Protokół XVII posiedzenia plenarnego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego w dniach 17 i 18 maja 2007 r.

czwartek, 22 listopada 2007

I

Prof. J. Błażejowski otworzył posiedzenie i powitał członków RG oraz zaproszonych gości, następnie przyjęto porządek obrad.

II

Prof. J. Błażejowski poinformował, że tekst uchwały Nr 140/2007 RG dotyczący nowelizacji rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 lipca 2006 w sprawie warunków, jakie muszą spełniać jednostki organizacyjne uczelni, aby prowadzić studia na określonym kierunku i poziomie kształcenia, został przesłany do członków RG w dniu 20 kwietnia br.

Do tekstu uchwały nie wniesiono uwag w związku z tym zostanie ona w przedstawionej formie umieszczona na stronie internetowej RG.

RG, przy 1 osobie wstrzymującej się od głosu, poparła propozycję przewodniczącego w tej sprawie.

W dyskusji udział wzięli: prof. J. Błażejowski, prof. L. Dobrzański, prof. Z. Marciniak oraz prof. B. Tuchańska.

III

Prof. J. Błażejowski przedstawił propozycje nowelizacji ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym opracowane przez członków RG na spotkaniu roboczym w maju br. na podstawie uwag zgłoszonych przez członków Rady i środowiska akademickie.

Prof. J. Wojtyła - szef gabinetu politycznego w MNiSzW - podziękował RG za wysiłek włożony w przygotowanie szczegółowych propozycji.

RG przystąpiła do dyskusji nad projektem uchwały w tej sprawie. Głos zabrali: prof. L. Dobrzański, prof. J. Gembalski, prof. W. Iwańczak, prof. J. Gęsicki, dr hab. J. Lis, prof. J. Lubacz, prof. J. Madey, mgr M. Molasy, prof. M. Nowak-Dziemianowicz, stud. G. Sokołowski, prof. Z. Ślipek, prof. B. Tuchańska oraz dr P. Wroczyński.

W dniu 17.05 br. RG przeanalizowała propozycje zmian i uzupełnień sięgające art. 10 ustawy. Pozostałe artykuły opiniowane były w dn. 18.05 br. Rada Główna kolejno omawiała i głosowała każdy kolejny artykuł. Podsumowanie dyskusji stanowi uchwała Nr 166/2007 RG wraz z aneksem pt. "Propozycje Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego dotyczące nowelizacji ustawy z dn. 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), która jest załącznikiem do oryginału protokołu (RG druk Nr 266 ).

IV

Prof. J. Madey przedstawił opinię nt. projektu rozporządzenia Ministra NiSzW w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

RG jednomyślnie negatywnie zaopiniowała projekt rozporządzenia. Uchwała Nr 159/2007 RG w tej sprawie stanowi załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 257).

V

Prof. M. Strużycki, w imieniu KU RG, przedstawił opinie w sprawie wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych.

Poniższe trzy wnioski uzyskały jednomyślnie pozytywną opinię RG:

 • Wydziału Budownictwa Politechniki Opolskiej - o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie "budownictwo",
 • Wydziału Studiów Międzynarodowych Krakowskiej Szkoły Wyższej im. F. Modrzewskiego w Krakowie - o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie "nauki o polityce",
 • Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej - o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie "telekomunikacja".

Wniosek Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie - o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie "budownictwo" uzyskał opinię jednomyślnie negatywną ze względu na brak odpowiedniej liczby samodzielnych pracowników naukowych reprezentujących dyscyplinę budownictwo. Ponadto wniosek został opracowany niestarannie a wnioskodawcy nie udokumentowali dostatecznie istnienia pracowni i laboratoriów.

RG zadecydowała o przesłaniu do drugiego recenzenta wniosku Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki stosowanej Politechniki Gdańskiej - o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk matematycznych w dyscyplinie "matematyka". Rada zaleciła KU RG ponowne rozpatrzenie wniosku Wyższej Szkoły Handlowej w Łodzi - o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie "informatyka". Głos w tej sprawie zabrała prof. B. Tuchańska.

Uchwała Nr 161/2007 RG stanowi załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 259).

VI

Dr M. Stefaniuk przedstawił opinię ZP o projektach ustaw:

 • o nadaniu Akademii Medycznej w Białymstoku nazwy "Uniwersytet Medyczny w Białymstoku",
 • o nadaniu Akademii Medycznej im. Prof. Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie nazwy "Uniwersytet Medyczny w Lublinie",
 • o nadaniu Akademii Medycznej w Warszawie nazwy "Warszawski Uniwersytet Medyczny".

Głos w tej sprawie zabrał dr hab. J. Lis.

RG jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała powyższe projekty ustaw. Uchwały Nr 156/2007 (RG druk Nr 254), 157/2007 (RG druk Nr 255) i 158/2007 (RG druk Nr 256) stanowią załączniki do oryginału protokołu.

VII

Prof. J. Gembalski, w imieniu prof. D. Rotta, przedstawił projekt opinii nt. materiału opracowanego przez MEN "Wspieranie rozwoju uczniów wybitnie zdolnych jako zadanie władz publicznych".

RG jednomyślnie zaakceptowała ten projekt. Opinia Nr 8/2007 RG stanowi załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 265).

VIII

Dr M. Stefaniuk poinformował, że ZP nie zgłasza zastrzeżeń do projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis na promocję przedsiębiorczości.

RG jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała projekt rozporządzenia. Ustalono, iż Przewodniczący Rady Głównej prześle pismo w tej sprawie do Ministra Rozwoju Regionalnego.

IX

Prof. J. Sztumski, w imieniu KR RG, przedstawił opinię dotyczącą wniosku Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego o utworzenie nowego kierunku studiów "zaawansowane materiały i nanotechnologia" - w trybie art. 11 ust. 3 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.).

RG jednomyślnie negatywnie zaopiniowała powyższy wniosek. Uchwała Nr 163/2007 RG stanowi załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 261).

X

Prof. J. Sztumski, w imieniu KR RG, przedstawił opinię dotyczącą wniosku Rektora Uniwersytetu Gdańskiego o utworzenie nowego kierunku studiów "międzynarodowe stosunki gospodarcze" - w trybie art. 11 ust. 3 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.).

RG jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała wniosek. Uchwała Nr 162/2007 RG stanowi załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 260).

XI

Prof. Z. Ślipek, w imieniu KE RG, przedstawił opinię dotyczącą regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania stypendiów za wyniki w nauce dla studentów Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie.

RG jednomyślnie negatywnie zaopiniowała powyższy regulamin. Stanowisko Nr 55/2007 RG w tej sprawie stanowi załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 264).

XII

Dr J. Kosiewicz, w imieniu prof. P. Lampe, przedstawił opinię dotyczącą projektu ustawy zmieniającej ustawę o zawodach lekarza i lekarza dentysty. RG jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała projekt ustawy, zgłaszając szczegółowe uwagi. Uchwała Nr 164/2007 RG stanowi załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 262). Prof. P. Lampe zobowiązał dra J. Kosiewicza do udziału w konferencji uzgodnieniowej w niniejszej sprawie.

XIII

Prof. B. Gutkowska przedstawiła opinię o projekcie ustawy o zawodzie farmaceuty.

RG jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała projekt ustawy, zgłaszając szczegółowe uwagi.

XIV

Sprawy wniesione:

 • student G. Sokołowski poinformował o eksmisji Parlamentu Studentów RP z zajmowanego do tej pory lokalu w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

XV

RG zatwierdziła protokół XVI posiedzenia plenarnego w dniu 12.04 br., przy 1 osobie wstrzymującej się od głosu.

Koniec pierwszego dnia obrad.

W dniu 18.05 br. RG kontynuowała dyskusję na temat "Propozycji Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego dotyczących nowelizacji ustawy z dn. 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.).

Podjęto decyzję o poddaniu "Propozycji" dodatkowemu głosowaniu drogą internetową. Członkowie RG zobowiązali się do przekazania swoich głosów do dnia 29 maja 2007 roku.
Uchwała Nr 166/2007 RG wraz z aneksem stanowi załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 266 ).

Przewodniczący
Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego
Jerzy Błażejowski

Opracowała:
Agnieszka Niekludow-Lisewska

Załączniki do oryginału protokołu:

 1. Uchwały z dnia 17 i 18.05.07 r.:
  • uchwała Nr 156/2007 RG w sprawie projektu ustawy o nadaniu Akademii Medycznej w Białymstoku nazwy "Uniwersytet Medyczny w Białymstoku",
  • uchwała Nr 157/2007 RG w sprawie projektu ustawy o nadaniu Akademii Medycznej im. Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie nazwy "Uniwersytet Medyczny w Lublinie",
  • uchwała Nr 158/2007 RG w sprawie projektu ustawy o nadaniu Akademii Medycznej w Warszawie nazwy "Warszawski Uniwersytet Medyczny",
  • uchwała Nr 159/2007 RG dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,
  • uchwała Nr 160/2007 RG w sprawie prowadzenia przez Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w Białymstoku Filia w Ełku studiów podyplomowych pod nazwą "Podyplomowe Studium Socjoterapii",
  • uchwała Nr 161/2007 RG w sprawie wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych,
  • uchwała Nr 162/2007 RG w sprawie wniosku Uniwersytetu Gdańskiego dotyczącego prowadzenia studiów na kierunku "Międzynarodowe stosunki gospodarcze",
  • uchwała Nr 163/2007 RG w sprawie wniosku Uniwersytetu Jagiellońskiego dotyczącego prowadzenia studiów na kierunku "Zaawansowane materiały i nanotechnologia",
  • uchwała Nr 166/2007 RG w sprawie nowelizacji ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym.
 2. Stanowisko z dnia 17.05.07 r.:
  • stanowisko Nr 55/2007 RG w sprawie zasad ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania stypendiów za wyniki w nauce dla studentów Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
 3. Opinia z dnia 17.05.07 r.:
  • opinia Nr 8/2007 RG o projekcie Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczącym wspierania rozwoju uczniów wybitnie zdolnych.
 4. Stenogram.
 5. Listy obecności.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików