Protokół XI posiedzenia prezydium Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego dnia 13 grudnia 2006 r.

poniedziałek, 22 stycznia 2007

Obecni: przewodniczący RG: prof. J. Błażejowski;
  wiceprzewodniczący RG:prof. J Madey, prof. W. Mitkowski;
  członkowie PRG:prof. J. Gembalski, dr J. Kosiewicz, mgr K. Martowska, prof. U.Śl. D. Rott; radca min. H. Grabiec - Polakiewicz (dyr. BRG)
Nieobecni (usprawiedliwieni): członek PRG prof. P. Lampe.
Zaproszeni: L. Cieśla (przewodniczący PSRP), prof. W. Iwańczak, C. Kościelniak (MNiSzW), P. Kotecki (PSRP), prof. J. Lubacz, Ł. Piętka (PSRP), G. Sokołowski (PSRP), prof. Z. Ślipek, prof. J. Sztumski, dr M. Stefaniuk, prof. B. Tuchańska.
0bradom przewodniczył: prof. J. Błażejowski
Czas trwania obrad: godz. 1400 do godz. 1800

I

PRG jednomyślnie uchwaliło przedstawioną przez przewodniczącego RG tematykę obrad, wraz z uzupełnieniami.

II

Prof. J. Madey poinformował, że do RG wpłynęło niewiele uwag dotyczących propozycji nowelizacji rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać jednostki organizacyjne uczelni, aby prowadzić studia na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. Nr 144, poz. 1048). Profesor przedstawił do rozważenia następującą propozycję: podjąć uchwałę na posiedzeniu plenarnym RG dn. 14.12.06 r., na podstawie otrzymanych materiałów lub przedłużyć termin nadsyłania propozycji do 10 stycznia 2007 r. i przedstawić projekt uchwały na styczniowym posiedzeniu RG. Prof. W. Mitkowski poparł propozycję przesunięcia terminu na miesiąc styczeń 2007 r. podkreślając, że w środowisku akademickim trwają jeszcze dyskusje na ten temat.

Prof. J. Błażejowski zobowiązał członków RG aby do 10 stycznia 2007 r. przekazali do BRG lub prof. J. Madeya stosowne uwagi.

III

Dr M. Stefaniuk, w imieniu ZP RG, zaproponował, aby pozytywnie zaopiniować projekt rozporządzenia MNiSzW w sprawie sposobu prowadzenia rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych, pod warunkiem uwzględnienia uwag dotyczących: § 3 pkt 10, § 5, § 6 ust. 4 pkt 5, § 7 ust. 2, § 8 oraz § 9 ust. 1.

W dyskusji udział wzięli: prof. J. Błażejowski, prof. W. Iwańczak oraz prof. J. Madey.

PRG jednomyślnie poparło przedłożoną opinię i uwagi. Zwrócono się do dr M. Stefaniuka o przedstawienie projektu stosownej uchwały na posiedzeniu plenarnym RG dn. 14.12.06.

IV

Dr M. Stefaniuk, w imieniu ZP RG, przedstawił pozytywną opinię z sugestią uwzględnienia 3 uwag formalnych odnośnie do projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu udostępniania rejestru uczelni niepublicznych, związków uczelni niepublicznych, sporządzania i wydawania odpisów, wyciągów i zaświadczeń oraz wysokości opłat za ich wydawanie.

W dyskusji udział wzięli prof. J. Błażejowski oraz prof. J. Madey.

PRG jednomyślnie zaaprobowało przedłożoną opinię. Zwrócono się do dr M. Stefaniuka o przedstawienie projektu stosownej uchwały na posiedzeniu plenarnym RG dn. 14.12.06 r.

V

Dr M. Stefaniuk, w imieniu ZP RG, przedstawił pozytywną opinię z rekomendacją uwzględnienia uwag szczegółowych odnośnie do projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach. Zgłoszone uwagi dotyczyły między innymi: § 8 ust. 1 i ust. 3, § 9 ust. 2, § 12 ust. 4 oraz § 14.

W dyskusji udział wzięli: prof. J. Błażejowski, prof. W. Iwańczak, P. Kotecki (PS RP), mgr K. Martowska, prof. U. Śl. D. Rott, G. Sokołowski (PSRP) oraz prof. B. Tuchańska.

PRG jednomyślnie zaaprobowało przedłożoną opinię. Zwrócono się do dr M. Stefaniuka o przedstawienie projektu stosownej uchwały w omawianej sprawie na posiedzeniu plenarnym RG dn. 14.12.06 r.

VI

Prof. B. Tuchańska, w imieniu KU RG, przedstawiła opinie w sprawie wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych.

PRG jednomyślnie pozytywnie zaopiniowało wnioski o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia naukowego:

 • Doktora habilitowanego nauk humanistycznych - Wydziałowi Filologiczno-Historycznemu Akademii im. J. Długosza w Częstochowie w dyscyplinie "historia".
 • Doktora nauk ekonomicznych - Wydziałowi Ekonomiki Biznesu i Stosunków Międzynarodowych Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informatycznej w Warszawie w dyscyplinie "ekonomia".
 • Doktora nauk ekonomicznych - Wydziałowi Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej w dyscyplinie "nauki o zarządzaniu".
 • Doktora nauk o Ziemi - Wydziałowi Matematyczno-Przyrodniczemu Akademii Świętokrzyskiej im. J. Kochanowskiego w Kielcach w dyscyplinie "geografia".
 • Doktora habilitowanego nauk ekonomicznych - Wydziałowi Finansów i Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Katowicach w dyscyplinie "ekonomia"
 • Doktora nauk medycznych - Wydziałowi Opieki Zdrowotnej Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach w dyscyplinie "medycyna".
 • Doktora nauk humanistycznych - Wydziałowi Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w dyscyplinie "literaturoznawstwo".
 • Doktora nauk biologicznych - Wydziałowi Matematyczno-Przyrodniczemu Akademii Świętokrzyskiej im. J. Kochanowskiego w Kielcach w dyscyplinie "biologia".
 • Doktora nauk teologicznych - Wydziałowi Teologicznemu Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie - Sekcja w Tarnowie.
 • Doktora nauk humanistycznych - Wydziałowi Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w dyscyplinie "kulturoznawstwo".
 • Doktora habilitowanego nauk ekonomicznych - Wydziałowi Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Krakowie w dyscyplinie "towaroznawstwo".

* * *

PRG jednomyślnie negatywnie zaopiniowało wnioski o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia naukowego:

 • Doktora nauk ekonomicznych - Wydziałowi Ekonomiczno-Społecznemu Szkoły Wyższej im. R. Kudlińskiego OLYMPUS w Warszawie w dyscyplinie "ekonomia". Wydział nie spełnia wymogów formalnych, to znaczy nie posiada odpowiedniej kadry profesorów i doktorów habilitowanych. Ponadto brak jest we wniosku informacji o działających w uczelni katedrach lub zakładach, w których prowadzone są badania naukowe.
 • Doktora habilitowanego nauk humanistycznych - Wydziałowi Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w dyscyplinie "kulturoznawstwo". Wniosek powinien być poprzedzony pozytywnym zakończeniem co najmniej kilku przewodów doktorskich z tej dyscypliny.
 • Doktora i doktora habilitowanego nauk humanistycznych - Wydziałowi Stosunków Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w dyscyplinie "kulturoznawstwo". Z informacji zawartych we wniosku wynika, że Wydział nie prowadzi studiów na kierunku "kulturoznawstwo". Poza tym kadra samodzielnych pracowników naukowych nie wykazuje kulturoznawstwa jako swojej specjalności naukowej. Dorobek naukowy pracowników Wydziału mieści się w znacznej części poza dyscypliną kulturoznawstwo.
 • Doktora nauk o kulturze fizycznej - Wydziałowi Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej. Do wniosku nie dołączono oryginałów oświadczeń samodzielnych pracowników naukowych, zaś z przedłożonych kopii nie wynika, że osoby zatrudnione na Wydziale są wliczane do minimum kadrowego tylko tej jednostki. Dorobek naukowy pracowników jest skąpy i nie gwarantuje, że przewody doktorskie byłyby przeprowadzone na odpowiednim poziomie.

* * *

PRG jednomyślnie zdecydowało, aby wniosek Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej w sprawie przyznania uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk chemicznych w dyscyplinie "biotechnologia" skierować do drugiego recenzenta. Nazwisko recenzenta wskaże KU RG.

W dyskusji udział wzięli prof. J. Błażejowski oraz prof. W. Iwańczak.

* * *

Prof. B. Tuchańska przedstawiła wniosek Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego nauk biologicznych w dyscyplinach "biologia" oraz "ekologia". Profesor przedstawiła także uwagi recenzentów, którzy na prośbę RG przygotowali opinię.

W dyskusji udział wzięli: prof. J. Błażejowski, prof. W. Iwańczak, prof. J. Madey, prof. U. Śl. D. Rott oraz prof. B. Tuchańska.

PRG uznało, że wniosek nie spełnia wymagań ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595 z późn. zm.) oraz formalnych wynikających z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie trybu zgłaszania wniosków o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego (Dz. U. Nr 21, poz. 194).

Przedłożone dwa egzemplarze wniosku zawierają nieprecyzyjne informacje dotyczące nazwy dziedzin i dyscyplin naukowych, w zakresie których mają być przyznane uprawnienia - na przykład jest mowa o dziedzinie nauk przyrodniczych i dyscyplinie biologia organizmów (I) oraz o dziedzinie nauk biologicznych i dyscyplinach biologia i ekologia (II).

Do dokumentacji nie zostały dołączone oświadczenia osób wliczanych do minimum kadrowego jednostki ubiegającej się o przyznanie uprawnień (vide art. 6 ust 1-3 ustawy).

W tej sytuacji zdecydowano, że sprawa nie będzie omawiana na posiedzeniu plenarnym RG dn. 14.12.06 r., gdyż nie jest możliwe przedstawienie opinii. Zwrócono się do przewodniczącego RG z prośbą o poinformowanie o powyższym Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów oraz odesłanie przekazanej dokumentacji.

VII

Prof. J. Lubacz, w imieniu KEd RG, przedstawił uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia - część ogólna.

Poza uwagami szczegółowymi porządkującymi tekst, które dotyczyły: § 2 ust. 2; § 3 ust. 4; § 3 ust. 5; § 5 ust. 1 i ust. 2; § 8 ust. 1; § 10 ust. 1; § 11; § 14 ust. 2; § 16 oraz § 17 - zgłoszone zostały także uwagi merytoryczne dotyczące: skreślenia w całości § 4; przywrócenia sformułowań zaproponowanych wcześniej przez RG - dotyczących przepisów obejmujących reguły kształcenia w ramach makrokierunków w § 5 ust. 3 oraz § 7.

W dyskusji udział wzięli: prof. J. Błażejowski, prof. J. Gembalski, prof. W. Iwańczak, prof. J. Lubacz, prof. J. Madey, prof. W. Mitkowski, Ł. Piętka (PSRP), prof. U. Śl. D. Rott, G. Sokołowski (PSRP) oraz prof. Z. Ślipek.

PRG jednomyślnie pozytywnie zaopiniowało projekt rozporządzenia w zakresie części ogólnej, zgłaszając do niego łącznie 17 uwag.

Zwrócono się do KEd RG o przedstawienie projektu stosownej uchwały w omawianej sprawie na posiedzeniu plenarnym RG dn. 14.12.026 r.

VIII

Prof. J. Lubacz, w imieniu KEd RG, zaproponował, aby pozytywnie zaopiniować projekty standardów kształcenia dla następujących kierunków studiów:

 1. grafika,
 2. etnologia,
 3. inżynieria bezpieczeństwa,
 4. jazz i muzyka estradowa,
 5. kierunek lekarski,
 6. malarstwo,
 7. muzykologia,
 8. nauki o rodzinie,
 9. polityka społeczna,
 10. ratownictwo medyczne,
 11. reżyseria dźwięku,
 12. rzeźba,
 13. turystyka i rekreacja,
 14. wzornictwo.

Standardy te, po zakończeniu prac redakcyjnych, przedstawione zostaną ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego na mocy art. 45 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym.

PRG jednomyślnie zaakceptowało powyższą propozycję. Na podkreślenie zasługuje fakt, że są to ostatnie brakujące projekty standardów. Należy spodziewać się, że w pierwszej dekadzie stycznia 2007 r. zakończone zostaną w RG prace nad standardami kształcenia.

Komplet standardów dla 118 kierunków studiów znajdzie się na stronach Internetowych RG oraz MNiSzW.

IX

Prof. J. Sztumski, w imieniu KRRG, przedstawił pozytywną opinię odnośnie do wniosku Politechniki Gdańskiej oraz Akademii Medycznej w Gdańsku o utworzenie w trybie art. 11 ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym międzyuczelnianego kierunku studiów "inżynieria mechaniczno-medyczna".

W dyskusji udział wzięli: prof. J. Błażejowski, dr J. Kosiewicz, prof. J. Lubacz oraz prof. U. Śl. D. Rott. Mgr K. Martowska poinformowała, że KEd RG pozytywnie zaopiniowała przedłożone standardy kształcenia dla tego kierunku studiów.

PRG jednomyślnie zaaprobowało przedłożone propozycje. Zwrócono się do KRRG o przedstawienie sprawy na posiedzeniu plenarnym RG dn. 14.12.06 r.

X

Prof. J. Sztumski, w imieniu KRRG, zaproponował, aby pozytywnie zaopiniować wniosek Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie o utworzenie, w trybie art. 11 ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, kierunku studiów "sztuka mediów".

W dyskusji udział wzięli: prof. J. Błażejowski oraz mgr K. Martowska - informując, że KEd RG pozytywnie zaopiniowała projekt standardów kształcenia dla tego kierunku studiów.

PRG jednomyślnie zaaprobowało powyższe opinie. Zwrócono się do KRRG o zreferowanie sprawy na posiedzeniu plenarnym RG dn. 14.12.06 r.

XI

Prof. Z. Ślipek, w imieniu KERG, przedstawił opinie w sprawie projektów regulaminów stypendialnych.

 • PRG jednomyślnie pozytywnie - z uwagą dotyczącą zmiany brzmienia § 2 ust. 1 pkt 1 - zaopiniowało zasady przyznawania stypendiów naukowych dla pracowników Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie.
 • PRG jednomyślnie pozytywnie - z uwagami (dotyczącymi art. 2 ust. 5, art. 5 ust. 6, art. 6 (tytuł) oraz art. 6 ust. 2 pkt. 2) - zaopiniowało zasady przyznawania stypendium doktoranckiego przez Fundację na Rzecz Wspierania Rozwoju Polskiej Farmacji i Medycyny w Starogardzie Gdańskim. W dyskusji udział wzięli: prof. J. Błażejowski, prof. J. Gembalski, prof. W. Iwańczak, prof. J. Madey oraz prof. U. Śl. D. Rott.
 • PRG jednomyślnie pozytywnie zaopiniowało zasady przyznawania stypendiów dla absolwentów kontynuujących naukę na studiach doktoranckich z funduszu stypendialnego stanowiącego realizację projektu "Stypendia dla młodych naukowców szansą rozwoju województwa podlaskiego" prowadzonego przez Wydział Mechaniczny Politechniki Białostockiej w ramach działania 2.6 Priorytetu 2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
 • PRG jednomyślnie pozytywnie - z uwagą dotyczącą § 3 ust. 1 - zaopiniowało zasady przyznawania uczestnikom studiów doktoranckich Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu stypendium, na realizację pracy doktorskiej dofinansowywanej ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

PRG zwróciło się do prof. Z. Ślipka o przedstawienie powyższych opinii i uwag na posiedzeniu plenarnym RG dn. 14.12.06 r.

XII

Prof. W. Iwańczak, w imieniu KNRG, przedstawił wnioski uczelni o prowadzenie studiów podyplomowych.

PRG jednomyślnie pozytywnie zaopiniowało następujące wnioski:

 • w sprawie prowadzenia przez Politechnikę Rzeszowską im. Ignacego Łukasiewicza studiów podyplomowych w zakresie "Zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy",
 • w sprawie prowadzenia przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie studiów podyplomowych w zakresie "Higiena środowiska",
 • w sprawie prowadzenia przez Wyższą Szkołę Medyczną LZDZ w Legnicy studiów podyplomowych w zakresie "Zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy".

Uwagi zgłosili: prof. J. Błażejowski oraz prof. J. Gembalski.

PRG zwróciło się do KN RG o zreferowanie powyższych spraw na posiedzeniu plenarnym RG dn. 14.12.06 r.

XIII

Zatwierdzono jednomyślnie protokół X posiedzenia PRG (15.11.06 r.).

XIV

L. Cieśla podziękował za współpracę jako członek PRG oraz RG desygnowany z ramienia Parlamentu Studentów RP.

L. Cieśla wybrany został w listopadzie 2006 r. na ogólnopolskim zjeździe delegatów, na przewodniczącego Parlamentu Studentów RP.

Prof. J. Błażejowski przekazał gratulacje przewodniczącemu Parlamentu Studentów RP oraz podziękował za aktywną współpracę na rzecz środowiska studentów w RG.

XV

Przekazano następujące informacje:

 • Prof. W. Iwańczak poinformował o przebiegu posiedzenia Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, dn. 6.12.06 r., na którym między inny omawiano funkcjonowanie nadzoru pedagogicznego.
 • Prof. W. Mitkowski zaproponował przedłużenie do lutego 2007 r. składania wniosków i propozycji nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.
 • Prof. J. Błażejowski poinformował, że dn. 5.01.07 r., w MNiSzW odbędzie się spotkanie na temat standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Profesor poinformował o szerokiej reprezentacji środowiska zaproszonych osób, zachęcał także członków RG do udziału w spotkaniu. Prof. J. Błażejowski przypomniał, że Ministerstwo oczekuje na przedstawienie przez RG projektu standardów kształcenia nauczycieli - najpóźniej do końca stycznia 2007 r.
 • Prof. W. Mitkowski poinformował o udziale w III ogólnopolskiej konferencji pt. "Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym". Organizatorem spotkania była Akademia Ekonomiczna w Krakowie (16.11.06 r.).
 • Przewodniczący RG - prof. J. Błażejowski, wiceprzewodniczący RG - prof. W. Mitkowski, mgr K. Markowska oraz mgr M. Molasy uczestniczyli w Krajowym Zjeździe Doktorantów (UJ - Kraków 24-25.11.06 r.). Nowym przewodniczącym Krajowej Reprezentacji Doktorantów wybrana została mgr Iwona Kasprzyk-Młynarczyk (WAT).
 • Prof. J. Madey poinformował o ostatnim w kadencji posiedzeniu Prezydium PAN (8.12.06 r.). Wybory nowych władz Akademii odbędą się 14.12.06 r.
 • G. Sokołowski poinformował, że przedstawiciele PSRP w RG przygotują projekt uchwały z prośbą o jej poparcie przez Radę Główną w sprawie przestrzegania i realizacji przepisów art. 202, w tym w szczególności ust. 8 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.
 • G. Sokołowski zaproponował przygotowanie przez PSRP projektu stanowiska w sprawie studentów niepełnosprawnych. Sprawa zostanie przedstawiona na PRG dn. 17.01.07. Propozycję tę poparł prof. U. Śl. D. Rott.

XVI

Prof. J. Błażejowski zamykając posiedzenie podziękował za aktywny udział i zaprosił na kolejne PRG w miesiącu styczniu 2007 r.

Przewodniczący Rady Głównej,
Szkolnictwa Wyższego
Jerzy Błażejowski

Opracowała:
Halina Grabiec-Polakiewicz

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików