PROTOKOŁ XV posiedzenia plenarnego Rady Głównej dnia 15 marca 2007 r.

środa, 2 maja 2007

I

Prof. J. Błażejowski otwierając posiedzenie powitał zaproszonych gości oraz członków Rady Głównej.

II

Przewodniczący RG przedstawił tematykę obrad. Poinformował, iż około godz. 11.30, zgodnie z prośbą członków RG, Podsekretarz Sanu - prof. J. K. Kurzydłowski oraz prof. T. Marek przedstawią stan prac nad wprowadzeniem nowych zasad kategoryzacji jednostek naukowych. Dodał, iż udział profesora J. Kurzydłowskiego w tej części obrad będzie dobrą okazją do przedstawienia uwag RG do koncepcji kategoryzacji czasopism naukowych i zadawania pytań.

III

Prof. J. Lis, na podstawie uwag członków RG, przedstawił propozycje dotyczące nowelizacji rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać jednostki organizacyjne uczelni, aby prowadzić studia na określonym kierunku i poziomie kształcenia.

W dyskusji udział wzięli: prof. D. Rott, prof. W. Mitkowski, prof. J. Gembalski, prof. J. Lis, prof. B. Tuchańska, prof. P. Lampe, prof. L. Dobrzański.

Uwagi dotyczyły, między innymi, ilości godzin zajęć dydaktycznych prowadzonych przez nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora, stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego.

Podnoszono kwestię sposobu prezentowania opracowań, które zawierają wiele szczegółowych zmian lub propozycji modyfikacji przepisów. Zaproponowano, aby przedstawiać propozycje na piśmie i jednocześnie wyświetlać tekst na ekranie.

Przewodniczący RG w podsumowaniu dyskusji przypomniał, iż nowelizacja rozporządzenia, zaproponowana przez RG, będzie analizowana w odpowiednim departamencie w Ministerstwie i po raz kolejny przekazana do opinii RG. Zaproponował, aby na tym etapie dyskusji przyjąć uchwałę w tej sprawie i przekazać tekst do Ministerstwa.

Uchwała RG została przyjęta większością głosów, bez głosów sprzeciwu i przy 2 osobach wstrzymujących się od głosu.

IV

Prof. J. Lubacz przedstawił projekt opinii RG dotyczący dokumentu "Założenia do ustawy o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym" (zwany dalej Założenia). Zaznaczył, iż tekst opinii został opracowany na podstawie dyskusji w Komisji Edukacji Rady Głównej i podczas posiedzenia prezydium w dniu 14 marca 2007. Tekst opinii został odczytany.

W opinii uwypuklono:

 • zasadne kierunki zmian,
 • konieczność rozważenia istotnych kwestii, które zostały pominięte w założeniach,
 • rozwiązania, które nie są zasadne.

Prof. J. Błażejowski zaproponował, aby do opinii dołączyć pismo do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego od Przewodniczącego RG.

Następnie powitał prof. J. Wojtyłę - Szefa Gabinetu Politycznego Ministra -i zwrócił się z prośbą o przybliżenie członkom RG genezy powstania dokumentu Założenia.

Prof. J. Wojtyła poinformował, iż zebrane doświadczenie po niespełna dwóch latach funkcjonowania ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym wskazują na konieczność dokonania szeregu zmian w ustawie. Podkreślił, iż Minister M. Seweryński jest zwolennikiem stabilnego prawa, jednak życie, a zwłaszcza niepokojące zjawiska w szkolnictwie wyższym narzucają wprowadzenie nowych rozwiązań.

Przedstawione Założenia należy traktować jako materiał roboczy, jako propozycję otwartą na dialog. Profesor J. Wojtyła dodał, iż osobiście jest zwolennikiem oszczędnej legislacji bez wchodzenia w szczegóły, jednak oczekiwania środowiska akademickiego są inne.

Zwrócił się z prośbą o przedstawienie uwag, refleksji, propozycji rozwiązań, które pozwolą na przygotowanie projektu zmian do ustawy.

Projekt taki będzie ponownie poddany szerokiej dyskusji.

Przewodniczący RG zaprosił prof. J. Wojtyłę na posiedzenie plenarne RG, na którym będzie dyskutowana sprawa nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Następnie otworzył dyskusję.

Prof. T. Borecki poinformował, iż jeszcze w marcu tego roku w Krynicy podczas obrad KRASP dyskutowana będzie szeroko kwestia nowelizacji ustawy. Pozwoli to na poznanie problemów zidentyfikowanych w różnych środowiskach akademickich.

Prof. L. Dobrzański wyraził zadowolenie z faktu, iż przewiduje się szeroką, bez pośpiechu, dyskusję nad dokumentem. Pozwoli ona na metodyczne podejście do zmian. Stwierdził, iż szczególnie pogłębionej dyskusji wymaga kwestia modelu kariery akademickiej, jak również propozycja tworzenia interdyscyplinarnych studiów doktoranckich.

Prof. D. Rott stwierdził, iż zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dokument Założenia powinien być opatrzony komentarzem, w którym określa się jego roboczy charakter i wskazuje autorów tej propozycji. Dodał, iż podstawową kwestią, jaką należy rozważyć jest sprawa uproszczenia ustawy i odejście od szczegółowych przepisów. Stwierdził, iż przedstawienie dokumentu, który określa główne kierunki zmian, bez wyraźnego zaznaczenia, iż jest to roboczy materiał do otwarcia szerokiej dyskusji niepotrzebnie wywołało burzę w mediach i środowisku akademickim.

Prof. W. Iwańczak odniósł się do wybranych kwestii zarysowanych w Założeniach. Dotyczyły one takich zagadnień jak: zniesienie wymogu pisania prac magisterskich, kierunku zmian dotyczących wzmacniania uczelni największych, wyrównywanie szans kształcących się, związku uczelni z gospodarką.

Profesor J. Wojtyła zwrócił się do zebranych z prośbą, aby przy formułowaniu postulatów dotyczących wprowadzenia zmian w ustawie zadawali sobie pytanie, co jest możliwe do realizacji na gruncie obowiązujących przepisów i czy rzeczywiście natrafiamy na bariery nie do pokonania, które wymagają ingerencji ustawowej. Szkodliwym bowiem jest traktowanie ustawy jako instrukcji obsługi. Odejście od takiego sposobu myślenia pozwoli stworzyć bardziej czytelne i stabilne prawo.

Student G. Sokołowski przedstawił w ogólnym zarysie opinię Parlamentu Studentów RP. Zaznaczył, iż szereg postulatów środowiska studenckiego zostało uwzględnione w opinii RG. Odniósł się do wybranych zagadnień, które budzą największe emocje. Dotyczą one między innymi: problemu finansowania uczelni w postaci jednej dotacji (postulat studentów dotyczy rozszerzenia lub przywrócenia wycofanej dotacji na działalność studencką w zakresie kultury oraz działalności naukowej), odejście od pisania pracy magisterskiej, warunków przyjmowania na studia, braku definicji studiów wyższych zawodowych, podziału na trzy szczeble kształcenia: zawodowe, magisterskie i doktorskie (proces boloński natomiast wskazuje na studia licencjackie, magisterskie i doktoranckie).

Prof. L. Śliwonik z zadowoleniem przyjął informację, iż Założenia są tylko wstępem do dyskusji. Zgodził się z wypowiedziami poprzedników, iż brak wyraźnej informacji o tym, że dokument jest w fazie roboczej dyskusji wywołał niepotrzebną panikę - zwłaszcza w kontekście propozycji konsolidacji uczelni oznaczającej łączenie się małych uczelni, jakimi są, między innymi, uczelnie artystyczne.

Prof. T. Winnicki poinformował, iż postulaty szkół zawodowych zostały przekazane Ministrowi i bardzo liczy na ich uwzględnienie w dalszych pracach nad nowelizacją ustawy.

Prof. J. Wojtyła odniósł się do głosów podnoszących kwestię konsolidacji szkół. Podkreślił, iż Minister nie zamierza i nigdy takiego zamiaru nie miał, aby administracyjne wymuszać łączenie uczelni. Konsolidacja ma następować w sposób naturalny z inicjatywy i woli samych uczelni. Logika i konkurencja europejska sama sprowokuje takie działania. Pozostaje kwestią roztropności i strategii uczelni w dłuższej perspektywie, aby podjąć takie kroki, które pozwolą funkcjonować, uczelniom przez wiele lat.

Prof. E. Chmielecka, jako promotor procesu bolońskiego, poruszyła kwestię nieścisłości przepisów zarówno obecnie obowiązującej ustawy jak i propozycji zawartych w Założeniach odnoszących się do terminologii. Wyjaśniła, iż utożsamianie studiów pierwszego stopnia z zawodowością jest nieporozumieniem. Proces boloński nie rozstrzyga o profilu na żadnym stopniu (etapie) kształcenia. Żaden dokument procesu bolońskiego nie wprowadza takiego podziału.

Profesor J. Lubacz odnosząc się do wypowiedzi profesor E. Chmieleckiej przypomniał, iż w opinii RG przygotowanej dla Ministra problem dostosowania ustawy do procesu bolońskiego został zasygnalizowany.

Profesor J. Błażejowski wyraził pogląd, iż doprecyzowanie terminologii, o której wspomniała profesor E. Chmielecka jest konieczne.

Prof. W. Mitkowski stwierdził, iż w pracach nad nowelizacją ustawy warto wykorzystań dotychczasowy dorobek Rady Głównej. W wielu uchwałach wskazano na konieczność wprowadzania niezbędnych zmian. Dodał, iż warto wykazywać daleko idącą ostrożność i precyzyjność przy tworzeniu nowego prawa pod kątem zgodności przepisów z Konstytucją. Niepokojące bowiem jest, coraz powszechniejsze, tworzenie prawa, które kwestionowane jest przez Trybunał Konstytucyjny jako niezgodne z Konstytucją.

Mgr M. Molasy poinformował, iż Zarząd Krajowej Reprezentacji Doktorantów sformułował szczegółowe uwagi do Założeń i przekazał Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Prof. J. Błażejowski przedstawił treść pisma do Ministra, które dołączone będzie do uwag RG do dokumentu Założenia.

RG nie wniosła uwag. Przewodniczący RG poinformował, iż jutro pismo wraz z uwagami zostanie przekazane Ministrowi.

V

Prof. M. Strużycki, w imieniu KU RG, przedstawił opinię Komisji w sprawie sześciu wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych.

RG pozytywnie zaopiniowało wnioski o uprawnienia do nadawania stopnia:

 • dr hab. nauk o Ziemi w dyscyplinie "geologia" - Wydziałowi Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego;
 • dr hab. nauk o Ziemi w dyscyplinie "geografia" - Wydziałowi Nauk o Ziemi i Kształtowania środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego;
 • dr hab. nauk technicznych w dyscyplinie "górnictwo i geologia inżynierska" - Wydziałowi Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej;
 • dr nauk technicznych w dyscyplinie "automatyka robotyka" - Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.

RG negatywnie zaopiniowało wnioski o uprawnienia do nadawania stopnia:

 • dr nauk matematycznych w dyscyplinie "matematyka" - Wydziałowi Matematyczno-Przyrodniczemu Uniwersytetu Rzeszowskiego (wniosek jest przedwczesny); samodzielni pracownicy naukowi mają małe doświadczenie w promowaniu i kształceniu młodej kadry; ponadto brak jest stabilnego środowiska naukowego;
 • dr hab. nauk technicznych w dyscyplinie "automatyka i robotyka" - Wydziałowi Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej (wniosek jest przedwczesny, powinien być poprzedzony pozytywnym zakończeniem co najmniej kilku przewodów doktorskich w tej dyscyplinie).

Uchwała Nr 139/2007 RG w tej sprawie stanowi załącznik do oryginału protokołu.

VI

Prof. L. Dobrzański przedstawił opinię dotyczącą projektu dokumentu rządowego "Koncepcja horyzontalnej polityki przemysłowej w Polsce".

RG jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała projekt dokumentu i postanowiła dołączyć opinię Prof. L. Dobrzańskiego.

Uchwała Nr 141/2007 RG w tej sprawie stanowi załącznik do oryginału protokołu.

VII

Prof. Z. Ślipek, w imieniu KE RG, przedstawił opinię w sprawie zasad przyznawania stypendiów dla doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego uczestniczącego w projekcie "Granty badawcze dla doktorantów zwiększające potencjał innowacyjny Dolnego Śląska" realizowanego w ramach ZPOR w działaniu 2.6. Regionalne Strategie Innowacyjne i Transfer Wiedzy.

RG jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała projekt regulaminu.

Stanowisko Nr 51/2007 RG w tej prawie stanowi załącznik do oryginału protokołu.

VIII

Dr M. Stefaniuk przedstawił opinie Zespołu Prawnego do dwóch projektów rozporządzeń Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

 • w sprawie maksymalnej wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2007/2008;
 • w sprawie zasad zawierania przez Bank Gospodarstwa Krajowego z bankami umów określających zasady korzystania ze środków Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich.

W dyskusji udział wzięli: dr M. Stefaniuk, prof. M. Gajewski, prof. L. Śliwonik, prof. J. Błażejowski.

RG jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała powyższe rozporządzenia załączając uwagi przedstawione w załącznikach do uchwał RG w tej sprawie.

Uchwały Nr 142/2007 RG i Nr 143/2007 RG stanowią załączniki do oryginału protokołu.

Dr M. Stefaniuk przedstawił opinie Zespołu Prawnego do czterech rozporządzeń Ministra Rozwoju Regionalnego:

 • wykazu podmiotów wyłączonych z możliwości otrzymywania dofinansowania w ramach programów operacyjnych;
 • ekspertów powoływanych w celu rzetelnej i bezstronnej oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych;
 • szczegółowego sposobu dokonywania wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych, w tym sposobu i trybu udzielania zaliczek beneficjentom i wykonawcom;
 • zmiany rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006.

RG jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała powyższe rozporządzenia. Uchwały Nr 144/2007, Nr 145/2007, Nr 146/2007 i Nr 147/2007 Rady Głównej w tych sprawach stanowią załączniki do oryginału protokołu.

IX

Dr M. Stefaniuk przedstawił opinię dotyczącą projektu ustawy o nadaniu nowej nazwy Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

W dyskusji udział wzięli: dr M. Stefaniuk, prof. W. Iwańczak, prof. W. Mitkowski, prof. L. Dobrzański, prof. D. Rott, prof. P. Lampe, prof. M. Strużycki.

Zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku "uniwersytetem przymiotnikowym" można nazwać uczelnię która teoretycznie posiada uprawnienie do doktoryzowania np. tylko w jednej dyscyplinie, co wzbudza wątpliwości. W dyskusji zwrócono uwagę, że trudno nazywać uniwersytetem (nawet przymiotnikowym) uczelnię, która posiada uprawnienia doktoryzowania w zbyt małej liczbie dyscyplin.

RG pozytywnie zaopiniowała projekt ustawy, przy braku głosów sprzeciwu i przy 5 głosach wstrzymujących się.

Uchwała Nr 138/2007 RG stanowi załącznik do oryginału protokołu.

X

Prof. Z. Witkowski przedstawił opinię Zespołu Prawnego dotyczącą projektu ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Obrony Narodowej.

W dyskusji udział wzięli: prof. D. Rott, prof. L. Śliwonik, prof. B. Tuchańska, prof. W. Mitkowski, prof. J. Błażejowski. RG jednomyślnie negatywnie zaopiniowała powyższy projekt ustawy.

Uchwała Nr 137/2007 RG stanowi załącznik do oryginału protokołu.

XI

Prof. J. Błażejowski powitał prof. J. K. Kurzydłowskiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, i zwrócił się z prośbą do profesora o przedstawienie aktualnego stanu prac nad wypracowaniem nowych zasad oceny parametrycznej jednostek naukowych.

Prof. J. Kurzydłowski poinformował, iż prace nad przygotowaniem systemu zostały podjęte w lecie 2006 roku. Zespoły w skład których wchodzili członkowie Rady Nauki przedstawiły Ministrowi propozycje przyznawania punktów i kategorii poszczególnym jednostkom. Propozycje te są aktualnie analizowane i doskonalone.

Przeprowadzone dotychczas oceny odsłoniły wiele nieprawidłowości w systemie kategoryzacji i przyznawania środków. Szereg jednostek naukowych złożyło odwołanie, nie zgadzając się z przyznaniem określonej kategorii. Odwołania są na końcowym etapie rozpatrywania.

Prof. J. Kurzydłowski przyznał, iż każdy system oceny parametrycznej może mieć wady, które należy weryfikować. Dodał, iż został powołany zespół, który pracuje nad zmianami. Następnie głos oddał prof. T. Markowi, który omówił szczegóły dalszych prac.

W dyskusji udział wzięli: dr W. Olek, dr A. Bartczak, prof. W. Iwańczak, prof. B. Tuchańska, prof. P. Konderla, prof. J. Lis, prof. J. Gembalski, prof. P. Lampe, prof. L. Dobrzański.

Postanowiono, iż uwagi RG w sprawie kategoryzacji jednostek naukowych zostaną przekazane do Podsekretarza Stanu - prof. J. Kurzydłowskiego wraz z pismem Przewodniczącego RG.

XII

Dr J. Kosiewicz przedstawił projekt uchwały RG dotyczącej projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych.

W dyskusji udział wzięli: prof. P. Lampe, dr J. Kosiewicz, prof. J. Błażejowski, dr J. Węglarska.

Po wypowiedziach RG podjęła decyzję o przeniesieniu dyskusji nad projektem rozporządzenia na kwietniowe posiedzenie plenarne.

XIII

Prof. P. Konderla dokonał wprowadzenia do dyskusji na temat modelu kształcenia na studiach pierwszego stopnia, w którym określił uwarunkowania realizacji studiów wielostopniowych i omówił zagadnienia związane z modernizowaniem studiów pierwszego stopnia.

W dyskusji udział wzięli: prof. T. Winnicki, prof. J. Lubacz, prof. E. Chmielecka, prof. A. Kraśniewski.

Zdecydowano, iż dyskusja na ten temat kontynuowana będzie na następnym posiedzeniu plenarnym.

XIV

RG jednomyślnie przyjęła protokół z XIV posiedzenia plenarnego RG.

XV

Przewodniczący RG zamknął obrady i złożył wszystkim Życzenia Świąteczne.

Przewodniczący Rady Głównej
Szkolnictwa Wyższego
Jerzy Błażejowski

Opracowała:
Hanka Matuszak

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików