Protokół X posiedzenia plenarnego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego dnia 19 października 2006 r.

wtorek, 2 stycznia 2007

I

Prof. J. Błażejowski otworzył posiedzenie i powitał zaproszonych gości, w tym Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej M. Orzechowskiego, przewodniczącego Rady Nauki prof. M. Szulczewskiego, sekretarza CK ds. SiT prof. O. Achmatowicza, rektorów SGGW - prof. T. Boreckiego oraz Akademii Teatralnej - prof. L. Śliwonika.

W II części obrad uczestniczył Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. M. Seweryński, sekretarz Stanu w MNiSzW prof. S. Jurga oraz Szef Gabinetu Politycznego MNiSzW prof. J. Wojtyła.

II

Uchwalono następujący porządek obrad:

 • dyskusja dotycząca wypracowania propozycji standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela,
 • dyskusja dotycząca modelu kariery akademickiej,
 • zaopiniowanie projektu budżetu w zakresie szkolnictwa wyższego na rok 2007,
 • zaopiniowanie projektów rozporządzeń:
  • MNSzW w sprawie szczegółowego trybu postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec nauczycieli akademickich,
  • MNiSzW w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy oraz ekwiwalentu pieniężnego za okres niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego nauczycieli akademickich,
  • MNiSzW w sprawie studiów doktoranckich prowadzonych przez jednostki organizacyjne uczelni,
  • MEN w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół,
  • RM w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych,
 • zaopiniowanie wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych,
 • zaopiniowanie wniosków uczelni o utworzenie kierunków studiów w trybie art. 11 ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,
 • podjęcie uchwały w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów,
 • zaopiniowanie propozycji dotacji na pomoc materialną dla doktorantów Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie,
 • zaopiniowanie propozycji dotacji na pomoc materialną dla studentów uczelni niepublicznych,
 • powołanie Zespołu RG ds. Przeglądu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,
 • zatwierdzenie protokołów posiedzeń plenarnych RG: V (20.04.06 r.), VII (11.05.06 r.), VIII (22.06.06 r.) oraz IX (12.07.06 r.),
 • sprawy różne i wolne wnioski.

III

Prof. M. Nowak-Dziemianowicz przedstawiła projekt dokumentu pt.: "Założenia standardów kształcenia nauczycieli", przygotowanego przez zespół składający się z uznanych pedagogów oraz członków RG. W dokumencie omówiono aktualny model kształcenia nauczycieli w świetle obowiązujących przepisów prawnych (rozporządzeń ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego) oraz przedstawiono propozycje nowego modelu kształcenia nauczycieli w tym: przesłanki proponowanego modelu, podstawowe cechy systemu kształcenia nauczycieli, strukturę kształcenia oraz wariantowo ścieżki kształcenia nauczycieli.

W dyskusji udział wzięli: prof. J. Błażejowski, prof. T. Borecki (wiceprzewodniczący KRASP), prof. L. Dobrzański, prof. W. Iwańczak, prof. L. Śliwonik (przewodniczący KRUA), prof. B. Tuchańska, prof. T. Winnicki (przewodniczący KRPWSZ).
Minister M. Orzechowski (sekretarz Stanu w MEN) podziękował za przedstawione przez RG propozycje, głosy w dyskusji oraz oferowaną Ministerstwu współpracę w przygotowaniu nowych standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Minister podkreślił, że MEN w najbliższym czasie ustosunkuje się do powyższych propozycji.

Prof. M. Nowak-Dziemianowicz odpowiedziała na pytania dyskutantów. Profesor poinformowała, że otrzymała pisemne uwagi od przewodniczącego PKA, KRUP oraz dyrektora Departamentu Kształcenia Nauczycieli MEN.
Prof. M. Nowak-Dziemianowicz prześle zainteresowanym odpowiedź na przekazane uwagi.

Prof. J. Błażejowski zwrócił się do RG o akceptację przedłożonego projektu dokumentu. Wynik głosowania: 1 osoba głosowała przeciw, a 4 wstrzymały się od głosu. Profesor konkludując poinformował, że dokument RG po dokonaniu modyfikacji rozesłany zostanie do środowisk akademickich i oświatowych, a także skierowany zostanie do MEN, MNiSzW i innych zainteresowanych instytucji. Na kolejnym posiedzeniu plenarnym przedstawiony zostanie projekt standardów kształcenia nauczycieli.

IV

Prof. U. Śl. D. Rott przedstawił opinię odnośnie do projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.
Profesor zwrócił uwagę, że zmiany w podstawie programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych rodzajach szkół nie powinny być dokonywane w czasie trwania roku szkolnego.

Uzupełnienie listy lektur z języka polskiego powinno nastąpić po wnikliwej i wszechstronnej dyskusji z udziałem zainteresowanych i kompetentnych instytucji takich jak: PAN, PAU, Konferencja Dyrektorów Polonistyk Uniwersyteckich oraz innych środowisk polonistycznych.

W dyskusji udział wzięli: prof. P. Lampe, dyr. U. Przybylska (MEN) oraz prof. B. Tuchańska.

RG, przy 3 osobach wstrzymujących się od głosu, podjęła uchwałę Nr 88/2006 w omawianej sprawie, która stanowi załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 132).

V

Prof. Z. Witkowski i prof. Z. Świda - przewodnicząca Komisji Dyscyplinarnej przy RG - przedstawili uwagi do projektu rozporządzenia MNiSzW w sprawie szczegółowego trybu postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec nauczycieli akademickich.

W dyskusji udział wzięli: dr A. Bartczak, prof. W. Iwańczak oraz prof. P. Lampe. Do przedstawionych kwestii odniosła się prof. Z. Świda.

Prof. J. Błażejowski zaproponował, aby w uchwale RG zawrzeć opinię o pozytywnym zaopiniowaniu przedłożonego projektu rozporządzenia, zaś zgłoszone uwagi przedstawić jako załącznik do uchwały.
Profesor zwrócił się do prof. Z. Świdy o przygotowanie wspomnianego załącznika, w którym zostaną uwzględnione także uwagi przedstawione przez ZP RG.

RG jednomyślnie podjęła uchwałę Nr 91/2006 w sprawie omawianego projektu rozporządzenia. Uchwała ta stanowi załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 135).

VI

Prof. L. Dobrzański przedstawił problem modelu kariery akademickiej z podkreśleniem tez, które powinny być podstawą do dyskusji i na jej tle do wypracowania stanowiska RG.

W tej części obrad plenarnych RG, na zaproszenie przewodniczącego Rady, udział wzięli: Minister NiSzW prof. M. Seweryński, Sekretarz Stanu w MNiSzW prof. S. Jurga oraz Szef Gabinetu Politycznego w MNiSzW prof. J. Wojtyła.

Prof. L. Dobrzański, w wystąpieniu, wskazał różnorodność poglądów osób i instytucji odnośnie do sprawy habilitacji, roli zagranicznych recenzentów oraz funkcji i uprawnień Centralnej Komisji. Odmienność spojrzenia na tę samą sprawę sprowokowała dyskusję nad poruszanymi zagadnieniami.
Profesor podkreślił, że niezależnie od poglądów i obecnych rozwiązań, czy ewentualnie przyjętego w przyszłości modelu kariery, rzeczą najważniejszą jest dbałość o jakość kadry nauczającej oraz umiejętność pozyskiwania do pracy naukowo-dydaktycznej najzdolniejszych absolwentów.

W dyskusji udział wzięli: mgr A. Anikowski, prof. J. Błażejowski, prof. W. Iwańczak, prof. P. Kaczanowski, prof. P. Lampe, mgr M. Molasy, prof. B. Ney, prof. M. Strużycki, prof. M. Szulczewski (przew. RN), prof. B. Tuchańska, prof. Z. Witkowski, prof. J. Woźnicki (Prezes Fundacji RP), dr P. Wroczyński.
Po wysłuchaniu referatu wprowadzającego oraz wypowiedziach dyskutantów zabrał głos Minister NiSzW prof. M. Seweryński. Pan Minister podkreślił, że oczekuje na oficjalne stanowisko RG dotyczące modelu kariery naukowej i akademickiej, a obecną wypowiedź traktuje jako kolejny głos w dyskusji.

Prof. J. Błażejowski zaproponował, aby prof. L. Dobrzański przygotował projekt stanowiska RG w przedmiotowej sprawie.
Stanowisko to, po konsultacjach, będzie przedmiotem obrad jednego z kolejnych posiedzeń plenarnych RG. Po wypracowaniu końcowego dokumentu Rada przedstawi go Ministrowi NiSzW.

Uwagi do tej propozycji zgłosili: prof. L. Dobrzański, prof. J. Madey oraz prof. B. Ney.

VII

Prof. Z. Witkowski przedstawił pozytywną opinię, wraz z uwagą, odnośnie do projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy oraz ekwiwalentu pieniężnego za okres niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego nauczycieli akademickich.

Uwaga szczegółowa dotyczyła zmiany liczby dni, w stosunku do których oblicza się wynagrodzenie za urlop.
W § 5 ust. 2 podano "365 dni, RG zaproponowała "251 dni".

RG jednomyślnie zaproponowała powyższą opinię. Uchwała Nr 89/2006 RG stanowi załącznik do oryginału protokołu (RG druk nr 133).

VIII

Prof. Z. Witkowski przedstawił uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów doktoranckich prowadzonych przez jednostki organizacyjne uczelni, proponując aby projekt ten zaopiniować pozytywnie. Uwagi dotyczyły zmiany sformułowań w §§ od 1 do 15 uzgodnione ze środowiskiem doktorantów. Uwagi zapisane zostały w formie jednobrzmiącego projektu rozporządzenia. Projekt ten zostanie załączony do uchwały RG w omawianej sprawie.

W dyskusji udział wzięli: mgr A. Anikowski (przew. KRD), prof. J. Błażejowski, prof. W. Iwańczak, prof. P. Kaczanowski, mgr K. Martowska, prof. W. Mitkowski, mgr M. Molasy, prof. U. Śl. D. Rott oraz prof. B. Tuchańska.

Opinia RG podjęta została przy 3 osobach wstrzymujących się od głosu. Uchwała nr 90/2006 RG wraz z załącznikiem stanowi załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 134).

IX

Prof. Z. Ślipek przedstawił pozytywną opinię oraz poniżej podane uwagi szczegółowe odnośnie do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych:

 1. w § 3 ust. 2 pkt 5 wyraz "nakłady" winien brzmieć "nakładach",
 2. w § 5 pkt. 3) na końcu dodać "(art. 7 ustawy)",
 3. w § 7 dodać pkt 5) w brzmieniu "5) pozostałe przychody",
 4. w § 8 ust. 2 po wyrazach "... i przeznaczony jest na..." dodać wyraz "jej",
 5. w § 9 pierwsze zdanie winno brzmieć: "Do kosztów działalności dydaktycznej zalicza się koszty związane z:",
 6. w § 10 skreślić wyraz "całość", a wyraz "kosztów" zamienić na "koszty";
 7. w § 12 po wyrazach "i kosztów finansowych" należy dodać "a także wyników zdarzeń nadzwyczajnych",
 8. § 16 ust. 3 - proponuje się następujące brzmienie: "3. Rektor uczelni publicznej ustala w formie pisemnej i aktualizuje zasady (politykę) rachunkowości zgodnie z przepisami art. 10 ust. 1 ustawy o rachunkowości",
 9. w § 18 dodać nowy ust. 2 w brzmieniu "2. Uczelnia publiczna sporządza rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym na zasadach ustalonych w ustawie o rachunkowości". Dotychczasowy przepis § 18 należy zapisać jako ustęp "1".

Prof. B. Gutkowska przedłożyła na piśmie szereg uwag dotyczących rozdziału II i IV omawianego projektu. Prof. J. Błażejowski zaproponował, aby uwagi te przekazać do Departamentu Ekonomicznego wraz z uchwałą i propozycjami zmian w rozporządzeniu zgłoszonymi przez RG.

Powyższe propozycje przyjęte zostały jednomyślnie. Uchwała RG Nr 99/2006 stanowi załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 143).

X

Prof. Z. Ślipek przedstawił projekt stanowiska RG w sprawie projektu budżetu państwa na rok 2007 w zakresie szkolnictwa wyższego.

RG uznała, że realizacja strategii zwiększania potencjału rozwojowego i konkurencyjności szkolnictwa wyższego wymaga sukcesywnego, corocznego wzmacniania finansowego tego sektora. Po przeanalizowaniu projektu budżetu państwa na 2007 r. w zakresie szkolnictwa wyższego RG wyraziła poważne zaniepokojenie spadkiem udziału wydatków na szkolnictwo wyższe w budżecie państwa z 4,38 % PKB w 2006 roku do 3,9 % PKB w roku 2007 r.

Rada Główna uważa, że:

 • Przedstawiony projekt budżetu na rok 2007 zapewnia realizację planowych zadań szkolnictwa wyższego tylko w stopniu minimalnym.
 • Projekt nie daje możliwości wystarczającego dotowania zadań wynikających z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, a jedynie zapewnia finansowanie uczelni publicznych na poziomie roku 2006. Dla realizacji zadań stawianych przed publicznym szkolnictwem wyższym niezbędne jest uzyskanie dodatkowej kwoty w wysokości 350 mln zł, na co wskazuje pilotażowa propozycja budżetu zadaniowego, a także kwota 100 mln zł na dofinansowanie studiów stacjonarnych w uczelniach niepublicznych.

RG jednomyślnie zaaprobowała przedłożoną opinię. Stanowisko RG Nr 25/2006 stanowi załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 131).

XI

Prof. M. Strużycki przedstawił opinie w sprawie wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych.

RG jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała następujące wnioski o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia naukowego:

 • doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie "literaturoznawstwo" - Wydziałowi Filologicznemu Uniwersytetu w Białymstoku,
 • doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie "automatyka i robotyka" - Wydziałowi Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej,
 • doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie "językoznawstwo" - Wydziałowi Humanistyczno-Społecznemu Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej,
 • doktora nauk technicznych w dyscyplinie "mechanika" - Wydziałowi Mechanicznemu Politechniki Lubelskiej,
 • doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie "literaturoznawstwo" - Wydziałowi Filologii Polskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

RG jednomyślnie negatywnie zaopiniowała wniosek o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie "ekonomia" - Wydziałowi Inżynieryjno-Ekonomicznemu Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu uznając, że struktura kadry naukowo-dydaktycznej zatrudnionej na Wydziale i zaliczanej do minimum kadrowego nie spełnia wymagań zawartych w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.). W świetle tego przepisu do minimum kadrowego można zaliczyć jedynie 3 osoby, których dorobek naukowy obejmuje dyscyplinę "ekonomia".

Uchwała RG Nr 92/2006 w powyższych sprawa stanowi załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 136).

XII

Prof. J. Lubacz, zgodnie z art. 45 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym zaproponował, aby RG pozytywnie zaopiniowała projekty standardów kształcenia dla następujących kierunków studiów i poziomów kształcenia:

 1. aktorstwo,
 2. astronomia,
 3. dyrygentura,
 4. ekonomia,
 5. fizyka,
 6. fizyka techniczna,
 7. kompozycja i teoria muzyki,
 8. konserwacja i restauracja dzieł sztuki,
 9. organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej,
 10. praca socjalna,
 11. realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia,
 12. reżyseria
  • jednolite studia magisterskie
  • studia pierwszego i drugiego stopnia,
 13. teologia
  • jednolite studia magisterskie
  • studia pierwszego i drugiego stopnia,
 14. taniec,
 15. scenografia,
 16. stosunki międzynarodowe.

RG jednomyślnie zaaprobowała przedłożoną propozycję. Uchwała RG Nr 93/2006 w sprawie standardów kształcenia stanowi załącznik do oryginału protokołu (RG druk nr 137).

XIII

Prof. J. Lubacz przedstawił opinie co do wniosków uczelni o utworzenie kierunków studiów w trybie art. 11 ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

RG jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała następujące wnioski, akceptując także przedłożone dla tych kierunków standardy kształcenia:

 • w sprawie utworzenia na Wydziale Fizyki Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu kierunku studiów "biofizyka". Uchwała RG Nr 96/2006 stanowi załącznik do oryginału protokołu (RG druk nr 140),
 • w sprawie utworzenia przez Uniwersytet Gdański i Akademię Medyczną w Gdańsku kierunku studiów "logopedia". Uchwała RG Nr 97/2006 stanowi załącznik do oryginału protokołu (RG druk nr 140).

RG jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała następujące wnioski, z uwagą aby zaproponowane standardy kształcenia uczelnie dostosowały do formy wypracowanej wspólnie przez Ministerstwo i Radę Główną:

 • w sprawie utworzenia w Instytucie Orientalistycznym Uniwersytetu Warszawskiego kierunku studiów "orientalistyka". Uchwała RG Nr 98/2006 stanowi załącznik do oryginału protokołu (RG druk nr 142),
 • w sprawie utworzenia w Politechnice Łódzkiej kierunku studiów "inżynieria bezpieczeństwa pracy". Uchwała RG Nr 100/2006 stanowi załącznik do oryginału protokołu (RG druk nr 144),
 • w sprawie utworzenia w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej kierunku studiów "logopedia z audiofonologią". Uchwała RG Nr 101/2006 stanowi załącznik do oryginału protokołu (RG druk nr 145).

Pytanie dotyczące utworzenia kierunku "biofizyka" zgłosił prof. J. Lis.

* * *

Prof. Z. Witkowski poruszył sprawę rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia, zwracając uwagę na zaniepokojenie środowiska akademickiego brakiem informacji co do treści części wspólnej tego rozporządzenia. Prof. J. Błażejowski i prof. J. Lubacz przekazali informacje o aktualnym stanie prac nad tym dokumentem.

RG przedstawiła swoje propozycje w uchwale Nr 33/2006 z 22 czerwca 2006 r., następnie prowadzone były konsultacje z kierownictwem Ministerstwa oraz odpowiednimi departamentami. Obecnie Rada oczekuje na oficjalne przedstawienie projektu rozporządzenia, które będzie przez RG opiniowane.

W dyskusji udział wziął także prof. L. Dobrzański.

XIV

Prof. Z. Ślipek przedstawił pozytywną opinię co do propozycji przyznania w roku 2006 dotacji na pomoc materialną dla doktorantów Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie w wysokości 20,3 tys. zł.

RG jednomyślnie pozytywnie zaaprobowała powyższą opinię. Uchwała RG Nr 95/2006 stanowi załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 139).

XV

Prof. Z. Ślipek przedstawił pozytywną opinię co do propozycji uzupełnienia w roku 2006 planu dotacji podmiotowej na pomoc materialną dla studentów 5 uczelni niepublicznych w łącznej wysokości 431,0 tys. zł.

RG jednomyślnie pozytywnie poparła przedłożoną opinię. Uchwała RG Nr 94/2006 stanowi załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 138).

XVI

Prof. J. Błażejowski zaproponował powołanie zespołu RG ds. Przeglądu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Sprawa ta dyskutowana była na posiedzeniu PRG dn. 18.10.06 r. a wynika z pojawiania się propozycji nowelizacji niektórych przepisów ustawy.

Profesor zaproponował następujący skład zespołu:

 • przewodniczący Zespołu - prof. Z. Witkowski,
 • członkowie zespołu: prof. L. Dobrzański, prof. B. Gutkowska, prof. J. Madey, mgr K. Martowska, prof. W. Mitkowski, prof. M. Nowak-Dziemianowicz, dr W. Olek, dr A. Potocka, G. Sokołowski, dr M. Stefaniuk.

W dyskusji udział wzięli: prof. J. Błażejowski, prof. L. Dobrzański, prof. W. Iwańczak, prof. J. Madey, prof. W. Mitkowski oraz prof. Z. Witkowski.

RG, przy 1 osobie wstrzymującej się od głosu, zaaprobowała powołanie i przedstawiony skład Zespołu.

Prof. J. Błażejowski zaproponował, aby wnioski dotyczące ewentualnej nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym kierować do zespołu w formie pisemnej - do końca 2006 r.

XVII

Prof. J. Błażejewski przedstawił do zatwierdzenia protokóły posiedzeń plenarnych RG:
V (20.04.06 r.), VII (11.05.06 r.), VIII (22.06.06 r.) oraz IX (12.07.06 r.).

Wywiązała się obszerna dyskusja, dotycząca między innymi istoty i wierności przekazu głosów w dyskusji na odpowiednich posiedzeniach RG, w zatwierdzanych protokołach, w której udział wzięli: dr. A. Bartczak. prof. J. Błażejowski, prof. L. Dobrzański, prof. J. Madey, mgr K. Martowska, prof. W. Mitkowski - podając dla przykładu, że w dniu 12.07.2006 odbyło się zgodnie z pisemnym zawiadomieniem prezydium RG, a nie IX plenarne posiedzenie RG. Przekształcenie posiedzenia nawet poprzez głosowanie podzbioru członków RG (bez zawiadomienia wszystkich członków RG) w posiedzenie plenarne RG jest niedopuszczalne, prof. J. Lis, prof. J. Lubacz, prof. U. Śl. D. Rott oraz prof. Z. Witkowski.

RG zatwierdziła protokoły: V posiedzenia - jednomyślnie, VII posiedzenia - przy 1 głosie wstrzymującym się, VIII posiedzenia - jednomyślnie, IX posiedzenia - przy 2 osobach wstrzymujących się.

XVIII

Prof. J. Błażejowski poinformował, że PRG ustaliło wstępne terminy posiedzeń prezydium i plenarnych RG w 2007 roku. BRG prześle tę informację członkom RG.

XIX

Prof. J. Błażejowski zamykając posiedzenie RG podziękował za aktywny udział i zaprosił na kolejne spotkanie w listopadzie br.

Przewodniczący
Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego
Jerzy Błażejowski

Opracowała:
Halina Grabiec-Polakiewicz

Załączniki do oryginału protokołu:

 1. Lista obecności.
 2. Stenogram obrad.
 3. Uchwały RG z dn. 19.10.06 r.:
  • uchwała Nr 88/2006 RG dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (RG druk Nr 132),
  • uchwała Nr 89/2006 RG dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy oraz ekwiwalentu pieniężnego za okres niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego nauczycieli akademickich (RG druk Nr 133),
  • uchwała Nr 90/2006 RG dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów doktoranckich prowadzonych przez jednostki organizacyjne uczelni (RG druk Nr 134),
  • uchwała Nr 91/2006 RG dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowego trybu postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec nauczycieli akademickich (RG druk Nr 135),
  • uchwała Nr 92/2006 RG w sprawie wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych (RG druk Nr 136),
  • uchwała Nr 93/2006 RG w sprawie standardów kształcenia (RG druk Nr 137),
  • uchwała Nr 94/2006 RG w sprawie uzupełnienia planu dotacji podmiotowej na pomoc materialną dla studentów uczelni niepublicznych w 2006 roku (RG druk Nr 138),
  • uchwała Nr 95/2006 RG w sprawie propozycji dotacji na pomoc materialną dla doktorantów (RG druk Nr 139),
  • uchwała Nr 96/2006 RG w sprawie utworzenia na Wydziale Fizyki Uniwersytetu im. A Mickiewicza w Poznaniu kierunku studiów "biofizyka" (RG druk Nr 140),
  • uchwała Nr 97/2006 RG w sprawie utworzenia przez Uniwersytet Gdański i Akademię Medyczną w Gdańsku kierunku studiów "logopedia" (RG druk Nr 141),
  • uchwała Nr 98/2006 RG w sprawie utworzenia w Instytucie Orientalistycznym Uniwersytetu Warszawskiego kierunku studiów "orientalistyka" (RG druk Nr 142),
  • uchwała Nr 99/2006 RG dotycząca projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych (RG druk Nr 143),
  • uchwała Nr 100/2006 RG w sprawie utworzenia w Politechnice Łódzkiej kierunku studiów "inżynieria bezpieczeństwa pracy" (RG druk Nr 144),
  • uchwała Nr 101/2006 RG w sprawie utworzenia w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej kierunku studiów "logopedia z audiofonologią" (RG druk Nr 145).
 4. Stanowisko Nr 25/2006 w sprawie projektu budżetu państwa na rok 2007 (RG druk Nr 131).

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików