Protokół z XIII posiedzenia plenarnego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego dnia 18 stycznia 2007 roku

wtorek, 20 lutego 2007

I

Prof. J. Błażejowski otwierając posiedzenie powitał Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr hab. M. Seweryńskiego, zaproszonych gości oraz członków Rady Głównej. Zapowiedział dwie uroczystości: wręczenie nagród Forum Akademickiego i pożegnanie pani Haliny Grabiec-Polakiewicz.
Następnie oddał głos panu redaktorowi Andrzejowi Świciowi, który przejął prowadzenie uroczystości wręczenia nagród.

II

Po wręczeniu nagród głos zabrał Przewodniczący RG , który w imieniu RG, podziękował Pani H. Grabiec-Polakiewicz za wieloletnią pracę, podkreślając jej wielkie zasługi w kierowaniu pracą BRG. Poinformował jednocześnie, że od 26 stycznia br. Biurem RG kierować będzie p. H. Matuszak (były Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej w MEN).

III

W dalszej części posiedzenia prof. J. Błażejowski przedstawił Ministrowi M. Seweryńskiemu najistotniejsze sprawy, którymi obecnie zajmuje się RG. Zadeklarował, w imieniu RG, gotowość do podjęcia prac nad tematami, które Pan Minister uzna za priorytetowe. Następnie poprosił o kierowanie ewentualnych pytań do Pana Ministra.
Prof. W. Mitkowski poruszył trzy sprawy: podjęcie wspólnych działań zmierzających do podniesienia jakości studiów doktoranckich; rozważenie możliwości wzmocnienia przepisów w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym dotyczących autonomii uniwersytetów; wytyczne dla członków RG w kontekście art. 240 przywołanej ustawy.
Prof. P. Lampe podniósł problem deprecjonowania rangi dyplomów państwowych. Zaproponował, aby podjąć dyskusję na ten temat mając na uwadze poziom kształcenia w poszczególnych uczelniach. Poruszył również sprawę wychowania fizycznego w szkołach wyższych. Stwierdził, iż należy zastanowić się czy zajęcia te muszą być obowiązkowe.

Minister M. Seweryński w nawiązaniu do podniesionych kwestii poinformował, iż trwają intensywne prace nad projektem nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Podkreślił, iż jest zwolennikiem dobrego stabilnego prawa. Ubolewał nad faktem, iż już po roku należy nowelizować ustawę, jednak wymusza to samo życie i nieprecyzyjność niektórych przepisów (jako przykład podał, między innymi, wątpliwości związane z rekrutacją na studia). Zwrócił się z prośbą do RG, jako kompetentnej instytucji, o pilne przedstawienie propozycji, które powinny być uwzględnione w projekcie nowelizacji. Jeżeli będzie to możliwe prosił o redakcję konkretnych przepisów, które zdaniem RG powinny być zmienione.
Kolejną sprawa, którą poruszył Minister dotyczyła studiów doktoranckich. Poinformował, iż w projekcie nowelizacji ustawy znajdą się nowe przepisy dotyczące studiów doktoranckich. W dużym uproszczeniu zmiany powinny iść w następującym kierunku: należy upowszechnić studia doktoranckie jako studia trzeciego stopnia zgodnie z procesem bolońskim, ale stworzyć jednocześnie studia doktoranckie dla młodzieży szczególnie uzdolnionej - dla młodej polskiej elity intelektualnej. Studia te miałyby charakter studiów interdyscyplinarnych i tworzyłyby docelowo kadrę wszechstronnie wykształconą w wielu dziedzinach, bo takie osoby (obok specjalistów w określonych dziedzinach) potrzebuje społeczeństwo i współczesna gospodarka.
Minister przekazał Przewodniczącemu Rady zarys koncepcji interdyscyplinarnych studiów doktoranckich z prośbą o upowszechnienie jej w gronie członków RG. Zaproponował, aby na jednym z najbliższych posiedzeń RG podjęła dyskusję na ten temat.
Następnie poinformował, iż na szkolnictwo wyższe udało się przegłosować w Sejmie budżet większy o 550 mln zł a nie jak pierwotnie proponowano o 350 mln zł. Podkreślił, iż wiele zadań związanych ze szkolnictwem wyższym finansowane może być z funduszy strukturalnych. Zachodzi konieczności zmobilizowania wszystkich sił aby te środki wykorzystać.
Kolejna kwestia poruszona przez Ministra M. Sewryńskiego dotyczyła tzw. internacjonalizacji studiów. Minister podkreślił, iż należy zwiększyć wysiłki i środki finansowe na uruchamianie studiów w języku angielskim, istnieje bowiem duże zainteresowanie ze strony wielu państw (między innymi ze strony Chińskiej Republiki Ludowej) podejmowaniem studiów w Polsce ze względu na wysoki poziom kształcenia przy stosunkowo niskich kosztach.
Następnie Minister zwrócił się prośbą do RG o podjęcie próby zebrania informacji dotyczącej zapotrzebowania rynku pracy na określonych specjalistów. Przyznał, że nie ma takich danych a podejmowane są działania intuicyjnie.

Prof. J. Błażejowski poinformował, iż studia doktoranckie to jeden z tematów, którym zajmie się w najbliższym czasie RG. Przewodniczący RG zaprosił Pana Ministra na spotkanie z doktorantami zaplanowane na 7 lutego br. Dodał, iż na podstawie wniosków z tego spotkania sformułowane zostaną konkretne propozycje do projektu nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym w tym zakresie. Prof. J. Błażejowski zapewnił Ministra, iż RG podejmie dyskusję na temat koncepcji interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na lutowym posiedzeniu plenarnym.

Prof. J. Błażejowski zwrócił się z prośbą do Ministra o komentarz co do art. 240 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.
Minister poinformował, iż po otrzymaniu pisma z RG zajmie stanowisko w tej sprawie. Dodał, iż już po wejściu w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym rozpoczęto prace nad nową ustawą lustracyjną. Minister M. Seweryński zaproponował, aby poczekać z tą kwestią na wejście w życie tej ustawy.
Następnie prof. J. Błażejowski zwrócił się z prośbą do zebranych o dalsze zadawanie pytań.

W dyskusji udział wzięli: prof. D. Rott, dr A. Bartczak, prof. A. Gajewski prof. W. Iwańczak, prof. Dąbrowa-Szepter, prof. J. Malec oraz prof. J. Madey.

W pytaniach kierowanych do Ministra podniesiono, między innymi następujące kwestie:

 • problemy związane z rekrutacją na studia w związku z "amnestią matur";
 • termin podpisania rozporządzenia dotyczącego standardów;
 • niewystarczające środki na badania naukowe prowadzone przez doktorantów;
 • zróżnicowanie modeli studiów doktoranckich i metod ich realizacji;
 • zasadność uwag MNiSzW do projektów statutów uczelni;

Minister M. Seweryński stwierdził, iż okres 2007-2013, biorąc pod uwagę budżet państwa i Unii Europejskiej, będzie bardzo korzystny dla finansowania badań naukowych, także tych, które prowadzą doktoranci albowiem wiele działań będzie można finansować z grantów.
Minister M. Seweryński poinformował, iż jest kilka priorytetów europejskich, w ramach których można pozyskiwać środki na badania naukowe. Największe środki przeznaczone będą na innowacyjność, co w praktyce oznaczać będzie preferencje dla tych projektów badawczych, które dadzą się przełożyć na innowacje w gospodarce.
Minister dodał, iż osobne środki przeznaczone będą na infrastrukturę szkolnictwa wyższego, włączając w to wyposażenie pomieszczeń dydaktycznych i laboratoriów.
Minister podkreślił, iż największym wyzwaniem pozostaje jak najlepsze wykorzystanie tych środków, co wiąże się to z opracowywaniem jak najlepszych projektów i wykształceniem menedżerów zarządzającymi projektami.

Minister M. Seweryński poinformował, iż z chwilą otrzymania projektu standardów wnikliwie przeanalizuje zaproponowane rozwiązania i uwzględni je przy opracowywaniu rozporządzenia.

W odniesieniu do komentarzy dotyczących uwag do statutów Minister przyznał, iż do ministerstwa napływały setki statutów i trudno je wszystkie natychmiast przeanalizować. Zapewnił, iż każde pismo w tej sprawie jest z uwagą rozpatrywane.

W podsumowaniu dyskusji Minister podzielił się z zebranymi swoimi refleksjami dotyczącymi standardów. Zaznaczył, iż bardzo docenia wykonaną pracę przez Radę Główną i dołoży wszelkich starań, aby rozporządzenie zostało wydane w trybie pilnym.
Minister stwierdził, iż warto podjąć szerszą dyskusję na temat roli standardów - na ile mają ograniczać a na ile dawać swobodę. Należy też wziąć pod uwagę czy zapewnione będzie respektowanie standardów. Zdaniem Ministra temat standardów powinien być ważnym elementem dyskusji dotyczącej kształtowania modelu polskiego szkolnictwa wyższego.
Przewodniczący podziękował Ministrowi M. Seweryńskiemu za uczestnictwo w posiedzeniu Rady i zrządził 15 minutową przerwę w obradach.

Druga część obrad przebiegała zgodnie z porządkiem posiedzenia. (porządek posiedzenia stanowi załącznik do protokołu).

IV

Prof. J. Madey poinformował, iż mimo przesunięcia terminu zgłaszania propozycji nowelizacji rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać jednostki organizacyjne uczelni, aby prowadzić studia na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. Nr 144, poz. 1048), nie wpłynęły żadne - oprócz zgłoszonych wcześniej przez Prof. J. Lisa. Prof. J. Madey przypomniał, iż inicjatywa nowelizacji powyższego rozporządzenia pojawiła się gdy stwierdzono, że w niewielkim stopniu zostały uwzględnione uwagi zawarte w uchwale RG…/2006. Prof. J. Madey poinformował, iż na posiedzeniu prezydium RG, w dniu 17 stycznia br., ustalono przesunięcie terminu zgłaszania propozycji o kolejny miesiąc. Prof. J. Madey wyraził nadzieję, iż okres ten będzie wystarczający i kolejny raz poprosił o zgłaszanie uwag, które pozwolą na przedstawienie konkretnej propozycji.
W dyskusji udział wzięli: prof. L. Dobrzański, prof. J. Błażejowski, prof. J. Madey, prof. J. Malec, prof. J. Lis, prof. B. Tuchańska. Ustalono przesunięcie terminu o miesiąc.
Przewodniczący zwrócił się z prośbą do wszystkich członków RG o pilnie nadsyłanie uwagi do prof. J. Madeya.

V

Prof. J. Błażejowski podniósł sprawę ustalenia listy tematów, do podjęcia przez RG w roku 2007. Zwrócił się z prośbą o wpisanie nazwisk członków RG, którzy będą koordynatorami poszczególnych tematów. Podkreślił, iż lista jest otwarta i można zgłaszać dalsze propozycje.

VI

Prof. J. Błażejowski poinformował, iż do Rady Głównej zostali wybrani przez Parlament Studentów RP pan Michał Badziak, pan Tomasz Orankiewicz, pan Przemysław Rzodkiewicz i pan Grzegorz Sokołowski. Przewodniczący RG dodał, iż w związku z wygaśnięciem mandatu p. L. Cieśli - na mocy § 11 ust. 1 pkt 2 Statutu Rady Głównej - należy wybrać, w trybie § 18 ust. 4 Statutu, przedstawiciela studentów do prezydium RG. Zachodzi konieczność przyjęcia uchwały RG w tej sprawie. Pan P. Rzodkiewicz poinformował, iż Parlament Studentów RP zgłosił kandydaturę p. Grzegorza Sokołowskiego do prezydium RG. Przewodniczący RG zwrócił się do Komisji Skrutacyjnej (dr. W. Olek, mgr M. Molasy, student M. Badziak) aby przeprowadziła tajne glosowanie.
Prof. J. Błażejowski ogłosił wyniki glosowania dotyczące wyboru przedstawiciela studentów do prezydium RG: w głosowaniu uczestniczyło 27 osób, oddano 27 ważnych głosów. Do prezydium RG wybrano studenta Grzegorza Sokołowskiego - jednomyślnie.

Uchwała RG Nr 123/2007 w tej sprawie stanowi załącznik do oryginału protokołu.

VII

Prof. M. Strużycki przedstawił opinie w sprawie wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych.
RG pozytywnie zaopiniowała wniosek o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia naukowego:
dr n. chemicznych w dyscyplinie "biotechnologia" - Wydziałowi Chemicznemu Politechniki Gdańskiej.
Uchwała RG Nr 127/2007 w tej sprawie stanowi załącznik do oryginału protokołu.
Prof. M. Strużycki poinformował, że recenzja dotycząca wniosku Akademii Świętokrzyskiej o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia doktora jest niejednoznaczna. KU RG zaproponowała skierowanie wniosku do drugiego recenzenta.

VIII

Prof. Z. Ślipek przedstawił opnie w sprawie wniosków dotyczących projektów regulaminów przyznawania stypendiów naukowych przez uczelnie i inne jednostki naukowe.
RG jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała następujące regulaminy:

 • Stypendiów doktoranckich w ramach projektu "Budowa potencjału naukowego regionu w obszarach kluczowych dla jego rozwoju" - stypendia dla doktorantów Akademii Rolniczej w Szczecinie przygotowujących prace z zakresu rolnictwa, rybołówstwa, przemysłu rolno-spożywczego, gospodarki opadami.
  Stanowisko RG Nr 38/2007 w tej sprawie stanowi załącznik do oryginału protokołu.
 • Stypendiów naukowych dla pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie;
  Stanowisko RG Nr 39/2007 w tej sprawie stanowi załącznik do oryginału protokołu.
 • Stypendiów z funduszy projektu Mechanizm Wspierania Innowacyjnej Działalności Doktorantów WIDDOK (działanie ZPORR 2.6) przez Politechnikę Łódzką;
  Stanowisko RG Nr 42/2007 w tej sprawie stanowi załącznik do oryginału protokołu.
 • Stypendiów dla doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego ze środków wielofunduszowego Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w ramach "Programu GRRI-D. Grant - stypendium celowe"
  Stanowisko RG Nr 43/2007 w tej sprawie stanowi załącznik do oryginału protokołu.
 • Stypendiów dla najlepszych słuchaczy studiów doktoranckich Uniwersytetu Opolskiego w ramach projektu "Stypendia dla doktorantów Instytutu Chemii Uniwersytetu Opolskiego"; KE RG zaproponowała wniesienie następującej zmiany do regulaminu: w rozdziale "Rozliczenie stypendium i inne obowiązki" (str. 3) w pkt 3 ppkt 3 po wyrazie"wydatki" należy dodać - "z przyznanego dodatku badawczego".
  Stanowisko RG Nr 44/2007 w tej sprawie stanowi załącznik do oryginału protokołu.

RG negatywnie zaopiniowała następujące regulaminy:

 • Stypendiów z funduszu własnego uczelni dla pracowników PWSZ w Sulechowie podnoszących kwalifikacje naukowe do stopnia doktora lub doktora habilitowanego; KU RG negatywnie zaopiniowała przedłożony regulamin gdyż: w tytule regulaminu oraz w § 1 użyte zostało niewłaściwe sformułowanie "z funduszu własnego uczelni" - prawdopodobnie chodzi o własny fundusz stypendialny. W regulaminie nie uwzględniono kryteriów przyznawania stypendiów. Regulamin nie zawiera przepisów obowiązku złożenia sprawozdania z realizacji zadań po zakończeniu okresu na jaki zostało przyznane stypendium.
  Stanowisko RG Nr 40/2007 w tej sprawie stanowi załącznik do oryginału protokołu.
 • Stypendiów finansowanych ze środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego dla stypendystów PWSZ w Sulechowie; KE RG negatywnie zaopiniowała przedłożony regulamin gdyż: w § 2 nie jest zrozumiałe sformułowanie "uczestnicy przygotowujący rozprawy doktorskie", przepis § 4 "Stypendium doktoranckie może być przeznaczone ............. będzie wypłacane w formie grantów" jest niejasny a przepisy w § 10 pkt 1 i pkt 2 nie są jasno sformułowane, zwłaszcza akapit dotyczący "odebrania" stypendium.
  Stanowisko RG Nr 41/2007 w tej sprawie stanowi załącznik do oryginału protokołu.

Prof. Z. Ślipek zaproponował, aby wniosek dotyczący zasad przyznawania stypendiów dla doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego uczestniczących w projekcie "Granty badawcze dla doktorantów zwiększające potencjał innowacyjny Dolnego Śląska" realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w działaniu 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i Transfer Wiedzy, nie był opiniowany przez RG, gdyż granty stypendialne dla doktorantów nie są stypendiami w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

IX

Prof. W. Iwańczak, w imieniu KN RG, przedstawił opinie w sprawie trzech wniosków uczelni o prowadzenie studiów podyplomowych. RG negatywnie zaopiniowała następujące wnioski:

 • W sprawie prowadzenia przez Wyższą Szkołę Zawodową Pielęgnacji Zdrowia i Urody w Poznaniu studiów podyplomowych w zakresie "Profesjonalizacji kompetencji asystentki/sekretarki. KN RG wyraziła negatywną opinię, gdyż przedstawiony program studiów podyplomowych nie gwarantuje odpowiedniego poziomu kształcenia. Uczelnia prowadzi studia wyłącznie na kierunku "kosmetologia", tym samym nie ma odpowiedniego przygotowania do prowadzenia studiów podyplomowych w proponowanym zakresie, informacja dotycząca obsady kadrowej nie zawiera szerszej charakterystyki kadry, uczelnia działa zbyt krótko i nie ma wystarczającego doświadczenia, aby otwierać studia podyplomowe. Uczelnia posiada skromne zasoby biblioteczne.
  Uchwała RG Nr 124/2007 w tej sprawie stanowi załącznik do oryginału protokołu.
 • W sprawie prowadzenia przez Uniwersytet Szczeciński studiów podyplomowych w zakresie "Bibliotekoznawstwa z informacją naukową i edukacją medialną". KN RG negatywnie zaopiniowała przedłożony wniosek, gdyż: profil studiów podyplomowych pokrywa się z kierunkiem studiów "Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo", uczelnia nie prowadzi studiów dziennych lub zaocznych z zakresu informacji naukowej, uczelnia nie posiada wśród zatrudnionej kadry naukowo-dydaktycznej specjalistów do nauczania "edukacji medialnej".
  Uchwała RG Nr 125/2007 w tej sprawie stanowi załącznik do oryginału protokołu.
 • W sprawie prowadzenia studiów podyplomowych przez Wyższą Szkołę Medyczną LZDZ w Legnicy w zakresie "Wychowanie do życia w rodzinie". RG negatywnie zaopiniowała wniosek, gdyż zaproponowany zakres studiów podyplomowych pokrywa się z kierunkiem studiów "nauki o rodzinie". Uczelnia nie prowadzi kształcenia na tym kierunku.
  Uchwała RG Nr 126/2007 w tej sprawie stanowi załącznik do oryginału protokołu.

X

Następnie Przewodniczący RG poprosił dr W. Olka o zabranie głosu.

Dr W. Olek nawiązał do pisma Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. K. J. Kurzydłowskiego skierowanego do redaktorów naczelnych i wydawców czasopism naukowych w sprawie działań mających na celu sporządzenie wykazu czasopism naukowych dla przyszłej oceny parametrycznej i sposobu przypisywania czasopismom liczby punktów, gdy publikowane są w nich prace. Dr W. Olek przedstawił wstępne uwagi co do rozwiązań zaproponowanych w wyżej wymienionym piśmie. Dotyczyły one, między innymi, braku definicji czasopisma naukowego, błędnego zapisu formuły matematycznej (która ma służyć jako podstawa do wyliczenia tzw. współczynnika wpływu) i faworyzowania niektórych czasopism zagranicznych.

W dyskusji udział wzięli: prof. J. Błażejowski, dr. W. Olek, prof. W. Iwańczak, prof. A. Lampe, prof. W. Mitkowski, prof. J. Lubacz.

Podsumowując dyskusję, prof. J Błażejowski zaproponował, aby wszyscy członkowie RG zapoznali się z treścią pisma oraz zgłoszonymi uwagami i przesłali opinie do dr W. Olka, który przedstawi sprawę ponownie na najbliższym posiedzeniu RG. Ustalono, iż Przewodniczący poinformuje Podsekretarza Stanu w MNiSzW - prof. K. J. Kurzydłowskiego o podjętej przez Radę inicjatywie. Uznano za właściwe zaproszenie Ministra K. J. Kurzydłowskiego na najbliższe posiedzenia plenarne - lub kiedy sprawa będzie dyskutowana.

Prof. J. Błażejowski przedstawił aktualny stan prac nad standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Przypomniał, iż prace trwają od maja 2006 roku. RG przyjęła 16 listopada Uchwałę Nr 102/2006, w której przedstawiła propozycję standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.
W dniu 5 stycznia 2007 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli szkół wyższych, MNiSzW oraz MEN, na którym dr hab. Mirosława Nowak-Dziemianowicz przedstawiła projekt standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Zaproponowane w standardzie rozwiązania wzbudziły wiele emocji, zgłoszono wiele krytycznych uwag. Spory dotyczyły przede wszystkim liczby godzin. Ustalono, iż prace nad projektem będą kontynuowane. Kolejne spotkania zaplanowane są na 5 i 9 lutego br. Profesor J. Błażejowski poinformował, iż w najbliższych dniach na stronach internetowych RG przedstawiona będzie syntetyczna informacja na ten temat w notatce przewodniczącego.
Ustalono, iż zmodyfikowana wersja dokumentu zostanie przedstawiona na lutowym posiedzeniu plenarnym RG.

W dyskusji udział wzięli: prof. J. Błażejowski, prof. J. Lis, dr A. Bartczak, prof. Z. Witkowski, prof. J. Madey, prof. J. Lubacz, prof. J. Iwańczak.

Prof. J. Błażejowski poruszył kwestie ewentualnej nowelizacji rozporządzenia w sprawie nazw kierunków studiów. Poinformował, iż wpłynął wniosek z kilku uczelni w sprawie umieszczenia na liście kierunków studiów nowego kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze. Dodał, iż wpłynęły inne wnioski, które dotyczą ustanowienia nowych kierunków lub zmiany statusu wpisanych na listę kierunków. Przewodniczący RG przypomniał, iż w piśmie skierowanym do Sekretarza Stanu w MNiSzW - prof. dr hab. S. Jurgi - RG zobowiązała się do przygotowania propozycji nowelizacji rozporządzenia. Przewodniczący zwrócił się do Komisji Edukacji RG i Komisji Rozwoju i Organizacji Szkolnictwa Wyższego RG o wyrażenie opinii i przedstawienie sugestii co do nowelizacji rozporządzenia w sprawie nazw kierunków studiów (art. 9 pkt 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym).

W dyskusji udział wzięli: prof. J. Lubacz, prof. J. Błażejowski, prof. L. Dobrzański, prof. A. Potocka, prof. J. Lis, prof. W. Mitkowski, prof. Z. Witkowski.

Ustalono, aby podjąć tę sprawę na kolejnym posiedzeniu plenarnym.

XI

RG jednomyślnie przyjęła protokół z posiedzenia plenarnego RG z 16 listopada 2006 roku.

XII

Prof. Z. Witkowski zwrócił się z apelem o pilne nadsyłanie uwag dotyczących propozycji nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

XIII

Prof. J. Błażejowski zamykając obrady przypomniał, iż 29 stycznia i 9 lutego zaplanowane są spotkania dotyczące standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Przewodniczący
Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego
Jerzy Błażejowski

Opracowała:
Kierująca
Biurem Rady Głównej
Hanka Matuszak

Załączniki do oryginału protokołu:

 1. Uchwały RG z dnia 18.01.07 r.:
  • uchwała Nr 123/2007 RG w sprawie uzupełnienia składu prezydium Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego,
  • uchwała Nr 124/2007 w sprawie prowadzenia przez Wyższą Szkołę Zawodową Pielęgnacji Zdrowia i Urody w Poznaniu studiów podyplomowych w zakresie "Profesjonalizacji kompetencji asystentki/sekretarki",
  • uchwała Nr 125/2007 RG w sprawie prowadzenia przez Uniwersytet Szczeciński studiów podyplomowych w zakresie "Bibliotekoznawstwa z informacją naukową i edukacją medialną,
  • uchwała Nr 126/2007 RG w sprawie prowadzenia studiów podyplomowych przez Wyższą Szkołę Medyczną LZDZ w Legnicy w zakresie "Wychowanie do życia w rodzinie",
  • uchwała Nr 127/2007 RG w sprawie wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych.
 2. Stanowiska RG z dn. 18.01.07 r.:
  • stanowisko Nr 38/2007 w sprawie zasad przyznawania stypendiów doktoranckich w ramach projektu "Budowa potencjału naukowego regionu w obszarach kluczowych dla jego rozwoju - stypendia dla doktorantów Akademii Rolniczej w Szczecinie przygotowujących prace z zakresu rolnictwa, rybołówstwa, przemysłu rolno-spożywczego i gospodarki opadami",
  • stanowisko Nr 39/2007 w sprawie zasad przyznawania stypendiów naukowych dla pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie,
  • stanowisko Nr 40/2007 w sprawie zasad przyznawania stypendium z funduszu własnego Uczelni dla pracowników PWSZ w Sulechowie podnoszących kwalifikacje naukowe do stopnia doktora lub doktora habilitowanego,
  • stanowisko Nr 41/2007 w sprawie zasad przyznawania stypendiów finansowanych ze środków działania 2.6 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego dla stypendystów PWSZ w Sulechowie,
  • stanowisko Nr 42/2007 w sprawie zasad przyznawania stypendiów z funduszy projektu Mechanizm Wspierania Innowacyjnej Działalności Doktorantów WIDDOK (działanie ZPORR 2.6) przez Politechnikę Łódzką,
  • stanowisko Nr 43/2007 w sprawie zasad przyznawania doktorantom Uniwersytetu Łódzkiego stypendiów celowych zgodnie z założeniami projektu nr Z/2.10 II/2.6/39/2006 - "GRRI-D" ze środków wielofunduszowego Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego,
  • stanowisko Nr 44/2007 w sprawie zasad przyznawania stypendium dla najlepszych słuchaczy studiów doktoranckich Uniwersytetu Opolskiego w ramach projektu "Stypendia dla doktorantów Instytutu Chemii Uniwersytetu Opolskiego".
 3. Stenogram obrad.
 4. Lista obecności.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików