej RG.

IV

Prof. J. Osiowski wręczył członkom RG akty stwierdzające wybór.

V

Prof. J. Osiowski zaproponował powołanie Komisji Skrutacyjnej w czteroosobowym składzie, po jednym reprezentancie z wszystkich kurii. Zaproponował zgłaszanie kandydatów, wnosząc aby były to osoby - zgodnie z tradycją - najmłodsze wiekiem. Do Komisji zgłosili się: dr A. Bartczak, mgr K. Martowska, stud. G. Sokołowski. Profesor zaproponował udział w Komisji prof. UAM J. Lisowi, który wyraził zgodę.

Komisja Skrutacyjna ukonstytuowała się wybierając na przewodniczącego prof. UAM J. Lisa.

VI

Na wniosek prof. J. Osiowskiego, stosownie do Statutu RG (§ 17 ust. 2) określony został tryb zgłaszania kandydatów na przewodniczącego RG. Poddano pod głosowanie wniosek prof. J. Osiowskiego co do podawania liczby osób zgłaszających poszczególnych kandydatów. Za wnioskiem głosowało 10 osób, przeciwko było 15, pozostałe wstrzymały się od głosu.

Na funkcję przewodniczącego RG zgłoszono (tajnie na kartach do głosowania) następujące osoby: prof. J. Błażejowskiego, prof. L. Dobrzańskiego, prof. J. Gembalskiego, prof. J. Madeya, prof. W Mitkowskiego, prof. U. Śl. D. Rotta.

Zgodę na kandydowanie wyrazili: prof. J. Błażejowski, prof. L. Dobrzański oraz prof. W. Mitkowski.

Kandydaci dokonali autoprezentacji oraz przedstawili poglądy co do sposobu funkcjonowania RG. Udzielili także wyczerpujących odpowiedzi na pytania, które zgłosili: L. Cieśla (PSRP), P. Kotecki (PSRP), prof. P. Konderla, prof. P. Lampe, M. Molasy, dr hab. M. Nowak-Dziemianowicz, Ł. Piętka (PSRP), prof. B. Tuchańska oraz dr P. Wroczyński.

* * *

W głosowaniu tajnym, przy obecności 33 członków RG, oddano 31 głosów ważnych. Prof. J. Błażejowski uzyskał 17 głosów, prof. W. Mitkowski -11, prof. L. Dobrzański – 3.

Prof. J. Osiowski pogratulował nowowybranemu przewodniczącemu RG wyboru i przekazał mu przewodniczenie obradom.

Prof. J. Błażejowski przejmując przewodnictwo obrad podziękował serdecznie za wybór i okazane zaufanie.

Prof. J. Błażejowski skierował do prof. J. Osiowskiego wiele serdeczności i podziękowania za przygotowanie i przeprowadzenie bardzo trudnych i wymaga-jących dużego nakładu pracy, wyborów członków RG IX kadencji.

* * *

Szczegółowa dokumentacja wyborów wraz z protokołem Komisji Skrutacyjnej znajduje się w aktach Biura RG.

VII

Na podstawie § 17 ust. 6 Statutu RG prof. J. Błażejowski zaproponował 9 osobowy skład prezydium RG, w tym przewodniczący i 2 wiceprzewodniczących RG. Profesor uznał ponadto za wskazane, aby zgodnie z tradycją RG, w składzie PRG znaleźli się przedstawiciele wszystkich kurii wyborczych. W dyskusji udział wzięli: dr A. Bartczak, prof. J. Błażejowski, dr hab. M. Nowak-Dziemianowicz, prof. U.Śl. D. Rott, prof. M. Strużycki, prof. J. Sztumski oraz prof. B. Tuchańska.

Propozycja przewodniczącego RG przyjęta została jednomyślnie. Uchwała RG w sprawie określenia liczby członków prezydium RG IX kadencji w latach 2006-2009 stanowi załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 3).

* * *

Zgodnie z § 17 ust. 2 Statutu RG przewodniczący RG zaproponował tryb zgłaszania kandydatów na wiceprzewodniczących RG oraz członków PRG.

W dyskusji udział wzięli: dr A. Bartczak, prof. J. Błażejowski, prof. L. Dobrzański, prof. W. Iwańczak, dr J. Kosiewicz, prof. P. Lampe, prof. J. Lubacz, prof. J. Madey, M. Molasy, dr hab. M. Nowak-Dziemianowicz, prof. U.Śl. D. Rott.

Rada jednomyślnie uchwaliła zmodyfikowaną, po dyskusji, procedurę zgłaszania kandydatów.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej poinformował, że na członków PRG zgłoszono 29 osób. Zgodę na kandydowanie wyrazili: L. Cieśla, prof. L. Dobrzański, prof. J. Gembalski, prof. P. Kaczanowski, dr J. Kosiewicz, prof. P. Lampe, prof. J. Lubacz, prof. J. Madey, K. Martowska, prof. W. Mitkowski, dr hab. M. Nowak-Dziemianowicz, prof. S. Podlaski, prof. U.Śl. D. Rott, dr M. Stefaniuk, prof. J. Sztumski, dr P. Wroczyński.

Kandydaci na członków PRG przedstawili krótko swoje sylwetki zawodowe oraz propozycje działalności w RG.

Odbyło się 5 tur tajnego głosowania, w wyniku którego członkami prezydium RG wybrani zostali: L. Cieśla (PSRP), prof. J. Gembalski, dr J. Kosiewicz, prof. P. Lampe, prof. J. Madey, K. Martowska, prof. W. Mitkowski oraz prof. U.Śl. D. Rott.

Prof. J. Błażejowski złożył gratulacje nowowybranym członkom PRG.

* * *

Szczegółowa dokumentacja wyborów wraz z protokołem Komisji Skrutacyjnej znajduje się w aktach Biura RG.

VIII

Prof. J. Błażejowski przedstawił propozycje nazw oraz zakresu działalności komisji RG, które zgodnie z § 24 Statutu RG są organami RG.

W dyskusji udział wzięli: prof. J. Błażejowski, L. Cieśla (PSRP), prof. L. Dobrzański, prof. W. Iwańczak, prof. P. Lampe, prof. W. Mitkowski, dr hab. M. Nowak-Dziemianowicz, prof. U.Śl. D. Rott, prof. Z. Ślipek.

W głosowaniu jawnym, RG jednomyślnie zaaprobowała powołanie następujących komisji RG:

 1. Komisję Edukacji (KEd RG),
 2. Komisję Ekonomiczną (KE RG),
 3. Komisję Nauki i Spraw Zagranicznych (KN RG),
 4. Komisję Rozwoju i Organizacji Szkolnictwa Wyższego (KR RG),
 5. Komisję Uprawnień Akademickich (KU RG).

Na wniosek przewodniczącego RG członkowie Rady zgłosili swój akces do poszczególnych komisji, z wyłączeniem przewodniczącego i wiceprze-wodniczących RG.

IX

Przewodniczący RG przedstawił planowane terminy posiedzeń prezydium RG i plenarnych Rady w 2006 roku:

  PRG RG
styczeń 18. godz. 1400 19. godz. 900
luty 15. godz. 1400 16. godz. 900
marzec 15. godz. 1400 16. godz. 900
kwiecień 19. godz. 1400 20. godz. 900
maj 10. godz. 1400 11. godz. 900
czerwiec 21. godz. 1400 22. godz. 900
lipiec 12. godz. 1100    
wrzesień 13. godz. 1100    
październik 18. godz. 1400 19. godz. 900
listopad 15. godz. 1400 16. godz. 900
grudzień 13. godz. 1400 14. godz. 900

X

Po przerwie, w czasie której odbyło się posiedzenie konstytuujące PRG, prof. J. Błażejowski poinformował RG, że PRG zaproponowało na wiceprzewodniczących RG: prof. J. Madeya oraz prof. W. Mitkowskiego.

W głosowaniu tajnym obaj kandydaci wybrani zostali jednomyślnie.

Prof. J. Błażejowski przekazał życzenia owocnej i dobrej współpracy, a nowowybrani wiceprzewodniczący RG podziękowali za wybór i okazane bardzo wysokie zaufanie.

XI

Na wniosek przewodniczącego, RG zdecydowała nie kontynuować dyskusji nad głównymi obszarami działalności RG oraz ustaleniem tematów, które przygotowane być powinny na kolejne posiedzenia plenarne RG w I półroczu 2006 r. Profesor zapowiedział, że sprawa ta przygotowana zostanie przez PRG (18.01.06 r.) i następnie przedstawiona na posiedzeniu plenarnym RG dn. 19.01.06 r.

XII

Prof. J. Błażejowski zaproponował, aby odbyły się konstytuujące posiedzenia komisji RG pod przewodnictwem członków PRG.

XIII

Zamykając obrady prof. J. Błażejowski podziękował wszystkim za udział oraz zaprosił na kolejne w miesiącu styczniu posiedzenie RG, które odbędzie się 19.01.06 r. o godz. 900.

Przewodniczący Rady Głównej
Jerzy Błażejowski
Opracowała:
Halina Grabiec-Polakiewicz

Załączniki do oryginału protokołu:

 1. Stenogram obrad.
 2. Lista obecności.
 3. Uchwała Nr 1/2006 RG z dn. 5.01.06 r. w sprawie określenia liczby członków prezydium RG IX kadencji w latach 2006-2009 (RG druk Nr 3).

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików