Protokół XI posiedzenia plenarnego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego dnia 16 listopada 2006 r.

poniedziałek, 22 stycznia 2007

Protokół XI posiedzenia plenarnego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego dnia 16 listopada 2006 r.

I

Prof. J. Błażejowski otwierając posiedzenie powitał wszystkich zaproszonych gości oraz członków Rady Głównej. Profesor zapowiedział udział w części posiedzenia rektora Uniwersytetu Warszawskiego prof. K. Chałasińskiej-Macukow.

II

Jednomyślnie uchwalono następujący porządek obrad:

 • Projekt standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela;
 • Informacja nt. Europejskich Ram Kwalifikacji;
 • Zaopiniowanie projektów rozporządzeń:
  • Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie zasad podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych,
  • Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wskaźników kosztochłonności poszczególnych kierunków, makrokierunków i studiów międzykierunkowych studiów stacjonarnych oraz stacjonarnych studiów doktoranckich w poszczególnych dziedzinach nauki,
  • Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej,
  • Ministra Zdrowia w sprawie uznania dziedzin medycyny za priorytetowe;
 • Zaopiniowanie wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych;
 • Zaopiniowanie standardów kształcenia dla kierunków studiów;
 • Zaopiniowanie wniosków uczelni o utworzenie, w trybie art. 11 ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, kierunków studiów:
  • "intermedia" w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie,
  • "komunikacja europejska" na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu;
 • Zaopiniowanie wniosku w sprawie prowadzenia przez Uniwersytet Szczeciński studiów podyplomowych w zakresie "Plastyki z elementami arteterapii";
 • Zaopiniowanie propozycji uzupełnienia planu dotacji na pomoc materialną dla studentów uczelni niepublicznych w 2006 roku;
 • Zaopiniowanie projektów regulaminów:
  • w sprawie zasad przyznawania stypendiów naukowych innych niż doktorskie habilitacyjne oraz doktoranckie dla pracowników oraz stypendiów naukowych dla asystentów stażystów w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie,
  • w sprawie zasad przyznawania stypendiów uczestnikom stacjonarnych studiów z Doktoranckiego Funduszu Stypendialnego w Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu 2 - Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach ZPORR 2004-2006,
  • w sprawie zasad przyznawania stypendiów zagranicznych Instytutu Geofizyki PAN,
  • w sprawie zasad przyznawania stypendium uczestnikom Studium Doktoranckiego Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Polityki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza w ramach realizacji projektu pn. "Fundusz Stypendialny Doktorantów (budowa i eksploatacja maszyn)" finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego,
  • w sprawie zasad przyznawania doktorantom Uniwersytetu Łódzkiego stypendiów ze środków wielofunduszowego Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w ramach "Programu GRAI-D. Stypendia",
  • w sprawie zasad przyznawania i wypłacania stypendiów za wyniki w nauce dla studentów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie,
  • w sprawie zasad przyznawania stypendiów naukowych dla pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie,
  • w sprawie zasad przyznawania stypendiów naukowych dla pracowników Wyższej Szkoły Finansów i Bankowości w Radomiu;
 • Zaopiniowanie wniosku Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie w sprawie kształcenia w trybie e-learningu na kierunku "ekonomia";
 • Zaakceptowanie materiałów uzupełniających do wniosku Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych w Warszawie w sprawie kształcenia na odległość na kierunku studiów "informatyka";
 • Nowelizacja rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie warunków jakie muszą spełniać jednostki organizacyjne uczelni, aby prowadzić studia na określonym kierunku i poziomie kształcenia;
 • Zatwierdzenie protokołu X posiedzenia plenarnego RG (19.10.06 r.).
 • Sprawy różne i wolne wnioski.

III

Prof. M. Nowak-Dziemianowicz przedstawiła projekt standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. W związku z art. 9 pkt 3, na podstawie art. 45 ust. 2 pkt 1, RG przedstawia ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego propozycje powyższych standardów. Dyskusja w RG trwała od maja 2006 r., w październiku zaaprobowane zostały założenia do dokumentu, który przygotowany został przez zespół składający się z uznanych pedagogów oraz członków RG.
W przedstawionej propozycji nowego modelu kształcenia między innymi określono:
Charakterystykę systemu kształcenia nauczycieli
Integralność - postrzeganie kompetencji nauczycielskich jako całości złożonej z:

 1. wiedzy kierunkowej (specjalistycznej, niepedagogicznej),
 2. wiedzy psychologiczno-pedagogicznej,
 3. umiejętności - wykraczających poza wąsko rozumianą rolę nauczyciela jako specjalisty przekazującego wiedzę; odpowiadających szeroko pojętej profilaktyce, diagnozie i terapii pedagogicznej.
Równowaga - kształcenie nauczycieli w równym stopniu powinno uwzględniać przygotowanie kierunkowe (specjalistyczne, niepedagogiczne) i pedagogiczne.
Elastyczność - zdobywanie pełnego przygotowania zawodowego może odbywać się w ramach różnie skomponowanych programów nauczania, (ważne aby każdy z wariantów zapewniał integralność i równowagę treści kierunkowych (specjalizacyjnych, niepedagogicznych i pedagogicznych).

Struktura kształcenia
Stałość - niezmienne w kształceniu nauczycieli powinny być dwa składniki: moduł treści kierunkowych (specjalizacyjnych, niepedagogicznych) i moduł treści przygotowania pedagogicznego.
Etapowość - dochodzenie do przygotowania zawodowego powinno odbywać się w dwóch etapach - na poziomie studiów I i II stopnia; na każdym z tych etapów powinny być realizowane odrębne moduły treści kierunkowych (specjalizacyjnych, niepedagogicznych) i przygotowania pedagogicznego.
Różnorodność - różne mogą być warianty programowe kształcenia nauczycieli. Można wyróżnić: wariant podstawowy (typowy - organizowany z myślą o wyraźnie decydujących się na zawód nauczyciela, już w chwili wyboru obszaru studiów) i warianty uzupełniające (organizowane dla osób wybierających zawód nauczyciela nie na początku studiów przedmiotowych, lecz później - w czasie studiów lub po ich zakończeniu).

Ścieżki kształcenia

Kształcenie profesjonalne nauczycieli odbywać się powinno w różnych wariantach: dwóch podstawowych i dwóch uzupełniających.
Wariant podstawowy 1
Kandydat na studia kierunkowe wybiera nauczycielską ścieżkę kształcenia zawodowego na studiach I-go stopnia. Równolegle do kształcenia kierunkowego realizuje zajęcia przewidziane dla I-go stopnia przygotowania nauczycielskiego opracowane w odrębnym standardzie. Uzyskanie tytułu licencjata na tej drodze uprawnia do nauczania studiowanego przedmiotu w szkołach podstawowych oraz gimnazjach. W tym wariancie zdobywają przygotowanie do zawodu nauczyciela szkoły podstawowej i gimnazjum nauczyciele języków obcych. Absolwent takich studiów może je kontynuować na studiach kierunkowych II-go stopnia - równolegle z kształceniem pedagogicznym II-go stopnia przeznaczonym dla nauczycieli liceów ogólnokształcących oraz liceów profilowanych.
Wariant podstawowy 2
Kandydat do zawodu nauczyciela wybiera ścieżkę kształcenia na studiach I-go stopnia, na kierunku pedagogika. Równolegle do kształcenia pedagogicznego realizuje zajęcia przewidziane dla I-go stopnia przygotowania kierunkowego opracowane w odrębnym standardzie. Może także kontynuować swoje przygotowanie do zawodu nauczyciela szkół ponadgimnazjalnych na studiach II-go stopnia na kierunku pedagogika, specjalność pedagogika nauczycielska, uzupełnionych o treści kierunkowe (specjalizacyjne).
Wariant uzupełniający 1
Tytuł zawodowy uprawniający do wykonywania zawodu nauczyciela w szkole podstawowej oraz gimnazjum uzyskać może na studiach I-go stopnia na kierunku pedagogika, specjalność pedagogika nauczycielska. W tym wariancie obowiązuje zasada integralności oraz równoległości kształcenia w zakresie kierunkowym (specjalizacyjnym) oraz pedagogicznym.
W ten sposób można zdobyć przygotowanie do nauczania przedmiotowego w szkole podstawowej oraz gimnazjum. Uprawnienia do nauczania w szkołach ponadgimnazjalnych nabywa absolwent pedagogiki nauczycielskiej (studia I-go stopnia) na studiach kierunkowych (specjalizacyjnych) II-go stopnia uzupełnionych zgodnie z zasadą integralności i równoległości o kształcenie pedagogiczne określone w odrębnym standardzie dla nauczyciela liceum.
Wariant uzupełniający 2
Tytuł zawodowy uprawniający do wykonywania zawodu nauczyciela w szkole podstawowej oraz gimnazjum uzyskać można na studiach I-go stopnia kierunkowych (specjalizacyjnych). W ten sposób można zdobyć przygotowanie do nauczania przedmiotowego w szkole podstawowej oraz gimnazjum. Uprawnienia do nauczania w szkołach ponadgimnazjalnych nabywa absolwent studiów kierunkowych (studia I-go stopnia) na studiach pedagogicznych II-go stopnia uzupełnionych - zgodnie z zasadą integralności i równoległości - o kształcenie przedmiotowe specjalizacyjne) określone w odrębnym standardzie dla nauczyciela liceum.
Pełne przygotowanie do zawodu nauczyciela (praca w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach) oznacza zrealizowanie dwóch modułów treści kierunkowych (I i II-go stopnia) oraz dwóch modułów treści przygotowania pedagogicznego (I i II-go stopnia).
W dyskusji udział wzięli: prof. J. Błażejowski, prof. T. Borecki (wiceprzewodniczący KRASP), prof. L. Dobrzański, prof. W. Iwańczak, prof. L. Śliwonik (przewodniczący KRUA), prof. B. Tuchańska, prof. T. Winnicki (przewodniczący KRPWSZ).
Minister M. Orzechowski (Sekretarz Stanu w MEN) podziękował za przedstawione przez RG propozycje, głosy w dyskusji oraz oferowaną Ministerstwu współpracę w przygotowaniu nowych standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Minister podkreślił, że MEN w najbliższym czasie ustosunkuje się do powyższych propozycji.
Prof. M. Nowak-Dziemianowicz odpowiedziała na pytania dyskutantów. Profesor poinformowała że otrzymała pisemne uwagi od przewodniczącego PKA, KRUP oraz dyrektora Departamentu Kształcenia Nauczycieli MEN.
Prof. M. Nowak-Dziemanowicz prześle zainteresowanym odpowiedź na przekazane uwagi.
Prof. J. Błażejowski zwrócił się do RG o akceptację przedłożonej koncepcji. Wynik głosowania: 1 osoba głosowała przeciw, a 4 wstrzymały się od głosu. Profesor konkludując poinformował, że dokument RG po dokonaniu modyfikacji rozesłany zostanie do środowisk akademickich i oświatowych, a także skierowany zostanie do MEN, MNiSzW i innych zainteresowanych instytucji.
Prof. J. Błażejowski zaproponował, aby dyskusja nad dokumentem tj. projektem standardów kształcenia dla nauczycieli trwała, szczególnie w świetle informacji, że kolejne zebranie środowiskowe będzie miało miejsce 7 grudnia 2006 r., a dalsze w razie potrzeby nie są wykluczone.
Profesor prosił o zgłaszanie uwag i propozycji do projektu standardów w formie pisemnej, najlepiej w ciągu 2 tygodni. Prof. J. Błażejowski zaproponował przegłosowanie uchwały RG w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. RG podjęła uchwałę Nr 102/2006 w omawianej sprawie przy 1 osobie głosującej przeciw i 1 wstrzymującej się od głosu. Prace nad załącznikiem będą trwały nadal.
Profesor apelował, aby całość dokumentu RG przekazała - ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego - do końca bieżącego roku, jeśli będzie to możliwe.

IV

Prof. Z. Ślipek przedstawił negatywną opinię odnośnie do projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wskaźników kosztochłonności poszczególnych kierunków, makrokierunków i studiów międzykierunkowych studiów stacjonarnych oraz stacjonarnych studiów doktoranckich w poszczególnych dziedzinach nauki - ponieważ nie przedstawiono zasad według których ustalone zostały wskaźniki kosztochłonności dla poszczególnych grup/kierunków studiów. Nie podano również przekonującego uzasadnienia rozszerzenia skali (rozpiętości) wskaźników kosztochłonności z 1-3 do 1-5.
Profesor zaproponował utrzymanie dotychczas stosowanych wskaźników kosztochłonności dla poszczególnych kierunków studiów oraz zrezygnowanie z wymieniania w rozporządzeniu nazw makrokierunków studiów, studiów międzykierunkowych oraz tych, które ustanawiane są na wniosek uczelni w trybie art. 11 ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Postulował, aby określone zostały zasady ustalania wskaźników kosztochłonności dla wyżej wymienionych przypadków.
W dyskusji udział wzięli: dr A. Bartczak, prof. J. Błażejowski, prof. K. Chałasińska-Macukow (rektor UW), prof. L. Dobrzański, prof. J. Gembalski, prof. P. Konderla, prof. P. Lampe, prof. J. Lubacz, prof. J. Madey, dyr. W. Pakuła (DE MNiSzW), prof. Z. Ślipek, płk. A. Tomaszewski (MON), prof. J. Wojtyła (MNiSzW), dr P. Wroczyński.
W wyniku wszechstronnej i długotrwałej dyskusji RG podjęła uchwałę Nr 104/2006, w której negatywnie zaopiniowała przedłożony projekt rozporządzenia, proponując jednocześnie następujące rozwiązania i sugestie zmian:

 1. Zmienić tytuł rozporządzenia na: "w sprawie wskaźników kosztochłonności kierunków studiów, makrokierunków studiów i studiów międzykierunkowych realizowanych w trybie stacjonarnym oraz stacjonarnych studiów doktoranckich w poszczególnych dziedzinach nauki".
 2. Utrzymać dotychczas stosowane wskaźniki kosztochłonności dla kierunków studiów określonych w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 czerwca 2006 r. w sprawie nazw kierunków studiów (Dz. U. Nr 121, poz. 838).
 3. Przypisać współczynniki kosztochłonności tym kierunkom studiów, które wcześniej ich nie miały - kierując się racjonalnymi zasadami.
 4. Zrezygnować z wymieniania makrokierunków studiów, studiów międzykierunkowych oraz kierunków studiów realizowanych w trybie art. 11 ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.
 5. Określić następujące zasady ustalania wskaźników kosztochłonności:
  1. dla makrokierunków - średnią arytmetyczną wskaźników kosztochłonności poszczególnych kierunków składowych,
  2. dla studiów międzykierunkowych - średnią ważoną wskaźników kosztochłonności poszczególnych kierunków składowych,
  3. w przypadku kierunków realizowanych w trybie art. 11 ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym należy dokonać ich przypisania do grup kosztochłonności i dokonać nadania wskaźnika kosztochłonności w momencie wydawania decyzji na realizację kształcenia w tym trybie [skala (rozpiętość) kosztochłonności powinna być identyczna jak dla kierunków studiów ustalonych w trybie art. 9 pkt 1 u stawy Prawo o szkolnictwie wyższym].
 6. Przyjąć wskaźniki kosztochłonności odpowiadające dziedzinom nauki w skali od 1 do 3.

RG zwróciła uwagę, że liczba makrokierunków studiów, studiów międzykierunkowych i kierunków studiów realizowanych w trybie art. 11 ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym będzie szybko rosła i nie jest wskazane aby przy każdej takiej zmianie dokonywać nowelizacji rozporządzenia.
RG postulowała także aby przy ustalaniu zasad określania wskaźników kosztochłonności wziąć pod uwagę przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 lipca 2004 r. w sprawie rodzajów dyplomów i tytułów zawodowych oraz wzorów dyplomów wydawanych przez uczelnie (Dz. U. Nr 182, poz. 1881), a także standardy kształcenia dla poszczególnych kierunków studiów, które - do pewnego stopnia - determinują koszty edukacji.
Uchwała RG w powyższej sprawie podjęta została przy 1 głosie przeciwnym i 1 osobie wstrzymującej się od głosu. Uchwała RG Nr 104/2006 stanowi załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 155).

V

Prof. Z. Ślipek przedstawił pozytywną opinię oraz uwagi odnośnie do projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie zasad podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych.
W dyskusji udział wzięli: dr A. Bartczak, prof. J. Błażejowski, prof. K. Chałasińska-Macukow (rektor UW), prof. L. Dobrzański, prof. A. Gajewski (KRUWF), prof. E. Jezierski (KRPUT), prof. P. Kaczanowski, prof. P. Konderla, prof. P. Lampe, prof. J. Madey, dyr. W. Pakuła (DE MNiSzW), prof. Z. Ślipek, prof. B. Tuchańska, prof. T. Winnicki, prof. Z. Witkowski oraz dr P. Wroczyński.
RG - uwzględniając uwagi zgłoszone w czasie dyskusji - podjęła uchwałę, pozytywnie opiniującą przedłożony projekt rozporządzenia i zgłosiła jednocześnie następujące uwagi szczegółowe:
Do załącznika nr 1:

 1. Składnik kadrowy algorytmu powinien promować jakość kadry wyrażoną tytułami i stopniami naukowymi.
  Proponuje się aby wprowadzić następujące grupy: profesor z tytułem, doktor habilitowany i doktor z wagami odpowiednio: 3, 2, i 1.
 2. Opis członu LZprof, i powinien brzmieć: liczba profesorów z zagranicy prowadzących zajęcia przez okres co najmniej semestru lub w wymiarze 60 godzin.
 3. W formule nazwanej - składnik zrównoważonego rozwoju - należy wprowadzić zamiast stanowisk grupy: profesor z tytułem, doktor habilitowany i doktor z wagami odpowiednio: 3, 2 i 1 (analogicznie jak w pkt 1). Rada ma wątpliwości, czy składnik ten spełnia założone cele - brak w nim punktu odniesienia do właściwej (optymalnej) proporcji liczby kadry do liczby studentów.
 4. Składnik badawczy powinien wynikać z oceny parametrycznej jednostek dokonywanej przez MNiSzW a nie liczby realizowanych projektów badawczych.
 5. Celowe byłoby zweryfikowanie wartości wag w składniku wymiany - wskaźnika Ww=0,00 w grupie uczelni medycznych, artystycznych i morskich oraz wskaźnika Wb=0,00 w grupie uczelni artystycznych.
  Do załącznika nr 6:
 6. Możnaby zrezygnować z wyszczególniania form wydarzeń kulturalnych i artystycznych.
  Do załącznika nr 9.
 7. W ust. 1 pkt. 1) b) proponuje się zmienić "część dotacji nie przekraczającą 1%" na "część dotacji nie przekraczającą 1,5%".
  W ust. 3 przepis "pkt. 2 ppkt 2-4" winien brzmieć: "pkt 2 ppkt 2-5".
  Do załącznika nr 13:
 8. Celowe byłoby zweryfikowanie i uaktualnienie zasad określania stopnia niepełnosprawności studentów.
  Uchwała RG Nr 103/2006 w omawianej sprawie, podjęta przy 2 osobach wstrzymujących się od głosu, stanowi załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 154).

VI

Prof. M. Strużycki przedstawił opinie w sprawie wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych.
RG pozytywnie zaopiniowała wnioski o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia naukowego:

 • Doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie "budowa i eksploatacja maszyn" - Wydziałowi Mechanicznemu Politechniki Białostockiej.
 • Doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie "ekonomia" - Wydziałowi Gospodarki Regionalnej i Turystyki Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu.
 • Doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie "kulturoznawstwo" - Wydziałowi Nauk Humanistycznych Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.
 • Doktora nauk technicznych w dyscyplinie "biotechnologia" - Wydziałowi Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej.
 • Doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie "bibliologia" - Wydziałowi Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
  Powyższe opinie pozytywne RG podjęła jednomyślnie.
 • Doktora habilitowanego nauk medycznych w dyscyplinie "medycyna" - Wydziałowi Nauk o Zdrowiu Akademii Medycznej w Poznaniu. Votum separatum zgłosił prof. P. Lampe uznając kolejny raz przy opiniowaniu tego typu wniosków, że niedopuszczalne jest przyznawanie uprawnień w dyscyplinie "medycyna" wydziałom nauk o zdrowiu. RG zaopiniowała wniosek pozytywnie przy 1 osobie głosującej przeciwko i 5 osobach wstrzymujących się od głosu.

RG jednomyślnie negatywnie zaopiniowała wnioski o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia naukowego:

 • Doktora sztuk muzycznych w dyscyplinie "dyrygentura" - Wydziałowi Nauk Społecznych i Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
  RG podkreśliła, że spośród wymienionej kadry tylko jedna osoba jest dyrygentem, pozostałe reprezentują specjalizację "prowadzenie zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych". Ponadto samodzielni pracownicy naukowi posiadają zbyt małe doświadczenie w promowaniu i kształceniu kadry pedagogicznej z zakresu dyscypliny "dyrygentura" (nie jest prowadzone kształcenie na odpowiednim kierunku studiów na poziomie magisterskim).
 • Doktora nauk technicznych w dyscyplinie "inżynieria środowiska" - Wydziałowi Nauk o Materiałach i Środowisku Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Wydział nie spełnia w wystarczającym stopniu warunków formalnych związanych z zatrudnieniem odpowiedniej kadry profesorów i doktorów habilitowanych, bowiem tylko trzy osoby reprezentują dyscyplinę "inżynieria środowiska".

RG negatywnie zaopiniowała wniosek o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia:

 • Doktora nauk technicznych w dyscyplinie "mechanika" - Wydziałowi Budowy Maszyn i Informatyki Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Zdaniem RG dorobek naukowo-badawczy kadry jest zbyt skromny w zakresie dyscypliny "mechanika" (nieliczne są publikacje z listy filadelfijskiej). Wśród kadry wskazanej we wniosku tylko trzy osoby reprezentują dyscyplinę "mechanika", pozostałe sześć to przedstawiciele dyscypliny "budowa i eksploatacja maszyn".

W dyskusji udział wzięli: prof. J. Błażejowski, prof. L. Dobrzański, prof. P. Lampe, prof. M. Strużycki oraz dr P. Wroczyński.
Votum separatum do przedłożonej opinii zgłosił prof. L. Dobrzański.
RG podjęła negatywną opinię przy 2 głosach sprzeciwu i 1 osobie wstrzymującej się od głosu.Nr 105/2006 w powyższych sprawach stanowi załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 156).

VII

Prof. Z. Ślipek przedstawił pozytywną opinię dotyczącą projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej.
W dyskusji udział wzięli: dr A. Bartczak, prof. J. Błażejowski, prof. L. Dobrzański, prof. U. Śl. D. Rott, prof. Z. Ślipek, prof. B. Tuchańska oraz prof. Z. Witkowski.
RG pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt z następującymi uwagami:

 1. w § 30 po wyrazach "rektor może przyznać dodatek", proponuje się zapis "rektor przyznaje dodatek",
 2. w załączniku nr 8 (str. 24-25) proponuje się połączyć pozycje 10 do 13 w jeden punkt ze stawką dodatku funkcyjnego od 200,0 - 1.900,0 zł w zależności od liczby pracowników i studentów.

Uchwała RG Nr 107/2006 w omawianej sprawie podjęta została przy 4 osobach wstrzymujących się od głosu. Stanowi ona załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 158).

VIII

Prof. J. Lubacz przekazał informację na temat Europejskich Ram Kwalifikacji - jednego z elementów procesu bolońskiego, do którego włączyła się także Polska.
Główne cele tego procesu to osiągnięcie uznawalności dyplomów w całej Unii Europejskiej, a nie tylko w niektórych krajach w ramach umów dwustronnych oraz udrożnienie mechanizmów umożliwiających kształcenie ustawiczne (przez całe życie) realizowane w różnych formach instytucjonalnych. Komisja Europejska zaproponowała schemat adekwatny do porównywania uzyskanej w danym kraju - wiedzy, umiejętności i kompetencji przy 8-poziomowej strukturze kształcenia od przedszkola do doktoratu. Komisja Europejska nie chce narzucać krajom członkowskim ujednoliconych form kształcenia. Polska zobowiązała się wprowadzić system do roku 2010. Należy więc podjąć wspólne prace, w gronie zainteresowanych instytucji, nad przygotowaniem i wdrożeniem systemu.
W dyskusji udział wzięli: prof. J. Błażejowski i prof. P. Lampe.

IX

Prof. J. Lubacz przedstawił pozytywną opinię co do projektów standardów kształcenia dla kierunków studiów:

 1. architektura i urbanistyka
 2. bezpieczeństwo wewnętrzne
 3. filologia polska
 4. finanse i rachunkowość
 5. kosmetologia
 6. ochrona dóbr kultury
 7. wiedza o teatrze
 8. wokalistyka
 9. zarządzenie.

Zgodnie z art. 45 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, RG przedłoży te standardy kształcenia ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego.
Uchwała RG Nr 106/2006 w omawianej sprawie, podjęta jednomyślnie, stanowi załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 157).

X

Prof. J. Lubacz przedstawił pozytywną opinię w sprawie wniosku o utworzenie w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie kierunku studiów "intermedia" w trybie art. 11 ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.
RG jednomyślnie poparła przedłożoną opinię. Uchwała RG Nr 111/2006 stanowi załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 162).

XI

Prof. J. Lubacz przedstawił pozytywną opinię w sprawie wniosku Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu o utworzenie na mocy art. 11 ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym - kierunku studiów "komunikacja europejska".
RG jednomyślnie zaaprobowała powyższą opinię zwracając uwagę na potrzebę dostosowania przedłożonych przez uczelnię standardów kształcenia do formy wypracowanej wspólnie przez Ministerstwo i Radę Główną.
Uchwała RG Nr 109/2006 w omawianej sprawie stanowi załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 160).

XII

Dr W. Olek przedstawił pozytywną opinię w sprawie prowadzenia przez Uniwersytet Szczeciński studiów podyplomowych w zakresie "Plastyki z elementami arteterapii".
RG jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała wniosek uznając, że przedstawiony program studiów podyplomowych oraz warunki ich realizacji spełniają wymagania jakich oczekuje się od uczelni podejmującej kształcenie w tej formie.
Uchwała RG Nr 108/2006 stanowi załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 159).

XIII

Prof. Z. Ślipek przedstawił opinie co do projektów regulaminów przyznawania stypendiów naukowych przez uczelnie i inne jednostki naukowe.

  1. RG jednomyślnie negatywnie zaopiniowała zasady przyznawania stypendiów naukowych dla pracowników Wyższej Szkoły Finansów i Bankowości w Radomiu, gdyż:
   • Przepisy regulaminu wskazują, że brak jest postępowania konkursowego.
   • Decyzję o przyznaniu stypendium powinien podejmować Rektor a nie Kanclerz, na wniosek Komisji Konkursowej.
   • Kryteria wymienione w § 2 ust. 3 wskazują, że stypendium może być przyznane w związku z inną formą działalności niż naukowa. Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje, że zwolnienia podatkowe dotyczą tylko stypendiów naukowych i za wyniki w nauce.

   Stanowisko RG

Nr 33/2006

  stanowi załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 171).
 1. RG jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała zasady przyznawania stypendium uczestnikom Studium Doktoranckiego Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza w ramach realizacji projektu pn. "Fundusz Stypendialny Doktorantów (budowa i eksploatacja maszyn)" finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, rekomendując je do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego.
  Stanowisko RG Nr 29/2006 stanowi załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 167).
 2. RG jednomyślnie pozytywnie - z uwagami - (w § 4 ust. 1 należy skreślić pkt 5 oraz w § 5 należy skreślić ust. 1) zaopiniowała zasady przyznawania stypendiów naukowych dla pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie. Stanowisko RG Nr 32/2006 stanowi załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 170).
 3. RG jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała zasady przyznawania stypendiów naukowych - innych niż doktorskie, habilitacyjne oraz doktoranckie - dla pracowników oraz stypendiów naukowych dla asystentów stażystów w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie rekomendując je do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego.
  Stanowisko RG Nr 26/2006 stanowi załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 167).
 4. RG jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała zasady przyznawania stypendiów zagranicznych Instytutu Geofizyki PAN, rekomendując je do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego.
  Stanowisko RG Nr 28/2006 stanowi załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 166).
 5. RG jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała zasady przyznawania doktorantom Uniwersytetu Łódzkiego stypendiów ze środków wielofunduszowego Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w ramach "Programu GRRI-D. Stypendia", rekomendując je do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego.
  Stanowisko RG Nr 30/2006 stanowi załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 168).
 6. RG jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała zasady przyznawania stypendiów uczestnikom stacjonarnych studiów z Doktoranckiego Funduszu Stypendialnego w Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu 2 - Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach ZPORR 2004-2006, rekomendując je do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego.
  Stanowisko RG Nr 27/2006 stanowi załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 165).
 7. RG pozytywnie zaopiniowała zasady przyznawania i wypłacania stypendiów za wyniki w nauce dla studentów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Przedmiotem opinii były dwa regulaminy - z 6 czerwca 2006 r., który obowiązywał studentów w roku akademickim 2005/2006 oraz - z 18 sierpnia 2006 r., który obowiązywałby od 1 października 2006 r.
RG opinię pozytywną uwarunkowała następującymi uwagami:
Regulamin z 6 czerwca 2006 r.

 • w § 11 ust. 1 a) należy skreślić "I roku",
 • w § 11 ust. 1 b) po wyrazach "i poziomów studiów" należy skreślić "którzy nie mogą ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa",
 • należy skreślić § 18.

Uzasadnienie: stypendia za wyniki w nauce nie mogą być świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
Regulamin z 18 sierpnia 2006 r.

 • w § 11 należy skreślić akapit "którzy nie mogą ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa",
 • należy skreślić w § 16.

Uzasadnienie: stypendia za wyniki w nauce nie mogą być świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Stanowisko RG Nr 31/2006 w powyższej sprawie, podjęte przy 1 osobie wstrzymującej się od głosu, stanowi załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 169).

XIV

Prof. Z. Ślipek przedstawił wniosek Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2006 r. w sprawie uzupełnienia planu dotacji na pomoc materialną dla studentów uczelni niepublicznych w 2006 roku.
RG jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała przedłożony plan uzupełnienia w 2006 roku dotacji na pomoc materialną dla studentów 14 uczelni niepublicznych na kwotę 2.369,6 tys. zł wymienionych w załączniku nr 1 do pisma z dnia 14 listopada 2006 r. nr DSS-MC-4200-34/06 oraz projekt korekty dotacji w 2006 roku na pomoc materialną dla studentów 34 uczelni niepublicznych wymienionych w załączniku nr 2 do pisma z dnia 14 listopada 2006 r. nr DSS-4-MC-4200-34/06.
Uchwała RG Nr 110/2006 w omawianej sprawie stanowi załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 161).

XVM

Prof. J. Lubacz poinformował, że wraz z pismem z dn. 9 listopada 2006 r. dostarczono do RG brakującą uchwałę Senatu Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych w Warszawie potwierdzającą akceptację programów nauczania realizowanego w trybie e-learningu na kierunku "informatyka". RG jednomyślnie stwierdziła spełnienie warunku będącego powodem warunkowej akceptacji przedłożonego programu nauczania, co było przedmiotem opinii prezydium RG dn. 23.08.06 r.
Zwrócono się do przewodniczącego RG o poinformowanie o powyższym Rektora Uczelni oraz Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego MEN.

***

Prof. J. Lubacz poinformował, że Rektor Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie zwrócił się do RG wraz z pismem z dn. 30.10.06. r. o zaopiniowanie wniosku dotyczącego realizacji projektu "Przygotowanie studiów w trybie e-learningu na dwóch specjalnościach kierunku "ekonomia" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich. RG nie mogła zaopiniować przedłożonego wniosku z powodu braku programu nauczania. Zdaniem RG wykaz przedmiotów nie może zastąpić programu nauczania. RG jednomyślnie zaakceptowała odłożenie sprawy, do czasu nadesłania przez uczelnię kompletu dokumentacji. Zwrócono się do przewodniczącego RG o poinformowanie o powyższym Rektora Uczelni.

XVI

Prof. J. Madey - nawiązując do dyskusji na posiedzeniu plenarnym RG przy zatwierdzaniu protokołów posiedzeń plenarnych i uwagi prof. J. Lisa o pominięciu przez Ministerstwo zgłaszanych przez członków RG postulatów przy opiniowaniu projektu rozporządzenia MNiSzW w sprawie warunków jakie muszą spełniać jednostki organizacyjne uczelni, aby prowadzić studia na określonym kierunku i poziomie kształcenia - zaproponował, aby RG powróciła do sprawy. Wydane rozporządzenie nie spełnia oczekiwań środowiska. Należy raz jeszcze dokładnie je przejrzeć oraz zebrać uwagi, które winny zostać przedstawione Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego z sugestią nowelizacji rozporządzenia. W dyskusji udział wzięli: prof. J. Błażejowski, prof. P. Kaczanowski,
prof. P. Lampe, prof. J. Lis oraz prof. J. Madey.
W wyniku dyskusji ustalono, że uwagi do rozporządzenia należy zgłaszać do prof. J. Madeya. Sprawa całościowo przedstawiona zostanie na posiedzeniu plenarnym RG w m-cu grudniu 2006 r., lub później.

XVII

Przedstawiono następujące sprawy:

 • Prof. Z. Witkowski apelował do członków RG o zgłaszanie wniosków i postulatów zmian w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym.
 • Prof. J. Madey poinformował o posiedzeniu prezydium PAN i zbliżających się wyborach nowych władz Akademii.
 • Dr P. Wroczyński przedstawił informację o przebiegu spotkania zorganizowanego przez Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej n.t. uznawalności dokumentów o wykształceniu.

XVIII

Zatwierdzono jednomyślnie protokół X posiedzenia plenarnego RG (19.10.06 r.).

XIX

Prof. J. Błażejowski zamykając obrady plenarne RG podziękował uczestnikom za aktywność i wytrwałość.

Przewodniczący
Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego
Jerzy Błażejowski

Opracowała:
Halina Grabiec-Polakiewicz

Załączniki do oryginału protokołu:

 1. Uchwały RG z dn. 16.11.06 r.:
  • Nr 102/2006 w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (RG druk Nr 153),
  • Nr 103/2006 RG dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie zasad podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych (RG druk Nr 154),
  • Nr 104/2006 RG dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wskaźników kosztochłonności poszczególnych kierunków, makrokierunków i studiów międzykierunkowych studiów stacjonarnych oraz stacjonarnych studiów doktoranckich w poszczególnych dziedzinach nauki (RG druk Nr 155),
  • Nr 105/2006 RG w sprawie wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych (RG druk Nr 156),
  • Nr 106/2006 RG w sprawie standardów kształcenia (RG druk Nr 157),
  • Nr 107/2006 RG dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (RG druk Nr 158),
  • Nr 108/2006 RG w sprawie prowadzenia przez Uniwersytet Szczeciński studiów podyplomowych w zakresie "Plastyki z elementami arteterapii" (RG druk Nr 159),
  • Nr 109/2006 RG w sprawie utworzenia na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu kierunku studiów "komunikacja europejska" (RG druk Nr 160),
  • Nr 110/2006 RG w sprawie uzupełnienia planu dotacji na pomoc materialną dla studentów uczelni niepublicznych w 2006 roku (RG druk Nr 161),
  • Nr 111/2006 RG w sprawie utworzenia w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie kierunku studiów "intermedia" (RG druk Nr 162).
 2. Stanowiska RG z dn. 16.11.06 r.:
  • Nr 26/2006 w sprawie zasad przyznawania stypendiów naukowych innych niż doktorskie, habilitacyjne oraz doktoranckie dla pracowników oraz stypendiów naukowych dla asystentów stażystów w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie (RG druk Nr 164),
  • Nr 27/2006 w sprawie zasad przyznawania stypendiów uczestnikom stacjonarnych studiów z Doktoranckiego Funduszu Stypendialnego w Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu 2 - Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach ZPORR 2004-2006 (RG druk Nr 165),
  • Nr 28/2006 w sprawie zasad przyznawania stypendiów zagranicznych Instytutu Geofizyki PAN (RG druk Nr 166),
  • Nr 29/2006 RG w sprawie zasad przyznawania stypendium uczestnikom Studium Doktoranckiego Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza w ramach realizacji projektu pn. "Fundusz Stypendialny Doktorantów (budowa i eksploatacja maszyn)" finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (RG druk Nr 167),
  • Nr 30/2006 w sprawie zasad przyznawania doktorantom Uniwersytetu Łódzkiego stypendiów ze środków wielofunduszowego Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w ramach "Programu GRRI-D. Stypendia" (RG druk Nr 168),
  • Nr 31/2006 w sprawie zasad przyznawania i wypłacania stypendiów za wyniki w nauce dla studentów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie (RG druk Nr 169),
  • Nr 32/2006 w sprawie zasad przyznawania stypendiów naukowych dla pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie (RG druk Nr 170),
  • Nr 33/2006 w sprawie zasad przyznawania stypendiów naukowych dla pracowników Wyższej Szkoły Finansów i Bankowości w Radomiu (RG druk Nr 171).
 3. Opinia Nr 4/2006 dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie uznania dziedzin medycyny za priorytetowe (RG druk Nr 163).
 4. Stenogram obrad.
 5. Lista obecności.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików