Protokół XXI posiedzenia plenarnego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego w dniu 13 grudnia 2007 r.

piątek, 15 lutego 2008

I

Prof. J. Błażejowski otworzył posiedzenie i powitał zaproszonych gości oraz członków Rady Głównej.

II

Przewodniczący omówił tematykę obrad, która została zaaprobowana przez RG.

III

Prof. O. Achmatowicz (Sekretarz Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów) wygłosił referat pt. "Kierunki i propozycje zmian w zakresie dziedzin i dyscyplin, w których nadawane są stopnie i tytuły". Następnie przystąpiono do dyskusji nt. "Relacje między obszarami kształcenia (kierunkami studiów) a obszarami nadawania stopni i tytułów naukowych (dziedzinami i dyscyplinami nauki i sztuki).

W dyskusji udział wzięli: prof. O. Achmatowicz, prof. L. Dobrzański, prof. W. Iwańczak, prof. E. Jezierski (KRPUT), prof. M. Kamiński (RN) prof. P. Lampe, prof. J. Lubacz, prof. W. Mitkowski, dr hab. D. Rott, prof. UŚl., prof. L. Śliwonik (KRUA), E. Trojanowska (MON) oraz prof. B. Tuchańska.

IV

Dr hab. D. Rott, prof. UŚl. przedstawił projekt uchwały dotyczącej rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

RG poparła powyższy projekt uchwały, przy 1 osobie wstrzymującej się od głosu, pozytywnie oceniając nowelizację. Uchwała Nr 246/2007 RG stanowi załącznik do oryginału protokołu.

V

Dr hab. D. Rott, prof. UŚl. przedstawił projekt uchwały dotyczącej projektu rozporządzenia Ministra Edukacji narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

Głos w tej sprawie zabrał prof. W. Iwańczak.

RG jednomyślnie negatywnie zaopiniowała projekt rozporządzenia. Uchwała Nr 245/2007 RG stanowi załącznik do oryginału protokołu.

VI

Dr hab. D. Rott, prof. UŚl. przedstawił projekt uchwały dotyczącej projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie dopuszczenia do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania i podręczników oraz cofania dopuszczenia.

RG jednomyślnie negatywnie zaopiniowała projekt rozporządzenia. Uchwała Nr 247/2007 RG stanowi załącznik do oryginału protokołu.

VII

Prof. J. Błażejowski przedstawił projekt uchwały w sprawie poziomu finansowania szkolnictwa wyższego z budżetu państwa.

W dyskusji udział wzięli: dr A. Bartczak, prof. L. Dobrzański, prof. W. Iwańczak, prof. J. Lubacz, stud. T. Orankiewicz, prof. S. Podlaski, dr hab. D. Rott, prof. UŚl., prof. J. Sztumski, prof. B. Tuchańska oraz prof. Z. Witkowski.

RG jednomyślnie przyjęła uchwałę Nr 240/2007. Stanowi ona załącznik do oryginału protokołu.

VIII

Prof. M. Strużycki, w imieniu KU RG, przedstawił opinię dotyczącą wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych.

RG jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała 8 wniosków:

 • Wydziału Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego - o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie "inżynieria rolnicza",
 • Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego - o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk biologicznych w dyscyplinie "biotechnologia",
 • Wydziału Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie - o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk o kulturze fizycznej,
 • Wydziału Humanistyczno-Społecznego Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku Białej - o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie "językoznawstwo",
 • Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Akademii Świętokrzyskiej im. J. Kochanowskiego w Kielcach - o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk chemicznych w dyscyplinie "chemia",
 • Wydziału Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Piłsudskiego w Warszawie - o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk o kulturze fizycznej,
 • Wydziału Gospodarki Międzynarodowej Akademii Ekonomicznej w Poznaniu - o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie "ekonomia",
 • Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach -o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie "automatyka i robotyka".

RG zaopiniowała pozytywnie, przy 6 osobach wstrzymujących się od głosu, wniosek Wydziału Nauk o Zdrowiu Akademii Świętokrzyskiej im. J. Kochanowskiego w Kielcach - o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk medycznych w dyscyplinie "medycyna". Głos w tej sprawie zabrali: prof. L. Dobrzański, prof. P. Lampe oraz prof. Z. Witkowski.

Jednomyślnie negatywną opinię uzyskał wniosek Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego - o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk biologicznych w dyscyplinie "biotechnologia". Wniosek jest przedwczesny z uwagi na to, że Wydział nie posiada doświadczenia w zakresie kształcenia doktorów, gdyż nie posiada aktualnie uprawnienia od nadawania stopnia naukowego doktora.

Uchwała Nr 237/2007 RG stanowi załącznik do oryginału protokołu.

X

Prof. S. Podlaski, w imieniu KE RG, przedstawił projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie wskaźników kosztochłonności poszczególnych kierunków, makrokierunków i studiów międzykierunkowych studiów stacjonarnych oraz stacjonarnych studiów doktoranckich w poszczególnych dziedzinach nauki.

W dyskusji udział wzięli: E. Bobrowska (DE MNiSzW), prof. L. Dobrzański, prof. B. Gutkowska, prof. W. Iwańczak, prof. J. Lubacz, stud. P. Rzodkiewicz, dr M. Stefaniuk oraz prof. Z. Witkowski.

RG zaopiniowała negatywnie projekt rozporządzenia, przy 5 osobach głosujących za pozytywną opinią. Uchwała Nr 241/2007 RG stanowi załącznik do oryginału protokołu.

XI

Prof. S. Podlaski, w imieniu KE RG, przedstawił projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie zasad podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych.

W dyskusji udział wzięli: dr A. Bartczak, E. Bobrowska, prof. L. Dobrzański, prof. P. Kaczanowski, prof. P. Konderla, prof. J. Nicpoń oraz prof. Z. Witkowski.

RG pozytywnie zaopiniowała projekt rozporządzenia w zakresie formuły algorytmu, przy 2 głosach przeciwnych oraz 1 osobie wstrzymującej się od głosu. Uchwała Nr 242/2007 RG stanowi załącznik do oryginału protokołu.

XII

Prof. J. Lubacz, w imieniu KEd RG, przedstawił projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie rodzajów tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, a także warunków wydawania i wzorów dyplomów oraz świadectw wydawanych przez uczelnie.

W dyskusji udział wzięli: prof. L. Dobrzański, prof. E. Jezierski, prof. P. Konderla, prof. B. Tuchańska oraz prof. Z. Witkowski.

RG pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt rozporządzenia, przy 1 osobie wstrzymującej się od głosu, wnosząc jednocześnie szereg uwag. Uchwała Nr 243/2007 RG stanowi załącznik do oryginału protokołu.

XIII

Prof. J. Błażejowski przedstawił projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego zmieniającego rozporządzenie w sprawie Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004-2006.

RG postanowiła, przy 1 osobie wstrzymującej się od głosu, nie zgłaszać uwag do powyższego projektu rozporządzenia.

XIV

Prof. J. Sztumski, w imieniu KR RG oraz KEd RG, przedstawił opinie w sprawie wniosków uczelni o utworzenie kierunków studiów w trybie art. 11 ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym:

 1. Uniwersytet Łódzki - kierunek studiów "mikrobiologia",
 2. Akademia Muzyczna w Krakowie oraz Papieska Akademia Teologicznej w Krakowie - kierunek studiów "muzyka kościelna",
 3. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - kierunek studiów "komunikacja międzykulturowa".

RG zaopiniowała jednomyślnie pozytywnie 2 pierwsze wnioski (uchwały Nr 238/2007 RG, 249/2007 RG). Uchwały stanowią załącznik do oryginału protokołu.

RG, po wyjaśnieniach uzyskanych od prof. J. Lisa, postanowiła zwrócić dokumentację wniosku Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza do DSW MNiSzW w celu dokonania stosownych uzupełnień.

XV

Prof. W. Iwańczak, w imieniu KN RG, przedstawił opinię nt. wniosku Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie o uruchomienie studiów podyplomowych w zakresie kształcenia sztuki.

Głos w tej sprawie zabrała dr A. Potocka.

RG jednomyślnie negatywnie zaopiniowała powyższy wniosek. Zaproponowała także pozostawienie uczestnikom obecnie prowadzonych studiów możliwości kontynuacji edukacji. Uchwała Nr 244/2007 RG stanowi załącznik do oryginału protokołu.

XVI

Prof. W. Iwańczak, w imieniu KN RG, przedstawił opinię nt. wniosku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie o uruchomienie studiów podyplomowych dla nauczycieli w zakresie historii i wiedzy o społeczeństwie.

RG jednomyślnie negatywnie zaopiniowała powyższy wniosek. Uchwała Nr 239/2007 RG stanowi załącznik do oryginału protokołu.

XVII

Prof. S. Podlaski, w imieniu KE RG, przedstawił opinie nt. regulaminów:

 1. przyznawania stypendium doktorskiego i habilitacyjnego fundowanego przez Wyższą Szkołę Bankową w Poznaniu,
 2. przyznawania stypendiów dla doktorantów w ramach projektu "Krok w przyszłość - stypendia dla doktorantów II edycja" przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
 3. przyznawania pomocy stypendialnej uczestnikom studiów doktoranckich ze środków EFS przez Uniwersytet Zielonogórski,
 4. przyznawania i wypłacania grantów na dofinansowanie projektów badawczych doktorantów z Funduszu WIDDOK przez Politechnikę Łódzką.

RG jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała dwa pierwsze regulaminy (stanowiska Nr 63/2007 i 64/2007 RG).

Regulamin przedłożony przez Uniwersytet Zielonogórski uzyskał opinię jednomyślnie negatywną (stanowisko Nr 65/2007 RG).

RG postanowiła rozpatrzyć wniosek Politechniki Łódzkiej na następnym posiedzeniu. Głos w tej sprawie zabrał prof. E. Jezierski.

Stanowiska stanowią załączniki do oryginału protokołu.

XVIII

Sprawy różne i wolne wnioski:

 • ustalony został harmonogram spotkań w roku 2008,
 • sprecyzowane zostały tematy do dyskusji na posiedzeniach RG w latach 2008-2009.

Prof. Z. Witkowski poruszył sprawę zmiany § 11 w statucie RG, dotyczącego zrzeczenia się funkcji członka RG przez osobę będącą przedstawicielem nauczycieli akademickich posiadających stopień naukowy doktora po uzyskaniu w czasie trwania kadencji RG stopnia naukowego doktora habilitowanego. Prof. J. Błażejowski zaproponował przedyskutowanie tej sprawy na kolejnym posiedzeniu RG.

XIX

Prof. J. Błażejowski podziękował za udział w obradach i zamknął posiedzenie plenarne.

Przewodniczący Rady Głównej
Szkolnictwa Wyższego
Jerzy Błażejowski

Załączniki do oryginału protokołu:

1. Uchwały RG:

 • Nr 237/2007 w sprawie wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych,
 • Nr 238/2007 w sprawie ustanowienia kierunku studiów "mikrobiologia",
 • Nr 239/2007 w sprawie wniosku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie o uruchomienie podyplomowych studiów dla nauczycieli w zakresie historii i wiedzy o społeczeństwie,
 • Nr 240/2007 w sprawie poziomu finansowania szkolnictwa wyższego z budżetu państwa,
 • Nr 241/2007 dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie wskaźników kosztochłonności poszczególnych kierunków, makrokierunków i studiów międzykierunkowych studiów stacjonarnych oraz stacjonarnych studiów doktoranckich w poszczególnych dziedzinach nauk,
 • Nr 242/2007 dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie zasad podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych,
 • Nr 243/2007 dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie rodzajów tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, a także warunków wydawania i wzorów dyplomów oraz świadectw wydawanych przez uczelnie,
 • Nr 244/2007 w sprawie wniosku Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie o uruchomienie podyplomowych studiów w zakresie kształcenia sztuki,
 • Nr 245/2007 w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół,
 • Nr 246/2007 w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych,
 • Nr 247/2007 w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie dopuszczenia do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania i podręczników oraz cofania dopuszczenia,
 • Nr 248/2007 dotycząca dokumentu "Objaśnienia projektu budżetu w zakresie szkolnictwa wyższego oraz w części 38 - Szkolnictwo Wyższe do projektu ustawy budżetowej na rok 2008",
 • Nr 249/2007 w sprawie ustanowienia kierunku studiów "muzyka kościelna".

2. Stanowiska RG:

 • Nr 63/2007 w sprawie zasad przyznawania stypendium doktorskiego i habilitacyjnego fundowanego przez Wyższą Szkołę Bankową w Poznaniu,
 • Nr 64/2007 w sprawie zasad przyznawania stypendiów dla doktorantów w ramach projektu "Krok w przyszłość" przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
 • Nr 65/2007 w sprawie zasad przyznawania pomocy stypendialnej uczestnikom studiów doktoranckich ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na Uniwersytecie Zielonogórskim.

3. Stenogram obrad.

4. Lista obecności.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików