PROTOKÓŁ XXXIX posiedzenia Plenarnego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 listopada 2009 roku

piątek, 2 lipca 2010

PROTOKÓŁ XXXIX posiedzenia Plenarnego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 listopada 2009 roku I Prof. J. Błażejowski otworzył posiedzenie i przywitał obecnych. II Przewodniczący omówił tematykę, która następnie została zaaprobowana przez RG. III Na posiedzeniu plenarnym odbyła się debata na temat „Problematyka niepełnosprawności w kształceniu na poziomie wyższym”. Problematykę zarysował przewodniczący Krajowej Reprezentacji Doktorantów mgr P. Koza. Zwrócił uwagę na potrzebę opracowania spójnej strategii podejścia do niepełnosprawności i otwarcia uczelni na osoby niepełnosprawne. Postulował wprowadzenie zmian w zakresie finansowania kształcenia i rehabilitacji kształcących się. Rosnąca liczba studentów niepełnosprawnych sprawia, że dotychczasowe środki finansowe na ten cel są niewystarczające. Wprowadzenie zmian w przepisach pozwoliłoby na lepsze wykorzystanie dotacji MNiSW na kształcenie studentów niepełnosprawnych. Brak jest przepisów uprawniających do przeznaczania funduszy budżetowych na doktorantów. Przewodniczący Rady Głównej otworzył dyskusję, w której udział wzięli: prof. P. Lampe, prof. J. Lubacz, dr A. Bartczak, prof. L. Dobrzański, prof. P. Kaczanowski, prof. T. Winnicki oraz prof. W. Iwańczak. W nawiązaniu do debaty głos zabrał prof. T. Winnicki. Zdaniem prof. T. Winnickiego niezbędne jest stworzenie spójnej strategii wspomagania osób niepełnosprawnych kształcących się w uczelniach. Młodzieży niepełnosprawnej należy pomóc poprzez: konsultacje medyczne i psychologiczne, zapewnienie dostępu do bazy rehabilitacyjnej, udostępnienie pomocy dydaktycznych dostosowanych do poziomu niepełnosprawności, a także zaproponowanie indywidualnego toku studiów. Ważne jest pozyskiwanie środków unijnych na realizację działań w tym zakresie. IV Prof. S. Podlaski, w imieniu Komisji Ekonomicznej, przedstawił opinię w sprawie zasad sporządzania wniosku o dotację na badania własne przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego na 2010 rok. Rada Główna pozytywnie zaopiniowała wyżej wymieniony dokument. Rada Główna podjęła uchwałę w powyższej sprawie, Nr 487/2009, która stanowi załącznik do oryginału protokołu. V Prof. D. Rott przedstawił dokument Polskiej Akademii Umiejętności w sprawie ustanowienia rządowego programu rozwoju humanistyki. Rada Główna poparła dokument PAU w spawie ustanowienia rządowego programu rozwoju humanistyki. Rada Główna podjęła uchwałę w powyższej sprawie, Nr 478/2009, która stanowi załącznik do oryginału protokołu. VI Prof. Z. Witkowski, w imieniu Zespołu Prawnego, przedstawił projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym. W dyskusji udział wzięli prof. P. Lampe, dr. A. Bartczak, prof. L. Dobrzański, prof. W. Iwańczak, mgr A. Ryś, prof. T. Winnicki, prof. P. Kaczanowski, dr hab. M. Stefaniuk, mgr P. Koza i prof. J. Błażejowski. Rada Główna pozytywnie zaopiniowała projekt przedłożonej ustawy. Rada Główna podjęła uchwałę w powyższej sprawie, Nr 477/2009, która stanowi załącznik do oryginału protokołu. VII Prof. Z. Witkowski, w imieniu Zespołu Prawnego, przedstawił projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie poddania kobiet obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej. Rada Główna pozytywnie zaopiniowała projekt rozporządzenia. Rada Główna podjęła uchwałę w powyższej sprawie, Nr 479/2009, która stanowi załącznik do oryginału protokołu. VIII Prof. Z. Witkowski, w imieniu Zespołu Prawnego, przedstawił projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich. Rada Główna pozytywnie ( z uwagami) zaopiniowała projekt rozporządzenia. Rada Główna podjęła uchwałę w powyższej sprawie, Nr 480/2009, która stanowi załącznik do oryginału protokołu. IX Prof. Z. Witkowski, w imieniu Zespołu Prawnego, przedstawił projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie zawierania przez Bank Gospodarstwa Krajowego z bankami umów określających zasady korzystania ze środków Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich. Rada Główna pozytywnie (z uwagami) zaopiniowała projekt rozporządzenia. Rada Główna podjęła uchwałę w powyższej sprawie, Nr 481/2009, która stanowi załącznik do oryginału protokołu. X Prof. Z. Witkowski, w imieniu Zespołu Prawnego, przedstawił projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przyjmowania cudzoziemców do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek oraz organizacji dodatkowej nauki języka polskiego i nauki języka i kultury kraju pochodzenia oraz dodatkowych zajęć wyrównawczych dla cudzoziemców. Rada Główna pozytywnie zaopiniowała projekt rozporządzenia. Rada Główna podjęła uchwałę w powyższej sprawie, Nr 482/2009, która stanowi załącznik do oryginału protokołu. XI Prof. Z. Witkowski, w imieniu Zespołu Prawnego, przedstawił projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne. Rada Główna przyjęła do wiadomości dane o limitach przyjęć przyznawanych uczelniom kształcącym na kierunkach medycznych oraz nauk o zdrowiu. Rada Główna uważa, że limity przyjęć powinny być zwiększane przede wszystkim w uczelniach medycznych, które dysponują odpowiednią infrastrukturą i kadrą niezbędną do kształcenia w wyżej wymienionych obszarach. Rada Główna podjęła uchwałę w powyższej sprawie, Nr 483/2009, która stanowi załącznik do oryginału protokołu. XII Prof. M. Strużycki przedstawił opinie dotyczące wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych. Rada Główna pozytywnie zaopiniowała wnioski o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia: • Doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie „automatyka i robotyka” – Wydziałowi Elektrycznemu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie • Doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie „elektrotechnika” – Wydziałowi Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej • Doktora nauk o kulturze fizycznej – Wydziałowi Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej • Doktora nauk o zdrowiu – Wydziałowi Opieki Zdrowotnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach • Doktora nauk o zdrowiu – Wydziałowi Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego • Doktora nauk fizycznych w dyscyplinie „fizyka” – Wydziałowi Matematyki, Fizyki i Techniki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy • Doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie „ekonomia” – Wydziałowi Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie • Doktora nauk o zdrowiu – Wydziałowi Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu • Doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie „nauki o zarządzaniu” – Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Rada Główna negatywnie zaopiniowała wniosek o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia: • Doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie „ekonomia” – Wydziałowi Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie. Uzasadnienie Wydział spełnia wymogi formalne do uzyskania uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie „ekonomia”. Wydział nie posiadał wcześniej uprawnień do nadawania stopni naukowych w dyscyplinie „ekonomia”. Przed przyznaniem uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego, Wydział powinien wykazać się osiągnięciami w zakresie kształcenia kadry na poziomie doktorskim. Kadra profesorów i doktorów habilitowanych zatrudnionych na Wydziale – chociaż liczbowo wystarczająca do uzyskania wyżej wymienionych uprawnień – nie jest stabilna. W chwili obecnej wniosek jest przedwczesny. Rada Główna podjęła uchwałę w powyższej sprawie, Nr 476/2009, która stanowi załącznik do oryginału protokołu. XIII Prof. J. Sztumski przedstawił opinie dotyczące wniosków uczelni o utworzenie nowych kierunków studiów w trybie art. 11 ust. 3 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym. • Wniosek Wydziału Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II – „Retoryka stosowana”. Rada Główna pozytywnie zaopiniowała wniosek. Rada Główna podjęła uchwałę w powyższej sprawie, Nr 484/2009, która stanowi załącznik do oryginału protokołu. • Wniosek Wydziału Filozofii Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie – „Filozofia z elementami anglistyki”. Rada Główna negatywnie zaopiniowała wniosek. Uzasadnienie - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II posiada 4 uprawnienia do nadawania stopnia doktora, w tym 2 w zakresie nauk teologicznych w siedzibie i filii w Tarnowie. Nie ma pewności, czy jest spełniony wymóg określony w art. 11 ust. 3 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym – posiadania przez uczelnię 4 uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora. - Art. 11 ust. 3 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym dotyczy możliwości kształcenia na kierunkach studiów spoza listy ustanowionej na podstawie art. 9 pkt 1 wyżej wymienionej ustawy. Warunkiem uzyskania zgody jest przedstawienie standardów kształcenia – zgodnie ze schematem dla innych kierunków studiów – o czym mówią uchwały Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego (załączone). - Koncepcja kształcenia odpowiada bardziej makrokierunkowi, niż kierunkowi studiów. Rada Główna proponuje rozważenie kształcenia na makrokierunku studiów – na przykład łączącym kierunki studiów: filozofia i filologia – na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym. Zasady kształcenia w ramach makrokierunków studiów przedstawione są w rozporządzeniu w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki (Dz. U. z 2007 roku Nr 164 poz. 1166 z póź. zm.). Rada Główna podjęła uchwałę w powyższej sprawie, Nr 485/2009, która stanowi załącznik do oryginału protokołu. XIV Prof. W. Iwańczak przedstawił opinię dotyczącą wniosku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku o uruchomienie studiów podyplomowych w zakresie „Bezpieczeństwa i higieny pracy”. Rada Główna pozytywnie zaopiniowała przedłożony wniosek. Rada Główna podjęła uchwałę w powyższej sprawie, Nr 486/2009, która stanowi załącznik do oryginału protokołu. XV Prof. W. Iwańczak przedstawił pismo z Departamentu Nadzoru i Organizacji Szkolnictwa Wyższego w sprawie prowadzenia przez Wyższą Szkołę Komunikacji Społecznej w Gdyni studiów podyplomowych niezgodnych z przepisami ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym. Rada Główna uznała, że zakres żadnego z prowadzonych przez uczelnię studiów podyplomowych nie jest w pełni związany z prowadzonymi przez nią kierunkami studiów. Ponadto Rada Główna uważa, że uczelnia niewłaściwie zinterpretowała przepisy ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym przy organizacji studiów podyplomowych. XVI Prof. S. Podlaski oraz dr A. Bartczak, w imieniu KE RG, omówili wnioski uczelni oraz innych instytucji dotyczące zasad przyznawania stypendiów naukowych. • Rada Główna pozytywnie zaopiniowała zasady, warunki i tryb przyznawania oraz przekazywania stypendiów doktorantom w ramach projektu „InnoDokrorant – stypendia dla doktorantów, II edycja” realizowanego przez Departament Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w ramach Priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działania 8.2, poddziałania 8.2.2, Regionalne Strategie Innowacji. Rada Główna przyjęła stanowisko w powyższej sprawie, Nr 209/2009, które stanowi załącznik do oryginału protokołu. • Rada Główna pozytywnie zaopiniowała regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych dla studentów studiujących na kierunkach zamawianych w Uniwersytecie w Białymstoku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzi. Priorytet IV „Szkolnictwo wyższe i nauka”. Działanie 4.1 „Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”. Poddziałanie 4.1.2 „Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”. Rada Główna przyjęła stanowisko w powyższej sprawie, Nr 210/2009, które stanowi załącznik do oryginału protokołu. • Rada Główna pozytywnie zaopiniowała regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych dla studentów Politechniki Lubelskiej w Lublinie kształcących się na specjalności/kierunku zamawianym w ramach realizacji projektu „Polub PolLub” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet IV „Szkolnictwo wyższe i nauka”. Działanie 4.1 „Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”. Poddziałanie 4.1.2 „Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”. Rada Główna przyjęła stanowisko w powyższej sprawie, Nr 211/2009, które stanowi załącznik do oryginału protokołu. • Rada Główna pozytywnie zaopiniowała regulamin przyznawania świadczeń (stypendiów) dla studentów uczestniczących w projekcie „Kształcenie zamawiane na wybranych kierunkach studiów, realizowanym na Wydziale Chemicznym” Politechniki Gdańskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 4.1.2 „Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”. Rada Główna przyjęła stanowisko w powyższej sprawie, Nr 212/2009, które stanowi załącznik do oryginału protokołu. • Rada Główna pozytywnie zaopiniowała regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów studentom Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie w ramach projektem „Silna kadra inżynierska – wsparcie studentów kierunków zamawianych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie”. Rada Główna przyjęła stanowisko w powyższej sprawie, Nr 213/2009, które stanowi załącznik do oryginału protokołu. • Rada Główna pozytywnie zaopiniowała zasady przyznawania stypendiów w Akademii Podlaskiej w Siedlcach studentom studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunku „Chemia” ze środków przyznanych na realizację projektu „Moda na Chemię”. Rada Główna zgłosiła uwagi do powyższego regulaminu. Rada Główna przyjęła stanowisko w powyższej sprawie, Nr 214/2009, które stanowi załącznik do oryginału protokołu. • Rada Główna pozytywnie zaopiniowała regulamin przyznawania stypendiów na kierunkach zamawianych przez MNiSW w ramach projektu systemowego „Inżynieria i Ochrona środowiska na AGH – kierunki zamawiane”. Rada Główna przyjęła stanowisko w powyższej sprawie, Nr 215/2009, które stanowi załącznik do oryginału protokołu. • Rada Główna pozytywnie zaopiniowała regulamin przyznawania stypendiów na kierunkach zamawianych przez MNiSW w ramach projektu „Zwiększenie liczby wysoko wykwalifikowanych absolwentów kierunków ścisłych Uniwersytetu Jagiellońskiego”. Rada Główna przyjęła stanowisko w powyższej sprawie, Nr 216/2009, które stanowi załącznik do oryginału protokołu. • Rada Główna negatywnie zaopiniowała zasady przyznawania stypendiów naukowych pracownikom Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Rada Główna uznała, że nie spełnia on kryteriów jakich oczekuje się od systemów stypendialnych. Uzasadnienie • Przedstawiony regulamin jest mało konkretny – nie wiadomo, czy chodzi o stypendia, czy też finansowanie projektów badawczych (w § 10 ust. 1 jest mowa o „zasadach rozliczania stypendium”). Stypendium przyznawane na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest kwotą nie opodatkowaną, którą beneficjent przeznacza na co zechce. Stypendium naukowe może być przyznane za osiągnięcie naukowe lub może być zachętą do wytężonej pracy badawczej. • Nie są podane źródła zasilania funduszu stypendialnego. • Stypendia naukowe powinny być przyznawane na zasadach konkursowych (a nie przez osoby zarządzające uczelnią). • Regulamin przyznawania stypendiów naukowych i za wyniki w nauce powinien obejmować wszystkie elementy wyszczególnione w uchwale nr 499/2002 Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego. Rada Główna przyjęła stanowisko w powyższej sprawie, Nr 217/2009, które stanowi załącznik do oryginału protokołu. • Rada Główna pozytywnie zaopiniowała zasady rekrutacji, warunków oraz trybu przyznawania i przekazywania stypendiów naukowych doktorantom kształcącym się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego w ramach projektu „Krok w przyszłość – stypendia dla doktorantów III edycja” – realizowanego w ramach Działania 8.2 Transfer wiedzy. Poddziałania 8.2.2 „Regionalne strategie Innowacji” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Rada Główna przyjęła stanowisko w powyższej sprawie, Nr 218/2009, które stanowi załącznik do oryginału protokołu. • Rada Główna pozytywnie zaopiniowała regulamin przyznawania stypendium motywacyjnego w ramach projektu „Zwiększenie liczby absolwentów na kierunkach Matematyka i Informatyka na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego” finansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV „Szkolnictwo wyższe i nauka”, Działanie 4.1 „Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 4.1.2 „Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”. Rada Główna przyjęła stanowisko w powyższej sprawie, Nr 219/2009, które stanowi załącznik do oryginału protokołu. • Rada Główna pozytywnie zaopiniowała regulamin przyznawania stypendiów dla studentów kierunku informatyka na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego w ramach projektu „Uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego na kierunku informatyka na Uniwersytecie Wrocławskim. Rada Główna przyjęła stanowisko w powyższej sprawie, Nr 220/2009, które stanowi załącznik do oryginału protokołu. • Rada Główna pozytywnie zaopiniowała zasady przyznawania stypendiów doktorskich i habilitacyjnych oraz urlopów naukowych w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Rada Główna przyjęła stanowisko w powyższej sprawie, Nr 221/2009, które stanowi załącznik do oryginału protokołu. • Rada Główna pozytywnie zaopiniowała zasady przyznawania stypendiów na kierunku Budownictwo, na studiach stacjonarnych w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie w ramach projektu „Studiowanie budownictwa w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania Twoją szansą na lepszą przyszłość” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV „Szkolnictwo wyższe i nauka”, Działanie 4.1 „Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 4.1.2 „Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”. Rada Główna przyjęła stanowisko w powyższej sprawie, Nr 222/2009, które stanowi załącznik do oryginału protokołu. • Rada Główna pozytywnie zaopiniowała regulamin przyznawania stypendium motywacyjnego dla studentów kierunku zamawianego „Mechatronika” w ramach projektu „Inżynier mechatroniki – napędem do rozwoju innowacyjnego przemysłu i konkurencyjnej gospodarki” realizowanego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu. Rada Główna przyjęła stanowisko w powyższej sprawie, Nr 223/2009, które stanowi załącznik do oryginału protokołu. • Rada Główna pozytywnie zaopiniowała regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych studentom kierunków zamawianych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu (Informatyka i Budownictwo) w ramach realizacji projektu „Wzrost liczby studentów kierunków technicznych kluczem do rozwoju innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 4.1, poddziałanie 4.1.2 „Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki”. Rada Główna przyjęła stanowisko w powyższej sprawie, Nr 224/2009, które stanowi załącznik do oryginału protokołu. • Rada Główna zaopiniowała pozytywnie (z uwagami) regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych studentom kształcącym się na kierunku zamawianym Informatyka w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej – w ramach projektu „Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy” – finansowanych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Uwagi szczegółowe zawarte są w stanowisku Nr 225/2009, przyjętym przez Radę Główną, które stanowi załącznik do oryginału protokołu. • Rada Główna zaopiniowała pozytywnie (z uwagami) regulamin przyznawania stypendiów za wyniki w nauce na kierunku zamawianym Mechatronika realizowanym w Politechnice Gdańskiej w ramach projektu „Kształcenie zamawiane na kierunku Mechatronika na Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej”. Uwagi szczegółowe zawarte są w stanowisku Nr 226/2009, przyjętym przez Radę Główną, które stanowi załącznik do oryginału protokołu. • Rada Główna zaopiniowała pozytywnie (z uwagami) regulamin przyznawania stypendiów za wyniki w nauce na kierunku zamawianym „Inżynieria materiałowa” realizowanym w Politechnice Gdańskiej w ramach projektu „Inżynieria materiałowa – przyszłość gospodarki”. Uwagi szczegółowe zawarte są w stanowisku Nr 227/2009, przyjętym przez Radę Główną, które stanowi załącznik do oryginału protokołu. • Rada Główna zaopiniowała pozytywnie (z uwagami) regulamin przyznawania stypendiów studentom studiów zamawianych stacjonarnych I stopnia na kierunku Budownictwo na Wydziale Zarządzania i Administracji Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu – projekt „Dbamy o tradycję – budujemy nowocześnie. Program wsparcia kierunku budownictwo WSZiA w Zamościu” – finansowanych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Poddziałanie 4.1.2 „Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”). Uwagi szczegółowe zawarte są w stanowisku Nr 228/2009, przyjętym przez Radę Główną, które stanowi załącznik do oryginału protokołu. • Rada Główna zaopiniowała pozytywnie (z uwagami) zasady przyznawania stypendiów studentom studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunku „Matematyka” ze środków przyznanych na realizację projektu „Atrakcyjny proces kształcenia na kierunku matematyka w Akademii Podlaskiej w Siedlcach”. Uwagi szczegółowe zawarte są w stanowisku Nr 229/2009, przyjętym przez Radę Główną, które stanowi załącznik do oryginału protokołu. • Rada Główna zaopiniowała pozytywnie (z uwagami) zasady przyznawania doktoranckich stypendiów naukowych ze środków projektu „Program Rozwojowy Potencjału Dydaktycznego Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach: kształcenie na miarę sukcesu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV, Działanie 4.1, Poddziałanie 4.1.1. Uwagi szczegółowe zawarte są w stanowisku Nr 230/2009, przyjętym przez Radę Główną, które stanowi załącznik do oryginału protokołu. • Rada Główna zaopiniowała pozytywnie (z uwagami) zasady przyznawania stypendiów naukowych uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich pod nazwą „Międzywydziałowe Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie w zakresie Nauk Matematyczno-Przyrodniczych w ramach Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych Uniwersytetu Warszawskiego” współfinansowanych z programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Poddziałanie 4.1.1 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego Uczelni). Uwagi szczegółowe zawarte są w stanowisku Nr 231/2009, przyjętym przez Radę Główną, które stanowi załącznik do oryginału protokołu. • Rada Główna zaopiniowała pozytywnie (z uwagami) zasady przyznawania stypendiów naukowych doktorantom Politechniki Wrocławskiej w ramach projektu „Rozwój potencjału dydaktyczno-naukowego młodej kadry akademickiej Politechniki Wrocławskiej” finansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Uwagi szczegółowe zawarte są w stanowisku Nr 232/2009, przyjętym przez Radę Główną, które stanowi załącznik do oryginału protokołu. XVII Rada Główna przyjęła protokół z XXXVIII posiedzenia plenarnego w dniu 15 października 2009 roku. XVIII Przewodniczący zamknął posiedzenie plenarne Rady Głównej dziękując uczestnikom za udział i konstruktywną dyskusję. Przewodniczący Rady Głównej Protokół sporządziła: Szkolnictwa Wyższego Żaneta Wolska Jerzy Błażejowski .

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików