Protokół XX posiedzenia plenarnego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego w dniu 15 listopada 2007 r.

czwartek, 14 lutego 2008

Protokół XX posiedzenia plenarnego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego w dniu 15 listopada 2007 r.

I

Prof. J. Błażejowski otworzył posiedzenie i powitał zaproszonych gości oraz członków Rady Głównej.

II

Przewodniczący omówił tematykę obrad, która następnie została zaaprobowana przez RG.

III

Prof. M. Seweryński podziękował RG za owocną współpracę w czasie sprawowania funkcji Ministra NiSzW.

IV

Stud. G. Sokołowski, w imieniu Parlamentu Studentów RP, dokonał wprowadzenia do dyskusji nt. polityki zatrudnienia absolwentów szkół wyższych W dyskusji udział wzięli: dr A. Bartczak, prof. J. Błażejowski, prof. T. Borecki, prof. L. Dobrzański, prof. B. Gutkowska, prof. P. Konderla, prof. P. Lampe, prof. J. Lubacz, prof. W. Mitkowski, prof. B. Ney, dr hab. Mirosława Nowak-Dziemianowicz, prof. DSWE TWP, dr hab. D. Rott, prof. UŚl, prof. Z. Witkowski oraz dr P. Wroczyński.

V

Prof. W. Iwańczak przedstawił wniosek Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie o zgodę Ministra NiSzW na prowadzenie pedagogicznych studiów podyplomowych. RG, po dyskusji, postanowiła powrócić do sprawy na kolejnym posiedzeniu.
W dyskusji udział wzięli: prof. J. Błażejowski, prof. L. Dobrzański, dr hab. M. Nowak-Dziemianowicz, prof. DSWE TWP, dr hab. D. Rott, prof. UŚl., prof. B. Tuchańska.

VI

Prof. J. Sztumski, w imieniu KR RG, omówił 2 wnioski o ustanowienie nowych kierunków studiów w trybie art. 11 ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym:

 1. w Akademii Medycznej w Białymstoku - kierunku studiów "elektroradiologia",
 2. w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie - kierunku studiów "inżynieria naftowa i gazownicza".

Obydwa wnioski uzyskały jednomyślnie pozytywną opinię RG. Uchwały Nr 233/2007 RG oraz Nr 234/2007 RG stanowią załączniki do oryginału protokołu.

VII

Dr inż. A. Bartczak, w imieniu KE RG, przedstawił projekt uchwały dotyczącej rozporządzenia MNiSzW zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy oraz ekwiwalentu pieniężnego za okres niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego nauczycieli akademickich. Dodatkowych informacji udzielił dyr. A. Żardecki (DSP MNiSzW).
RG jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt rozporządzenia, zgłaszając jednocześnie szereg uwag.
Uchwała Nr 235/2007 RG stanowi załącznik do oryginału protokołu.

VIII

Dr M. Stefaniuk poinformował, że ZP RG nie zgłasza uwag do projektu nowelizacji rozporządzenia MNiSzW w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
RG zaopiniowała pozytywnie powyższy projekt nowelizacji, przy 1 osobie wstrzymującej się od głosu.
Uchwała Nr 236/2007 RG stanowi załącznik do oryginału protokołu.

IX

Prof. M. Strużycki, w imieniu KU RG, przedstawił opinię dotyczącą wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych.
RG jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała 2 wnioski:

  • Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Opolskiego - o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie "kulturoznawstwo",
  • Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie "nauki o polityce".

Jednomyślnie negatywną opinię uzyskał wniosek Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Uczelnia nie zatrudnia wymaganej ustawowo liczby osób z tytułem naukowym profesora lub stopniem naukowym doktora habilitowanego. Wniosek jest przedwczesny.
Uchwała Nr 232/2007 RG stanowi załącznik do oryginału protokołu.

X

Dr inż. A. Bartczak, w imieniu KE RG, wyraził negatywną opinię w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów naukowych dla pracowników Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie.
RG jednomyślnie poparła tę opinię. Stanowisko Nr 62/2007 RG stanowi załącznik do oryginału protokołu.

XI

Sprawy różne i wolne wnioski:
Prof. J. Błażejowski poinformował, że:

   • w dniu 14.11. br. do BRG wpłynął projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wskaźników kosztochłonności dla poszczególnych kierunków, makrokierunków i studiów międzykierunkowych studiów stacjonarnych oraz stacjonarnych studiów doktoranckich w poszczególnych dziedzinach nauki. RG podejmie się zaopiniowania projektu na posiedzeniu grudniowym. Głos w tej sprawie zabrali: dr inż. A. Bartczak, prof. L. Dobrzański, prof. Z. Witkowski;
   • w dniu 30.11 br. odbędzie się spotkanie z Centralną Komisją do Spraw Stopni i Tytułów;
   • w dniu 14.12 br. odbędzie się jubileuszowe spotkanie RG; w grudniowym Forum Akademickim ukaże się artykuł na temat 25-lecia RG;
   • Rada Wydziału Technologii Drewna Akademii Rolniczej im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu, na posiedzeniu w dniu 19.10 br., podjęła uchwałę o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk leśnych w zakresie drzewnictwa panu Wiesławowi Olkowi.

Stud. G. Sokołowski zakomunikował, że prof. J. Błażejowski otrzymał Nagrodę Środowiska Studenckiego PROstudent 2007.
Prof. Z. Witkowski poinformował, że procedury związane z wyborami przedstawicieli doktorantów przebiegają prawidłowo i zakończą się 12.12 br.
Dr hab. D. Rott, prof. UŚl.:

   • podziękował prof. J. Błażejowskiemu za list gratulacyjny, jaki otrzymał w związku z przyznaniem medalu "Róży Lutra" przez Kościół Ewangelicko-Augsburski;
   • poinformował, że uczestniczył w Konferencji Dyrektorów Polonistyk Uniwersyteckich w dniach 6-7.11 br., której tematem były m.in. standardy kształcenia nauczycieli i standardy kształcenia dla kierunku studiów filologia polska.

Prof. P. Konderla poinformował, że uczestniczył w 2 posiedzeniach Konwentu Szkoły Głównej Służby Pożarniczej jako przedstawiciel ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.

XII

Prof. J. Błażejowski podziękował obecnym za udział w obradach i zamknął posiedzenie.

Przewodniczący
Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego
Jerzy Błażejowski

Załączniki do oryginału protokołu:

  1. Uchwały:
   • Nr 232/2007 RG z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych;
   • Nr 233/2007 RG z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie ustanowienia kierunku studiów "elektroradiologia";
   • Nr 234/2007 RG z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie ustanowienia kierunku studiów "inżynieria naftowa i gazownicza";
   • Nr 235/2007 RG z dnia 15 listopada 2007 r. dotycząca rozporządzenia MNiSzW zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy oraz ekwiwalentu pieniężnego za okres niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego nauczycieli akademickich;
   • Nr 236/2007 RG z dnia 15 listopada 2007 r. dotycząca projektu nowelizacji rozporządzenia MNiSzW w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
  2. Stanowisko:
   • Nr 62/2007 z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów naukowych dla pracowników Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
  3. Stenogram obrad.
  4. Lista obecności.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików