Protokół XII posiedzenia plenarnego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego dnia 14 grudnia 2006 r.

wtorek, 20 lutego 2007

I

Prof. J. Błażejowski otwierając obrady plenarne RG powitał zaproszonych gości oraz członków Rady Głównej. W tej części obrad uczestniczył Sekretarz Stanu w MNiSzW prof. S. Jurga. Minister podziękował członkom RG za aktywną działalność w roku 2006, przede wszystkim za przygotowanie standardów kształcenia dla 118 kierunków studiów. Prace nad standardami dobiegają końca i niebawem, wraz z częścią ogólną do rozporządzenia Ministra, w opracowaniu której aktywnie uczestniczy Rada Główna, dokument zostanie przekazany do uzgodnień międzyresortowych. Minister S. Jurga podziękował za konstruktywne opinie do projektów rozporządzeń, które zobowiązany był opracować minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego w związku z wejściem w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.
Minister S. Jurga przekazał członkom RG i wszystkim obecnym serdeczne życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego 2007 Roku.
Przewodniczący RG prof. J. Błażejowski podziękował za docenienie działalności Rady. W imieniu RG złożył życzenia Świąteczne i Noworoczne Ministrowi S. Jurdze.
Prof. J. Błażejowski przekazał gratulacje studentowi L. Cieśli w związku z wyborem na przewodniczącego Parlamentu Studentów RP. Dziękując za udział w pracach prezydium RG. Prof. J. Błażejowski wręczył pisemne podziękowania pozostałym przedstawicielom Parlamentu Studentów - P. Koteckiemu, Ł. Piętce oraz G. Sokołowskiemu - za pracę w Radzie Głównej. W roku 2007 i 2008 PSRP reprezentował będzie dalej student G. Sokołowski wraz z 3 nowymi przedstawicielami PSRP.

II

RG jednomyślnie zatwierdziła następujący porządek obrad:

 • Nowelizacja rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać jednostki organizacyjne uczelni, aby prowadzić studia na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. Nr 144, poz. 1048).
 • Zaopiniowanie projektów rozporządzeń Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
  • w sprawie sposobu prowadzenia rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych,
  • zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu udostępniania rejestru uczelni niepublicznych, związków uczelni niepublicznych, sporządzania i wydawania odpisów, wyciągów, zaświadczeń oraz wysokości opłat za ich wydawanie,
  • w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach.
 • Zaopiniowanie wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych.
 • Zaopiniowanie części ogólnej projektu rozporządzenia MNiSzW w sprawie standardów kształcenia.
 • Zaopiniowanie projektów standardów kształcenia dla 14 kierunków studiów.
 • Zaopiniowanie wniosku Politechniki Gdańskiej i Akademii Medycznej w Gdańsku o utworzenie w trybie art. 11 ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym międzyuczelnianego kierunku "inżynieria mechaniczno-medyczna".
 • Zaopiniowanie wniosku Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie o utworzenie w trybie art. 11 ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym kierunku - "sztuka mediów".
 • Zaopiniowanie projektów:
  • zasad przyznawania stypendium doktoranckiego przez Fundację na rzecz Wspierania Rozwoju Polskiej Farmacji i Medycyny,
  • zasad przyznawania stypendiów naukowych dla pracowników Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie,
  • zasad przyznawania stypendiów dla absolwentów kontynuujących naukę na studiach doktoranckich z funduszu stypendialnego stanowiącego realizację projektu "Stypendia dla młodych naukowców szansą rozwoju województwa podlaskiego" prowadzonego przez Wydział Mechaniczny Politechniki Białostockiej w ramach działania 2.6. Priorytetu 2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego,
  • zasad przyznawania uczestnikom studiów doktoranckich Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu stypendium na realizację pracy doktorskiej dofinansowywanej ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
 • Zaopiniowanie wniosków uczelni o prowadzenie studiów podyplomowych:
  • Politechniki Rzeszowskiej - w zakresie "Zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy",
  • Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Lesznie - w zakresie "Higieny środowiska",
  • Wyższej Szkoły Medycznej - LZDZ w Legnicy - w zakresie "Zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy".
 • Zatwierdzenie protokołu XI posiedzenia plenarnego RG (dn. 16.11.06 r.).
 • Sprawy różne i wolne wnioski.

III

Prof. J. Madey poinformował, że wpłynęło niewiele uwag, na podstawie których można byłoby zaproponować Ministrowi nowelizację rozporządzenia w sprawie warunków, jakie muszą spełniać jednostki organizacyjne uczelni, aby prowadzić studia na określonym kierunku i poziomie kształcenia. Profesor przekazał informację, że w dalszym ciągu trwają dyskusje w środowisku szkół wyższych na ten temat. PRG zdecydowało przesunąć termin zgłaszania uwag szczegółowych i propozycji zmian przepisów powyższego rozporządzenia do dn. 7.01.07. r. Na posiedzeniu plenarnym RG w styczniu 2007 r. zostałaby podjęta uchwała Rady z propozycjami zmian omawianego rozporządzenia MNiSzW.
Prof. J. Błażejowski apelował do członków RG o zgłaszanie konkretnych uwag we wskazanym terminie.

IV

Dr M. Stefaniuk przedstawił pozytywną opinię oraz poniżej podane uwagi szczegółowe odnośnie do projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie sposobu prowadzenia rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych:

 • w § 3 pkt. 10 zastrzeżenie wzbudził przepis wymagający rejestrowania "innych informacji o działalności uczelni". Istnieje wątpliwość co do możliwości pogodzenia treści § 3 pkt. 10 z wymogiem wynikającym z § 5 ust. 3, który mówi o konieczności zwięzłości treści wpisu;
 • zgodnie z zaleceniem prowadzenia rejestru w formie elektronicznej, niejasny jest § 4 ust. 1 gdzie wymaga się aby wniosek o dokonanie wpisu w rejestrze przedkładać wyłącznie w formie tradycyjnej (pisemnej);
 • brak jest uzasadnienia dla rozróżniania pomiędzy "wpisem" (§ 5), a "zmianą wpisu" (§ 6). RG uważa, że uzasadnione jest rozróżnianie wyłącznie "wpis" oraz "odmowa wpisu";
 • projekt nie określa w jakich okolicznościach zmiany wpisu (§ 6 ust. 2) organ może dokonać w urzędzie;
 • w § 9 ust. 1 powinna być wskazana data końcowa procedury uruchamiania systemu informatycznego.

W dyskusji udział wzięli: prof. J. Błażejowski, prof. W. Iwańczak oraz prof. U. Śl. D. Rott.
RG jednomyślnie zaaprobowała pozytywną opinię, pod warunkiem uwzględnienia zgłoszonych uwag. Uchwała RG Nr 115/2006 stanowi załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 175).

V

Dr M. Stefaniuk przedstawił pozytywną opinię, rekomendując jednocześnie uwzględnienie 3 uwag formalnych, odnośnie do projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w spawie szczegółowego trybu udostępniania rejestru uczelni niepublicznych, związków uczelni niepublicznych, sporządzania i wydawania odpisów, wyciągów i zaświadczeń oraz wysokości opłat za ich wydawanie.
RG jednomyślnie podjęła uchwałę Nr 114/2006 w powyższej sprawie. Stanowi ona załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 174).

VI

Dr. M. Stefaniuk przedstawił pozytywną opinię odnośnie do projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach, rekomendując jednocześnie uwzględnienie następujących uwag:

 • należy w rozporządzeniu używać zdefiniowane pojęcia,
 • w projekcie zbyt często używane są sformułowania ogólne, bez konkretnego wskazania podmiotu ich realizacji (np. w § 2 "wybrane zagadnienia prawne" w § 3 "niezbędne środki", w § 4 "niezbędne pomieszczenia", "należytym stanie", w § 14 "właściwym stanie sanitarnym", w § 16 "odpowiednimi służbami uczelni"),
 • w § 8 ust. 1 obowiązek zapewnienia przez rektora bezpieczeństwa zajęć powinien dotyczyć nie tylko studentów ale również wszystkie inne osoby biorące (zgodnie z prawem) udział w zajęciach,
 • w § ... ust. 3 należy zmienić redakcję,
 • treść przepisu § 9 ust. 2 należy zmienić tak, aby właściwie uregulować obowiązki rektora w tym zakresie,
 • zdaniem RG niewłaściwie sformułowany jest przepis § 12 ust. 4. Należy go przeredagować,
 • obowiązek utrzymywania pomieszczeń we właściwym stanie sanitarnym, o którym mowa w § 14 powinien dotyczyć nie tylko pomieszczeń w domach studenckich ale wszystkich pomieszczeń uczelni.

W dyskusji udział wzięli: dr A. Bartczak, prof. J. Błażejowski, L. Cieśla (przewodniczący PS RP), mgr M. Malasy, prof. U. Śl. D. Rott. RG przy 1 głosie przeciwnym oraz 3 osobach wstrzymujących się od głosu, podjęła pozytywną opinią wraz z powyższymi uwagami odnośnie do omawianego projektu rozporządzenia. Uchwała RG Nr 113/2006 stanowi załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 173).

VII

Prof. B. Tuchańska przedstawiła opinie w sprawie wniosków uczelni o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych.
RG jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała wnioski o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia naukowego:

 • Doktora habilitowanego nauk humanistycznych - Wydziałowi Filologiczno-Historycznemu Akademii im. J. Długosza w Częstochowie w dyscyplinie "historia".
 • Doktora nauk ekonomicznych - Wydziałowi Ekonomiki Biznesu i Stosunków Międzynarodowych Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informatycznej w Warszawie w dyscyplinie "ekonomia".
 • Doktora nauk ekonomicznych - Wydziałowi Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej w dyscyplinie "nauki o zarządzaniu".
 • Doktora nauk o Ziemi - Wydziałowi Matematyczno-Przyrodniczemu Akademii Świętokrzyskiej im. J. Kochanowskiego w Kielcach w dyscyplinie "geografia".
 • Doktora habilitowanego nauk ekonomicznych - Wydziałowi Finansów i Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Katowicach w dyscyplinie "ekonomia".
 • Doktora nauk medycznych - Wydziałowi Opieki Zdrowotnej Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach w dyscyplinie "medycyna".
 • Doktora nauk humanistycznych - Wydziałowi Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w dyscyplinie "literaturoznawstwo".
 • Doktora nauk biologicznych - Wydziałowi Matematyczno-Przyrodniczemu Akademii Świętokrzyskiej im. J. Kochanowskiego w Kielcach w dyscyplinie "biologia".
 • Doktora nauk teologicznych - Wydziałowi Teologicznemu Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie - Sekcja w Tarnowie.
 • Doktora nauk humanistycznych - Wydziałowi Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w dyscyplinie "kulturoznawstwo".
 • Doktora habilitowanego nauk ekonomicznych - Wydziałowi Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Krakowie w dyscyplinie "towaroznawstwo". RG jednomyślnie negatywnie zaopiniowała wnioski o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia naukowego:
 • Doktora nauk ekonomicznych - Wydziałowi Ekonomiczno-Społecznemu Szkoły Wyższej im. R. Kudlińskiego OLYMPUS w Warszawie w dyscyplinie "ekonomia". Wydział nie spełnia w wystarczającym stopniu warunków formalnych związanych z zatrudnieniem odpowiedniej kadry profesorów i doktorów habilitowanych. Ponadto brak jest we wniosku informacji o działających w uczelni katedrach lub zakładach, w których prowadzone są badania naukowe.
 • Doktora habilitowanego nauk humanistycznych - Wydziałowi Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w dyscyplinie "kulturoznawstwo". Wniosek powinien być poprzedzony pozytywnym zakończeniem co najmniej kilku przewodów doktorskich z tej dyscypliny.
 • Doktora i doktora habilitowanego nauk humanistycznych - Wydziałowi Stosunków Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w dyscyplinie "kulturoznawstwo". Z informacji zawartych we wniosku wynika, że Wydział nie prowadzi studiów na kierunku "kulturoznawstwo". Poza tym kadra samodzielnych pracowników naukowych nie wykazuje kulturoznawstwa jako swojej specjalności zawodowej, a tym samym jej dorobek naukowy nie należy do tej dyscypliny.
 • Doktora nauk o kulturze fizycznej - Wydziałowi Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej. Nie przedłożono oryginałów oświadczeń samodzielnych pracowników naukowych, zaś z dostarczonych kopii nie wynika czy osoby zatrudnione na Wydziale nie są wliczane do minimum kadrowego w innej jednostce. W ocenie RG dorobek i poziom naukowy jednostki jest niski.

Uchwała RG Nr 112/2006 w omawianych sprawach stanowi załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 172).

VIII

Prof. J. Lubacz przedstawił pozytywną opinię w sprawie standardów kształcenia dla następujących kierunków studiów:

 1. grafika,
 2. etnologia,
 3. inżynieria bezpieczeństwa,
 4. jazz i muzyka estradowa,
 5. kierunek lekarski,
 6. malarstwo,
 7. muzykologia,
 8. nauki o rodzinie,
 9. polityka społeczna,
 10. ratownictwo medyczne,
 11. reżyseria dźwięku,
 12. rzeźba,
 13. turystyka i rekreacja,
 14. wzornictwo.

Uchwała RG Nr 122/2006 w powyższej sprawie podjęta została jednomyślnie. Stanowi ona załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 182). Prof. J. Lubacz poinformował, że tym samym RG zakończyła prace nad przygotowaniem standardów kształcenia dla 118 kierunków studiów. Zgodnie z art. 45 ust. 2 pkt. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym zostaną one przedłożone ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego oraz umieszczone w witrynie internetowej RG oraz MNiSzW po dokonaniu korekt redakcyjnych.
W dyskusji nad projektem standardów kształcenia dla kierunku "inżynieria bezpieczeństwa" udział wzięli: prof. J. Błażejowski, prof. J. Lubacz oraz dyr. E. Muszyńska (MSWiA).

IX

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. M. Seweryński, uczestnicząc w części obrad plenarnych RG, poinformował o aktualnej sytuacji w Ministerstwie oraz o pracach w Sejmie nad projektem ustawy budżetowej na 2007 rok. Minister poinformował, że Sejmowa Komisja Budżetu i Finansów nie zakwestionowała propozycji zwiększenia wydatków na szkolnictwo wyższe o 350 mln zł, ani planowanego wzrostu o 10% wydatków na badania naukowe. Należy także spodziewać się uzyskania - w latach 2007-13 - znacznych kwot z UE. Według Rady Ministrów szkolnictwo wyższe i nauka będą objęte priorytetami finansowania. Są także programy operacyjne, gdzie przewidywane jest zaangażowanie funduszy na różne potrzeby związane z rozwojem szkolnictwa wyższego. Rok 2007 stworzy nowe możliwości dalszego dynamicznego rozwoju szkolnictwa wyższego nie tylko na bazie środków budżetu państwa, ale także pozyskanych z UE.
Pytania do Ministra zgłosili: prof. W. Iwańczak oraz prof. M. Strużycki.
Minister prof. M. Seweryński odniósł się do zgłoszonych w formie pytań problemów. Na zakończenie swojego wystąpienia przekazał życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego 2007 Roku.

X

Dr J. Kosiewicz poruszył sprawę standardów kształcenia dla kierunku lekarskiego. Wyjaśnień udzielił przewodniczący RG prof. J. Błażejowski. Prof. L. Śliwonik (przewodniczący KRUA) poruszył nurtującą środowisko uczelni artystycznych sprawę czasu trwania studiów na kierunkach "aktorstwo" oraz "reżyseria". Środowisko uczelni artystycznych oprotestowało, wskazany w projektach standardów kształcenia, czas trwania studiów - tj. 10 semestrów (5 lat), a nie 9 semestrów (4-4,5 roku) jak życzyły sobie uczelnie.
W dyskusji udział wzięli: prof. J. Błażejowski, prof. J. Lubacz oraz prof. L. Śliwonik.
Konkludując wyniki dyskusji prof. L. Śliwnik poinformował, że stanowisko uczelni artystycznych w omawianej sprawie zaprezentowane zostanie w najbliższym czasie.

XI

Prof. J. Sztumski przedstawił pozytywną opinię w sprawie utworzenia w trybie art. 11 ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, międzyuczelnianego kierunku studiów "inżynieria mechaniczno-medyczna przez Politechnikę Gdańską oraz Akademię Medyczną w Gdańsku. Prof. J. Lubacz poinformował, że przedstawione standardy kształcenia dla tego kierunku studiów odpowiadają wymogom uzgodnionym przez Ministerstwo i RG. RG jednomyślnie poparła powyższą opinię. Uchwała RG Nr 120/2006 stanowi załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 180).

XII

Prof. J. Sztumski przedstawił pozytywną opinię w sprawie utworzenia, w trybie art. 11 ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, kierunku studiów "sztuka mediów" w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Prof. J. Lubacz poinformował, że przedłożone przez uczelnię standardy kształcenia dla tego kierunku studiów są zgodne z wymogami ustalonymi wspólnie przez Ministerstwo i RG.
RG jednomyślnie poparła powyższą opinię. Uchwała RG Nr 119/2006 stanowi załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 179).

XIII

Prof. J. Lubacz poinformował, że Departament Spraw Studentów i Doktorantów MNiSzW przekazał RG do zaopiniowania kolejną wersję projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w spawie standardów kształcenia części ogólnej. Profesor przedstawił uwagi i propozycje zmian w odniesieniu do tekstu przedstawionego przez Ministera. Propozycje odnośnie treści rozporządzenia - części ogólnej - RG przedstawiła Ministerstwu w uchwale Nr 33/2006 z dn. 22.06.06 r. Obecnie opiniowana propozycja jest kolejną wersję wynikającą z uzgodnień między MNiSzW i RG.
W dyskusji udział wzięli: prof. J. Błażejowski, L. Cieśla (przewodniczący PS RP), prof. W. Iwańczak, prof. J. Lubacz, prof. J. Madey, prof. W. Mitkowski, Ł. Piętka (PS RP), prof. U. Śl. D. Rott, dr M. Stefaniuk, prof. B. Tuchańska oraz dyr. B. Wierzbicka.
RG pozytywnie, z poniżej przedstawionymi uwagami, zaopiniowała projekt rozporządzenia:

 1. w § 2 ust. 2 powinno się usunąć wyraz "oceny" oraz zastąpić wyraz "stworzyć" wyrazem "wdrożyć" (proponowane brzmienie - "2. Uczelnia jest zobowiązana zapewnić wysoką jakość kształcenia i wdrożyć wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia.");
 2. w § 3 ust. 4 wyraz "powinna" należy zastąpić wyrazem "może" (proponowane brzmienie - "4. Liczba semestrów oraz liczba punktów ECTS dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych nie może być mniejsza niż określona w standardach kształcenia dla danego kierunku studiów i poziomu kształcenia");
 3. w § 3 ust. 5 należy skreślić wyrazy "nie więcej niż ..." i zastąpić je wyrazem "Do ...", skreślić wyrazy "bezpośredniego uczestnictwa nauczycieli akademickich" i zastąpić je wyrazami "udziału osób prowadzących zajęcia" oraz dodać na końcu "..., o ile standardy kształcenia dla danego kierunku studiów i poziomu kształcenia nie stanowią inaczej". (proponowane brzmienie - "5. Do 10% ogólnej liczby godzin zajęć określonych w planie studiów i programie nauczania może być realizowane bez udziału osób prowadzących zajęcia, o ile standardy kształcenia dla danego kierunku studiów i poziomu kształcenia nie stanowią inaczej.");
 4. § 4 należy usunąć, bowiem jest on sprzeczny z przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Zgodnie z ustawą standardy kształcenia - reguły kształcenia (jak definiuje art. 2 ust. 1 pkt 18) - określa minister w drodze rozporządzenia (art. 9 pkt 2 lub art. 10) lub w drodze udzielenia zgody (art. 11 ust. 3), natomiast programy nauczania opracowują uczelnie (art. 6 ust. 1 pkt 2).
  Art. 9 pkt 2 przywołany na wstępie projektu rozporządzenia nie daje upoważnienia do przekazania na kogokolwiek prawa stanowienia standardów kształcenia. RG sugerowała, aby Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytet Europejski VIADRINA we Frankfurcie nad Odrą mogły kształcić według standardów kształcenia określonych na podstawie art. 10 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Rada Główna wyraziła wolę przedstawienia Ministrowi NiSzW takiego standardu opracowanego wspólnie z wyżej wymienionymi uczelniami.
 5. W § 5 ust. 1 po wyrazach "Makrokierunek (na początku) i "makrokierunku" (na końcu) powinno się dodać wyraz "studiów".
 6. W § 5 ust. 2 po wyrazie "makrokierunku" (na końcu) powinno się dodać wyraz "studiów".
 7. § 5 ust. 3 powinien określać - zgodnie z intencją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 9 pkt 2) - reguły kształcenia w ramach makrokierunku wynikające z reguł kształcenia w ramach kierunków studiów, na podstawie których makrokierunek jest tworzony. Zaproponowane przepisy tymi regułami nie są. RG uważa za konieczne uwzględnienie wcześniej przedstawianych propozycji. § 5 ust. 3 powinien przyjąć brzmienie: "3. Program nauczania dla makrokierunku studiów powinien uwzględniać standardy kształcenia kierunków studiów wchodzących w obszar makrokierunku studiów według następujących zasad:
  1. liczba godzin zajęć powinna być największą z określonych w standardach kształcenia kierunków studiów wchodzących w obszar markokierunku studiów;
  2. czas trwania studiów, liczony liczbą semestrów, powinien być najwyższy z określonych w standardach kształcenia kierunków studiów wchodzących w obszar makrokierunku studiów;
  3. liczba punktów ECTS powinna być największą z określonych w standardach kształcenia kierunków wchodzących w obszar makrokierunku studiów;
  4. kwalifikacje absolwenta powinny uwzględniać kwalifikacje absolwenta określone w standardach kształcenia kierunków studiów wchodzących w obszar makrokierunku studiów, z podaniem zakresu ich uwzględnienia;
  5. ramowe treści kształcenia powinny uwzględniać ramowe treści kształcenia określone w standardach kształcenia kierunków studiów wchodzących w obszar makrokierunku studiów, z podaniem zakresu ich uwzględnienia;
  6. wymiar praktyk powinien być największy z określonych w standardach kształcenia kierunków studiów wchodzących w obszar makrokierunku studiów;
  7. inne wymagania i zalecenia powinny zostać uwzględnione w relacji do zakresu wykorzystania standardów kształcenia kierunków studiów wchodzących w obszar makrokierunku studiów".
  8. W § 6 ust. 1 należy po wyrazach "makrokierunku" i "kierunków" dodać wyraz "studiów" (proponowane brzmienie - "1. Minimum kadrowe dla makrokierunku studiów nie może być mniejsze niż najwyższe minimum kadrowe określone dla kierunków studiów wchodzących w obszar makrokierunku studiów".
  9. W § 6 ust. 2 powinien przyjąć brzmienie: "2. Minimum kadrowe makrokierunków studiów stanowi zatrudnienie nauczycieli akademickich nie wliczanych do minimum kadrowego kierunków studiów wchodzących w obszar makrokierunku studiów".
  10. § 7 powinien przyjąć brzmienie:
   "1. Nazwa makrokierunku studiów powinna odpowiadać obszarowi kształcenia objętego makrokierunkiem studiów.
   2. Absolwenci makrokierunku studiów otrzymują dyplom ukończenia makrokierunku studiów oraz tytuł zawodowy odpowiadający obszarowi makrokierunku studiów i poziomowi kształcenia".
  11. W § 8 ust. 1 po wyrazie "kierunku" powinno się dodać wyraz "studiów".
  12. § 9 - proponuje się następujące brzmienie: "Makrokierunek studiów lub studia międzykierunkowe są prowadzone jako studia dwustopniowe, jeśli przynajmniej jeden z kierunków studiów wchodzących w obszar makrokierunku studiów lub studiów międzykierunkowych jest realizowany jako studia dwustopniowe".
  13. § 10 ust. 1 - proponuje się następujące brzmienie "1. Studia kończące się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera, prowadzone w ramach kierunku studiów, makrokierunków studiów lub studiów międzykierunkowych, powinny trwać nie krócej niż 7 semestrów".
  14. § 11 należy przenieść wyrazy "na studiach drugiego stopnia" (3 wiersz) po wyrazie "kształcenia" (1 wiersz) oraz dodać na końcu pierwszego zdania "..." o ile standardy kształcenia dla danego kierunku studiów i poziomu kształcenia nie stanowią inaczej" (proponowane brzmienie - "Ukończenie studiów pierwszego stopnia umożliwia kontynuację kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym samym lub innym kierunku studiów, na makrokierunku studiów lub na studiach międzykierunkowych, o ile standardy kształcenia dla danego kierunku studiów i poziomu kształcenia nie stanowią inaczej. Warunki przyjęcia na studia drugiego stopnia określa uczelnia przyjmująca".
  15. W § 14 ust. 2 należy wstawić wyraz "Europejskich" pomiędzy wyrazem "Certyfikat" i "Umiejętności" oraz dodać po wyrazie "Komputerowych" - (dawniej tak zwane) Europejskie Prawo Jazdy (proponowane brzmienie - "2. Studenci posiadający Certyfikat Europejskich Umiejętności Komputerowych (dawniej tak zwane Europejskie Prawo Jazdy) mogą być zwolnieni z obowiązku udziału w zajęciach z zakresu technologii informacyjnej").
  16. W § 16 należy wykreślić wyraz "obowiązującą" i wpisać "dla poszczególnych kierunków studiów będą stosowane" (proponowane brzmienie - "Rozporządzenie wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia, z tym, że standardy kształcenia dla poszczególnych kierunków studiów będą stosowane od 1 października 2007 r. poczynając od pierwszego roku studiów").
  17. W § 17 należy przed wyrazem "Traci" dodać "Z dniem 30 września 2007 roku".

Uchwała RG Nr 121/2006 w powyższej wersji podjęta została przy 3 osobach wstrzymujących się od głosu. Uchwała ta stanowi załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 181).

XIV

Prof. W. Iwańczak przedstawił pozytywną opinię w sprawie prowadzenia przez Politechnikę Rzeszowską im. Ignacego Łukasiewicza studiów podyplomowych w zakresie "Zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy".
RG jednomyślnie poparła powyższą opinię uznając, że przedstawiony program studiów podyplomowych oraz warunki ich realizacji spełniają wymagania jakich oczekuje się od uczelni podejmującej kształcenie w tej formie.
Uchwała RG Nr 118/2006 stanowi załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 178).

XV

Prof. W. Iwańczak przedstawił pozytywną opinię w sprawie prowadzenia przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie studiów podyplomowych w zakresie "Higiena środowiska".
RG jednomyślnie poparła powyższą propozycję uznając, że program studiów podyplomowych oraz warunki ich realizacji spełniają wymagania jakich oczekuje się od uczelni podejmującej kształcenie w tej formie.
Uchwała RG Nr 116/2006 w omawianej sprawie stanowi załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 176).

XVI

Prof. W. Iwańczak przedstawił pozytywną opinię w sprawie prowadzenia przez Wyższą Szkołę Medyczną LZDZ w Legnicy studiów podyplomowych w zakresie "Zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy".
RG jednomyślnie poparła przedstawioną opinię uznając, że załączony program studiów podyplomowych oraz warunki ich realizacji spełniają wymagania jakich oczekuje się od uczelni podejmującej kształcenie w tej formie.
Uchwała RG Nr 117/2006 stanowi załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 177).

XVII

Prof. Z. Ślipek przedstawił opinie odnośnie do projektów regulaminów przyznawania stypendiów naukowych zwolnionych z podatku dochodowego od osób fizycznych.

  • RG jednomyślnie pozytywnie - z uwagą - (w § 2 ust. 1 pkt 1 należy skreślić wyrazy "lub finansowanie projektu badawczego" a wpisać "prowadzenia badań naukowych") zaopiniowała zasady przyznawania stypendiów naukowych dla pracowników Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie.
   Stanowisko RG Nr 34/2006 stanowi załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 185).
  • RG jednomyślnie pozytywnie - z uwagą - (w § 3 ust. 1 po wyrazie "rektor" należy dodać "na wniosek Komisji Konkursowej") zaopiniowała zasady przyznawania uczestnikom studiów doktoranckich Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu stypendium, na realizację pracy doktorskiej dofinansowywanej ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
   Stanowisko RG Nr 37/2006 stanowi załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 188).
  • RG jednomyślnie pozytywnie - z uwagami - zaopiniowała zasady przyznawania stypendium doktoranckiego przez Fundację na Rzecz Wspierania Rozwoju Polskiej Farmacji i Medycyny w Starogardzie Gdańskim. RG zaproponowała uwzględnienie następujących uwag:
   w Art. 2 ust. 5 należy skreślić wyrazy: "Procedura konkursowa jest poufna".
   w Art. 5 ust. 6 należy skreślić wyraz "Nagrodzonych", a na to miejsce wpisać "stypendystów".
   w Art. 6 w tytule należy skreślić "Wypłata nagrody" a wpisać "Wypłata stypendium".
   w Art. 6 ust. 2 pkt 2) po wyrazie "doktorskiej" należy skreślić "i dyplomu jej obrony".
   Stanowisko RG Nr 35/2006 stanowi załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 186).
  • RG jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała zasady przyznawania stypendiów dla absolwentów kontynuujących naukę na studiach doktoranckich z funduszu stypendialnego stanowiącego realizację projektu "Stypendia dla młodych naukowców szansą rozwoju województwa podlaskiego" prowadzonego przez Wydział Mechaniczny Politechniki Białostockiej w ramach działania 2.6. Priorytetu 2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, rekomendując je do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego.
   Stanowisko Nr 36/2006 stanowi załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 187).

XVIII

RG jednomyślnie zatwierdziła protokół XI posiedzenia plenarnego Rady Głównej (16.11.06 r.).

XIX

Prof. J. Błażejowski przekazał gratulacje mgr Iwonie Kasprzyk-Młynarczyk nowowybranej przewodniczącej Krajowej Reprezentacji Doktorantów. Mgr Iwona Kasprzyk-Młynarczyk dziękując za gratulacje poinformowała, że z zaangażowaniem uczestniczyć będzie w obradach plenarnych RG, traktując te spotkania jako źródło ogromnej wiedzy. Wyraziła przekonanie, że uczestnictwo w pracach Rady pomoże Jej w wypełnianiu funkcji powierzonej jej przez środowisko doktorantów.
Przewodniczący Rady przekazał życzenia Świąteczne i Noworoczne i zamknął posiedzenie Rady.

Przewodniczący
Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego
Jerzy Błażejowski

Opracowała:
Halina Grabiec-Polakiewicz

Załączniki do oryginału protokołu:

  1. Uchwały RG z dnia 14.12.06 r.:
   • uchwała Nr 112/2006 RG w sprawie wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych (RG druk Nr 172),
   • uchwała Nr 113/2006 RG dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach (RG druk Nr 173),
   • uchwała Nr 114/2006 RG dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu udostępniania rejestru uczelni niepublicznych, związków uczelni niepublicznych, sporządzania i wydawania odpisów, wyciągów i zaświadczeń oraz wysokości opłat za ich wydawanie (RG druk Nr 174),
   • uchwała Nr 115/2006 RG dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie sposobu prowadzenia rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych (RG druk Nr 175),
   • uchwała Nr 116/2006 RG w sprawie prowadzenia przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie studiów podyplomowych w zakresie "Higiena środowiska" (RG druk Nr 176),
   • uchwała Nr 117/2006 RG w sprawie prowadzenia przez Wyższą Szkołę Medyczną LZDZ w Legnicy studiów podyplomowych w zakresie "Zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (RG druk Nr 177),
   • uchwała Nr 118/2006 RG w sprawie prowadzenia przez Politechnikę Rzeszowską im. Ignacego Łukasiewicza studiów podyplomowych w zakresie "Zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy" (RG druk Nr 178),
   • uchwała Nr 119/2006 RG w sprawie utworzenia kierunku studiów "sztuka mediów" w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (RG druk Nr 179),
   • uchwała Nr 120/2006 RG w sprawie utworzenia międzyuczelnianego kierunku studiów "inżynieria mechaniczno-medyczna" przez Politechnikę Gdańską i Akademię Medyczną w Gdańsku (RG druk Nr 180),
   • uchwała Nr 121/2006 RG dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia (RG druk Nr 181),
   • uchwała Nr 122/2006 RG w sprawie standardów kształcenia (RG druk Nr 182).
  2. Stanowiska RG z dn. 14.12.06 r.:
   • stanowisko Nr 34/2006 w sprawie zasad przyznawania stypendiów naukowych dla pracowników Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie (RG druk Nr 185),
   • stanowisko Nr 35/2006 w sprawie zasad przyznawania stypendium doktoranckiego przez Fundację na Rzecz Wspierania Rozwoju Polskiej Farmacji i Medycyny w Starogardzie Gdańskim (RG druk Nr 186),
   • stanowisko Nr 36/2006 w sprawie zasad przyznawania stypendiów dla absolwentów kontynuujących naukę na studiach doktoranckich z funduszu stypendialnego stanowiącego realizację projektu "Stypendia dla młodych naukowców szansą rozwoju województwa podlaskiego" prowadzonych przez Wydział Mechaniczny Politechniki Białostockiej w ramach działania 2.6. Priorytetu 2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (RG druk Nr 187),
   • stanowisko Nr 37/2006 w sprawie zasad przyznawania uczestnikom studiów doktoranckich Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu stypendium, na realizację pracy doktorskiej dofinansowywanej ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (RG druk Nr 188).
  3. Stenogram obrad.
  4. Lista obecności.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików