VI posiedzenie Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego w dniach 26-27 kwietnia 2006 r.

środa, 28 czerwca 2006

I dzień obrad

Tematyka:
Praktyki studenckie, prace dyplomowe, współpraca uczelni z przemysłem w zakresie kształcenia

Prof. J. Madey otwierając posiedzenie, powitał członków RG oraz zaproszonych gości.

P. Kotecki (PSRP) wygłosił referat wprowadzający oraz dokonał prezentacji poszczególnych punktów programu mającego być przedmiotem dyskusji:

 • zarys podstaw prawnych dotyczących praktyk
 • stan faktyczny wybranych branżowych grup kierunków, w tym:
  - kierunki techniczne
  - kierunki medyczne
  - kierunki prawnicze
  - kierunki humanistyczne
 • praktyki na uczelniach niepaństwowych
 • praktyki na uczelniach zawodowych
 • praktyki za granicą, pozyskiwanie praktyk dla studentów:

  - IAESTE (The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience),
  AIESEC (L'Association Internationale des Etudiants en Sciences Economiques et Commercial) -

 • pozyskane informacje na temat stanowiska przedstawicieli środowiska gospodarczego dotyczące przyjmowania studentów na praktyki studenckie
 • 1001 Innowacji oraz Akademicki Portal Praktyk – zasady funkcjonowania

W dyskusji udział wzięli prof. Z. Witkowski, prof. S. Podlaski, prof. Z. Ślipek, P. Makowski (PSRP), L. Cieśla (PSRP), Ł. Piętka (PSRP).

Prof. Z. Witkowski omawiając praktyki dla studentów prawa podkreślił ich celowość i szczególne znaczenie dla wykonywania w przyszłości zawodu prawnika. Stwierdził także, że korzystniejsze dla studentów są praktyki zdobywane przez nich indywidualnie, ponieważ odpowiadają one ich zainteresowaniom. Sam proces poszukiwania praktyki uczy także studenta technik potrzebnych w późniejszych staraniach o pracę gdzie trzeba się umieć "sprzedać" i zareklamować potencjalnemu pracodawcy.

Prof. Z. Ślipek zwrócił uwagę, że praktyka narzucona odgórnie bez uwzględnienia profilu studiów i zainteresowań studenta nic nie da, a nawet może być kłopotliwa. Najlepszym tego przykładem według Profesora są studenci którzy już pracują, praktykują lub odbywają staż w trakcie studiów dzięki własnym wysiłkom i zaangażowaniu i nie są im potrzebne praktyki dla samej zasady i pieczątki w indeksie. Profesor opowiedział się za wolnością wyboru praktyk tak, aby student miał swobodę w podjęciu decyzji czy chce skorzystać z oferty uczelni w tym zakresie czy woli sam się tym zająć.

Prof. S. Podlaski poparł program przedstawiony przez studentów a szczególnie rozwiązania opierające się na doświadczeniach europejskich. Profesor podał przykłady państw tzw. "starej unii" gdzie praktyki mają charakter odpłatny i tak naprawdę są traktowane jak pierwsza praca. Ich organizowaniem zajmują się uczelnie lub specjalne instytucje z nimi współpracujące. W Polsce ich odpowiednikiem są biura karier. W Wielkiej Brytanii za praktyki student otrzymuje określoną ilość punktów, które doliczane są do ogólnej oceny studenta, mogą one trwać od sześciu miesięcy do ponad roku. We Włoszech natomiast tworzy się na uczelniach specjalne komórki reprezentujące wykładowców, studentów i przedstawicieli przemysłu, dużych firm doradczych lub innych. Praktykanci otrzymują certyfikaty, firmy współpracujące z uczelniami dofinansowują je, organizują wspólne imprezy naukowe, targi pracy itp. Już na etapie kształcenia spośród studentów wyszukiwani są przyszli pracownicy.

Uczestnicy dyskusji zgodzili się, że celem praktyk studenckich powinno być przygotowanie studentów do efektywnego poszukiwania pracy oraz wykorzystywania swojej wiedzy w praktyce. Studenci reprezentujący PSRP i będący członkami RG podziękowali RG i zaproszonym gościom za opinie i cenne uwagi do przedstawionych propozycji.

Prof. J. Madey zamykając obrady podziękował zebranym za owocną dyskusję i udział w posiedzeniu, z której wyniknęło jednoznacznie, że praktyki powinny stanowić ważny i niezbędny element procesu edukacji.

II dzień obrad

Tematyka: Rola szkoły wyższej w procesie wychowania

Prof. W. Mitkowski otwierając posiedzenie, powitał członków RG oraz zaproszonych gości. Ł. Piętka (PSRP) wygłosił referat wprowadzający.

L. Cieśla, Ł. Piętka, G. Sokołowski, P. Kotecki zaproponowali problemy do dyskusji:

 • różne aspekty procesu wychowania:
  - profilaktyka
  - kształtowanie osobowości i charakteru
  - czy uczelnie wyższe wychowują?
  - wychowanie formą kompleksowej edukacji
  - wychowanie do wartości
  - savoir vivre
  - wychowanie obywatelskie
 • misja uczelni wyższej w aspekcie wychowania
 • funkcje szkoły wyższej jako instytucji edukacyjnej

Wystąpienie Ks. dr hab. M. Nowaka, prof. KUL – Dyrektora Instytutu Pedagogiki KUL dotyczyło roli uniwersytetów, ich misji edukacyjnej, poznawczej, wychowawczej i kształtującej postawy moralne wśród studentów na przestrzeni wieków. Ksiądz profesor poruszył także temat etyki, uczciwości i wzajemnego szacunku studentów i kadry naukowej wobec siebie. Zwrócił uwagę na potrzebę bycia autorytetem dla swoich wychowanków jako niezbędnej podstawy do skutecznego przekazywania wiedzy jak i wzorców postępowania w życiu codziennym.

Wystąpienie prof. Z. Witkowskiego, który w pełni zgodził z Ks. profesorem M. Nowakiem w sprawie potrzeby bycia autorytetem i poprzez przykład swojego życia jak i wiedzę zachęcać młodych ludzi do samodoskonalenia się. Profesor dodał, że bardzo ważną sprawą jest dobry i bezpośredni kontakt wykładowca – student tak, aby relacje miedzy nimi miały charakter partnerski i mogły owocować wymianą myśli i poglądów w dwie strony. Według niego brak takich relacji, anonimowość studentów i wyobcowanie profesorów w dużej mierze uniemożliwiają prowadzenie przez uniwersytety działalności wychowawczej i kształtującej światopogląd młodego człowieka. Czas spędzony na uniwersytecie ogranicza się często tylko do wykładu, i testu egzaminacyjnego. Profesor potwierdził jednakże, że poczucie anonimowości jest w dużej mierze nie do uniknięcia w przypadku wielkich uczelni kształcących po kilka tysięcy studentów, dodał że sposobem na ograniczanie tego zjawiska jest takie konstruowanie wykładu aby student mógł w nim czynnie uczestniczyć i wymieniać poglądy z wykładowcą, oczywiście zachowując proporcję miedzy przyswajaniem niezbędnej wiedzy a dyskusją. Prof. Z. Witkowski podkreślił także potrzebę zachowania równowagi pomiędzy byciem wykładowcą łagodnym, kompromisowym a zdecydowanym, konsekwentnym i wymagającym aby uniknąć bycia postrzeganym jako słaby i niezdecydowany.

Wystąpienie Przewodniczącego Konferencji Rektorów Uczelni Artystycznych prof. Lecha Śliwonika, który zgodził się z poglądami przedmówców, dodając, że uniwersytety powinny zintensyfikować swoje wysiłki w próbach organizowania życia kulturalnego na terenie uczelni i poza nią poprzez imprezy naukowe i artystyczne, charytatywne i sportowe. Uczestnictwo w nich pozwoliłoby studentom bardziej identyfikować się z uczelnią i propagowanym przez nią wartościom. Uniwersytety uzyskałyby większy wpływ na kształtowanie tzw. modelu wychowania obywatelskiego oraz osobowości i charakteru młodego człowieka

W dyskusji zabrali także głos profesorowie J. Lubacz i Z. Ślipek. Prof. Lubacz zwrócił uwagę na urynkowienie uniwersytetów co jest uwarunkowane potrzebami społeczno kulturowymi oraz twardymi prawami rynku a także zapotrzebowanie na ludzi z określonym wykształceniem. W dobie konkurencji, coraz powszechniejszej odpłatności za studia, gdy student i jego pieniądze są towarem, część uniwersytetów coraz bardziej skłania się ku modelowi kształcenia opartemu na profesjonaliźmie i pracach badawczych nie znajdując czasu na prowadzenie misji wychowawczej ponad niezbędne minimum (przykłady Niemiec, Francji). Model anglosaski natomiast (USA, Wielka Brytania) preferuje model mieszany w którym nacisk kładzie się na doskonalenie osobowości oraz tworzenie wiedzy i wykorzystywanie jej dla rozwoju materialnego i społecznego. Zdaniem Profesora ten typ kształcenia zyskuje coraz większą popularność w polskich uczelniach akademickich co rokuje poprawę proporcji pomiędzy funkcją przekazywania wiedzy specjalistycznej a wychowawczą.

Prof. Ślipek przypomniał że próby kształtowania osobowości i charakteru studenta przez uczelnię nigdy nie zastąpią odpowiedniego wychowania w domu a także wzorców zachowania i postępowania nabytych w szkole średniej kiedy to młody człowiek jest najbardziej podatny na wpływy kulturowe z zewnątrz a jego światopogląd nabiera konkretnej formy. Według prof. Ślipka uczelnia może tylko uszlachetnić i utrwalić pozytywne cechy lub przytłumić te negatywne. Uniwersytet nie będzie w stanie w 100% narzucić danego sposobu postępowania, może natomiast zaproponować alternatywną postawę posiłkując się autorytetami tak naukowymi jak i etycznymi spośród grona akademickiego.

W trakcie ogólnej dyskusji zwrócono uwagę, że samo środowisko akademickie poprzez wzajemne stosunki w swoim gronie także oddziałuje na studentów, doktorantów oraz ogólny wizerunek szkół wyższych w tym i uniwersytetów. Przedkładanie prywatnych uraz i zaszłości nad dobro studentów, doktorantów neguje cały proces wychowawczy już na starcie (podano przykłady negatywnego ocenia prac doktorskich przez recenzentów nie na podstawie merytorycznych treści, a stosunku do promotora).

Prof. W. Mitkowski na zakończenie poprosił o komentarz i słowo końcowe Ks. prof. M. Nowaka. Profesor podziękował za wytrwałość i aktywny udział wszystkim zgromadzonym. Przedstawiciele organizatorów dyskusji – studenci reprezentujący PSRP – będący członkami RG podziękowali wszystkim obecnym za zaangażowanie w przygotowanie posiedzenia, cenne uwagi i zrozumienie dla oczekiwań środowiska studenckiego.

Przewodniczący Rady Głównej
Jan Madey

Wiceprzewodniczący Rady Głównej
Wojciech Mitkowski

Opracował:
mgr Artur Bogdan-Bartel

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików