Protokół XIV posiedzenia plenarnego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego dnia 15 lutego 2007 r.

czwartek, 22 marca 2007

Protokół XIV posiedzenia plenarnego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego dnia 15 lutego 2007 r.

I

Prof. J. Błażejowski otwierając posiedzenie powitał Sekretarza Stanu w MNiSzW - prof. dr hab. S. Jurgę, zaproszonych gości oraz członków Rady Głównej. Przewodniczący RG przedstawił tematykę obrad, która została jednomyślnie przyjęta.

II

Profesor S. Jurga w swoim wystąpieniu podniósł dwie kwestie:

 • Wysokości nakładów finansowych na szkolnictwo wyższe - przypomniał, iż na szkolnictwo wyższe udało się przegłosować w Sejmie budżet większy o 550 mln zł a nie jak pierwotnie planowano o 350 mln zł.
  Podkreślił, iż w tym roku żadna uczelnia nie otrzyma mniej aniżeli w roku poprzednim.
  Środki dzielone są według przejrzystego i prorozwojowego algorytmu, który pozwoli władzom uczelni kreować strategię rozwoju.
  Profesor S. Jurga zaznaczył, iż w latach 2007-2013 przypadną Polsce pokaźne środki finansowe z budżetu Unii Europejskiej - z funduszy strukturalnych na szkolnictwo wyższe, zarówno na infrastrukturę, stypendia studenckie, doktoranckie, jak i badania naukowe.
 • Rozporządzeń do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Minister S. Jurga nawiązał do opinii Rady Głównej dotyczącej rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wskaźników kosztochłonności poszczególnych kierunków, makrokierunków i studiów międzykierunkowych studiów stacjonarnych oraz stacjonarnych studiów doktoranckich w poszczególnych dziedzinach nauki i stwierdził, iż przychyla się do stanowiska RG. Zaznaczył jednak, iż należy w dalszym ciągu prowadzić gruntowną analizę dotyczącą kosztochłonności i w roku 2008 zmodyfikować współczynniki kosztochłonności.
Następnie profesor S. Jurga przywołał rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej. Przyznał, że przepisy w obecnym brzmieniu deprecjonują dodatki dla rektorów uczelni artystycznych i poinformował, iż zostaną wprowadzone korekty w tym zakresie.
Kolejnym aktem prawnym wymienionym przez Ministra S. Jurgę był projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Minister poinformował, iż prace nad rozporządzeniem są zaawansowane, pozostaje jednak w dalszym ciągu problem ostatecznego ustalenia procentu liczby godzin zajęć, które mogą być realizowane z wykorzystaniem technik nauczania na odległość.
Na koniec Minister S. Jurga dodał, iż prace nad rozporządzeniem w sprawie standardów kształcenia są już na ukończeniu.
Następnie Przewodniczący RG poinformował, iż Rada Główna zakończyła prace nad przedstawieniem Ministrowi standardów kształcenia. Wyraził nadzieję, iż rozporządzenie zostanie wydane w najbliższym czasie.
Prof. J. Błażejowski, nawiązując do problemu współczynników kosztochłonności, stwierdził, iż RG nie jest do końca przekonana ani do starych ani do nowych rozwiązań i deklaruje udział w dalszych pracach w tym zakresie.
Prof. L. Dobrzański zwrócił uwagę na fakt, iż w rozporządzeniu w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej zdeprecjonowano dodatki dla wszystkich osób pełniących funkcje poniżej dziekana. Ma to fatalny wpływ na organizację pracy uczelni.
Prof. Z. Witkowski zwrócił się z pytaniem do Ministra Jurgi w sprawie perspektywy czasowej zakończenia procedury odwoławczej w sprawie kategoryzacji wydziałów.
Prof. Z. Ślipek przedstawił problem związany z interpretacją przepisu zawartego w art. 104 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym: Czy stypendia z własnego funduszu stypendialnego są zwolnione z podatku? Czy uczelnia może tworzyć inny fundusz stypendialny aniżeli własny? Prof. Z. Ślipek zwrócił się z prośbą o przygotowanie wykładni prawnej przez DP w MNiSzW.
Następnie prof. Z. Ślipek zapytał, czy możliwe jest wprowadzenie takich zmian do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 maja 2006 roku w sprawie sposobu obsługi administracyjnej i finansowej prac Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego i komisji dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego, wysokości wynagrodzenia członków Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, Państwowej Komisji Akredytacyjnej i komisji dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego oraz wyznaczanych przez nie recenzentów, a także innych świadczeń przysługujących ich członkom i recenzentom, które zrównywałyby stawki wynagrodzeń członków RG do poziomu wynagrodzeń PAK.

Minister S. Jurga - w odpowiedzi na skierowane do niego pytanie stwierdził, iż:

 • popiera nowelizację rozporządzenia w sprawie wynagrodzeń członków RG i dołoży starań, aby nastąpiło to jak najszybciej,
 • sprawa doprecyzowania przepisów dotyczących funduszy stypendialnych jest konieczna i poprosił o pismo RG do DP w tej sprawie,
 • sprawa nowelizacji przepisów rozporządzenia dotyczącego warunków wynagradzania za pracę i przyznawanie innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej będzie analizowana w roku 2008,
 • sprawę poruszoną przez prof. Z Witkowskiego przekaże Podsekretarzowi Stanu prof. K . Kurzydłowskiemu nadzorującemu działania w tym zakresie w MNiSzW.

Przewodniczący RG podziękował Panu Ministrowi S. Jurdze za udział w posiedzeniu.

III

Prof. M. Strużycki przedstawił opinie, w imieniu Komisji Uprawnień Akademickich RG, w sprawie wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych.
RG jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała wnioski o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia naukowego:

 • dra hab. nauk teologicznych - Wydziałowi Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
 • dra nauk chemicznych w dyscyplinie "chemia" - Wydziałowi Nowych Technologii i Chemii Wojskowej Akademii Technicznej,
 • dra nauk humanistycznych w dyscyplinie "literaturoznawstwo" - Wydziałowi Filologiczno-Historycznemu Akademii Jana Długosza w Częstochowie.

RG negatywnie - przy 1 osobie wstrzymującej się od głosu - zaopiniowała wniosek o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia naukowego:

 • dra nauk humanistycznych w dyscyplinie "filozofia" - Wydziałowi Humanistycznemu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
  Zdaniem RG zatrudnieni na Wydziale pracownicy naukowo-dydaktyczni legitymują się skromnym dorobkiem naukowym. Na Wydziale nie są prowadzone badania z zakresu podstawowych problemów filozofii. Nie jest jasne, czy samodzielni pracownicy Instytutu Filozofii mogą być wliczani do minimum kadrowego. Wniosek został przygotowany niestarannie. Dostarczona dokumentacja nie jest usystematyzowana.
  Uchwała Nr 129/2007 Rady Głównej w tej sprawie stanowi załącznik do oryginału protokołu.

IV

Prof. Z. Ślipek, w imieniu KERG, przedstawił opinie w sprawie czterech wniosków dotyczących regulaminów stypendialnych.
RG jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała następujące regulaminy:

 • Stypendium w programie "POLSKIE TALENTY" przez Fundację Grupy TP i Fundację Przedsiębiorczości;
  Stanowisko Nr 48/2007 Rady Głównej w tej sprawie stanowi załącznik do oryginału protokołu.
 • Stypendium naukowego z Funduszu Stypendialnego CAN-PACK S.A. utworzonego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie;
  Stanowisko Nr 47/2007 Rady Głównej w tej sprawie stanowi załącznik do oryginału protokołu.
 • Stypendiów przyznawanych doktorantom w ramach projektu pt. "Pierwszy Program Stypendialny ZPORR dla Doktorantów Politechniki Wrocławskiej" (realizowanego w ramach działania 2.6. ZPORR Regionalne Strategie Innowacyjne i Transfer Wiedzy, Priorytet 2. Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego);
  Stanowisko Nr 46/2007 Rady Głównej w tej sprawie stanowi załącznik do oryginału protokołu.
 • Stypendiów dla uczestników studiów doktoranckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z Europejskiego Funduszu Społecznego UE w ramach projektu "Transfer Wiedzy pomostem dla innowacyjności konkurencyjności gospodarczej regionu - stypendia doktoranckie".
  Stanowisko Nr 45/2007 Rady Głównej w tej sprawie stanowi załącznik do oryginału protokołu.

V

Prof. W. Iwańczak, w imieniu KN RG, przedstawił opinie w sprawie wniosku Wyższej Szkoły Medycznej LDZ w Legnicy o prowadzenie studiów podyplomowych w zakresie zarządzania i administrowania funduszami unijnymi.
W dyskusji udział wzięli: prof. J. Błażejowski, prof. W. Iwańczak, prof. P. Lampe, dr A. Bartczak.
RG pozytywnie zaopiniowało przedłożony wniosek - przy 9 osobach przeciw i 1 osobie wstrzymującej się od głosu.
Uchwała Nr 133/2007 Rady Głównej w tej sprawie stanowi załącznik do oryginału protokołu.

VI

Prof. J. Lubacz przedstawił wnioski uczelni dotyczących utworzenia nowych kierunków studiów:

w trybie art. 9 pkt 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym:

 • Wniosek Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie w sprawie kierunku studiów - Adaptowana aktywność fizyczna.
  RG jednomyślnie negatywnie zaopiniowała wniosek uznając, że kształcenie w opisanym we wniosku obszarze może być realizowane w ramach specjalności na istniejących kierunkach studiów (wymienionych w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 czerwca 2006 r. Dz. U. Nr 121, poz. 838 ) między innymi fizjoterapia lub wychowanie fizyczne, lub w ramach makrokierunku studiów (w trybie art. 8 ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym).
  Uchwała Nr 130/2007 Rady Głównej w tej sprawie stanowi załącznik do oryginału protokołu.
 • Wniosek Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie w sprawie kierunku studiów - Muzyka kościelna.
  RG jednomyślnie negatywnie zaopiniowała wniosek, gdyż przedstawione dokumenty są niewystarczające do stwierdzenia, czy kierunek o którym mowa w piśmie jest wydzielonym obszarem kształcenia (art. 2 ust. 1 pkt 14 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz. U. Nr. 164, poz. 1365 z późn. zm.) Podstawą oceny są standardy kształcenia, który nie zostały dołączone.
  Uchwała Nr 131/2007 Rady Głównej w tej sprawie stanowi załącznik do oryginału protokołu.

W trybie art. 11. ust. 3:

 • Wniosek sześciu uczelni Uniwersytetu Łódzkiego, Szkoły Głównej Handlowej, Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu i Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w sprawie kierunku - Międzynarodowe stosunki gospodarcze. RG jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała wniosek.
  Uchwała Nr 132/2007 Rady Głównej w tej sprawie stanowi załącznik do oryginału protokołu

VII

Prof. J. Lubacz przedstawił inicjatywy uczelni artystycznych dotyczące zmian trybu prowadzenia studiów na kierunkach: malarstwo, rzeźba, grafika i architektura wnętrz.
W dyskusji udział wzięli: prof. J. Lubacz, prof. L. Dobrzański, prof. P. Lampe, prof. L. Śliwonik.
RG negatywnie zaopiniowała powyższe wnioski przy 4 osobach wstrzymujących się. RG uznała, iż nie ma wystarczającego uzasadnienia dla zmiany rozporządzenia w sprawie nazw kierunków studiów( Dz. U. Nr 121, poz. 838).
Uchwała Nr 134/2007 Rady Głównej w tej sprawie stanowi załącznik do oryginału protokołu.

VIII

Mgr K. Martowska przedstawiła, w imieniu prof. D. Rotta, opinię dotyczącą Rządowego programu poprawy bezpieczeństwa w szkołach i placówkach - "Zero tolerancji dla przemocy w szkole".
W opinii wskazano pozytywne ale i słabe strony proponowanych rozwiązań.
W dyskusji udział wzięli: prof. J. Błażejowski, prof. P. Lampe, prof. P. Kaczanowski, dr P. Wroczyński, mgr K. Martowska.
Po dyskusji RG przyjęła uchwałę, w której z aprobatą odnotowuje inicjatywę powstania Rządowego programu. Do uchwały dołączono uwagi szczegółowe w formie załącznika.
Uchwała Nr 135/2007 Rady Głównej w tej sprawie stanowi załącznik do oryginału protokołu.

IX

Prof. Z. Witkowski przedstawił opinię Zespołu Prawnego RG w sprawie poselskiego projektu nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i ustawy o finansach publicznych. Profesor stwierdził, iż projekt spełnia wymagania formalne, ale budzi wiele wątpliwości merytorycznych.
W dyskusji udział wzięli: prof. Z. Witkowski, prof. J. Błażejowski, prof. W. Iwańczak, prof. Z. Ślipek, prof. L. Dobrzański, prof. P. Kaczanowski, prof. P. Lampe, dr A. Bartczak.
Rozmówcy nie podważali znaczenia społecznego kształcenia osób w wielu emerytalnych, jednak zaproponowany w projekcie sposób wprowadzenia zmian został oceniony negatywnie.
RG negatywnie zaopiniowała projekt nowelizacji ustawy przy 1 osobie wstrzymującej się od głosu.
Uchwała Nr 136/2007 Rady Głównej w tej sprawie stanowi załącznik do oryginału protokołu.

X

Prof. L. Dobrzański przedstawił uwagi do zarysu koncepcji interdyscyplinarnych studiów doktoranckich. Profesor stwierdził, iż dokument w obecnej formie jest ogólny i nie proponuje konkretnych rozwiązań.
W dyskusji udział wzięli: prof. L. Dobrzański, prof. J. Błażejowski, prof. Z. Witkowski, prof. P. Konderla, prof. M. Strużycki, mgr M. Molasy, prof. W. Iwańczak, prof. W. Mitkowski, prof. J. Lubacz, prof. M. Dąbrowa-Szefler, prof. T. Winnicki, prof. P. Kaczanowski, prof. B. Ney, mgr K. Martowska.
W dyskusji padło wiele głosów krytycznych.
Podkreślono konieczność podjęcia działań w celu usprawnienia systemu studiów doktoranckich.
W podsumowaniu dyskusji Przewodniczący RG stwierdził, iż zdania są na tyle podzielone, że trudno byłoby wypracować jednolite stanowisko RG. Zaproponował dwa rozwiązania:

 • każdy z członków RG, jeżeli uzna za stosowne, przedstawi uwagi do dokumentu i pod własnym nazwiskiem przekaże Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
 • prof. L. Dobrzański, jeżeli wykaże wolę, opracuje raport z dyskusji i przedstawi go Ministrowi.

RG jednomyślnie przyjęła ostatnią propozycję.

XI

Dr. W. Olek przedstawił propozycję uwag RG do zasad sporządzania wykazu czasopism obowiązujących przy przyszłej ocenie parametrycznej jednostek naukowych. Dr W. Olek zwrócił uwagę na fakt, iż informacje zawarte na stronie internetowej MNiSzW są rozproszone i niespójne.
W dyskusji udział wzięli: prof. J. Błażejowski, prof. J. Lis, dr W. Olek, prof. L. Dobrzański, prof. Z. Witkowski, dr A. Bartczak, prof. W. Iwańczak.
Rozmówcy wskazywali na wiele słabych stron proponowanego systemu, zwłaszcza dyskryminowanie pozycji polskich czasopism.
Po dyskusji Przewodniczący RG zwrócił się z prośbą do dr W. Olka o opracowanie szczegółowego raportu z debaty na posiedzeniu plenarnym RG dotyczącej tej sprawy. Zaproponował, iż do raportu dołączy pismo przewodnie i skieruje zaproszenie do Podsekretarza Stanu - prof. J. K. Kurzydłowskiego - na plenarne posiedzenie RG w dniu 15 marca br.
RG jednomyślnie przyjęła tę propozycję.

XII

Prof. J. Madey przedstawił stan prac nad nowelizacją rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie warunków jakie muszą spełniać jednostki organizacyjne uczelni, aby prowadzić studia na określonych kierunkach i poziomie kształcenia.
Prof. J. Madey poinformował, iż otrzymał uwagi od: prof. P. Kaczanowskiego, prof. J. Błażejowskiego, prof. E. Jezierskiego, prof. L. Śliwonika, prof. B. Tuchańskiej i prof. J. Lisa.
Profesor poinformował, iż na posiedzeniu prezydialnym RG w dniu 14 lutego ustalono, aby powołać zespół roboczy składający się z 4 osób, który opracuje w formie uchwały lub stanowiska RG ostateczną propozycję nowelizacji rozporządzenia.
RG przychyliła się do zaproponowanego rozwiązania.

XIII

Prof. J. Lubacz przedstawił stan prac nad standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Przypomniał o serii spotkań w tej sprawie. Zakomunikował, iż na spotkaniu w dniu 9 lutego br. (uczestniczyło w nim ponad 100 osób) osiągnięto zgodę. Profesor zaproponował w imieniu Komisji Edukacji RG, aby przyjąć uchwałę RG w tej sprawie.
Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały. Dodał, iż propozycje zawarte w załączniku do uchwały RG będą podstawą do przygotowania odpowiedniego rozporządzenia MNiSzW. Zgodnie z trybem prac legislacyjnych, RG otrzyma projekt rozporządzenia do zaopiniowania.
Następnie otworzył dyskusję.
W dyskusji udział wzięli: prof. L. Dobrzański, prof. J. Madey, prof. T. Winnicki, prof. J. Błażejowski, prof. L. Śliwonik.
Po dyskusji Przewodniczący RG poddał uchwałę pod głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 19 osób, 5 osób wstrzymało się od głosu.
Uchwała Nr 128/2007 Rady Głównej w tej sprawie stanowi załącznik do oryginału protokołu.

XIV

RG jednomyślnie przyjęła protokoły z posiedzeń plenarnych RG w dniu 14 grudnia 2006 i 18 stycznia 2007.

XV

Przewodniczący Rady Głównej przedstawił listę spraw do rozpatrzenia przez RG w roku 2007 i 2008.
W dyskusji udział wzięli: prof. J. Błażejowski, prof. J. Lubacz, prof. L. Dobrzański, prof. T. Winnicki, mgr K. Martowska, prof. J. Madey.
W wyniku dyskusji RG przyjęła następujący harmonogram pracy:

 • Model kształcenia na studiach pierwszego stopnia: osoba koordynująca - prof. J. Konderla, 15 marca 2007 roku.
 • Przegląd ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym - propozycje nowelizacji: osoba koordynująca - prof. Zbigniew Witkowski, 12 kwietnia 2007 roku.
 • Integracja środowisk naukowych i akademickich: osoba koordynująca - prof. J. Błażejowski, 17 maja 2007 roku.
 • Model kształcenia na kierunkach technicznych: osoba koordynująca - prof. W. Mitkowski, 14 czerwca 2007 roku.
 • Ramowa Struktura Kwalifikacji: osoba koordynująca - prof. J. Lubacz, 11 lipca 2007 roku.
 • Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego: osoba koordynująca - prof. W. Mitkowski, 12 października 2007 roku.
 • Polityka zatrudnienia absolwentów szkół wyższych: instytucja koordynująca - Parlament Studentów RP, 15 listopad 2007 roku.
 • Relacje między obszarami kształcenia (kierunkami studiów) a obszarami nadawania stopni i tytułów naukowych (dziedzinami i dyscyplinami nauki i sztuki): osoba koordynująca - prof. J. Błażejowski, 13 grudnia 2007 roku.
 • Dostęp młodzieży do edukacji na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym i wyższym: osoba koordynująca - prof. USl. D. Rott, styczeń 2008 roku,
 • Odpłatność za studia (czesne): instytucja koordynująca - Parlament Studentów RP, luty 2008 roku.
 • Uczelnie a środowiska społeczne i gospodarcze w wymiarze lokalnym, regionalnym oraz ponadregionalnym: obszar kształcenia i badań - osoba koordynująca - do ustalenia.

XVI

Prof. J. Błażejowski zamknął posiedzenie dziękując członkom RG za aktywny udział w dyskusji.

Przewodniczący
Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego
Jerzy Błażejowski

Opracowała:
Kierująca Biurem Rady Głównej
Hanka Matuszak

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików