Protokół IV posiedzenia plenarnego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego dnia 16 marca 2006 r.

środa, 28 czerwca 2006

I

Prof. J. Błażejowski otworzył posiedzenie, powitał członków RG oraz zaproszonych gości.

II

Prof. W. Mitkowski poinformował, że dn. 8.03.06 zmarł prof. Stanisław Skoczowski z Politechniki Szczecińskiej, członek RG w kadencji 1993-1996.

Zebrani chwilą ciszy uczcili pamięć Zmarłego.

III

Jednomyślnie przyjęto następujący porządek obrad:

 • Dyskusja dotycząca studiów doktoranckich: problem statusu doktoranta, pomocy materialnej dla doktorantów, sprawy aktów prawnych obejmujących problematykę studiów doktoranckich.
 • Wstępna dyskusja dotycząca modelu kariery akademickiej.
 • Zaopiniowanie propozycji zasad przyznawania dotacji budżetowej w 2006 r. uczelniom nadzorowanym przez Ministra Edukacji i Nauki w zakresie części 38 w dziale 803 szkolnictwo wyższe.
 • Zaopiniowanie kryteriów podziału dotacji budżetowej w 2006 r. dla uczelni artystycznych.
 • Podjęcie uchwał RG w sprawie:
  • Zasad postępowania w zakresie opiniowania wniosku o prowadzenie studiów na kierunku innym niż określony na podstawie art. 9 pkt 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.
  • Zasad postępowania w zakresie przygotowania wniosku do Rady Głównej w sprawie określenia, w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, standardu kształcenia innego niż określony na podstawie art. 9 pkt 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.
  • Informacji niezbędnych dla opiniowania wniosków o prowadzenie studiów podyplomowych innych niż określone w art. 8 ust. 6 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.
 • Podjęcie uchwały RG w sprawie uchylenia uchwały nr 73/2004 RG z dn. 12.02.04 r. w sprawie kryteriów stosowania przez szkoły wyższe nazwy "akademia", "politechnika" oraz "uniwersytet".
 • Zaopiniowanie projektu rozporządzenia MEiN w sprawie warunków, jakim muszą odpowiadać postanowienia regulaminu studiów w uczelniach publicznych i niepublicznych niespełniających wymagań określonych w art. 56 ust. 2 lub w art. 58 ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.
 • Zaopiniowanie wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych.
 • Zaopiniowanie projektu standardu kształcenia dla kierunku studiów "politologia".
 • Zaopiniowanie wniosków uczelni niepublicznych o przyznanie dotacji z budżetu państwa.
 • Zaopiniowanie wniosku MEiN w sprawie nadania Politechnice Śląskiej im. Wincentego Pstrowskiego nazwy "Politechnika Śląska".
 • Podjęcie uchwały RG uzupełniającej uchwałę Nr 213/2005 Rady Głównej z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie projektu zasad podziału dotacji w roku 2006 i latach następnych na badania własne wraz z formułą algorytmu podziału tej dotacji dla szkół wyższych nadzorowanych przez Ministra Edukacji i Nauki.
 • Zatwierdzenie protokołu I posiedzenia plenarnego RG (5.01.06 r.).
 • Informacja o działalności RG w okresie 17.02. - 15.03.06 r.
 • Sprawy różne i wolne wnioski.

IV

Mgr K. Martowska przedstawiła informację o przebiegu seminarium, które pod auspicjami RG odbyło się 10 lutego 2006 r. w Ministerstwie, w sprawie statusu doktorantów, pomocy materialnej dla doktorantów oraz propozycji zmian w przepisach dotyczących studiów doktoranckich.

Mgr inż. M. Molasy przedstawił postulaty wypracowane wspólnie przez przedstawicieli środowiska doktorantów na wspomnianym seminarium.

W dyskusji udział wzięli: prof. J. Błażejowski, prof. T. Borecki (KRASP), prof. L. Dobrzański, prof. A. Gajewski (AWF Warszawa), prof. W. Iwańczak, prof. P. Konderla, prof. P. Lampe, prof. W. Mitkowski, prof. B. Ney, dyr. E Sieczek (DSW MEiN), dr M. Stefaniuk, prof. J. Wojtyła (MEiN). Do niektórych wypowiedzi ustosunkował się mgr inż. M. Molasy.

Prof. J. Błażejowski podsumowując ten punkt obrad poinformował, że dyskusja dotycząca studiów doktoranckich - ukierunkowana na zagadnienia modelu kształcenia doktorantów - kontynuowana będzie na kolejnym seminarium z tego zakresu zorganizowanym pod patronatem RG, dnia 6 kwietnia 2006 r. Do spraw studiów doktoranckich Rada powróci w II półroczu 2006 r. Wnioski z pierwszego spotkania przekazane zostaną Ministrowi EiN, aby umożliwić ich uwzględnienie w przygotowywanym projekcie rozporządzenia MEiN w sprawie organizacji studiów doktoranckich. Profesor zaproponował, aby kontynuować ten cykl spotkań. Uznał zorganizowane seminarium za udane. Zasugerował, aby cykl seminariów zaowocował konkretnym dokumentem RG, który mógłby zostać przedstawiony Ministrowi EiN lub innym podmiotom. Propozycja przewodniczącego RG została zaaprobowana przy 2 osobach głosujących przeciw i 2 wstrzymujących się od głosu.

V

Dr P. Wroczyński przedstawił tezy do wstępnej dyskusji w RG n.t. modelu kariery akademickiej.

W dyskusji udział wzięli: prof. O. Achmatowicz (CK ds. SiT), dr A. Bartczak, prof. J. Błażejowski, prof. L. Dobrzański, prof. W. Iwańczak, prof. P. Lampe, prof. J. Madey, prof. B. Ney, prof. M. Nowak-Dziemianowicz, prof. M. Strużycki, prof. J. Szabłowski (rektor WSzFiZ w Białymstoku) oraz prof. Z. Witkowski. Podsumowania dyskusji, ustosunkowując się do niektórych wypowiedzi, dokonali prof. L. Dobrzański oraz dr P. Wroczyński, który na podstawie stenogramu obrad przygotował skróty wypowiedzi poszczególnych osób. Opracowanie to przekazane zostało członkom RG. Temat modelu kariery akademickiej kontynuowany będzie na październikowym posiedzeniu plenarnym RG. Zespół RG w składzie: dr A. Bartczak, prof. L. Dobrzański, prof. P. Kaczanowski, prof. P. Konderla, prof. W. Mitkowski, prof. B. Ney, dr W. Olek, dr M. Stefaniuk oraz dr P. Wroczyński przygotuje materiały na kolejną dyskusję, a także dokument końcowy prezentujący stanowisko RG w sprawie modelu kariery akademickiej.

VI

Prof. J. Błażejowski poinformował, że do RG wpłynęło pismo z MEiN wraz z wnioskami szkół wyższych o zmianę nazwy - zgodnie z art. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym:

 • Akademii Ekonomicznej w Krakowie na "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
 • Akademii Rolniczej we Wrocławiu na "Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu",
 • Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku na "Akademia Pomorska w Słupsku",
 • Akademii Techniczno-Rolniczej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy na "Uniwersytet Techniczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy"
 • Politechniki Śląskiej im. Wincentego Pstrowskiego w Gliwicach na "Politechnika Śląska w Gliwicach".

Przewodniczący RG poinformował, że wnioski skierowane zostaną do KR RG z prośbą o przygotowanie opinii na następne posiedzenie plenarne Rady, a także o tym że wystąpi do CK ds. SiT z prośbą o informację co do liczby posiadanych, przez poszczególne uczelnie, uprawnień do nadawania stopni naukowych doktora wraz ze wskazaniem dziedzin i dyscyplin naukowych.

Prof. L. Dobrzański zwrócił uwagę, że wniosek dotyczący Politechniki Śląskiej jest merytorycznie odmienny od pozostałych i wniósł o podjęcie uchwały RG na obecnym posiedzeniu plenarnym.

W dyskusji dotyczącej sposobu procedowania wniosków udział wzięli: prof. J. Błażejowski, prof. L. Dobrzański, prof. P. Lampe, prof. J. Madey, prof. W. Mitkowski oraz prof. Z. Witkowski.

Na wniosek przewodniczącego RG Rada jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie nadania Politechnice Śląskiej im. Wincentego Pstrowskiego w Gliwicach nazwy "Politechnika Śląska w Gliwicach".

Uchwała Nr 20/2006 RG z dn. 16.03.06 r. stanowi załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 27).

VII

Prof. Z. Ślipek omówił przedstawione przez Ministerstwo propozycje zasad przyznawania dotacji budżetowej w 2006 r., uczelniom nadzorowanym przez MEiN, na działalność dydaktyczną, wynagrodzenia dla pracowników szkolnictwa wyższego oraz pomoc materialną dla studentów. Profesor zaproponował aby pozytywnie zaopiniować przedłożone zasady z jedną uwagą dotyczącą zmiany współczynnika wagi dla kierunku "lotnictwo i kosmonautyka" z K5 = 3,0 na K4 = 2,5. Profesor zaproponował także, aby pozytywnie zaopiniować przedstawiony plan dotacji na pomoc materialną dla studentów w uczelniach niepublicznych, w roku 2006.

Dodatkowe informacje przekazał dyr. W. Pakuła (DEE MEiN). W dyskusji udział wzięli: dr A. Bartczak, prof. J. Blażejowski, prof. J. Gębalski, prof. W. Iwańczak oraz prof. Z. Ślipek.

RG, przy 1 osobie wstrzymującej się od głosu, pozytywnie zaopiniowała przedstawione propozycje zasad podziału dotacji w 2006 r. Uchwała Nr 18/2006 RG z dn. 16.03.06 r. stanowi załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 25).

VIII

Prof. Z. Ślipek przedstawił pozytywną opinię w sprawie kryteriów podziału dotacji budżetowej dla uczelni artystycznych w 2006 r., przedłożonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

RG jednomyślnie poparła powyższą opinię. Uchwała RG Nr 21/2006 z dn. 16.03.06 r. stanowi załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 28).

IX

Prof. Z. Ślipek przedstawił negatywną opinię dotyczącą wniosku Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie o przyznanie dotacji z budżetu państwa na działalność dydaktyczną w zakresie dofinansowania kształcenia kadr oraz badań niezbędnych dla prowadzenia działalności dydaktycznej i kształcenia kadr uznając, że dotyczy on finansowania zadań o charakterze programów badawczych, a nie programów niezbędnych dla prowadzenia działalności dydaktycznej i kształcenia kadr.

Profesor zaproponował, aby pozytywnie zaopiniować wniosek Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie o częściowe dofinansowanie zadania dotyczącego przygotowania skryptów i wydawnictw w zakresie europeistyki oraz wyjazdów na konferencje krajowe i zagraniczne, a także krajowe i zagraniczne kwerendy biblioteczne.

Uwagi zgłosili: dr A. Bartczak oraz prof. J. Błażejowski.

RG poparła powyższe opinie, przy 2 głosach przeciwnych i 2 wstrzymujących się. Uchwała Nr 23/2006 RG z dn. 16.03.06 r. stanowi załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 30).

X

Prof. Z. Witkowski poinformował, że w związku z wejściem w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (dot. art. 3) utraciła moc prawną uchwała RG Nr 73/2004 z dn. 12 lutego 2004 r. w sprawie kryteriów stosowania przez szkoły wyższe nazwy "akademia", "politechnika" oraz "uniwersytet".

RG jednomyślnie podjęła uchwałę Nr 17/2006 z dn. 16.03.06 r.

o anulowaniu wyżej wymienionej uchwały. Uchwała RG Nr 17/2006 stanowi załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 24).

XI

Prof. Z. Witkowski przedstawił projekty uchwał RG w sprawie:

 1. zasad opiniowania wniosków o prowadzenie studiów na kierunku innym niż określony na podstawie art. 9 pkt 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,
 2. zasad postępowania w przypadku przygotowania wniosku do Rady Głównej w sprawie określenia - w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego - standardu kształcenia innego niż określony na podstawie art. 9 pkt 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,
 3. informacji niezbędnych dla opiniowania wniosków o prowadzenie studiów podyplomowych innych niż określone w art. 8 ust. 6 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

W dyskusji udział wzięli: prof. J. Błażejowski, prof. L. Dobrzański, prof. J. Lubacz, prof. J. Madey oraz prof. Z. Witkowski.

RG jednomyślnie podjęła uchwały Nr 13/2006, 14/2006 oraz 15/2006 z dn. 16.03.06 r. w powyższych sprawach. Stanowią one załączniki do oryginału protokołu (RG druk Nr 20, Nr 21 i Nr 22).

XII

Prof. Z. Witkowski przedstawił uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie warunków, jakim muszą odpowiadać postanowienia regulaminu studiów w uczelniach publicznych i niepublicznych niespełniających wymagań określonych w art. 56 ust. 2 lub w art. 58 ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

W dyskusji udział wzięli: prof. J. Błażejowski, dr J. Kosiewicz, Ł. Piętka (PS RP) oraz prof. Z. Witkowski.

RG nie zgłosiła zastrzeżeń do podstawy prawnej rozporządzenia. Zastrzeżenia wzbudził ogólny charakter opiniowanego projektu. W projekcie można też dostrzec liczne błędy natury legislacyjnej. RG postanowiła włączyć do opinii niektóre uwagi przedstawione przez Parlament Studentów RP (1 osoba wstrzymała się od głosu).

Opinia RG Nr 1/2006 dotycząca projektu rozporządzenia uchwalona została jednomyślnie i stanowi załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 32).

XIII

Prof. J. Lubacz przekazał informacje o aktualnym stanie prac nad standardami kształcenia dla poszczególnych kierunków studiów.

Profesor wniósł o pozytywne zaopiniowanie standardu kształcenia dla kierunku "politologia".

W dyskusji, dotyczącej formy opiniowania przez RG dokumentów, udział wzięli: prof. J. Błażejowski, prof. L. Dobrzański, prof. J. Lubacz, prof. W. Mitkowski oraz prof. Z. Witkowski.

RG pozytywnie zaopiniowała projekt standardu przy 3 osobach wstrzymujących się od głosu. Uchwała RG Nr 22/2006 z dn. 16.03.06 r. stanowi załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 29).

XIV

Prof. M. Strużycki przedstawił wnioski jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych.

RG jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała poniższe wnioski:

 • Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie - o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie "historia",
 • Wydziału Lekarskiego z Oddziałem angielskojęzycznym Akademii Medycznej w Lublinie - o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego nauk medycznych w dyscyplinie "biologia medyczna" i "medycyna",
 • Wydziału Historycznego Mazowieckiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Pedagogicznej w Łowiczu - o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie "historia",
 • Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie "nauki o zarządzaniu".

RG jednomyślnie negatywnie zaopiniowała wniosek Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie - o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie "ekonomia". Pomimo, że Wydział spełnia warunki formalne związane z zatrudnieniem odpowiedniej liczby profesorów i doktorów habilitowanych w zakresie wnioskowanej dyscypliny to jego dorobek naukowy i zainteresowania badawcze kadry są zorientowane bardziej na marketing i zarządzanie niż współczesne problemy makro i mikroekonomii. Ponadto RG uznała, że zbyt krótki okres kształcenia na kierunku "ekonomia" nie pozwala na ocenę jakości kształcenia ani ocenę absolwentów pod kątem ich kwalifikacji.

Uchwał RG Nr 19/2006 z dn. 16.03.06 r. w powyższych sprawach stanowi załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 26).

XV

Prof. J. Madey przedstawił propozycję uzupełnienia uchwały Nr 213/2005 Rady Głównej z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie projektu zasad podziału dotacji, w roku 2006 i latach następnych, na badania własne wraz z formułą algorytmu podziału tej dotacji dla szkół wyższych nadzorowanych przez Ministra Edukacji i Nauki. Uzupełnienie dotyczyło sprecyzowania autopoprawki Zespołu powołanego przez Ministerstwo dla przygotowania algorytmu podziału dotacji.

Uchwała RG Nr 24/2006 z dn. 16.03.06 r., podjęta przy 3 osobach wstrzymujących się od głosu, stanowi załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 31).

XVI

Przekazano następujące informacje:

 • Prof. W. Iwańczak o konferencji n.t. Proces Boloński: przewidywany rozwój i zadania na lata 2006-2008 organizowanej przez Senat RP (14.03.06 r.),
 • Prof. J. Madey z posiedzenia Prezydium PAN (8.03.06 r.),
 • Prof. M. Strużycki z seminarium pt. System dwustopniowy w edukacji ekonomicznej: stan przygotowań, problemy, wyzwania (27.02.06 r.),
 • Prof. L. Dobrzański z posiedzenia Zespołu ds. edukacji w zakresie nauczania techniki w szkołach,
 • Prof. Z. Ślipek z posiedzenia Sejmowej KENiM (8.03.06 r.),
 • Prof. J. Błażejowski m.in. z posiedzenia KRASP oraz Senatu Uniwersytetu Śląskiego.

XVII

Zatwierdzono jednomyślnie protokół I posiedzenia plenarnego RG (dn. 5.01.06 r.).

XVIII

Prof. J. Błażejowski zamykając obrady podziękował uczestnikom za aktywny udział i przekazał życzenia z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych.

Przewodniczący Rady Głównej
Jerzy Błażejowski

Opracowała:
Halina Grabiec-Polakiewicz

Załączniki do oryginału protokołu:

 1. Lista obecności
 2. Stenogram obrad
 3. Uchwały RG z dn. 16.03.06 r.
  • Nr 13/2006 w sprawie zasad postępowania w zakresie opiniowania wniosku o prowadzenie studiów na kierunku innym niż określony na podstawie art. 9 pkt 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (RG druk Nr 20),
  • Nr 14/2006 dotycząca zasad postępowania w zakresie przygotowania wniosku do Rady Głównej w sprawie określenia w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego standardu kształcenia innego niż określony na podstawie art. 9 pkt 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (RG druk Nr 21),
  • Nr 15/2006 w sprawie informacji niezbędnych do opiniowania wniosków o prowadzenie studiów podyplomowych innych niż określone w art. 8 ust. 6 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (RG druk Nr 22),
  • Nr 17/2006 w sprawie uchylenia uchwały nr 73/2004 Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie kryteriów stosowania przez szkoły wyższe nazwy "akademia", "politechnika" oraz "uniwersytet" (RG druk Nr 24),
  • Nr 18/2006 w sprawie propozycji zasad przyznawania dotacji budżetowej w 2006 r. uczelniom nadzorowanym przez Ministra Edukacji i Nauki w zakresie części 38 w dziale 803 "szkolnictwo wyższe",
  • Nr 19/2006 w sprawie wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych (RG druk Nr 26),
  • Nr 20/2006 w sprawie nadania Politechnice Śląskiej im. Wincentego Pstrowskiego nazwy "Politechnika Śląska" (RG druk Nr 27),
  • Nr 21/2006 w sprawie kryteriów podziału dotacji budżetowej dla uczelni artystycznych w 2006 r. (RG druk Nr 28),
  • Nr 22/2006 w sprawie standardów kształcenia (RG druk Nr 29),
  • Nr 23/2006 w sprawie wniosków uczelni niepublicznych o przyznanie dotacji z budżetu państwa (RG druk Nr 30),
  • Nr 24/2006 uzupełniająca uchwałę Nr 213/2005 Rady Głównej z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie projektu zasad podziału dotacji w roku 2006 i latach następnych na badania własne wraz z formułą algorytmu podziału tej dotacji dla szkół wyższych nadzorowanych przez Ministra Edukacji i Nauki (RG druk Nr 31).
 4. Opinia RG Nr 1/2006 z dn. 16.03.06 r. o projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie warunków, jakim muszą odpowiadać postanowienia regulaminu studiów w uczelniach publicznych i niepublicznych niespełniających wymagań określonych w art. 56 ust. 2 lub w art. 58 ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (RG druk Nr 32).

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików