Protokół XVIII posiedzenia plenarnego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego w dniu 14 czerwca 2007 r.

czwartek, 22 listopada 2007

I

Prof. J. Błażejowski otworzył posiedzenie i powitał zaproszonych gości oraz członków Rady Głównej.

II

Przewodniczący omówił tematykę obrad, która następnie została zaaprobowana przez RG.

III

Prof. W. Mitkowski przygotował wprowadzenie do dyskusji nt. modelu kształcenia na kierunkach technicznych. Profesor omówił kolejno:

 • strukturę szkolnictwa wyższego w Polsce,
 • problematykę nazwy/tytułu uczelni,
 • stan zatrudnienia w uczelniach,
 • kierunki kształcenia oraz dyscypliny naukowe.

Prof. W. Mitkowski przedstawił listę zagadnień wymagających omówienia w czasie dyskusji:

 • badania naukowe oraz kształcenie na poziomie wyższym,
 • swoboda kształcenia w uczelniach,
 • kadra naukowo-techniczna i kształcenie kadry na kierunkach technicznych,
 • matematyka i fizyka - przedmioty kluczowe w naukach technicznych,
 • poziom kształcenia,
 • rekrutacja na różne stopnie kształcenia,
 • proces boloński.

W dyskusji udział wzięli: dr A. Bartczak, prof. J. Błażejowski, prof. T. Borecki, prof. L. Dobrzański, prof. B. Gutkowska, prof. P. Konderla, prof. P. Lampe, prof. J. Lubacz, prof. B. Ney, dr hab. D. Rott, prof. UŚl., prof. T. Winnicki, prof. K. Wiatr, prof. J. Wojtyła oraz dr P. Wroczyński.

IV

Prof. J. Błażejowski przedstawił projekt uchwały pozytywnie opiniującej projekt ustawy o nadaniu nowych nazw niektórym akademiom rolniczym, w której proponuje się zmiany obecnych nazw na:

 • Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,
 • Akademia Rolnicza w Lublinie - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,
 • Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

RG pozytywnie zaopiniowała projekt ustawy, przy 1 osobie wstrzymującej się od głosu. Uchwała Nr 167/2007 RG stanowi załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 267).

V

Dr hab. D. Rott, prof. UŚl., przedstawił projekt uchwały w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty.

W dyskusji udział wzięli: prof. W. Iwańczak, prof. P. Lampe oraz prof. J. Madey.

RG pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt ustawy, przy 1 osobie głosującej przeciwko oraz 4 wstrzymujących się od głosu. Uchwała Nr 169/2007 RG stanowi załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 272).

VI

Dr hab. D. Rott, prof. UŚl., przedstawił projekt opinii dotyczącej projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

W tej sprawie głos zabrał prof. W. Iwańczak.

RG zaopiniowała negatywnie projekt rozporządzenia, przy 1 osobie wstrzymującej się od głosu. Opinia Nr 9/2007 RG stanowi załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 271).

VII

Dr M. Stefaniuk przedstawił opinię ZP RG na temat projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie szczegółowego sposobu dokonywania wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych.

Głos w tej sprawie zabrał prof. Z. Ślipek.

RG jednomyślnie zadecydowała, że nie wnosi uwag do projektu rozporządzenia.

VIII

Prof. M. Strużycki, w imieniu KU RG, przedstawił opinię dotyczącą wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych.

RG pozytywnie zaopiniowała 11 wniosków:

 • Wydziału Informatyki, Zarządzania i Transportu Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi - o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie "informatyka";
 • Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy - o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk medycznych w dyscyplinie "medycyna";
 • Wydziału Nauki o Zdrowiu Akademii Medycznej w Warszawie - o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk medycznych w dyscyplinie "medycyna";
 • Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej- o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk chemicznych w dyscyplinie "biotechnologia";
 • Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie - o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie "geodezja i kartografia";
 • Wydziału Nowych Technologii i Chemii Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie - o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie "inżynieria materiałowa";
 • Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach - o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie "pedagogika";
 • Instytutu Fizyki Wydziału Matematyczno - Fizycznego Uniwersytetu Szczecińskiego - o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk fizycznych w dyscyplinie "fizyka";
 • Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Akademii Ekonomicznej w Poznaniu - o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie "ekonomia";
 • Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego - o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie "nauki o zarządzaniu";
 • Wydziału Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu - o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk biologicznych w dyscyplinie "biotechnologia".

Negatywną opinię uzyskały 4 wnioski:

 • Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego - o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie "kulturoznawstwo"; Wydział nie prowadzi kształcenia na kierunku kulturoznawstwo, dorobek naukowy osób zaliczanych do kadry reprezentującej dyscyplinę mieści się w obszarze politologii, literaturoznawstwa i religioznawstwa, a badania prowadzone na Wydziale w małym stopniu dotyczą kulturoznawstwa;
 • Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie - o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie "geodezja i kartografia"; brak na Wydziale określonej ustawowo liczby osób reprezentujących wymieniona dziedzinę i dyscyplinę, niewielka jest aktywność badawcza jednostki w obszarze geodezji i kartografii;
 • Wydziału Menedżerskiego Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie - o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie "nauki o zarządzaniu"; Wydział nie zatrudnia odpowiedniej liczby samodzielnych pracowników naukowych reprezentujących dyscyplinę "nauki o zarządzaniu"; niewystarczająca jest aktywność naukowa jednostki w obszarze nauk o zarządzaniu;
 • Wydziału Biologiczno-Rolniczego Uniwersytetu Rzeszowskiego - o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk rolniczych w dyscyplinie "agronomia"; Wydział nie zatrudnia odpowiedniej liczby samodzielnych pracowników naukowych reprezentujących dyscyplinę "agronomia"; niewystarczająca jest aktywność naukowa jednostki w obszarze agronomii.

W dyskusji udział wzięli: prof. J. Błażejowski, prof. W. Iwańczak, dr hab. J. Lis, prof. UAM, prof. J. Madey, prof. W. Mitkowski, prof. M. Strużycki, prof. B. Tuchańska oraz dr P. Wroczyński.

Uchwała Nr 168/2007 RG stanowi załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 268).

IX

Prof. Z. Ślipek, w imieniu KE RG, przedstawił opinię w sprawie zasad przyznawania stypendiów z Rektorskiego Funduszu Stypendialnego Akademii Rolniczej w Szczecinie.

RG jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała projekt regulaminu zwracając uwagę na konieczność uwzględnienia kilku uwag. Stanowisko Nr 56/2007 RG stanowi załącznik do oryginału protokołu (RG druk Nr 269).

X

Sprawy wniesione:

 • Prof. W. Mitkowski poinformował, że w dniu 25.06 br. w AGH odbędzie się konferencja lektorów języków obcych, na której będzie reprezentował RG;
 • Prof. J. Błażejowski nawiązał do uchwały Nr 165/2007 RG z dnia 14.05 br. w sprawie projektu ustawy o zawodzie farmaceuty. W dyskusji udział wzięli: dr A. Bartczak, prof. J. Błażejowski, prof. B. Gutkowska, prof. J. Lubacz, dr M. Stefaniuk, dyr. E. Trojanowska (MON), prof. B. Tuchańska. Uznano, że tekst uchwały zostanie uzgodniony w drodze dalszych konsultacji.
 • Prof. W. Iwańczak poinformował, że w dniu 13.06.br. wziął udział w posiedzeniu połączonych Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Finansów Publicznych Sejmu RP, na którym miało miejsce pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i ustawy o finansach publicznych;
 • postanowiono w najbliższym czasie podjąć temat wynagrodzeń przysługujących członkom Rady Głównej.

XI

Prof. J. Błażejowski podziękował obecnym za udział w obradach i zamknął posiedzenie.

Przewodniczący
Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego
Jerzy Błażejowski

Opracowała:
Agnieszka Niekludow-Lisewska

Załączniki do oryginału protokołu:

 1. Uchwały RG z dnia 14.06.07 r.:
  • uchwała Nr 167/2007 w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty,
  • uchwała Nr 168/2007, w sprawie wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych,
  • uchwała Nr 169/2007 w sprawie projektu ustawy o nadaniu nowych nazw niektórym akademiom rolniczym.
 2. Stanowisko RG z dnia 14.06.07 r.:
  • stanowisko Nr 56/2007 w sprawie zasad przyznawania stypendiów z Rektorskiego Funduszu Stypendialnego Akademii Rolniczej w Szczecinie.
 3. Opinia RG z dnia 12.04.07 r.:
  • opinia Nr 9/2007 dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.
 4. Stenogram obrad.
 5. Lista obecności.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików