PROTOKÓŁ XL posiedzenia Plenarnego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 grudnia 2009 roku

środa, 30 czerwca 2010

PROTOKÓŁ XL posiedzenia Plenarnego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 grudnia 2009 roku I Prof. J. Błażejowski otworzył posiedzenie i przywitał obecnych. II Przewodniczący omówił tematykę, która następnie została zaaprobowana przez RG. III Na posiedzeniu plenarnym odbyła się debata na temat odpłatności za studia. Wprowadzenia do dyskusji dokonali studenci – członek prezydium Rady Głównej Adam Ryś oraz Dominika Kita reprezentująca Parlament Studentów RP. Przedstawili regulacje prawne dotyczące odpłatności za studia oraz deklaracje polityczne składane w tym zakresie, a także zarysowali podejście kilku krajów europejskich do kwestii czesnego. Studenci podali, jakie są oczekiwania na obszarze UE co do wysokości nakładów na szkolnictwo wyższe (2% PKB) i udziału w tym czesnego (0,5% PKB). Stwierdzili, że kształcący się już obecnie znacząco wspomagają finansowo szkolnictwo wyższe i że dalszy wzrost opłat za studia powinien wiązać się z równoległym wyższym finansowaniem budżetowym i wzrostem jakości kształcenia. W opinii studentów, bez poprawy oferty edukacyjnej trudno będzie z ich strony zaakceptować powszechne czesne. Nie są też przekonani, że powszechne czesne rozwiąże problem sprawiedliwego dostępu do edukacji. Zdaniem studentów ci, którzy kształcą się dziś na studiach stacjonarnych musieli w przeszłości więcej łożyć na dobre przygotowanie do studiów. Studenci uważają również, że powinny być stworzone warunki do finansowego zasilania uczelni ze źródeł pozabudżetowych. W dyskusji – w której uczestniczył podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Adam Frączak – poruszonych zostało wiele zagadnień, między innymi, konieczności gromadzenia przez uczelnie zasobów umożliwiających ich stabilne funkcjonowanie (endowments). Padło pytanie – czy wykształcenie jest dobrem publicznym, czy też dobrem prywatnym. Powszechnie wyrażany był pogląd, że bez większego zasilania szkolnictwa wyższego z budżetu oraz dopływu do sektora środków pozabudżetowych (w tym z czesnego) nie osiągnie się wyższej jakości kształcenia jak i nie umocni naszej obecności w Europejskim (Globalnym) Obszarze Szkolnictwa Wyższego. Z debaty wynika, że czesnego łatwo się u nas wprowadzić nie da. Nie rysują się perspektywy rychłego wzrostu nakładów budżetowych na szkolnictwo wyższe. Nie ma też pomysłu na mechanizmy zasilania uczelni ze źródeł pozabudżetowych. W tych realiach trudno oczekiwać wdrażania reform, poprawy jakości kształcenia i konkurencyjnych badań służących rozwojowi kraju. IV Prof. Z. Witkowski, w imieniu Zespołu Prawnego, przedstawił projekt ustawy o nadaniu nowej nazwy Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. W dyskusji udział wzięli: dr A. Potocka oraz prof. W. Iwańczak. Rada Główna pozytywnie zaopiniowała projekt przedłożonej ustawy, przy 2 osobach wstrzymujących się od głosu. Rada Główna podjęła w powyższej sprawie uchwałę, Nr 488/2009, która stanowi załącznik do oryginału protokołu. V Prof. Z. Witkowski, w imieniu Zespołu Prawnego, przedstawił projekt założeń do projektu ustawy o kontroli w administracji rządowej. Rada Główna pozytywnie zaopiniowała projekt założeń. Rada Główna podjęła w powyższej sprawie uchwałę, Nr 489/2009, która stanowi załącznik do oryginału protokołu. VI Prof. Z. Witkowski, w imieniu Zespołu Prawnego, przedstawił projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wskaźników kosztochłonności poszczególnych kierunków, makrokierunków i studiów międzykierunkowych studiów stacjonarnych oraz stacjonarnych studiów doktoranckich w poszczególnych dziedzinach nauki. Rada Główna jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała projekt rozporządzenia. Rada Główna podjęła uchwałę w powyższej sprawie, Nr 490/2009, która stanowi załącznik do oryginału protokołu. VII Prof. M. Strużycki przedstawił opinie dotyczące wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych. Rada Główna pozytywnie zaopiniowała wnioski o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia: • Doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie „geodezja i kartografia” – Wydziałowi Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu • Doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie „nauki o poznaniu i komunikacji społecznej” – Wydziałowi Nauk Społecznych i Dziennikarstwa Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu • Doktora habilitowanego nauk medycznych w dyscyplinie „stomatologia” – Wydziałowi Lekarskiemu z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku • Doktora nauk medycznych w dyscyplinie „biologia medyczna” – Wydziałowi Nauk o Zdrowiu Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie • Doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie „nauki o zarządzaniu” – Wydziałowi Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu • Doktora habilitowanego nauk biologicznych w dyscyplinie „biochemia” – Międzyuczelnianemu Wydziałowi Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego • Doktora nauk o zdrowiu – Wydziałowi Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku • Doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie „nauki o zarządzaniu” – Wydziałowi Informatyki i Komunikacji Akademii Ekonomicznej w Katowicach • Doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie „psychologia” – Wydziałowi Psychologii Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie • Doktora nauk technicznych w dyscyplinie „budowa i eksploatacja maszyn” – Instytutowi Mechatroniki, Nanotechnologii i Techniki Próżniowej Politechniki Koszalińskiej • Doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie „pedagogika” – Wydziałowi Pedagogicznemu Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum w Krakowie. Rada Główna negatywnie zaopiniowała wnioski o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia: • Doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie „psychologia” – Wydziałowi Psychologii Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie Uzasadnienie Wydział spełnia wymogi formalne do uzyskania uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie „psychologia”. Wydział nie posiadał wcześniej uprawnień do nadawania stopni naukowych w dyscyplinie „psychologia”. Przed przyznaniem uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego, Wydział powinien wykazać się osiągnięciami w zakresie kształcenia kadry na poziomie doktorskim. Kadra profesorów i doktorów habilitowanych zatrudnionych na Wydziale – chociaż liczbowo wystarczająca do uzyskania wyżej wymienionych uprawnień – nie jest stabilna. W chwili obecnej wniosek jest przedwczesny. • Doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie „ekonomia” – Instytutowi Ekonomii i Zarządzania Politechniki Koszalińskiej Uzasadnienie Informacje dotyczące osób zaliczanych do kadry reprezentującej jednostkę w zakresie dyscypliny „ekonomia” są niepełne. Kadra na Wydziale nie reprezentuje pełnej gamy specjalności w zakresie ekonomii. Kadra zatrudniona na Wydziale nie zapewnia stabilności kształtującemu się środowisku naukowemu. Wniosek jest przedwczesny. • Doktora nauk rolniczych w dyscyplinie „agronomia” – Wydziałowi Rolniczo-Ekonomicznemu Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży Uzasadnienie Nie są spełnione wymogi formalne dotyczące osób zaliczanych do kadry reprezentującej jednostkę w zakresie dyscypliny „agronomia” (część osób pracuje krócej niż jeden rok w Uczelni). Dorobek naukowy osób zatrudnionych na Wydziale jest skromny. Mała jest liczba prac opublikowanych w renomowanych czasopismach naukowych. Znaczna część dorobku pracowników Wydziału nie pochodzi z działalności w Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży. Infrastruktura badawcza Uczelni i Wydziału jest skromna i nie zapewnia odpowiedniego poziomu pracom naukowym. Wskazana byłaby ocena kształcenia na II stopniu realizowanego w Uczelni. Wydział Rolniczo-Ekonomiczny nie osiągnął poziomu naukowo-badawczego, który by gwarantował odpowiedni poziom przeprowadzanym przewodom doktorskim. Rada Główna podjęła uchwałę w powyższej sprawie, Nr 491/2009, która stanowi załącznik do oryginału protokołu. VIII Prof. J. Sztumski przedstawił opinie dotyczące wniosków uczelni o utworzenie nowych kierunków studiów w trybie art. 11 ust. 3 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym. Rada Główna pozytywnie zaopiniowała wnioski: • Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu – „bioinformatyka” (studia pierwszego stopnia) Rada Główna podjęła uchwałę w tej sprawie, Nr 492/2009, która stanowi załącznik do oryginału protokołu. • Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – „europeistyka kulturowa” (studia pierwszego i drugiego stopnia) Rada Główna pozytywnie zaopiniowała wniosek. Rada Główna podjęła uchwałę w powyższej sprawie, Nr 493/2009, która stanowi załącznik do oryginału protokołu. • Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – „kultura klasyczna” (studia drugiego stopnia) Rada Główna podjęła uchwałę w powyższej sprawie, Nr 494/2009, która stanowi załącznik do oryginału protokołu. • Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – „filmoznawstwo” (studia pierwszego i drugiego stopnia) Rada Główna podjęła uchwałę w powyższej sprawie, Nr 495/2009, która stanowi załącznik do oryginału protokołu. • Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – „bałkanistyka” (studia pierwszego i drugiego stopnia) Rada Główna podjęła uchwałę w powyższej sprawie, Nr 496/2009, która stanowi załącznik do oryginału protokołu. • Wydziału Ekonomii oraz Wydziału Finansów i Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach – „finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia” (studia pierwszego i drugiego stopnia) Rada Główna podjęła uchwałę w powyższej sprawie, Nr 497/2009, która stanowi załącznik do oryginału protokołu. • Wydziału Ekonomii oraz Wydziału Finansów i Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach – „gospodarka i zarządzanie publiczne” (studia pierwszego i drugiego stopnia) Rada Główna podjęła uchwałę w powyższej sprawie, Nr 498/2009, która stanowi załącznik do oryginału protokołu. • Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wydziału Rolniczego Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy – „agrochemia” (studia pierwszego stopnia) Rada Główna podjęła uchwałę w powyższej sprawie, Nr 499/2009, która stanowi załącznik do oryginału protokołu. • Wydziału Nauk o Zdrowiu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego – „zdrowie środowiskowe” (studia pierwszego i drugiego stopnia) Rada Główna podjęła uchwałę w powyższej sprawie, Nr 500/2009, która stanowi załącznik do oryginału protokołu. • Wydziału Nauk o Zdrowiu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego – „elektroradiologia” (studia pierwszego stopnia) Rada Główna podjęła uchwałę w powyższej sprawie, Nr 501/2009, która stanowi załącznik do oryginału protokołu. • Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II – „mediteranistyka” (studia pierwszego stopnia) Rada Główna podjęła uchwałę w powyższej sprawie, Nr 502/2009, która stanowi załącznik do oryginału protokołu. • Wydziału Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II –„przyrodoznawstwo i filozofia przyrody” (studia pierwszego i drugiego stopnia) Rada Główna podjęła uchwałę w powyższej sprawie, Nr 503/2009, która stanowi załącznik do oryginału protokołu. • Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego – „krajoznawstwo i turystyka historyczna” (studia pierwszego stopnia) Rada Główna podjęła uchwałę w powyższej sprawie, Nr 504/2009, która stanowi załącznik do oryginału protokołu. IX Student A. Ryś przedstawił opinię dotyczącą wniosku Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie o wyrażenie zgody na prowadzenie studiów podyplomowych w zakresie „Dziennikarstwa sportowego i rzecznictwa prasowego”. Rada Główna negatywnie zaopiniowała przedłożony wniosek. Uzasadnienie Wniosek nie zawiera informacji – o których mowa w uchwale nr 15/2006 z dnia 16 marca 2006 roku – niezbędnych do jego oceny. • Syntetycznego opisu profili kształcenia w Uczelni. • Informacji o prowadzonych przez Uczelnię kierunkach studiów (z podaniem stopni kształcenia) przydatnych w ocenie poziomu edukacji na uruchamianych studiach podyplomowych. • Opisu kwalifikacji (wiedzy, umiejętności i kompetencji) absolwentów oraz uprawnień zawodowych jakie uzyska osoba kończąca tę formę kształcenia (jeśli przepisy dotyczące określonego zawodu nie stanowią inaczej, studia dające kwalifikacje lub uprawnienia zawodowe nie powinny trwać krócej niż 200 godzin). • Opisu zaplecza dydaktycznego (bibliotecznego). • Informacji o adresatach studiów podyplomowych. • Informacji o finansowaniu studiów. Rada Główna podjęła uchwałę w powyższej sprawie, Nr 505/2009, która stanowi załącznik do oryginału protokołu. X Student A. Ryś przedstawił opinię dotyczącą wniosku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie o wyrażenie zgody na prowadzenie studiów podyplomowych w zakresie „Informacji naukowej i bibliotekoznawstwa”. Rada Główna pozytywnie zaopiniowała przedłożony wniosek. Rada Główna podjęła uchwałę w powyższej sprawie, Nr 506/2009, która stanowi załącznik do oryginału protokołu. XI Student A. Ryś przedstawił opinię dotyczącą wniosku Warszawskiej Szkoły Zarządzania w Warszawie o wyrażenie zgody na prowadzenie studiów podyplomowych w zakresie „Diagnozy terapii uczniów z trudnościami w nauce matematyki”. Rada Główna negatywnie zaopiniowała przedłożony wniosek. Uzasadnienie • Kadra przewidziana do prowadzenia studiów podyplomowych nie gwarantuje realizacji zajęć na odpowiednim poziomie (brak jest osób posiadających doświadczenie w nauczaniu matematyki i doświadczenie praktyczne). • Z informacji wnioskodawcy o specjalnościach na kierunku studiów Zarządzanie (jedynym prowadzonym przez Uczelnię) wynika, że znikomy obszar kształcenia pokrywa się z obszarem studiów podyplomowych w zakresie "diagnozy i terapii uczniów z trudnościami w nauce matematyki". • Program studiów podyplomowych przedstawiony jest bardzo ogólnie – brak jest treści programowych oraz umiejętności i kompetencji uzyskiwanych przez absolwentów. • Powyżej sformułowane uwagi wskazują, że Uczelnia nie posiada zaplecza, kadry i doświadczenia do kształcenia podyplomowego w zakresie „diagnozy i terapii uczniów z trudnościami w nauce matematyki”. Rada Główna podjęła uchwałę w powyższej sprawie, Nr 507/2009, która stanowi załącznik do oryginału protokołu. XII Student A. Ryś przedstawił opinię dotyczącą wniosku Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum o wyrażenie zgody na prowadzenie studiów podyplomowych w zakresie „Mediacji i negocjacji”. Rada Główna pozytywnie zaopiniowała przedłożony wniosek. Rada Główna podjęła uchwałę w powyższej sprawie, Nr 508/2009, która stanowi załącznik do oryginału protokołu. XIII Prof. S. Podlaski oraz dr A. Bartczak, w imieniu KE RG, omówili wnioski uczelni oraz innych instytucji dotyczące zasad przyznawania stypendiów naukowych. • Rada Główna pozytywnie zaopiniowała wniosek Fundacji na rzecz Nauki Polskiej o zatwierdzenie zasad przyznawania stypendiów naukowych w programie HOMING PLUS realizowanym w ramach działania 1.2 „Wzmacnianie potencjału kadrowego nauki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) w latach 2010-2015. Rada Główna przyjęła stanowisko w powyższej sprawie, Nr 233/2009, które stanowi załącznik do oryginału protokołu. • Rada Główna pozytywnie zaopiniowała wniosek Fundacji na rzecz Nauki Polskiej o zatwierdzenie zasad przyznawania stypendiów naukowych w programie POMOST realizowanym w ramach działania 1.2 „Wzmacnianie potencjału kadrowego nauki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) w latach 2010-2015. Rada Główna przyjęła stanowisko w powyższej sprawie, Nr 234/2009, które stanowi załącznik do oryginału protokołu. • Rada Główna pozytywnie zaopiniowała wniosek Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej o zatwierdzenie nowego regulaminu przyznawania stypendiów naukowych dla młodych doktorów w programie KOLUMB. Rada Główna przyjęła stanowisko w powyższej sprawie, Nr 235/2009, które stanowi załącznik do oryginału protokołu. • Rada Główna negatywnie zaopiniowała wniosek Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk o zatwierdzenie zasad przyznawania stypendiów naukowych Regionalnego Funduszu Stypendiów Doktoranckich 2 (RFSD). Uzasadnienie • Zasady przyznawania stypendiów zatwierdzone przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego powinny być kompletne i regulować wszystkie kwestie z tym związane. W tym kontekście budzi wątpliwości przepis § 2 ust. 12. Ustęp ten powinien zostać usunięty. • Umowa stypendialna, o której mowa w § 8, stanowi integralną część zasad przyznawania stypendiów. Jej wzór powinien być dołączony do dokumentacji i zatwierdzony przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. • Stypendium jest nagrodą za dotychczasowe osiągnięcia naukowe, lub za wyniki w nauce, względnie zachętą do wytężonej pracy badawczej. Zwrotu stypendium możną żądać tylko wówczas gdy beneficjent utracił status określony w zasadach przyznawania stypendiów i stypendium pobrał. W związku z powyższym należy znacząco przeredagować ust. 9 w § 8 lub go usunąć. • Stypendia pochodzące z programów unijnych mogą być wypłacane doktorantom poza innymi świadczeniami stypendialnymi. Możliwości zatrudniania doktorantów określa ustawa - Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 200). W tym kontekście zbędne są ust. 3 i 4 w § 9. Rada Główna przyjęła stanowisko w powyższej sprawie, Nr 236/2009, które stanowi załącznik do oryginału protokołu. • Rada Główna negatywnie zaopiniowała wniosek o zatwierdzenie regulaminu przyznawania i wypłacania stypendiów motywacyjnych dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, realizujących kształcenie na kierunku zamawianym Matematyka od roku akademickiego 2009/2010 w ramach realizacji projektu „PUK M@tematyka PLUS – Program Uatrakcyjnienia Kształcenia na kierunku Matematyka z pakietem językowym”. Uzasadnienie • Zasady przyznawania stypendiów naukowych i za wyniki w nauce zatwierdzane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nie mogą być fragmentem zarządzenia rektora. Można natomiast skonstruować zarządzenie rektora bazując na zatwierdzonych przez Ministra zasadach. • W dokumentach zatwierdzanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego powinno się stosować nazewnictwo wynikające z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z tą ustawą Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zatwierdza zasady przyznawania stypendiów naukowych i za wyniki w nauce – a nie stypendiów motywacyjnych (w tytule). Nie ma też mowy w tej ustawie o zatwierdzaniu zasad wypłacania stypendiów. • Stypendium jest nagrodą za dotychczasowe wyniki w nauce oraz zachętą do wytężonego kształcenia. Nie można żądać zwrotu stypendium w przypadkach, o których mowa w § 1 ust. 5 i § 8 ust. 5. Zwrotu można żądać gdy beneficjent pobrał stypendium utraciwszy status określony w zasadach przyznawania stypendiów. Należy usunąć lub znacząco zmodyfikować: § 1 ust. 5, § 8 ust. 2, 5 i 6 oraz wzór Oświadczenia. • W zasadach przyznawania stypendiów zatwierdzonych przez Ministra NiSzW nie można dokonywać żadnych zmian. W związku z tym należy usunąć z § 9 ust. 1 oraz pkt 4 z ust. 2. Rada Główna przyjęła stanowisko w powyższej sprawie, Nr 237/2009, które stanowi załącznik do oryginału protokołu. • Rada Główna negatywnie zaopiniowała wniosek o zatwierdzenie regulaminu przyznawania i wypłacania stypendiów motywacyjnych dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, realizujących kształcenie na kierunku zamawianym Chemia od roku akademickiego 2009/2010 w ramach realizacji projektu „PUK Chemi@ PLUS – Program Uatrakcyjnienia Kształcenia na kierunku Chemia z pakietem językowym”. Uzasadnienie • Zasady przyznawania stypendiów naukowych i za wyniki w nauce zatwierdzane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nie mogą być fragmentem zarządzenia rektora. Można natomiast skonstruować zarządzenie rektora bazując na zatwierdzonych przez Ministra zasadach. • W dokumentach zatwierdzanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego powinno się stosować nazewnictwo wynikające z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z tą ustawą Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zatwierdza zasady przyznawania stypendiów naukowych i za wyniki w nauce – a nie stypendiów motywacyjnych (w tytule). Nie ma też mowy w tej ustawie o zatwierdzaniu zasad wypłacania stypendiów. • Stypendium jest nagrodą za dotychczasowe wyniki w nauce oraz zachętą do wytężonego kształcenia. Nie można żądać zwrotu stypendium w przypadkach, o których mowa w § 1 ust. 5 i § 8 ust. 5. Zwrotu można żądać gdy beneficjent pobrał stypendium utraciwszy status określony w zasadach przyznawania stypendiów. Należy usunąć lub znacząco zmodyfikować: § 1 ust. 5, § 8 ust. 2, 5 i 6 oraz wzór Oświadczenia. • W zasadach przyznawania stypendiów zatwierdzonych przez Ministra NiSzW nie można dokonywać żadnych zmian. W związku z tym należy usunąć z § 9 ust. 1 oraz pkt 4 z ust. 2. Rada Główna przyjęła stanowisko w powyższej sprawie, Nr 238/2009, które stanowi załącznik do oryginału protokołu. • Rada Główna negatywnie zaopiniowała wniosek o zatwierdzenie regulaminu przyznawania i wypłacania stypendiów motywacyjnych dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, realizujących kształcenie na kierunku zamawianym „Inżynieria materiałowa od roku akademickiego 2009/2010 w ramach realizacji projektu „PUK Inżynieria M@teriałowa PLUS – Program Uatrakcyjnienia Kształcenia na kierunku Inżynieria Materiałowa z pakietem językowym”. Uzasadnienie • Zasady przyznawania stypendiów naukowych i za wyniki w nauce zatwierdzane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nie mogą być fragmentem zarządzenia rektora. Można natomiast skonstruować zarządzenie rektora bazując na zatwierdzonych przez Ministra zasadach. • W dokumentach zatwierdzanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego powinno się stosować nazewnictwo wynikające z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z tą ustawą Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zatwierdza zasady przyznawania stypendiów naukowych i za wyniki w nauce – a nie stypendiów motywacyjnych (w tytule). Nie ma też mowy w tej ustawie o zatwierdzaniu zasad wypłacania stypendiów. • Stypendium jest nagrodą za dotychczasowe wyniki w nauce oraz zachętą do wytężonego kształcenia. Nie można żądać zwrotu stypendium w przypadkach, o których mowa w § 1 ust. 5 i § 8 ust. 5. Zwrotu można żądać gdy beneficjent pobrał stypendium utraciwszy status określony w zasadach przyznawania stypendiów. Należy usunąć lub znacząco zmodyfikować: § 1 ust. 5, § 8 ust. 2, 5 i 6 oraz wzór Oświadczenia. • W zasadach przyznawania stypendiów zatwierdzonych przez Ministra NiSzW nie można dokonywać żadnych zmian. W związku z tym należy usunąć z § 9 ust. 1 oraz pkt 4 z ust. 2. Rada Główna przyjęła stanowisko w powyższej sprawie, Nr 239/2009, które stanowi załącznik do oryginału protokołu. • Rada Główna pozytywnie zaopiniowała wniosek o zatwierdzenie regulaminu przyznawania stypendiów uczestnikom studiów doktoranckich finansowanych ze środków projektu Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie (ISD) „Zaawansowane Materiały dla Nowoczesnych Technologii i Energetyki Przyszłości”, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IV „Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1 „Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”, Poddziałanie 4.1.1 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni”. Rada Główna przyjęła stanowisko w powyższej sprawie, Nr 240/2009, które stanowi załącznik do oryginału protokołu. • Rada Główna negatywnie zaopiniowała wniosek o zatwierdzenie regulaminu przyznawania stypendiów w ramach projektu systemowego „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów” realizowanego przez Departament Edukacji i Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w ramach Priorytetu VIII, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 8.2, Poddziałania 8.2.2 „Regionalne Strategie Innowacji”. Uzasadnienie • Regulamin przyznawania stypendiów naukowych i za wyniki w nauce powinien być najpierw zatwierdzony przez Ministra NiSzW a później może stanowić fragment regulacji na poziomie wojewódzkim. • Stypendium jest nagrodą za dotychczasowe osiągnięcia naukowe lub w zakresie kształcenia i zachętą do dalszej wytężonej pracy w tym zakresie. Można żądać wytężonej pracy badawczej, ale nie zobowiązania „do obrony rozprawy doktorskiej w ciągu 12 miesięcy po zakończeniu okresu pobierania stypendium”. Należy usunąć pkt 10 z § 4 regulaminu przyznawania stypendiów. • Niezasadne jest żądanie zobowiązania do podjęcia pracy na terenie województwa podkarpackiego. Należy usunąć pkt 11 z § 4 regulaminu. • Należy usunąć słowo „brutto” z § 8 ust. 5 regulaminu. • Należy usunąć ust. 8 z § 8. Stypendium naukowe i za wyniki w nauce przyznane zgodnie z zasadami zatwierdzonymi przez Ministra NiSzW są nie opodatkowane. • Z § 9 ust. 6 regulaminu należy usunąć fragmenty dotyczące „informacji nt. zatrudnienia na terenie województwa podkarpackiego” – z powodów, o których jest mowa powyżej. • Należy usunąć ust. 13 z § 9 regulaminu. Zwrotu stypendium można żądać tylko wówczas, gdy beneficjent pobrał je nie będąc doktorantem. • Nie można łączyć terminu składania raportu końcowego z terminem obrony rozprawy doktorskiej – w całym § 9 regulaminu. • Przepisy dotyczące zwrotu stypendium w § 10 muszą zostać znacząco zmodyfikowane. Instytucja przyznająca stypendia ma obowiązek sprawdzić całą dokumentację przed przyznaniem stypendium. Wypłatę stypendium można w każdym momencie wstrzymać, jeśli beneficjent nie spełnia oczekiwać darczyńcy określonych w zasadach przyznawania stypendiów. Zwrotu stypendium można żądać, gdy beneficjent utracił status określony w regulaminie (doktoranta) i pobrał stypendium. „Nie wywiązywanie się z obowiązku obrony rozprawy doktorskiej w terminie” nie może skutkować zwrotem stypendium. • Jest niejasne, czy regulamin dotyczący stypendiów, czy też projektów badawczych. W § 11 ust. 5 jest mowa „opatrzeniu zakupionego sprzętu informacją…”. Stypendium w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest przyznawane beneficjentowi na zaspakajanie potrzeb własnych. Nie można więc żądać zakupu sprzętu, czy czegokolwiek innego. • Zatwierdzony przez Ministra NiSzW regulamin nie może być zmieniany. Należy znacząco zmodyfikować ust. 2-5 w § 12 regulaminu. • Niejasna jest treść „Oświadczenia o korzystaniu/ nieskorzystaniu” z innych środków publicznych. W punkcie 2 jest mowa o „wydatkach”. Ponownie pojawia się pytanie, czy cała dokumentacja dotyczy projektów badawczych, czy systemu stypendialnego. • Nie można żądać od doktorantów oświadczenia o zamiarze stałego pobytu na terenie województwa podkarpackiego. A co będzie, jeśli osoba po zakończeniu pobierania stypendium nie otrzyma pracy? • Nie można żądać zobowiązania o obronie rozprawy doktorskiej. • Nie można żądać zobowiązania o podjęciu pracy na terenie województwa podkarpackiego. • Całą umowę należy zmodyfikować zgodnie z powyżej sformułowanymi uwagami dotyczącymi regulaminu przyznawania stypendiów. Rada Główna przyjęła stanowisko w powyższej sprawie, Nr 241/2009, które stanowi załącznik do oryginału protokołu. • Rada Główna negatywnie zaopiniowała wniosek o zatwierdzenie regulaminu przyznawania stypendiów motywacyjnych na kierunku Biotechnologia medyczna w ramach projektu „Uruchomienie kierunku studiów: Biotechnologia, specjalność: Biotechnologia medyczna na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi”. Uzasadnienie • Zasady przyznawania stypendiów naukowych i za wyniki w nauce nie mogą być załącznikiem do zarządzenia rektora. Muszą zostać przedstawione jakie niezależny dokument. Minister NiSzW nie ma delegacji ustawowej do zatwierdzana zarządzeń rektora. • W tytule jest błąd – powinno być „Regulamin przyznawania stypendiów na specjalności Biotechnologia medyczna…”, a nie „…na kierunku Biotechnologia medyczna…”. • Zwrotu stypendium nie można żądać w przypadkach „skreślenia z listy studentów z powodu nie zaliczenia kolejnego roku studiów lub rezygnacji ze studiów”. Zwrotu stypendium można żądać gdy beneficjent utracił status osoby określonej w zasadach przyznawania stypendium i stypendium pobrał. Należy znacząco zmodyfikować lub usunąć końcowy fragment pkt 6 regulaminu (po przecinku) oraz ust. 1 i 2 w § 3 umowy. • Należy usunąć słowo „brutto” z pkt 10 regulaminu. • W regulaminie powinno być podane z jakich źródeł zasilany jest fundusz stypendialny. Regulamin stypendialny powinien zawierać wszystkie informacje określone w uchwale 499/2002 Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego (załączonej). • W § 2 umowy został błędnie użyty termin „…na kierunku Biotechnologia Medyczna…”. Powinno być „…na kierunku Biotechnologia, specjalności Biotechnologia medyczna…”. • Stypendia, o których mowa w § 3 ust. 3 umowy są przyznawane na podstawie przepisów ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym. Nie ma więc potrzeby o nich pisać. • Powinna się w regulaminie i umowie stosować termin stypendium za wyniki w nauce, gdyż taki występuje w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Terminu stypendium motywacyjne nie ma w cytowanych na wstępie regulacjach prawnych. • Nie bardzo wiadomo, czym jest „Regulamin przyznawania stypendium motywacyjnego dla studentów studiujących na kierunkach/specjalnościach zamawianych” – § 5 pkt 1 umowy. Dokumenty zatwierdzane przez Ministra NiSzW nie mogą zawierać regulacji uczelnianych. Rada Główna przyjęła stanowisko w powyższej sprawie, Nr 242/2009, które stanowi załącznik do oryginału protokołu. • Rada Główna pozytywnie zaopiniowała wniosek Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach o zatwierdzenie regulaminu przyznawania stypendiów studentom kierunków zamawianych w ramach projektu „grantPROGRES Program Zwiększenia Liczby Absolwentów na Kierunkach Kluczowych dla Gospodarki”. Rada Główna przyjęła stanowisko w powyższej sprawie, Nr 243/2009, które stanowi załącznik do oryginału protokołu. • Rada Główna pozytywnie zaopiniowała wniosek Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie o zatwierdzenie regulaminu przyznawania stypendiów w WSIiZ przyznawanych w ramach Projektu „Informatyka-kompetencje dla rozwoju”. Rada Główna przyjęła stanowisko w powyższej sprawie, Nr 244/2009, które stanowi załącznik do oryginału protokołu. • Rada Główna pozytywnie zaopiniowała wniosek Politechniki Śląskiej o zatwierdzenie regulaminu przyznawania stypendiów dla doktorantów w ramach projektu nr FSD-49/RMT1/2009; „Otwarcie i rozwój studiów inżynierskich i doktoranckich w zakresie nanotechnologii i nauki o materiałach”. Rada Główna przyjęła stanowisko w powyższej sprawie, Nr 245/2009, które stanowi załącznik do oryginału protokołu. • Rada Główna pozytywnie zaopiniowała wniosek Politechniki Śląskiej o zatwierdzenie regulaminu przyznawania stypendiów dla młodych doktorów w ramach projektu nr FSD-49/RMT1/2009; „Otwarcie i rozwój studiów inżynierskich i doktoranckich w zakresie nanotechnologii i nauki o materiałach”. Rada Główna przyjęła stanowisko w powyższej sprawie, Nr 246/2009, które stanowi załącznik do oryginału protokołu. • Rada Główna pozytywnie zaopiniowała wniosek Uniwersytetu Warszawskiego o zatwierdzenie regulaminu przyznawania stypendiów z funduszy Poddziałania 4.1.2 „Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy” Projekt „Matematyka na Uniwersytecie Warszawskim – studia atrakcyjne i przyjazne”. Rada Główna przyjęła stanowisko w powyższej sprawie, Nr 246/2009, które stanowi załącznik do oryginału protokołu. • Rada Główna pozytywnie zaopiniowała wniosek Uniwersytetu Warszawskiego o zatwierdzenie regulaminu przyznawania stypendiów z funduszy projektu „Zamawiane kształcenie na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych – Informatyka na UW”. Rada Główna przyjęła stanowisko w powyższej sprawie, Nr 246/2009, które stanowi załącznik do oryginału protokołu. XVII Rada Główna przyjęła protokół z XXXIX posiedzenia plenarnego w dniu 19 listopada 2009 roku. XVIII Przewodniczący zamknął posiedzenie plenarne Rady Głównej dziękując uczestnikom za udział i konstruktywną dyskusję. Przewodniczący Rady Głównej Opracowała: Szkolnictwa Wyższego Żaneta Wolska Jerzy Błażejowski .

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików