Protokół III posiedzenia plenarnego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego dnia 16 lutego 2006 r.

środa, 28 czerwca 2006

I

Prof. J. Błażejowski otworzył posiedzenie oraz serdecznie powitał zaproszonych gości i członków RG.

II

Prof. J. Błażejowski poinformował, że dn. 14.02.06 r. zmarł prof. Aleksander Zeliaś, członek RG w latach 1988-1996 (3 kadencje).

Zebrani chwilą ciszy uczcili pamięć zmarłego Profesora.

III

Jednomyślnie przyjęto następujący porządek obrad:

 • Uchwalenie dokumentu pt. Stan prac, zasady i tryb postępowania nad przygotowaniem standardów kształcenia w Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego.
 • Podjęcie uchwały RG w sprawie standardów kształcenia.
 • Podjęcie uchwały RG dotyczącej rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 grudnia 2005 r. (Dz.U. nr 252, poz. 2125) zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora.

Zaopiniowanie projektów rozporządzeń:

 1. Ministra Edukacji i Nauki w sprawie sposobu obsługi administracyjnej i finansowej prac Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego i komisji dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego, wysokości wynagrodzenia członków Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, Państwowej Komisji Akredytacyjnej i komisji dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego oraz wyznaczanych przez nie recenzentów, a także innych świadczeń przysługujących ich członkom i recenzentom,
 2. Ministra Gospodarki i Pracy zmieniającego rozporządzenie z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006,
 3. Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków wykorzystania funduszu innowacyjności,
 4. Ministra Edukacji i Nauki w sprawie zakresu danych i informacji objętych wnioskiem o wydanie pozwolenia na utworzenie uczelni niepublicznej oraz sposobu pobierania i wysokości opłaty na wydatki związane z kosztami postępowania opiniodawczego,
 5. Ministra Edukacji i Nauki w sprawie szczegółowych warunków, trybu przyznawania i wypłacania stypendium ministra za osiągnięcia w nauce oraz stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe.

Zaopiniowanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Narodowym Planie Rozwoju oraz niektórych innych ustaw.

Zaopiniowanie wniosku Wyższej Szkoły Medycznej LZDZ w Legnicy o wyrażenie zgody na prowadzenie studiów podyplomowych w zakresie "zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy" oraz interdyscyplinarnych studiów podyplomowych w zakresie "wychowanie do życia w rodzinie".

Zaopiniowanie propozycji podziału dotacji podmiotowej na pomoc materialną dla studentów uczelni niepublicznych - transza na miesiące styczeń i luty 2006 r.

Zaopiniowanie wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych.

Informacje o działalności PRG w okresie 20.01. - 15.02.06 r.

Sprawy różne i wolne wnioski.

IV

Prof. M. Strużycki przedstawił pozytywną opinię w sprawie wniosku Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego sztuk plastycznych w dyscyplinie "konserwacja dzieł sztuki" ("sztuki użytkowe" wg uchwały CK ds. SiT z dn. 24.10.2005 r.).

RG jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała wniosek.

Prof. M. Strużycki przedstawił negatywną opinię o wnioskach:

 • Wydziału Pielęgniarstwa i Ochrony Zdrowia Akademii Medycznej w Białymstoku o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk medycznych w dyscyplinie "medycyna". RG jednomyślnie negatywnie zaopiniowała wniosek, pomimo spełnienia wymagań formalnych, oceniając dość nisko pozycję naukową Wydziału. Znaczna część prac naukowych pracowników publikowana była w czasopismach uczelnianych o stosunkowo ograniczonym zasięgu, brak było charakterystyki działalności dydaktycznej, w tym informacji o szkoleniu podyplomowym. Wniosek uznano za przedwczesny;
 • Wydziału Nauk Humanistycznych Akademii Polonijnej w Częstochowie o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie "językoznawstwo". RG uznała, że wniosek nie spełnia wymagań formalnych co do liczby osób zatrudnionych na Wydziale - zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. Nr 65, poz. 595). Nie spełnia także wymagań formalnych ujętych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie trybu zgłaszania wniosków o przyznanie uprawnień do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego (Dz.U. Nr 21, poz. 194). Obie opinie negatywne, podjęte zostały przez RG jednomyślnie.

Uchwała RG Nr 12/2006 z dn. 16.02.06 r. w powyższych sprawach stanowi załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 17).

V

Prof. Z. Ślipek przedstawił pozytywną opinię dotyczącą projektu rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie sposobu obsługi administracyjnej i finansowej prac Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego i komisji dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego, wysokości wynagrodzenia członków Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, Państwowej Komisji Akredytacyjnej i komisji dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego oraz wyznaczanych przez nie recenzentów, a także innych świadczeń przysługujących ich członkom i recenzentom.

Profesor zgłosił uwagę, aby zrównana została stawka wynagrodzenia dla członków Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego kadencji 2006-2009 oraz komisji dyscyplinarnej przy Radzie Głównej kadencji 2006-2008 ze stawką przewidzianą dla członków Państwowej Komisji Akredytacyjnej tzn. do wysokości 8% minimalnej stawki wynagrodzenia profesora zwyczajnego.

W dyskusji udział wzięli: prof. M. Strużycki oraz dr P. Wroczyński.

RG, przy 1 osobie wstrzymującej się od głosu, poparła powyższą opinię. Uchwała Nr 9/2006 RG z dnia. 16.02.06 r. stanowi załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 14).

VI

Prof. Z. Ślipek poinformował, że z Ministerstwa wpłynął do RG wniosek o przekazanie uczelniom niepublicznym dotacji podmiotowej na pomoc materialną dla studentów obejmującej transze za miesiąc styczeń i luty 2006 r. Profesor zaproponował, aby RG pozytywnie zaopiniowała tę propozycję.

W dyskusji udział wzięli: prof. P. Lampe oraz dyr. W. Pakuła (DEE MEiN).

RG, przy 3 osobach wstrzymujących się od głosu poparła przedstawioną propozycję. Uchwała RG Nr 7/2006 z dn. 16.02.06 r. stanowi załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 12).

VII

Prof. W. Iwańczak omówił zmiany w ustawie o Narodowym Planie Rozwoju oraz niektórych innych ustawach przedłożone do opinii RG przez Ministra Rozwoju Regionalnego.

RG jednomyślnie podjęła uchwałę o niezgłaszaniu uwag do przedłożonego projektu. Uchwała RG Nr 8/2006 z dn. 16.02.06 r. stanowi załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 13).

VIII

Prof. W. Iwańczak przedstawił opinię RG dotyczącą projektu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków wykorzystywania środków funduszu innowacyjności. Profesor zaproponował, aby nie zgłaszać uwag do projektu zwracając jednocześnie uwagę na zbyt wysoki pułap przychodu rocznego (800 tys. euro), który musi wykazywać centrum badawczo-rozwojowe, aby móc korzystać ze środków finansowych innowacyjności. RG uznała, że odgórne ustalanie tego typu barier finansowych nie jest wskazane i może negatywnie wpłynąć na rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności.

W dyskusji udział wzięli: prof. P. Lampe, prof. M. Strużycki oraz prof. J. Wojtyła (MEiN).

RG przy 1 osobie głosującej przeciw przedłożonej opinii, podjęła uchwałę Nr 5/2006 z dn. 16.02.06 r. w sprawie omawianego projektu rozporządzenia (RG druk Nr 10), która stanowi załącznik do oryginału protokołu.

IX

Prof. W. Iwańczak przedstawił pozytywną opinię dotyczącą projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego zmieniającego rozporządzenie w sprawie przyjęcia uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006.

RG jednomyślnie podjęła uchwałę Nr 6/2006 z dn. 16.02.06 r. w powyższej sprawie. Stanowi ona załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 11).

X

Prof. W. Iwańczak przedstawił pozytywną opinię o wniosku Wyższej Szkoły Medycznej LZDZ w Legnicy w sprawie uruchomienia studiów podyplomowych w zakresie "zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy" oraz "wychowania do życia w rodzinie" zgłaszając jednak kilka braków formalnych odnośnie do przedłożonej dokumentacji wniosków. Zdaniem Profesora wnioski te uczelnia mogłaby uzupełnić, a wówczas RG powróciłaby do ich opiniowania.

W dość długiej i wszechstronnej dyskusji udział wzięli: dr A. Bartczak, prof. J. Błażejowski, prof. L. Dobrzański, prof. W. Iwańczak, prof. P. Lampe, prof. M. Nowak-Dziemianowicz, prof. J. Strelau (PAN) oraz prof. J. Wojtyła (MEiN).

RG uwzględniając zgłoszone w czasie dyskusji uwagi i wątpliwości, jednomyślnie negatywnie zaopiniowała uruchomienie studiów podyplomowych w zakresie "zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy" z uwagi na brak informacji o posiadaniu przez Uczelnię własnych, bądź możliwości korzystania w innych ośrodkach, laboratoriów specjalistycznych do prowadzenia zajęć z zakresu między innymi "toksykologii przemysłowej" czy "ochrony środowiska".

RG także negatywnie zaopiniowała drugi wniosek Uczelni dotyczący studiów podyplomowych "wychowanie do życia w rodzinie" (2 osoby głosowały za wnioskiem, a 4 wstrzymały się od głosu). RG uznała, że przewidziana na realizację zajęć kadra nauczająca nie gwarantuje właściwego poziomu kształcenia. Zdaniem RG brak jest specjalistów z zakresu psychologii oraz pedagogiki, czyli podstawowych dyscyplin wchodzących w skład szeroko pojętego programu nauk o rodzinie.

Uchwała RG Nr 4/2006 z dn. 16.02.06 r. w powyższych sprawach stanowi załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 9).

XI

Prof. J. Lubacz przedstawił projekt dokumentu pt. Stan prac, zasady i tryb postępowania nad przygotowaniem standardów kształcenia w Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego. Założenia do tego dokumentu przedstawione były na II posiedzeniu plenarnym RG (19.01.06 r.), były także dyskutowane na posiedzeniach PRG.

W dokumencie tym przedstawiono:

 1. Przebieg prac nad standardami kształcenia do końca grudnia 2005 r.
 2. Przesłanki decyzji o zasadach i trybie prac nad standardami w roku 2006 i dalszych latach.
 3. Postanowienia dotyczące zasad i trybu dalszych prac nad standardami.

Załączono także wzory (bez treści) standardów dla studiów I stopnia (licencjackich i inżynierskich), II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich. Prof. J. Lubacz omówił różnice w zapisach i sformułowaniach w stosunku do poprzedniej wersji opracowania. Wypowiedź Profesora uzupełnili współautorzy dokumentu prof. L. Dobrzański oraz prof. M. Nowak-Dziemianowicz.

W dyskusji, znacznie wykraczającej poza sferę dokumentu, udział wzięli: prof. J. Błażejowski, prof. T. Borecki (v-ce przew. KRASP), prof. L. Dobrzański, prof. W. Iwańczak, prof. E. Jezierski (KRPUT), prof. P. Konderla, prof. P. Lampe, prof. J. Madey, prof. W. Mitkowski, prof. M. Nowak-Dziemianowicz, prof. J. Pawlikowski (promotor boloński), prof. U.Śl. D. Rott, prof. L. Śliwonik (przew. KRUA), prof. Z. Witkowski, prof. J. Wojtyła (MEiN) oraz prof. J. Ziółek (promotor boloński).

RG jednomyślnie uchwaliła dokument pt. Stan prac, zasady i tryb postępo-wania nad przygotowaniem standardów kształcenia w RGSzW. Stanowi on załącznik do oryginału protokołu.

XII

Prof. J. Błażejowski zaproponował, aby RG IX kadencji formalnie usankcjonowała w formie uchwały pozytywnie je opiniując, te standardy kształcenia, które uzyskały pozytywna opinię lub pozytywną opinię z drobnymi uwagami, RG VIII kadencji. Standardy te (w liczbie 41 + 16) po ich dostosowaniu do reguł określonych w dokumencie uchwalonym przez RG (vide pkt X niniejszego protokołu), bez potrzeby ich ponownego opiniowania przez RG mogłyby być przedstawione ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego w trybie pilnym, celem uwzględnienia w przygotowywanym przez Ministerstwo projekcie rozporządzenia.

RG jednomyślnie podjęła uchwałę Nr 2/2006 z dn. 16.02.06 r. w powyższej sprawie. Uchwała ta stanowi załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 7).

* * *

Prof. J. Błażejowski przedstawił propozycję koordynatorów prac związanych ze standardami kształcenia dla poszczególnych kierunków studiów, spośród członków RG. Profesor apelował o pilne podjęcie przez członków RG prac nad możliwie najszybszym przygotowaniem w zmodyfikowanej wersji standardów pozytywnie zaopiniowanych lub pozytywnie z uwagami, aby Ministerstwo mogło przygotować projekt stosownego rozporządzenia.

Uwagi i pytania do powyższej sprawy zgłosili: prof. P. Lampe, prof. J. Lis, prof. J. Lubacz, prof. W. Mitkowski, prof. M. Nowak-Dziemianowicz oraz dr A. Potocka.

Do przedstawionych kwestii odnieśli się prof. J. Błażejowski oraz prof. J. Wojtyła (MEiN).

XIII

Prof. Z. Witkowski przedstawił projekt uchwały RG dotyczącej propozycji zmiany rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dn. 15 grudnia 2005 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. Nr 252, poz. 2125). RG uznała, że treść § 2 ust. 2 rozporządzenia dotyczącego składu komisji egzaminacyjnej nie jest jasna.

W szczególności nie wiadomo:

 • czy ma być powoływana jedna komisja dla przeprowadzenia egzaminu w zakresie dyscypliny podstawowej, dodatkowej i języka obcego nowożytnego, czy też trzy odrębne komisje,
 • ile osób wchodzi w skład "tej", czy "tych" komisji,
 • co oznacza pojęcie "pokrewnej dyscypliny naukowej",
 • jakie funkcje pełnione są w ramach komisji (przewodniczący i egza-minatorzy?),
 • w jaki sposób przeprowadza się egzamin tzn. kto egzaminuje - egzaminatorzy, czy wszyscy członkowie komisji,
 • dla jakich powodów zawyżona jest i niedostosowana do realiów przeprowadzania przewodów doktorskich liczba osób, które winny wziąć udział w egzaminie z dyscypliny podstawowej ("pięć osób spośród … itd.); zdaniem Rady nie istnieje merytoryczne uzasadnienie dla kształtowania tak licznej komisji, która w praktyce mogłaby być komisją do przyjęcia i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej.

W dyskusji udział wzięli: prof. U.Śl. D. Rott oraz prof. J. Wojtyła (MEiN). RG jednomyślnie podjęła uchwałę Nr 3/2006 w powyższej sprawie. Stanowi ona załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr8).

XIV

Prof. Z. Witkowski przedstawił opinię dotyczącą projektu rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie zakresu danych i informacji objętych wnioskiem o wydanie pozwolenia na utworzenie uczelni niepublicznej oraz sposobu pobierania i wysokości opłaty na wydatki związane z kosztami postępowania opiniodawczego.

Dodatkową uwagę zgłosił dr A. Bartczak.

RG jednomyślnie uchwaliła przedstawioną opinię wraz z uwagami szczegółowymi o charakterze formalnym. Uchwała RG Nr 11/2006 z dn. 16.02.06 r. stanowi załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 16).

XV

Prof. Z. Witkowski przedstawił opinię i uwagi dotyczące projektu rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie szczegółowych warunków, trybu przyznawania i wypłacania stypendium ministra za osiągnięcia w nauce oraz stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe.

W dyskusji udział wzięli: dr A. Bartczak, prof. U.Śl. D. Rott oraz prof. Z. Witkowski.

RG nie zgłosiła zastrzeżeń do treści merytorycznej projektu. Przedstawiła natomiast szereg uwag do części normatywnej tekstu projektu rozporządzenia. Uchwała RG Nr 10/2006 z dn. 16.02.06 r. w powyższej sprawie podjęta została jednomyślnie. Stanowi ona załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 15).

XVI

Prof. J. Błażejowski, nawiązując do przesłanych członkom RG projektów dokumentów na temat: - Rada Główna Szkolnictwa Wyższego IX kadencji - obszary działania komisji RG oraz - Rada Główna Szkolnictwa Wyższego IX kadencji - tematy do rozważenia i sformułowania propozycji rozwiązań, zwrócił się z prośbą o przedstawienie uwag i propozycji ewentualnych zmian zarówno treści merytorycznych jak i terminów realizacji zadań.

Uwagi i propozycje zmian lub uzupełnień zgłosili: prof. L. Dobrzański, prof. W. Iwańczak, prof. P. Lampe, prof. P. Kaczanowski, prof. P. Konderla, prof. P. Kotecki (PSRP), prof. W. Mitkowski oraz dr P. Wroczyński.

RG przyjęła do aprobującej wiadomości i realizacji uzgodnione tematy i terminy ich realizacji w 2006 r. Uznano, że propozycje dotyczące 2007 roku i lat następnych są bardzo wstępne i wymagają bieżących korekt i uzupełnień.

XVII

Przekazano następujące informacje:

 • Prof. J. Błażejowski poinformował o seminarium zorganizowanym przez RG, z udziałem szerokiej reprezentacji środowiska doktorantów, dn. 10.02.06 r.
 • Mgr K. Martowska poinformowała o terminie kolejnego seminarium dotyczącego spraw doktorantów, które organizuje RG,
 • Dr A. Bartczak, powołując się na przepis art. 240 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, zapytał o sposób realizacji tego postanowienia. Przewodniczący RG poinformował, że rozmawiał w tej sprawie z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego. Obecnie nie ma możliwości prawnych realizacji wspomnianego artykułu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

XVIII

Prof. J. Błażejowski zamykając posiedzenie podziękował uczestnikom za aktywny udział.

Przewodniczący Rady Głównej
Jerzy Błażejowski

Opracowała:
Halina Grabiec-Polakiewicz

Załączniki do oryginału protokołu:

 1. Lista obecności.
 2. Stenogram obrad.
 3. Uchwały RG z dn. 16.02.2006 r.:
  • Nr 2/2006, w sprawie standardów kształcenia (RG druk Nr 7),
  • Nr 3/2006 dotycząca potrzeby zmiany rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 grudnia 2005 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. Nr 252, poz. 2125) (RG druk Nr 8),
  • Nr 4/2006 w sprawie studiów podyplomowych w zakresie "zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy" oraz "wychowanie do życia w rodzinie" proponowanych do prowadzenia w Wyższej Szkole Medycznej LZDZ w Legnicy (RG druk Nr 9),
  • Nr 5/2006 dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków wykorzystywania środków funduszu innowacyjności (RG druk Nr 10),
  • Nr 6/2006 dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego zmieniającego rozporządzenie w sprawie przyjęcia uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (RG druk Nr 11),
  • Nr 7/2006 w sprawie propozycji podziału dotacji na pomoc materialną dla studentów uczelni niepublicznych - transza na miesiąc styczeń i luty 2006 r. (RG druk Nr 12),
  • Nr 8/2006 w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o Narodowym Planie Rozwoju oraz niektórych innych ustaw (RG druk Nr 13),
  • Nr 9/2006 dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie sposobu obsługi administracyjnej i finansowej prac Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego i komisji dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego, wysokości wynagrodzenia członków Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, Państwowej Komisji Akredytacyjnej i komisji dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego oraz wyznaczanych przez nie recenzentów, a także innych świadczeń przysługujących ich członkom i recenzentom, (RG druk Nr 14),
  • Nr 10/2006 dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie szczegółowych warunków, trybu przyznawania i wypłacania stypendium ministra za osiągnięcia w nauce oraz stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe (RG druk Nr 15),
  • Nr 11/2006 dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie zakresu danych i informacji objętych wnioskiem o wydanie pozwolenia na utworzenie uczelni niepublicznej oraz sposobu pobierania i wysokości opłaty na wydatki związane z kosztami postępowania opiniodawczego (RG druk Nr 16),
  • Nr 12/2006 w sprawie wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych (RG druk Nr 17).
 4. Dokument RG uchwalony dn. 16.02.06 r. pt. Stan prac, zasady i tryb postępowania nad przygotowaniem standardów kształcenia w Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików