Protokół XVI posiedzenia plenarnego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego w dniu 12 kwietnia 2007 r.

czwartek, 24 maja 2007

Protokół XVI posiedzenia plenarnego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego w dniu 12 kwietnia 2007 r.

I

Prof. J. Błażejowski otworzył posiedzenie i powitał zaproszonych gości oraz członków Rady Głównej.

II

Przewodniczący omówił tematykę obrad, która następnie została zaaprobowana przez RG.

III-IV

Prof. E. Chmielecka wygłosiła wykład nt. europejskiej i krajowej struktury kwalifikacji w szkolnictwie wyższym. Pierwszym krokiem w kierunku stworzenia uniwersalnej ramowej struktury kwalifikacji dla europejskiego obszaru szkolnictwa było wyodrębnienie w Deklaracji Bolońskiej studiów 3-stopniowych, wprowadzenie ECTS i systemu porównywalnych dyplomów oraz opracowanie standardów wysokiej jakości kształcenia. Pani Profesor zaznaczyła, że celem wprowadzenia struktury jest uzyskanie większej przejrzystości - stworzenie europejskiej mapy punktów odniesienia do uzyskiwanych kwalifikacji, zwiększenie porównywalności studiów bez ich ujednolicania, uzupełnienie ECTS i suplementu do dyplomu o wspólne punkty odniesień bez określania konkretnych treści kształcenia, uzyskanie dodatkowych argumentów za uznawalnością dyplomów. Jako ramy ogólne dla struktury kwalifikacji ustalono deskryptory, które określają efekty kształcenia dla trzech stopni kształcenia, dotyczące:

 • wiedzy i rozumienia (knowing and understanding),
 • wiedzy jak działać (knowing how to act),
 • wiedzy jak być (knowing how to be).

Opisują one typowe osiągnięcia studentów uzyskujących dyplom, nie mają charakteru standardu programowego, nie są specyficzne dla określonych przedmiotów ani dziedzin wiedzy, należy je interpretować w kontekście merytorycznym i językowym dyscypliny wiedzy. Struktury krajowe powinny zostać zaprojektowane w najbliższym czasie, a wprowadzone w życie do 2010 roku. Prof. E. Chmielecka poinformowała, iż w maju br. odbędzie się konferencja ministrów szkolnictwa wyższego państw członkowskich UE poświęcona tej tematyce. W konferencji planowany jest udział Ministra M. Seweryńskiego.
Po wykładzie, Przewodniczący RG otworzył dyskusję, w której udział wzięli: prof. J. Błażejowski, prof. W. Iwańczak, prof. A. Kamela-Sowińska, prof. P. Konderla, prof. P. Lampe, prof. J. Lubacz, prof. W. Mitkowski, prof. K. Modzelewski, prof. B. Ney, prof. T. Winnicki, dr P. Wroczyński.
Prof. T. Winnicki:

 • standardy kształcenia pierwszego stopnia powinny być identyczne w szkołach akademickich i szkołach zawodowych;

Prof. P. Lampe:

 • polskie szkolnictwo zawodowe ma problemy wynikające z transformacji;
 • należy się zastanowić czy edukacja europejska wyróżnia się na tle świata;

Prof. K. Modzelewski:

 • wyraził zaniepokojenie czy uda się utrzymać wysoki poziom nauczania po wprowadzeniu 2-stopniowego kształcenia;
 • zaapelował o pozostawienie uczelniom możliwie dużej swobody i elastyczności;

Prof. W. Mitkowski:

 • niezbędne jest pozostawienie swobody uczelniom autonomicznym i dopuszczenie do konkurencji między dwoma systemami kształcenia; Prof. P. Konderla:
 • zbyt duży jest poziom abstrakcji w opisie krajowej struktury kwalifikacji;
 • należy rozróżnić dwa etapy: przygotowanie standardów kształcenia i kolejny - wdrażanie krajowej struktury kwalifikacji;
 • pytanie do prof. Chmieleckiej: jaki jest horyzont czasowy przejścia ze standardów kształcenia na strukturę kwalifikacji? Jak należy rozumieć stwierdzenie, że absolwent powinien być przygotowany do rynku pracy; czy jeden deskryptor używany jest do opisu kształcenia humanistycznego i technicznego?

Prof. J. Lubacz:

 • celowe jest zwiększanie swobód w zakresie kształcenia w dobrych uczelniach;
 • struktura kwalifikacji jest formą opisu kompetencji, standardy kształcenia mogą obok niej funkcjonować;
 • dwa problemy szkolnictwa wyższego: sprawiedliwy dostęp do kształcenia oraz zasady finansowania;
 • pytanie: czy dyplom powinien być dyplomem państwowym?

Prof. A. Kamela-Sowińska:

 • budżet państwa powinien być kompatybilny z krajową strukturą kwalifikacji; projekt budżetu przygotowywanego w Kancelarii Prezesa RM taki nie jest;

Prof. J. Ney:

 • pożądana jest prostota sformułowań i nazewnictwa;
 • standardy kształcenia są środkiem wypełniania ramowej struktury kwalifikacji;

Prof. W. Iwańczak:

 • nie ma zapotrzebowania na masowe studia doktoranckie;
 • należy odróżnić poziom kształcenia elitarny i popularny;
 • pytanie: tendencją jest poszerzanie autonomii uczelni, natomiast struktura kwalifikacji ma zapewnić wymienność elementów - jak będzie to realizowane?

Prof. J. Błażejowski:

 • proces boloński dokonuje się i ma uznanie na całym świecie;
 • podział studiów na dwa stopnie jest niezbędny;
 • studia na drugim stopniu pozwalają uczelni ustalać kryteria przyjęcia osób na wysokim poziomie, na pierwszy stopień - kryterium przyjęcia stanowią wyniki matury;
 • finansowanie jest jednakowe dla dwóch stopni kształcenia, pod względem finansowym korzystne jest więc przyjmowanie studentów na pierwszy poziom kształcenia;

Prof. E. Chmielecka:

 • nie należy utożsamiać procesu bolońskiego z trójstopniowością, powinno się patrzeć na to jako na proces harmonizacji polskiego szkolnictwa wyższego z europejskim;
 • proces boloński należy traktować jako szansę i wyzwanie;
 • standardy kształcenia i struktura kwalifikacji w pierwszych etapach wdrażania będą się przenikać, w chwili obecnej nie należy rozstrzygać czy struktura będzie kolejnym etapem;
 • według wytycznych europejskich, jednakowe deskryptory opisują kształcenie humanistyczne i techniczne, uczelnie bazując na nich budują programy nauczania,
 • ramowa struktura kwalifikacji pozwala uczelni osiągnąć założony efekt kształcenia, pozwala wypełnić programy własną treścią i zachować autonomię uczelni oraz różnorodność i elastyczność kształcenia,
 • struktura kwalifikacji nie powinna obniżać poziomu kształcenia, kompatybilność ma polegać nie na wymienialności elementów konkretnego kształcenia, a na możliwości podejmowania kształcenia w różnych miejscach,
 • trudno ustalić horyzont czasowy wprowadzenia krajowej struktury kwalifikacji, zależy on od decyzji Ministerstwa, woli politycznej i przygotowania środowiska.

IV

Prof. Z. Witkowski, przewodniczący Zespołu Prawnego, przedstawił szereg uwag zgłoszonych przez środowisko akademickie do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Ze względu na ich wielość oraz różnorodność, ustalono, że w następnym tygodniu odbędzie się robocze dwudniowe spotkanie w tej sprawie, a jego wyniki zostaną przedstawione i przedyskutowane na kolejnym posiedzeniu plenarnym RG.
W dyskusji udział wzięli: prof. W. Iwańczak, prof. P. Lampe, prof. D. Rott, prof. T. Winnicki, dr P. Wroczyński.
Minister S. Jurga zwrócił się do przewodniczącego o niezwłoczne przekazanie zebranych uwag.

V

Prof. J. Błażejowski przedstawił projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki.
RG jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt ustawy, zgłaszając do niego uwagi szczegółowe.
Uchwała Nr 149/2007 RG stanowi załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 240).

VI

Prof. J. Błażejowski omówił projekt ustawy o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.
W dyskusji udział wzięli: prof. A. Bartczak, prof. J. Błażejowski, prof. P. Kaczanowski, prof. P. Lampe, prof. W. Mitkowski, prof. D. Rott i prof. M. Szulczewski (przewodniczący Rady Nauki).
Ustalono, że uwagi zgłoszone przez członków RG zostaną przesłane do Komisji Nadzwyczajnej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej do rozpatrzenia projektów ustaw związanych z koalicyjnym programem rządowym "Solidarne Państwo", która obradować będzie w tej sprawie 17 kwietnia br.

VII

Dr M. Stefaniuk przedstawił opinię Zespołu Prawnego o projekcie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki.
W dyskusji udział wzięli: prof. J. Błażejowski, prof. P. Lampe, prof. J. Lubacz, stud. G. Sokołowski.
RG jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt rozporządzenia. Uchwała Nr 150/2007 RG w tej sprawie stanowi załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 241).

VIII

Dr M. Stefaniuk przedstawił opinię Zespołu prawnego nt. projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie nagród dla nauczycieli akademickich.
RG jednomyślnie przyjęła opinię, w której stwierdza, że podstawa prawna projektu rozporządzenia nie budzi zastrzeżeń. Analiza tekstu prowadzi do wniosku, że projekt nie może uzyskać poparcia w obecnej formie i wymaga przeredagowania biorąc pod uwagę opinię RG.
Opinia Nr 7/2007 RG stanowi załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 251).

IX

Dr M. Stefaniuk przedstawił opinię Zespołu Prawnego o rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej.
RG jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt rozporządzenia, wnosząc uwagi szczegółowe.
Opinia Nr 5/2007 RG w tej sprawie stanowi załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 249).

X

Dr M. Stefaniuk przedstawił opinię Zespołu Prawnego nt. projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianu i egzaminów w szkołach publicznych.
RG jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt zgłaszając uwagi szczegółowe.
Opinia Nr 6/2007 RG stanowi załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 250).

XI

Prof. P. Lampe przedstawił projekt uchwały pozytywnie opiniującej projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne.
RG jednomyślnie zaaprobowała projekt dokumentu. Uchwała Nr 154/2007 RG stanowi załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 245).

XII

Dr J. Kosiewicz przedstawił projekt uchwały dotyczącej projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń.
RG jednomyślnie zaaprobowała projekt dokumentu. Uchwała Nr 151/2007 RG wraz z aneksem stanowi załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 242).

XIII

Prof. M. Strużycki, w imieniu KU RG, przedstawił opinię Komisji w sprawie wniosku Wydziału Historyczno-Pedagogicznego Uniwersytetu Opolskiego o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia.
RG jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała powyższy wniosek. Uchwała Nr 155/2007 RG w tej sprawie stanowi załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 247).

XIV

Prof. W. Iwańczak, w imieniu KN RG, przedstawił opinie w sprawie prowadzenia studiów podyplomowych:

 • w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie,
 • w zakresie psychologii sportu przez Akademię Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

RG jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała powyższe wnioski. Uchwały Nr 152/2007 RG (RG druk Nr 243) oraz 153/2007 RG (RG druk Nr 244) stanowią załączniki do oryginału protokołu.

XV

Prof. J. Błażejowski przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany zasad postępowania w zakresie opiniowania wniosku o prowadzenie studiów na kierunku innym niż określony na podstawie art. 9 pkt 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.
RG jednomyślnie zaaprobowała powyższy projekt. Uchwała Nr 148/2007 RG stanowi załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 237).

XVI

Stud. G. Sokołowski przedstawił projekt stanowiska w sprawie stosowania art. 202 ust. 8 ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym.
RG jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała projekt. Stanowisko Nr 52/2007 RG stanowi załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 236).

XVII

Prof. E. Ślipek, w imieniu KE RG, przedstawił opinię w sprawie zasad przyznawania stypendiów:

 • w ramach projektu "INNOREG - Stypendia dla Doktorantów - Innowacje dla Regionu" realizowanego przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu w ramach działania 2.6 Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego,
 • dla uczestników studiów doktoranckich w politechnice Koszalińskiej w ramach Projektu Pt. "System stypendiów doktoranckich wspierających rozwiązania innowacyjne gospodarki regionu" realizowanego ze środków pozyskanych w ramach działania 2.6 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - Priorytet 2. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2005-2008. RG jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała projekty regulaminów. Stanowiska Nr 53/2007 RG (RG druk Nr 238) i 54/2007 RG (RG druk Nr 239) stanowią załączniki do oryginału protokołu.

XVIII

Dr hab. J. Lis przedstawił projekt zmian w Uchwale Nr 140/2007 RG z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie nowelizacji rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać jednostki organizacyjne uczelni, aby prowadzić studia na określonych kierunku i poziomie kształcenia.
W dyskusji udział wzięli: prof. J. Błażejowski i prof. P. Kaczanowski. Ustalono, że RG powróci do tej sprawy na kolejnym posiedzeniu.

XIX

RG jednomyślnie przyjęła protokół XV posiedzenia plenarnego RG w dniu 15 marca 2007 r.

XX

Prof. J. Błażejowski podziękował obecnym za udział w obradach i zamknął posiedzenie.

Przewodniczący
Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego
Jerzy Błażejowski

Opracowała:
Agnieszka Niekludow-Lisewska

Załączniki do oryginału protokołu:

 1. Uchwały RG z dnia 12.04.07 r.:
  • uchwała Nr 148/2007 w sprawie zmiany zasad postępowania w zakresie opiniowania wniosku o prowadzenie studiów na kierunku innym niż określony na podstawie art. 9 pkt 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,
  • uchwała Nr 149/2007 w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki (druk nr 1573),
  • uchwała Nr 150/2007 dotycząca rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków studiów oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki,
  • uchwała Nr 151/2007 dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych,
  • uchwała Nr 152/2007 w sprawie prowadzenia przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie studiów podyplomowych w zakresie "Zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy",
  • uchwała Nr 153/2007 w sprawie prowadzenia przez Akademię Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie studiów podyplomowych w zakresie "Psychologii Sportu",
  • uchwała Nr 154/2007 dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne,
  • uchwała Nr 155/2007 w sprawie wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych.
 2. Stanowiska RG z dnia 12.04.07 r.:
  • stanowisko Nr 52/2007 w sprawie stosowania art. 202 ust. 8 ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym,
  • stanowisko Nr 53/2007 w sprawie zasad przyznawania stypendiów w ramach projektu "INNOREG - Stypendia dla Doktorantów - Innowacje dla Regionu" realizowanego przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu w ramach działania 2.6 Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego,
  • stanowisko Nr 54/2007 w sprawie zasad przyznawania stypendiów dla uczestników studiów doktoranckich w Politechnice Koszalińskiej w ramach Projektu pt. "System stypendiów doktoranckich wspierających rozwiązania innowacyjne gospodarki regionu" realizowanego ze środków pozyskanych w ramach działania 2.6 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - Priorytet 2. współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2005-2008.
 3. Opinie RG z dnia 12.04.07 r.:
  • opinia Nr 5/2007 o projekcie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej,
  • opinia Nr 6/2007 o projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianu i egzaminów w szkołach publicznych,
  • opinia Nr 7/2007 o projekcie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie nagród ministra dla nauczycieli akademickich.
 4. Stenogram obrad.
 5. Lista obecności.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików