Protokół V posiedzenia plenarnego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego w dniu 20 kwietnia 2006 r.


I

Prof. J. Błażejowski otworzył posiedzenie, powitał członków RG oraz zaproszonych gości.

II

Prof. Błażejowski poinformował, że zmarł prof. Emil Nalborczyk wiceprezes PAN. Zebrani minutą ciszy uczcili pamięć Zmarłego.

III

Jednomyślnie przyjęto następujący porządek obrad:

Obradom przewodniczył prof. J. Błażejowski - pkt I-VI oraz prof. W Mitkowski pkt VII-XIII.

IV

Prof. L. Dobrzański, w sposób syntetyczny, przedstawił efekty prac zespołu ekspertów powołanego przez RG, któremu przewodniczył, w którego skład wchodzili przedstawiciele uczelni (uniwersytetów, uczelni technicznych, akademii) oraz instytutu badań edukacyjnych. Głównym efektem tych prac było wydawnictwo książkowe zawierające autorskie wystąpienia profesorów na temat nauczania w szkołach przedmiotu "technika" oraz programów kształcenia osób przygotowywanych do nauczania tego przedmiotu.
Bezpośrednią przyczyną podjęcia dyskusji na ten temat było przygotowanie przez Ministerstwo dokumentu pod nazwą "Podstawa programowa kształcenia ogólnego", w którym to dokumencie zabrakło propozycji kształcenia w obszarze techniki. Prof. L. Dobrzański przedstawił także projekt uchwały RG w omawianej sprawie, zmodyfikowanej po dyskusji na PRG dn. 19.04.06 r.

W dyskusji udział wzięli: dr A. Bartczak, prof. J. Błażejowski, prof. W. Iwańczak, prof. J. Lubacz, prof. Z. Marciniak (przew. PKA), prof. W. Mitkowski, prof. M. Nowak-Dziemianowicz, prof. U.Śl. D. Rott, prof. J. Strelau (PAN), prof. B. Tuchańska oraz gen. G. Wiśniewski (MON).
Dyskusję podsumował prof. L. Dobrzański. Z uwagi na rozbieżność zdań co do treści uchwały RG w przedmiotowej sprawie, przewodniczący RG prof. J. Błażejowski poddał pod głosowanie wniosek, czy na obecnym posiedzeniu plenarnym RG należy przyjąć tę uchwałę. 9 osób wypowiedziało się za podjęciem uchwały, 11 osób miało zdanie przeciwne.

Prof. J. Błażejowski zwrócił się do prof. L. Dobrzańskiego o przygotowanie skorygowanej uchwały RG oraz rozważenie możliwości zmniejszenia liczby godzin nauczania przedmiotu "technika" w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach. RG powróci do sprawy na następnym posiedzeniu plenarnym w m-cu maju br.

V

Prof. J. Madey przedstawił projekt stanowiska RG w sprawie zapowiadanych przez Ministerstwo Finansów zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w 2007 roku polegających na likwidacji 50 % kosztów uzyskanego przychodu z tytułu korzystania z praw autorskich przez pracowników szkół wyższych prowadzących działalność naukowo-badawczą oraz artystyczną.

W dyskusji udział wzięli: prof. J. Błażejowski, prof. J. Gembalski, prof. J. Szabłowski (KR UN), prof. J. Wojtyła (MEiN) oraz dr P. Wroczyński.

RG jednomyślnie uchwaliła stanowisko Nr 13/2006 w omawianej sprawie. Stanowi ono załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 48).

VI

Prof. Błażejowski poinformował, że w dn. 14.04.06 r. do RG wpłynął projekt rozporządzenia MEiN w sprawie warunków, jakie muszą spełniać jednostki organizacyjne uczelni, aby prowadzić studia na określonym kierunku i poziomie kształcenia. Wstępna dyskusja, jaka miała miejsce na PRG 19.04.06 r., wskazała na istotne różnice w ocenie projektu. W efekcie zdecydowano odłożyć przedstawienie ostatecznej opinii do majowego posiedzenia plenarnego RG.

Następnie głos zabrał prof. J. Wojtyła (MEiN). Omówił propozycje zawarte w projekcie rozporządzenia i zwrócił się do RG z prośbą o zaopiniowanie projektu na obecnym posiedzeniu Rady. Podkreślił wagę tego dokumentu dla Ministerstwa i szkół wyższych oraz zwrócił uwagę na potrzebę pilnego wydania rozporządzenia.

Wypowiedź prof. J. Wojtyły uzupełniła dyr. E. Sieczek. Zaapelowała do RG o przedstawienie opinii co do projektu rozporządzenia na obecnym posiedzeniu plenarnym.

W dyskusji udział wzięli: prof. J. Błażejowski - zaapelował o wyrażenie opinii, mimo że PRG zaproponowało kontynuowanie dyskusji na posiedzeniu majowym RG; dr A. Bartczak, prof. L. Dobrzański, prof. J. Gembalski, prof. W. Iwańczak, prof. P. Kaczanowski, prof. J. Lis, prof. J. Lubacz, prof. J. Madey, prof. Z. Marciniak (PKA), prof. W. Mitkowski, prof. M. Nowak-Dziemianowicz, prof. J. Strelau (PAN), prof. J. Szabłowski (WSFiZ w Białymstoku), prof. L. Śliwonik (KRUA), prof. B. Tuchańska, prof. Z. Witkowski oraz dr P. Wroczyński. Do zgłoszonych w czasie dyskusji uwag i pytań ustosunkował się prof. J. Wojtyła, a także częściowo dyr. E. Sieczek.

Prof. J. Błażejowski, uwzględniając wyniki dyskusji, przedstawił następującą propozycję uchwały RG w sprawie projektu rozporządzenia:

"Rada Główna pozytywnie opiniuje projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie warunków, jakie muszą spełniać jednostki organizacyjne uczelni, aby prowadzić studia na określonym kierunku i poziomie kształcenia.
Rada Główna zgłasza następujące uwagi i propozycje modyfikacji - do rozważenia przy formułowaniu ostatecznej wersji rozporządzenia".

Przewodniczący Rady zaproponował aby wyszczególnić natępnie uwagi zgłoszone przez dyskutantów. W dyskusji nad propozycją uchwały RG udział

wzięli: prof. J. Błażejowski, prof. L. Dobrzański, prof. J. Lis, prof. J. Lubacz, prof. J. Madey, prof. Z. Marciniak (PKA), prof. W. Mitkowski, prof. M. Nowak - Dziemianowicz, prof. U. Śl. D. Rott, dyr. E. Sieczek (DSW MEiN), prof. J. Szabłowski (WSzFiZ w Białymstoku), prof. L. Śliwonik (KRUA), prof. B. Tuchańska oraz prof. Z. Witkowski.
Z powodu trudności ze sformułowaniem uwag szczegółowych, prof. J. Błażejowski zwrócił się do członków RG i zaproszonych gości o przekazanie drogą elektroniczną uwag do projektu rozporządzenia, do dnia 21 kwietnia 2006 r.

Nadesłane uwagi, po dokonaniu korekty redakcyjnej, rozesłane będą do członków RG drogą elektroniczną celem akceptacji. Za takim rozwiązaniem opowiedziało się 10 osób, nikt nie głosował przeciw, 11 osób wstrzymało się od głosu.

W wyniku przeprowadzonych w powyższy sposób konsultacji RG przedstawiła Ministerstwu następujące uwagi do projektu rozporządzenia MEiN w sprawie warunków, jakie muszą spełniać jednostki organizacyjne uczelni, aby prowadzić studia na określonym kierunku i poziomie kształcenia:

Zdaniem RG liberalizacja wymagań dotyczących liczby profesorów i doktorów habilitowanych w minimum kadrowym może prowadzić do utrwalenia wynaturzeń w szkolnictwie wyższym, które narosły w ostatnich latach i nie motywuje do podnoszenia jakości kształcenia oraz konsolidowania się słabych uczelni i ich jednostek organizacyjnych. Jednocześnie Rada uznała za właściwe zwiększenie liczby adiunktów wliczanych do minimum kadrowego.

Rada opowiada się ponadto za:

Rada zwróciła też uwagę, że miejsca, w których mowa o nauce lub/i o wymaganym dorobku naukowym, należy uzupełnić określeniami "sztuka" i "dorobek artystyczny", zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym.

Rada uznała ponadto, że uzasadnienie do rozporządzenia nie wyjaśnia w dostatecznym stopniu intencji dokonanych zmian w stosunku do regulacji obowiązujących do tej pory.

Uwagi powyższe stanowią załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 47).

VII

Prof. J. Sztumski przedstawił pozytywną opinię w sprawie zmiany nazwy:

Prof. J. Sztumski przedstawił negatywną opinię w sprawie zmiany nazwy Akademii Techniczno-Rolniczej im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy na "Uniwersytet Techniczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy".

Pytanie dotyczące liczby posiadanych przez uczelnię uprawnień do nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk technicznych zgłosił dr P. Wroczyński.
W uzasadnieniu opinii negatywnej RG stwierdziła, że wniosek nie spełnia kryteriów art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.).
Zdaniem RG ustawodawca zastrzegł nazwę "uniwersytet techniczny" dla uczelni, której jednostki organizacyjne posiadają uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora co najmniej w dwunastu dyscyplinach, w tym co najmniej osiem uprawnień w zakresie nauk technicznych.
RG uważa, że w omawianym przypadku nie można zastosować przepisu art. 3 ust. 3. Uniwersytet dwu przymiotnikowy - techniczno-przyrodniczy - powinien spełniać wyższe kryteria niż Uniwersytet, w którego nazwie występuje przymiotnik "techniczny".

RG podjęła opinię negatywną przy 1 głosie przeciwnym i 3 głosach wstrzymujących. Uchwała Nr 26/2006 RG z dn. 20.09.06 r. w powyższych sprawach stanowi załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 49).

VIII

Prof. Z. Ślipek przedstawił wnioski: Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Warszawie o przyznanie dotacji na dofinansowanie z budżetu państwa inwestycji budowlanych.
RG, uznając zasadność powyższych wniosków i ich zgodność z rozporządzeniem MENiS z dn. 26.08.05 r. w sprawie warunków i trybu występowania uczelni niepaństwowej o dotacje z budżetu państwa stwierdziła, że nie może zaopiniować ich pozytywnie w sytuacji głębokiego spadku dotacji inwestycyjnych dla uczelni publicznych.

Opinia negatywna została przyjęta przy 1 głosie przeciwnym. Opinia Nr 2/2006 RG z dn. 20.04.06 r. stanowi załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 52).

IX

Prof. Z. Ślipek przedstawił następujące opinie w sprawie regulaminów przyznawania stypendiów naukowych:

Opinie RG w powyższych sprawach podjęte zostały jednomyślnie. Stanowiska RG z dn. 20.04.06 r. dotyczące opiniowanych regulaminów stypendialnych od Nr 1/2006 do Nr 12/2006 stanowią załączniki do oryginału protokołu (RG druk Nr 34 do Nr 45).

X

Prof. Z. Ślipek przedstawił pozytywną opinię wobec, przedłożonej przez MNiSzW, propozycji uzupełnienia planu podziału dotacji podmiotowej na pomoc materialną dla studentów uczelni niepublicznych w 2006 r.

RG jednomyślnie poparła powyższą opinię. Uchwała Nr 28/2006 RG z dn. 20.04.06 r. stanowi załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 51).

XI

Prof. J. Lubacz zaproponował, aby RG pozytywnie zaopiniowała i przedstawiła ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego standardy kształcenia dla następujących kierunków studiów:

 1. informacja naukowa i bibliotekoznawstwo,
 2. inżynieria chemiczna i procesowa,
 3. inżynieria środowiska.

Uchwała RG z dn. 20.04.06 r. Nr 27/2006, podjęta jednomyślnie, stanowi załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 50).

XII

Prof. M. Strużycki zaproponował, aby RG pozytywnie zaopiniowała następujące wnioski o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia naukowego:

Opinie powyższe podjęte zostały jednomyślnie. Uchwała RG z dn. 20.04.06 r. Nr 25/2006 w przedstawionych sprawach stanowi załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 46).

XIII

Prof. W. Mitkowski zamykając obrady podziękował uczestnikom za aktywny udział i wytrwałość.

Wojciech Mitkowski
Wiceprzewodniczący
Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego
Jerzy Błażejowski
Przewodniczący
Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego

Opracowała:
Halina Grabiec-Polakiewicz

Załączniki do oryginału protokołu:

 1. Stenogram obrad.
 2. Lista obecności
 3. Uchwały RG:
  • uchwała nr 25/2006 RG z dn. 20.04.06 r. w sprawie wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych (RG druk Nr 46),
  • uchwała nr 26/2006 RG z dn. 20.04.06 r. w sprawie projektu ustawy o nadaniu nowych nazw niektórym publicznym uczelniom akademickim (RG druk Nr 49),
  • uchwała nr 27/2006 RG z dn. 20.04.06 r. w sprawie projektów standardów kształcenia (RG druk Nr 50),
  • uchwała nr 28/2006 RG z dn. 20.04.06 r. w sprawie propozycji podziału dotacji podmiotowej na pomoc materialną dla studentów uczelni niepublicznych (RG druk Nr 51).
 4. Stanowiska RG:
  • stanowisko nr 1/2006 RG z dn. 20.04.06 r. w sprawie projektu regulaminu przyznawania stypendiów naukowych przez Fundację Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu (RG druk Nr 34),
  • stanowisko nr 2/2006 RG z dn. 20.04.06 r. w sprawie projektu regulaminu przyznawania stypendiów naukowych przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej w ramach programu stypendia dla Młodych Naukowców, prowadzonego przez Towarzystwo Naukowe Warszawskie (RG druk Nr 35),
  • stanowisko nr 3/2006 RG z dn. 20.04.06 r. w sprawie projektu regulaminu przyznawania stypendiów naukowych przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej (RG druk Nr 36),
  • stanowisko nr 4/2006 RG z dn. 20.04.06 r. w sprawie projektu regulaminu przyznawania stypendiów naukowych przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej (RG druk Nr 37),
  • stanowisko nr 5/2006 RG z dn. 20.04.06 r. w sprawie projektu regulaminu przyznawania uczestnikom studiów doktoranckich Akademii Rolniczej we Wrocławiu stypendium na realizację pracy doktorskiej (RG druk Nr 38),
  • stanowisko nr 6/2006 RG z dn. 20.04.06 r. w sprawie projektu regulaminu przyznawania stypendiów naukowych przez Fundację Alexandra von Humboldta z Bonn (RG druk Nr 39),
  • stanowisko nr 7/2006 RG z dn. 20.04.06 r. w sprawie projektu regulaminu przyznawania stypendium naukowych dla nauczycieli akademickich zatrudnionych w Wyższej Szkole Umiejętności im. St. Staszica w Kielcach (RG druk Nr 40),
  • stanowisko nr 8/2006 RG z dn. 20.04.06 r. w sprawie projektu regulaminu przyznawania stypendiów naukowych Studium Kultury i Języków Żydowskich Uniwersytetu Wrocławskiego (RG druk Nr 41),
  • stanowisko nr 9/2006 RG z dn. 20.04.06 r. w sprawie projektu regulaminu przyznawania stypendiów Towarzystwa Literackiego w Paryżu im. dr Marii Dziarskiej-Zalewskiej (RG druk Nr 42),
  • stanowisko nr 10/2006 RG z dn. 20.04.06 r. w sprawie projektu regulaminu przyznawania stypendiów dla uczestników
  • studium doktoranckiego UJ w Krakowie (RG druk Nr 43),
  • stanowisko nr 11/2006 RG z dn. 20.04.06 r. w sprawie projektu Regulaminu Stypendialnego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie (RG druk Nr 44),
  • stanowisko nr 12/2006 RG z dn. 20.04.06 r. w sprawie projektu regulaminu przyznawania stypendiów naukowych z własnego funduszu stypendialnego w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie (RG druk Nr 45),
  • stanowisko nr 13/2006 RG z dn. 20.04.06 r. w sprawie propozycji zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w 2007 roku (RG druk Nr 48).
 5. Opinia nr 2/2006 RG z dn. 20.04.06 r. w sprawie wniosków uczelni niepublicznych o przyznanie dotacji na dofinansowanie inwestycji budowlanych (RG druk Nr 52).
 6. Uwagi RG z dn. 20.04.06 r. dotyczące projektu rozporządzenia MEiN w sprawie warunków jakie muszą spełniać jednostki organizacyjne uczelni, aby prowadzić studia na określonym kierunku i poziomie kształcenia (RG druk Nr 47).