PROTOKÓŁ XIX posiedzenia plenarnego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego w dniu 18 października 2007 r.

czwartek, 22 listopada 2007

I

Prof. J. Błażejowski otworzył posiedzenie i powitał zaproszonych gości oraz członków Rady Głównej.

II

Przewodniczący omówił tematykę obrad, która została zaaprobowana przez RG.

III

Prof. W. Mitkowski przygotował wprowadzenie do dyskusji nt. strategii szkolnictwa wyższego. Profesor przedstawił listę zagadnień wymagających omówienia w czasie dyskusji:

 • filozofia szkolnictwa wyższego (badania naukowe, kształcenie),
 • swoboda kształcenia w uczelniach autonomicznych,
 • poziom kształcenia, krytycyzm i samodzielność myślenia, nawyki samokształcenia,
 • kadra naukowo-dydaktyczna,
 • wzmocnienie rad naukowych,
 • uniwersytety, inne typy uczelni,
 • nauka i sztuka,
 • Proces Boloński (współpraca z zagranicą),
 • szkolnictwo podstawowe i średnie - kształtowanie postaw samodzielnych i odpowiedzialnych, wychowanie,
 • matematyka, fizyka, języki obce - szkoły podstawowe i średnie,
 • sposoby finansowania szkół państwowych i prywatnych (publicznych i niepublicznych),
 • prywatyzacja szkolnictwa wyższego,
 • odpłatność za studia,
 • nadzór państwa nad uczelniami autonomicznymi,
 • relacje z gospodarką,
 • tworzenie aktów prawnych.

W dyskusji udział wzięli: prof. O. Achmatowicz (CKds.SiT), dr A. Bartczak, prof. M. Dąbrowa-Szefler (CBPNiSzW-UW), prof. L. Dobrzański, prof. W. Iwańczak, prof. P. Lampe, prof. J. Lubacz, prof. B. Ney, dr hab. D. Rott, prof. UŚl., min. S. Sławiński (MEN), prof. M. Strużycki, prof. M. Szulczewski (RN) oraz prof. L. Śliwonik (KRUA).

IV

Min. M. Seweryński poinformował o stanie prac nad nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz o spotkaniu rektorów z premierem J. Kaczyńskim. Następnie odniósł się do opublikowanego w dniu 19.09 br. raportu OECD na temat szkolnictwa wyższego w Polsce. Minister odpowiedział na pytania zadane przez: dra A. Bartczaka, prof. L. Dobrzańskiego, prof. W. Iwańczaka, prof. P. Lampe, mgra R. Ruzika (KRD), prof. M. Strużyckiego oraz prof. L. Śliwonika.

V

Min. S. Sławiński przedstawił założenia dokumentu Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczącego systemu "Wspierania rozwoju uczniów wybitnie zdolnych". Następnie dr hab. D. Rott, prof. UŚl., przedstawił projekt opinii w sprawie omawianego dokumentu.
W dyskusji udział wzięli: prof. P. Lampe oraz prof. J. Madey.
RG jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała powyższy dokument podkreślając, że MEN uwzględniło uwagi zgłoszone przez RG do pierwszej wersji, w maju br. Wprowadzonych zostało szereg korzystnych zmian.
Opinia Nr 12/2007 RG stanowi załącznik do oryginału protokołu.

VI

Prof. Z. Witkowski poinformował, że ZP RG proponuje nie zgłaszać uwag do projektów ustaw o zawodach pielęgniarki i położnej oraz o samorządzie pielęgniarek i położnych.
RG jednomyślnie przyjęła, że nie wnosi uwag do projektów ustaw.

VII

Prof. Z. Witkowski przedstawił opinię ZP RG na temat projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy publicznej na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą.
RG jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała projekt rozporządzenia. Uchwała Nr 223/2007 RG stanowi załącznik do oryginału protokołu.

VIII

Prof. J. Błażejowski poinformował, że do RG wpłynął projekt rozporządzenia MNiSzW zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy oraz ekwiwalentu pieniężnego za okres niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego nauczycieli akademickich.
Będzie on rozpatrzony na kolejnym posiedzeniu RG.

IX

Prof. M. Strużycki, w imieniu KU RG, przedstawił opinię dotyczącą wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych.
RG jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała 9 wniosków:

 • Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej - o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie "architektura i urbanistyka";
 • Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego - o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk fizycznych w dyscyplinie "astronomia";
 • Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego - o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie "nauki o zarządzaniu";
 • Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej - o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie "inżynieria materiałowa";
 • Wydziału Artystycznego Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi - o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia doktora sztuk plastycznych w dyscyplinie "sztuki piękne";
 • Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego - o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk fizycznych w dyscyplinie "biofizyka";
 • Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej - o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie "inżynieria materiałowa";
 • Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Zielonogórskiego - o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie "językoznawstwo";
 • Wydziału Informatyki Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych w Warszawie - o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie "informatyka".

RG zaopiniowała pozytywnie, przy 4 osobach głosujących przeciwko i 9 wstrzymujących się od głosu, wniosek Wydziału Studiów Międzynarodowych i Dyplomacji Wyższej Szkoły Studiów Międzynarodowych w Łodzi - o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie "nauki o polityce". Głos w tej sprawie zabrała prof. B. Tuchańska.
Jednomyślnie negatywną opinię uzyskały 3 wnioski:

 • Wydziału Przedsiębiorczości i Zarządzania Wyższej Szkoły Biznesu-National Louis University w Nowym Sączu - o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie "nauki o zarządzaniu". Wydział nie spełnia wymogów kadrowych zapisanych w ustawie o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. Wniosek jest przedwczesny.
 • Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego - o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk fizycznych w dyscyplinie "biofizyka". Wniosek jest przedwczesny, Wydział nie posiada uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora w dyscyplinie "biofizyka".
 • Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego - o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk medycznych w dyscyplinie "medycyna". Wydział nie wypromował absolwentów na kierunku studiów "medycyna", środowisko naukowe Wydziału nie jest przygotowane do nadawania stopnia naukowego doktora.

RG zaopiniowała negatywnie, przy 1 osobie wstrzymującej się od głosu, wniosek Wydziału Administracji i Zarządzania Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu - o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie "nauki o zarządzaniu". Niespełnione są wymogi kadrowe określone w ustawie o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. Wniosek jest przedwczesny.
Uchwała Nr 220/2007 RG stanowi załącznik do oryginału protokołu.

X

Prof. J. Sztumski, w imieniu KR RG oraz KEd RG, przedstawił opinie w sprawie wniosków uczelni o utworzenie kierunków studiów w trybie art. 11 ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym:

 1. Uniwersytetu Śląskiego - kierunek studiów "geofizyka",
 2. Akademii Górniczo-Hutniczej - kierunek studiów "geofizyka",
 3. Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu - kierunek studiów "sztuka mediów",
 4. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - kierunek studiów "wschodoznawstwo",
 5. Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy - kierunek studiów "teleinformatyka".

RG zaopiniowała jednomyślnie pozytywnie 3 pierwsze wnioski (uchwały Nr 225/2007 RG, 228/2007 RG, 229/2007 RG).
Wniosek UAM, po dyskusji dotyczącej nazwy proponowanego kierunku studiów, uzyskał opinię pozytywną przy 2 osobach głosujących przeciwko oraz 6 osobach wstrzymujących się od głosu (uchwała Nr 230/2007 RG). W dyskusji udział wzięli: prof. J. Błażejowski, prof. L. Dobrzański, prof. E. Jezierski (KRPUT), dr hab. J. Lis, prof. UAM, prof. J. Lubacz, prof. B. Ney oraz prof. Z. Witkowski.
W opinii wniosku Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego została zawarta uwaga o brakach kadrowych. Wniosek nie uzyskał poparcia przy 1 osobie wstrzymującej się od głosu (uchwała Nr 231/2007 RG).
Uchwały stanowią załącznik do oryginału protokołu.

XI

Prof. W. Iwańczak, w imieniu KN RG, przedstawił opinię nt. wniosku Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu o uruchomienie studiów podyplomowych w zakresie bibliotekoznawstwa i informacji naukowej.
RG jednomyślnie negatywnie zaopiniowała powyższy wniosek. Uchwała Nr 227/2007 RG stanowi załącznik do oryginału protokołu.

XII

Dr A. Bartczak, w imieniu KE RG, przedstawił opinię nt. regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania stypendiów za wyniki w nauce dla studentów Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
RG jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała regulamin. Stanowisko Nr 60/2007 RG stanowi załącznik do oryginału protokołu.

XIII

Prof. J. Błażejowski przedstawił regulaminy czterech programów odpowiadających czterem indywidualnym projektom kluczowym w ramach działania 1.2 "Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, złożonych przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej.
RG jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała powyższe regulaminy. Stanowisko Nr 61/2007 RG stanowi załącznik do oryginału protokołu.

XIV

Prof. J. Sztumski, w imieniu KR RG, przedstawił opinię w sprawie projektu ustawy o nadaniu nowej nazwy Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach.
RG jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt ustawy. Uchwała Nr 224/2007 RG stanowi załącznik do oryginału protokołu.

XV

Dr M. Stefaniuk, w imieniu ZP RG, przedstawił projekt uchwały w sprawie uzupełnienia uchwały Nr 151/2005 Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wyboru elektorów i członków Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego.
RG jednomyślnie przyjęła propozycję ZP. Uchwała Nr 226/2007 RG stanowi załącznik do oryginału protokołu.

XVI

Dr M. Stefaniuk, w imieniu ZP RG, przedstawił projekt uchwały w sprawie powołania Centralnej Komisji Wyborczej Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego.
RG jednomyślnie powołała CKW RG w składzie:
prof. Z. Witkowski, prof. B. Gutkowska, dr hab. J. Lis, prof. UAM, prof. J. Lubacz, mgr K. Martowska, mgr M. Molasy oraz dr M. Stefaniuk.
Uchwała Nr 222/2007 RG stanowi załącznik do oryginału protokołu.

XVII

Sprawy różne i wolne wnioski:
Prof. J. Błażejowski:

 • zaproponował opracowanie przez RG oficjalnego dokumentu będącego podsumowaniem dyskusji nt. strategii szkolnictwa wyższego; głos w tej sprawie zabrali: prof. L. Dobrzański, prof. W. Iwańczak, prof. J. Lubacz, prof. W. Mitkowski oraz dr M. Stefaniuk;
 • poinformował, że w związku z objęciem przez prof. Z. Ślipka, dotychczasowego przewodniczącego KE RG, stanowiska rektora WSZ w Nowym Sączu i wygaśnięciem jego członkostwa w RG, prof. S. Podlaski zgodził się pełnić funkcję przewodniczącego KE RG; natomiast prof. L. Dobrzański został nowym członkiem KU RG;
 • poinformował, że w dniu 12.10 przekazał Ministrowi NiSzW 34 kandydatury RG do PKA;
 • poinformował, że z powodu mniejszych środków, w br. ograniczona będzie liczba członków RG uhonorowanych nagrodą Ministra NiSzW;
 • poinformował o posiedzeniu plenarnym CK ds. Stopni i Tytułów, w którym wziął udział w dniu 15.10 br.;
 • zaprosił członków RG na jubileuszowe spotkanie w dniu 14.12. br. z okazji 25-lecia Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego.

Prof. W. Mitkowski poinformował, że reprezentował RG w następujących spotkaniach:

 • w dniu 14.09 br. - Ogólnopolskiej Konferencji Dziekanów Wydziałów Mechanicznych Polskich Uczelni Technicznych w Krakowie,
 • w dniu 15.09 br. - IMiR AGH oraz z okazji Jubileuszu 55-lecia Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH w Krakowie,
 • w dniu 18.09. br. - Ministrem prof. Michałem Seweryńskim w sprawie nowelizacji Ustawy,
 • w dniach 25-28.09. br. - KRPUT w Koszalinie (Pol. Koszalińska; 40-lecie).
 • w dniu 3.10. br. - Rektorów z Premierem RP w SGGW,
 • w dniu 10.10. br. - związanym z wręczeniem nagrody Nauczyciela Roku 2007 przez Ministra EN Prof. Ryszarda Legutko na Zamku Królewskim w Warszawie.

Stud. P. Rzodkiewicz poinformował o III Forum Dyskusyjnym Parlamentu Studentów RP, które miało miejsce w Warszawie w dniach 12-14.10 br.

XVIII

RG jednomyślnie zatwierdziła sprawozdanie z działalności Rady w 2006 roku.

XIX

RG jednomyślnie zaopiniowała protokoły posiedzeń w dn. 17-18.05 br. (XVII) oraz 14.06 br. (XVIII).

XX

Prof. J. Błażejowski podziękował za udział w obradach i zamknął posiedzenie plenarne.

Przewodniczący
Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego
Jerzy Błażejowski

Opracowała:
Agnieszka Niekludow-Lisewska

Załączniki do oryginału protokołu: 1. Uchwały RG:

 • Nr 220/2007 z dnia 18 października 2007 r. w sprawie wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych,
 • Nr 222/2007 z dnia 18 października 2007 r. w sprawie powołania Centralnej Komisji Wyborczej Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego,
 • Nr 223/2007 z dnia 18 października 2007 r. dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy publicznej na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą,
 • Nr 224/2007 z dnia 18 października 2007 r. w sprawie projektu ustawy o nadaniu nowej nazwy Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach,
 • Nr 225/2007 z dnia 18 października 2007 r. w sprawie ustanowienia kierunku studiów "geofizyka",
 • Nr 226/2007 z dnia 18 października 2007 r. w sprawie uzupełnienia uchwały Nr 151/2005 Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wyboru elektorów i członków Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego,
 • Nr 227/2007 z dnia 18 października 2007 r. w sprawie wniosku Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu o uruchomienie studiów podyplomowych w zakresie bibliotekoznawstwa i informacji naukowej,
 • Nr 228/2007 z dnia 18 października 2007 r. w sprawie ustanowienia kierunku studiów "geofizyka",
 • Nr 229/2007 z dnia 18 października 2007 r. w sprawie ustanowienia kierunku studiów "sztuka mediów",
 • Nr 230/2007 z dnia 18 października 2007 r. w sprawie ustanowienia kierunku studiów "wschodoznawstwo",
 • Nr 231/2007 z dnia 18 października 2007 r. w sprawie ustanowienia kierunku studiów "teleinformatyka". 2. Stanowiska RG:
 • Nr 60/2007 z dnia 18 października 2007 r. w sprawie regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania stypendiów za wyniki w nauce dla studentów Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie,
 • Nr 61/2007 z dnia 18 października 2007 r. w sprawie regulaminów czterech programów odpowiadających czterem indywidualnym projektom kluczowym w ramach działania 1.2 "Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, złożonych przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej. 3. Opinia RG:
 • Nr 12/2007 z dnia 18 października 2007 r. w sprawie dokumentu Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczącego systemu "Wspierania rozwoju uczniów wybitnie zdolnych". 4. Stenogram obrad. 5. Lista obecności.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików