PROTOKÓŁ XXXVIII posiedzenia Plenarnego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 października 2009 roku

wtorek, 6 lipca 2010

PROTOKÓŁ XXXVIII posiedzenia Plenarnego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 października 2009 roku I Prof. J. Błażejowski otworzył posiedzenie i przywitał obecnych a w szczególności Minister prof. B. Kudrycką. II Przewodniczący poinformował zebranych, iż w związku z kończącą się kadencją Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego Pani Minister wręczy nagrody Członkom RG. Po wprowadzeniu Prof. J. Błażejowski poprosił Panią Minister prof. B. Kudrycką o zabranie głosu. . Minister wręczyła członkom Rady pisma w związku z przyznaniem nagród ministra. Przekazała gratulacje i życzenia owocnej działalności naukowej i akademickiej. Podziękowała za dotychczasową współpracę i dbałość o jakość szkolnictwa wyższego, a także za wkład jaki Rada Główna wniosła we wprowadzenie standardów kształcenia. Minister odpowiedziała na pytania dotyczące przyszłorocznego budżetu szkolnictwa wyższego i nauki, postępów w pracach legislacyjnych nad ustawami dla obszaru nauki oraz perspektyw i zakresu nowelizacji prawa o szkolnictwie wyższym. Ustosunkowała się do zgłaszanej przez dyskutantów potrzeby bezwzględnego eliminowania wypaczeń – w związku z ogłoszeniem jakie ukazało się w “Gazecie Wyborczej” na temat Akademii Komunikacji Społecznej. III Na posiedzeniu plenarnym odbyła się debata na temat kształcenia nieformalnego w systemie szkolnictwa wyższego. Problematykę zarysował przewodniczący Parlamentu Studentów RP B. Banaszak przedstawiając prezentacje multimedialną. Główne założenia kształcenia nieformalnego jakie zaprezentowano zebranym wskazywały, iż efekty kształcenia powinny mieć podobną wartość niezależną od tego w jaki sposób zostały zdobyte. Zwrócono też uwagę na zwiększenie dostępności i elastyczności w kształceniu na poziomie wyższym oraz na potrzebę priorytetowego potraktowania idei kształcenia się przez całe życie. Następnie Przewodniczący otworzył dyskusję, w której uczestniczyli : prof. P. Lampe, prof. J. Lubacz, dr P. Wroczyński, dr A. Bartczak, prof. Jezierski, prof. P. Konderla. Dyskusja dotyczyła różnych aspektów kształcenia nieformalnego, w tym regulacji i doświadczeń w tym zakresie. Regulacji dotyczących uznawania kwalifikacji zdobytych w drodze kształcenia nieformalnego brak jest w polskim systemie szkolnictwa wyższego. Brak też doświadczeń w uznawaniu efektów kształcenia nieformalnego. IV Dr A. Bartczak przedstawił projekt ustawy o sporcie. W dyskusji udział wzięli prof. J. Lubacz, prof. J. Błażejowski. Rada Główna zgłosiła następujące uwagi: • Właściwe byłoby rozszerzenie art. 37 ust. 1 o stwierdzenie, że minister właściwy do spraw kultury fizycznej wspiera rozwój sportu. • Art. 48 ust. 3 pkt 1 powinien brzmieć: „1) ukończyła studia wyższe na kierunku sport lub kierunku wychowanie fizyczne w specjalności trenerskiej albo” (obok kierunku studiów wychowanie fizyczne istnieje kierunek studiów sport, który z założenia jest dedykowany kształceniu osób zajmujących się sportem – między innymi trenerów. Powyższa uwaga dotyczy: art. 48 ust. 6 pkt 1 oraz art. 48 ust. 6 pkt 2. • Kursy specjalistyczne, o których mowa w art. 48 powinny być porównywalne z organizowanymi w przypadku kształcenia osób przygotowywanych do wykonywania zawodu nauczyciela. 40, 60 czy nawet 80 godzinne kursy nie gwarantują rzetelnego przygotowania do realizacji odpowiedzialnych zadań w sporcie. • W art. 77 pkt 1 powinno być odwołanie do standardów kształcenia, które – w drodze rozporządzenia – określa minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego. A więc powinno być: „1 b. W zakresie określonym standardami kształcenia uczelnie prowadzące studia stacjonarne są obowiązane do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego”. Regulaminy studiów nie muszą bowiem nakładać obowiązku realizacji zajęć z zakresu wychowania fizycznego. Rada Główna podjęła uchwałę w powyższej sprawie Nr 469/2009, która stanowi załącznik do oryginału protokołu. V Prof. Z. Witkowski w imieniu Zespołu Prawnego przedstawił projekt ustawy o finansowaniu Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie z budżetu państwa. Zwrócił uwagę, że wniosek grupy Senatorów nie jest projektem aktu prawnego w myśl art. 42 ust. 2 pkt 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym. Ponadto brak zgody Senatu RP. Dlatego też wystąpił z wnioskiem o zwrócenie pisma do Senatu. Rada Główna zobowiązała Przewodniczącego RG do wystosowania pisma w tej sprawie do Senatu RP. VI Prof. S. Podlaski przedstawił Objaśnienia dla części 38 – Szkolnictwo wyższe do projektu ustawy budżetowej na rok 2010. Udział w dyskusji wzięli: dr P. Wroczyński, p. Gołębiewski, prof. B. Tuchańska, prof. J. Lubacz, prof. J. Błażejowski. Rada Główna zaopiniowała dokument pozytywnie z uwagami. Rada Główna odnotowuje stagnację udziału wydatków budżetowych na szkolnictwo wyższe w roku 2010 – w wysokości 0,88% prognozowanego PKB. Wzrost nakładów na szkolnictwo wyższe w roku 2010 wyniesie 278,9 mln zł w stosunku o roku 2009, czyli 2,4% w ujęciu nominalnym i 1,4% realnie, zakładając 1% inflację. Pozytywnie należy odnotować wzrost o 57,8% udziału środków z budżetu Państwa przeznaczonych na dofinansowanie projektów ze środków UE. Niepokój budzi natomiast zmniejszenie dotacji przedmiotowej, o 957 tysięcy złotych (10%), przeznaczonej na wydawanie podręczników akademickich. Rada Główna postuluje zrównanie kwoty bazowej nauczycieli akademickich z kwotą bazową nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych. Obecnie (od września 2009) kwota bazowa dla nauczycieli wynosi 2286,75 zł natomiast nauczycieli akademickich tylko 1870 zł. Rada Główna uważa, że stagnacja wydatków na szkolnictwo wyższe nie koreluje z wcześniejszymi deklaracjami Rządu co do systematycznego wzrostu udziału wydatków budżetowych na szkolnictwo wyższe. Niski poziom nakładów budżetowych w przeliczeniu na studenta nie będzie stymulował rozwoju szkolnictwa wyższego i nie przyczyni się do zniwelowania dystansu dzielącego polskie i europejskie szkolnictwo wyższe. Rada Główna w pełni podtrzymuje stanowisko wyrażone w uchwale 240/2007 (załączonej) dotyczące potrzeby wzrostu udziału wydatków budżetowych na szkolnictwo wyższe. Rada Główna podjęła uchwałę w powyższej sprawie Nr 468/2009, która stanowi załącznik do oryginału protokołu. VII Prof. Z. Witkowski przedstawił projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłacania stypendium ministra za osiągnięcia w nauce oraz stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe. Rada Główna pozytywnie zaopiniowała powyższy dokument. Rada Główna podjęła uchwałę w powyższej sprawie Nr 470/2009, która stanowi załącznik do oryginału protokołu. VIII Prof. Z. Witkowski przedstawił projekt rozporządzenia MNiSW zmieniającego rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie projektów badawczych. Rada Główna pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt rozporządzenia. Rada uważa, że idea przyświecająca zmianom dotychczasowego rozporządzenia jest trafna i odpowiada wytycznym państwa w kwestiach polityki prorodzinnej oraz równouprawnienia płci w demokratycznym państwie prawnym. Rada sugeruje rozważenie wydłużenia zaproponowanych w projekcie rozporządzenia zmian terminów realizacji projektów. Rada Główna podjęła uchwałę w powyższej sprawie Nr 471/2009, która stanowi załącznik do oryginału protokołu IX Prof. Z. Witkowski przedstawił projekt rozporządzenia MNISW zmieniającego rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców. Rada Główna pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt rozporządzenia. Zdaniem Rady projektowane regulacje wychodzą naprzeciw oczekiwaniom wybitnych młodych naukowców – stypendystów pragnących wykorzystać urlopy macierzyńskie i wychowawcze oraz postulatom od dawna zgłaszanym w tej mierze w środowisku akademickim. Wątpliwość budzi obowiązek zwrotu stypendium określony w par. 1 pkt 6. Rada Główna uważa, że przepis dotyczący zwrotu stypendium należy zmienić albo wręcz usunąć z projektu. Pierwsze zdanie pkt 6 mogłoby brzmieć: „Stypendysta traci prawo do stypendium w przypadku zaprzestania działalności naukowej.”. Taka regulacja będzie harmonizowała z innymi regulacjami dotyczącymi stypendiów naukowych i za wyniki w nauce. Rada Główna podjęła uchwałę w powyższej sprawie Nr 472/2009, która stanowi załącznik do oryginału protokołu. X Prof. M. Strużycki przedstawił opinie dotyczące wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych. Rada Główna pozytywnie zaopiniowała wnioski o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia: • Doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie „nauki o zarządzaniu” – Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie • Doktora habilitowanego sztuk muzycznych w dyscyplinie „wokalistyka” – Wydziałowi Wokalno-Instrumentalnemu Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach • Doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie „budownictwo” – Wydziałowi Inżynierii Lądowej i Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego • Doktora nauk technicznych w dyscyplinie „mechanika” – Wydziałowi Matematyki, Fizyki i Techniki Uniwersytetu Kazimierza Wielskiego w Bydgoszczy • Doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie „literaturoznawstwo” – Wydziałowi Filologiczno-Historycznemu Akademii Pomorskiej w Słupsku • Doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie „nauki o zarządzaniu” – Wydziałowi Ekonomii Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach • Doktora nauk o zdrowiu – Wydziałowi Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Negatywnie zaopiniowała wnioski o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia: • Doktora sztuk muzycznych w dyscyplinie „dyrygentura” – Wydziałowi Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Uzasadnienie - Kadra profesorów i doktorów habilitowanych zatrudnionych na Wydziale nie reprezentuje obszaru sztuki identyfikowanego z dyrygenturą – brak jest osób specjalizujących się w dyrygenturze symfoniczno-operowej. - Działalność artystyczno-naukowa Wydziału jest skromna i nie spełnia kanonów obowiązujących przy staraniach o uzyskanie uprawnień do nadawania stopnia doktora sztuki. - Wydział nie osiągnął poziomu oczekiwanego od jednostek nadających stopień doktora sztuki. Wniosek jest przedwczesny. • Doktora nauk o kulturze fizycznej – Wydziałowi Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego. Uzasadnienie - Kadra profesorów i doktorów habilitowanych zatrudnionych na Wydziale chociaż, spełnia wymogi ustawy, reprezentuje tylko niektóre obszary nauk o kulturze fizycznej, jak: teorię wychowania fizycznego, teorię sportu i edukologię sportową. - Aktywność badawcza pracowników Wydziału jest umiarkowana, co przekłada się na niewielką liczbę opracowań naukowych o zasięgu międzynarodowym. - Infrastruktura badawcza i biblioteczna Wydziału i Uczelni jest skromna i nie zapewnia prowadzenia na odpowiednim poziomie badań z zakresu kultury fizycznej. - Niska jest dynamika prowadzenia badań i rozwoju kadry na Wydziale. - Wydział nie osiągnął potencjału naukowego, który by gwarantował odpowiedni poziom nadawanym stopniom naukowym doktora. Rada Główna podjęła uchwałę w powyższej sprawie Nr 467/2009,która stanowi załącznik do oryginału protokołu XI Prof. J. Lis przedstawił opinie dotyczące wniosków o utworzenie nowych kierunków studiów. Rada Główna pozytywnie zaopiniowała wnioski: • Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu o uruchomienie kształcenia na kierunku studiów „Informatyka w biznesie”. Rada Główna podjęła uchwałę w powyższej sprawie Nr 473/2009,która stanowi załącznik do oryginału protokołu • Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego Krakowie o uruchomienie kształcenia na kierunku „Analityka gospodarcza”. Rada Główna podjęła uchwałę w powyższej sprawie Nr 474/2009, która stanowi załącznik do oryginału protokołu • Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego Krakowie o uruchomienie kształcenia na kierunku studiów „Informatyka stosowana”. Rada Główna podjęła uchwałę w powyższej sprawie Nr 475/2009, która stanowi załącznik do oryginału protokołu. XII Prof. S. Podlaski przedstawił opinie dotyczące wniosków o zatwierdzenie zasad przyznawania stypendiów naukowych. • Rada Główna pozytywnie zaopiniowała zasady przyznawania stypendiów motywacyjnych studentom kierunków zamawianych Uniwersytetu Gdańskiego (Biotechnologii, Chemii, Fizyki, Informatyki, Matematyki oraz Ochrony Środowiska) w ramach realizacji projektu Uniwersytet Gdański promotorem zasobów nowoczesnej gospodarki – zwiększenie liczby absolwentów kierunków przyrodniczych ścisłych (PRO-GOS). Rada Główna uważa, że zasady spełniają kryteria jakich oczekuje się od systemów stypendialnych. Rada Główna podjęła stanowisko w powyższej sprawie Nr 194/2009, które stanowi załącznik do oryginału protokołu • Rada Główna pozytywnie zaopiniowała zasady przyznawania stypendiów studentom w ramach projektu „Od studenta do eksperta- ochrona środowiska w praktyce” realizowanego w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet IV „Szkolnictwo Wyższe i nauka”. Działanie 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy. Poddziałanie 4.1.2 Zwieszenie liczby absolwentów kierunków kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na Wiedzy”. Rada Główna jednocześnie zgłosiła następujące uwagi: - Sugeruje się dopisanie w tytule zwrotu DLA STUDENTÓW”. - W § 5 ust. 5 należy usunąć wyraz może” oraz zastąpić wyraz podjąć” wyrazem podejmuje”. - Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zatwierdza zasady przyznawania stypendiów naukowych i za wyniki w nauce. Tylko kryteria w tym zakresie mogą być uwzględniane przy przyznawaniu stypendiów. W związku z powyższym należy usunąć ust. 4 z § 6 lub zmodyfikować go. To samo dotyczy ust. 3 § 7. Rada Główna podjęła stanowisko w powyższej sprawie Nr 195/2009, które stanowi załącznik do oryginału protokołu. • Rada Główna pozytywnie zaopiniowała zasady, warunki i tryb przyznawania oraz przekazywania stypendiów doktorantom w ramach projektu Programowa i strukturalna reforma systemu kształcenia na Wydziale Matematyki, Fizyki, Informatyki” Uniwersytetu Marii Curie-Składowskiej w Lublinie realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet IV. Działanie 4.1. Poddziałanie 4.1.4 Wzmacnianie potencjału dydaktycznego uczelni”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Rada Główna uznała, że przedstawiony regulamin spełnia kryteria, jakich oczekuje się od systemów stypendialnych. Rada Główna podjęła stanowisko w powyższej sprawie Nr 196/2009, które stanowi załącznik do oryginału protokołu. • Rada Główna pozytywnie zaopiniowała zasady przyznawania stypendiów motywacyjnych na studiach odbywanych w ramach realizowanego – przez Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – projektu konkursowego. Realizacja kształcenia zamawianego na kierunku ochrona środowiska (studia pierwszego stopnia) z równoczesnym podniesienie atrakcyjności kształcenia i wzmocnienie praktycznych elementów kształcenia. Rada Główna uznała również, iż przedstawiony regulamin będzie spełniał kryteria jakich oczekuje się od systemów stypendialnych po wprowadzeniu następujących korekt: - Środki na stypendia przyznawane zgodnie z zasadami zatwierdzonymi przez Ministra NiSzW na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie mogą pochodzić z budżetu państwa. Zasady przyznawania stypendiów finansowych ze środków budżetowych są regulowane ustawą - Prawo o szkolnictwie wyższym i wydanymi na jej podstawie rozporządzeniami. Należy odpowiednio zmodyfikować § 2. Rada Główna podjęła stanowisko w powyższej sprawie Nr 197/2009, które stanowi załącznik do oryginału protokołu. • Rada Główna pozytywnie zaopiniowała zasady przyznawania stypendiów studentom Politechniki Białostockiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet IV „Szkolnictwo wyższe i nauka”. Działanie 4.1 „Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”. Poddziałanie 4.1.2 „Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”. Rada Główna uznała, że regulamin spełnia kryteria, jakich oczekuje się od systemów stypendialnych. Rada Główna podjęła stanowisko w powyższej sprawie Nr 198/2009, które stanowi załącznik do oryginału protokołu. • Rada Główna pozytywnie zaopiniowała zasady przyznawania stypendiów w ramach projektu „Mechanika i budowa maszyn szansą na zawód z przyszłością” realizowanego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Kaliszu. Jednocześnie Rada Główna zwróciła uwagę, na przedstawione poniżej kwestie. - W § 2 brak wyrazu „które” po wyrazach „Stypendia dotyczą osób”. - Umowa, o której mowa w § 9, stanowi integralną część zasad przyznawania stypendiów. Jej wzór powinien być dołączony do dokumentacji i zatwierdzony przez Ministra NiSzW. - Stypendia powinny być przyznawane na zasadach konkursowych (uchwała Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego Nr 499/2002 – załączona). Należy w zawiązku z powyższym zmodyfikować § 11. - Regulamin nie może zawierać regulacji uczelnianych. Należy więc usunąć § 13 lub wprowadzić do zasad przyznawania stypendiów odpowiednie regulacje zawarte w regulaminie uczelnianym. - Należy zadbać, aby zmodyfikowany regulamin zawierał wszystkie elementy, o których mowa w wyżej wymienionej uchwale Rady Głównej. Rada Główna podjęła stanowisko w powyższej sprawie Nr 199/2009, które stanowi załącznik do oryginału protokołu. • Rada Główna pozytywnie zaopiniowała zasady przyznawania i przekazywania stypendiów dla studentów kierunku Budownictwo Politechniki Łódzkiej w ramach projektu „Budownictwo – kierunek zamawiany w Politechnice Łódzkiej – nabór na rok akademicki 2009/10 oraz 2010/11”. Rada Główna uznała, że spełnia on kryteria, jakich oczekuje się od systemów stypendialnych. Rada Główna podjęła stanowisko w powyższej sprawie Nr 200/2009, które stanowi załącznik do oryginału protokołu. • Rada Główna pozytywnie zaopiniowała zasady przyznawania stypendiów studentom Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie studiującym na kierunkach zamawianych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet IV „Szkolnictwo wyższe”. Działanie 4.1 „Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”. Poddziałanie 4.1.2 „Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy” Rada Główna uznała, że spełnia on kryteria, jakich oczekuje się od systemów stypendialnych. Rada Główna podjęła stanowisko w powyższej sprawie Nr 201/2009, które stanowi załącznik do oryginału protokołu. • Rada Główna pozytywnie zaopiniowała zasady przyznawania i realizacji stypendiów motywacyjnych dla studentów studiów stacjonarnych kierunków: Informatyka, Automatyka i Robotyka nabór 2009/2010 Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży objętych projektem „Informatyka, Automatyka i Robotyka – kierunkami przyszłości”. Rada Główna zwróciła uwagę na niżej wyszczególnione kwestie: -Zasady przyznawania stypendiów naukowych i za wyniki w nauce zatwierdzane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego powinny być kompletne. Powinny obejmować również „Regulamin ustalania wysokości przyznawania i wypłacania stypendiów…”. Ostatni akapit „Regulaminu” jest w tym kontekście zbędny. -W § 2 ust. 3 „Umowy” należy usunąć słowo „brutto”. Stypendia przyznawane i wypłacane na podstawie zasad zatwierdzonych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nie są opodatkowane. -Ust. 2 w § 3 „Umowy” jest nieprecyzyjny. Można żądać zwrotu stypendium gdy osoba utraciła status studenta i je pobrała lub jeżeli zostało ono przyznane na podstawie fałszywych dokumentów. Należy odpowiednio zmodyfikować proponowany przepis. - Ust. 4 w § 13 „Regulaminu” oraz ust. 3 w § 3 „Umowy” jest zbędny. Wyżej wymieniony ust. 2 w § 3 „Umowy” powinien precyzować przypadki żądania zwrotu stypendium. - Ponieważ „Umowa” jest integralną częścią zasad przyznawania stypendiów, nie można jej zmieniać bez zatwierdzenia przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Należy usunąć ust. 2 z § 5 „Umowy”. Rada Główna podjęła stanowisko w powyższej sprawie Nr 202/2009, które stanowi załącznik do oryginału protokołu. • Rada Główna pozytywnie zaopiniowała zasady przyznawania stypendiów dla studentów i dla pracowników uczelni w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego przedstawionych przez Fundacje Rozwoju Systemu Edukacji. Rada zwróciła uwagę na niżej wyszczególnione kwestie. - Stypendium naukowe i za wyniki w nauce (kształceniu) w rozumieniu wyżej wymienionej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest nagrodą za dotychczasowe osiągnięcia, zachętą do wytężonej pracy badawczej lub zachętą do intensywnego kształcenia (jest o tym również mowa w załączonej uchwale nr 499/2002 Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego). - Uzyskane stypendium beneficjent przeznacza na zaspokojenie potrzeb własnych. Można więc wskazać na jakie cele przyznane stypendium może być przeznaczone, ale nie można żądać aby beneficjent dokumentował wydatki i zwracał przyznane kwoty, jeśli nie wykorzystał ich zgodnie z zaleceniami. Zwrotu stypendium można żądać tylko wówczas, gdy beneficjent nie wyjechał za granicę, a więc nie podjął realizacji działań do których się zobowiązał. - Jeśli fundusze na stypendia wyjazdowe będą przekazywane do uczelni to regulamin będzie dotyczył przyznawania stypendiów tylko z tego funduszu (a nie na przykład ze środków własnych). - Prostsze byłoby przedstawić Ministrowi NiSzW tylko regulaminy wraz z niezbędnymi załącznikami). „Przewodnik komplikuje sprawę – dotyczy bowiem zarówno uczelni jak i potencjalnych beneficjentów. Rada Główna podjęła stanowisko w powyższej sprawie Nr 203/2009, które stanowi załącznik do oryginału protokołu. • Rada Główna pozytywnie zaopiniowała zasady przyznawania stypendiów naukowych doktorantom stacjonarnych studiów doktoranckich w Uniwersytecie Warszawskim w ramach projektu „Środowiskowe Studia Doktoranckie z Nauk Matematycznych” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Poddziałanie 4.1.1 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni.” Rada uznała, że regulamin będzie spełniał kryteria jakich oczekuje się od systemów stypendialnych po dokonaniu wskazanych poniżej modyfikacji. - Zasady przyznawania stypendiów naukowych i za wyniki w nauce, zatwierdzone przez Ministra NiSzW na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie mogą być fragmentem regulacji uczelnianych (zarządzenia rektora). - Środki na stypendia przyznawane na podstawie regulaminów zatwierdzonych przez Ministra NiSzW nie mogą pochodzić z budżetu państwa. Możliwości korzystania ze środków budżetowych na ten cel określają ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawa o stopniach i tytule w zakresie sztuki i wydane na ich podstawie rozporządzenia. - Zasady przyznawania stypendiów musi zatwierdzić Minister NiSzW , o czym mówi ustawa podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie może więc być, że „szczegółowe zasady otrzymywania i rozliczania stypendium określa Komisja….” (§2 ust.4). Wszystko to powinien obejmować przedstawiony do zatwierdzenie dokument. - Umowa, o której mowa w § 2 ust. 12 stanowi integralną część zasad przyznawania stypendiów. Jej wzór powinien być dołączony do dokumentacji i zatwierdzony przez Ministra NiSzW. Rada Główna podjęła stanowisko w powyższej sprawie Nr 204/2009, które stanowi załącznik do oryginału protokołu. • Rada Główna pozytywnie zaopiniowała zasady przyznawania stypendium celowego dla studentów na kierunkach zamawianych realizowanych w Politechnice Częstochowskiej w ramach projektu „Zwiększenie liczby absolwentów Politechniki Częstochowskiej na kierunkach technicznych, przyrodniczych i matematycznych”, nr POKL.04.01. 02-00-128/09. Rada uznała, iż spełnia on kryteria, jakich oczekuje się od systemów stypendialnych. Rada Główna podjęła stanowisko w powyższej sprawie Nr 205/2009, które stanowi załącznik do oryginału protokołu. • Rada negatywnie zaopiniowała zasady przyznawania stypendiów naukowych w ramach programu Stypendialnego dla najlepszych uczestników studiów doktoranckich i młodych doktorów Uniwersytetu Warszawskiego finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa. Rada uznała, iż nie spełnia on kryteriów, jakich oczekuje się od systemów stypendialnych. Rada przedstawiła szczegółowe uwagi. - Środki na stypendia przyznawane według zasad zatwierdzonych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie mogą pochodzić z budżetu państwa. Przyznawanie stypendiów ze środków budżetowych jest regulowane ustawą - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawą o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki , względnie odpowiednimi rozporządzeniami Ministra Ni SzW. - Zatwierdzane przez Ministra Ni SzW zasady przyznawania stypendiów nie mogą być fragmentem regulacji uczelnianych (załącznikiem do zarządzenia rektora). - Na podstawie przedstawionej dokumentacji nie jest jasne czy regulamin dotyczy przyznawania stypendiów czy też finansowania projektów badawczych. W § 3 ust. 10 pkt 4 jest bowiem mowa o „wykonalności przedmiotowej i finansowej Projektu Badawczego”. W rozumieniu wyżej cytowanej ustawy o podatku dochodowym pod osób fizycznych stypendium to kwota nie opodatkowana – po zatwierdzeniu zasad przyznawania stypendiów przez Ministra NiSzW – którą otrzymuje beneficjent na zaspokojenie potrzeb własnych. Stypendia powinny być przyznawane na zasadach konkursowych. - Umowa, o której mowa w § 3 ust. 19 i § 4 ust. 1 stanowi integralną część zasad przyznawania stypendiów. Jej wzór powinien być dołączony do dokumentacji i zatwierdzony przez Ministra NiSzW. - W art. 21 § 3 wymieniane są stypendia i projekty badawcze. Czy przedstawiony regulamin dotyczy stypendiów, czy też finansowania projektów? - W § 4 ust. 2 stypendium przeznaczane jest na zaspokojenie potrzeb własnych beneficjenta. To o czym jest mowa w wyżej wymienionym przepisie dotyczy projektów badawczych. - Dalsze przepisy § 4 mówią w o „Projekcie Badawczym”. Zasady finansowania projektów opracowują jednostki dysponujące funduszami na ich realizację. Nie mogą być one zatwierdzane przez Ministra NiSzW na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rada Główna podjęła stanowisko w powyższej sprawie Nr 206/2009, które stanowi załącznik do oryginału protokołu • Rada Główna pozytywnie zaopiniowała zasady przyznawania stypendiów motywacyjnych na studiach odbywanych w ramach realizowanego – przez Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – projektu konkursowego „Wzbogacenie oferty edukacyjnej na studiach stacjonarnych II stopnia kierunku biotechnologia”. Rada uznała iż, będzie on spełniał kryteria jakich oczekuje się od systemów stypendialnych po dokonaniu modyfikacji zgodnie z poniżej sformułowanymi uwagami. - Środki na stypendia przyznane zgodnie z zasadami przyznawania stypendiów naukowych i za wyniki w nauce zatwierdzonymi przez Ministra NiSzW na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie mogą pochodzić z budżetu państwa. Zasady przyznawania stypendiów finansowych ze środków budżetowych są regulowane ustawą - Prawo o szkolnictwie wyższym i wydanymi na jej podstawie rozporządzeniami. Należy odpowiednio zmodyfikować § 2. Rada Główna podjęła stanowisko w powyższej sprawie Nr 207/2009, które stanowi załącznik do oryginału protokołu. • Rada Główna pozytywnie zaopiniowała zasady przyznawania stypendiów motywacyjnych na studiach odbywanych w ramach realizowanego przez Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej projektu konkursowego „WEKTOR – Wzrost Efektywności Kształcenia Technicznego oraz Rozwój Kierunków Kluczowych – uatrakcyjnienie studiów na WFAiIS Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Rada Główna uznała, że regulamin będzie spełniał kryteria jakich oczekuje się od systemów stypendialnych po dokonaniu korekt zgodnie z poniżej sformułowanymi uwagami. - Środki na stypendia przyznawane zgodnie z zasadami zatwierdzonymi przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie mogą pochodzić z budżetu państwa. Zasady przyznawania stypendiów ze środków budżetowych są regulowane ustawą - Prawo o szkolnictwie wyższym i wydanymi na jej podstawie rozporządzeniami. Należy odpowiednio zmodyfikować § 2. Rada Główna podjęła stanowisko w powyższej sprawie Nr 208/2009, które stanowi załącznik do oryginału protokołu. XIII Sprawy różne i wolne wnioski. Prof. D. Rott poinformował zebranych, iż w posiedzeniu Prezydium Rady Głównej uczestniczył Profesor Ryszard Nycz, który przedstawił założenia do programu rozwoju nauk humanistycznych w Polsce. Dokument ten był, przygotowany z inicjatywy Polskiej Akademii Umiejętności, omawia perspektywy nauk humanistycznych w kontekście historycznym i zmieniających się uwarunkowań społecznych. XIV Rada Główna przyjęła protokół z XXXVII posiedzenia plenarnego w dniu 18 czerwca 2009 roku. XV Na tym zamknięto posiedzenie plenarne Rady Głównej w dniu 15 października 2009 roku. Załączniki: Uchwały - Nr 467/2009 z dnia 15 października 2009 roku w sprawie wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych; - Nr 468/2009 z dnia 15 października 2009 roku wniosków - Nr 469/2009 z dnia 15 października 2009 roku w sprawie projektu ustawy o sporcie; - Nr 470/2009 z dnia 15 października 2009 roku dotycząca projektu rozporządzenia MNiSW w sprawie szczegółowych warunków trybu przyznawania oraz wypłacania stypendium ministra za osiągnięcia w nauce oraz stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe; - Nr 471/2009 z dnia 15 października 2009 roku dotycząca projektu rozporządzenia MNiSW zmieniającego rozporządzenie w spawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie projektów badawczych; -Nr 472/2009 z dnia 15 października 2009 roku dotycząca projektu rozporządzenia Mnisi zmieniającego rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców; - Nr 473/2009 z dnia 15 października 2009 roku w sprawie uruchomienia kształcenia na kierunku studiów "Informatyka w biznesie" (studia pierwszego i drugiego stopnia) – na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu – w trybie art. 11 ust. 3 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym; - Nr 474/2009 z dnia 15 października 2009 roku w sprawie prowadzenia studiów pierwszego stopnia na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na kierunku "Analityka gospodarcza" w trybie art. 11 ust. 3 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym; - Nr 475/2009 z dnia 15 października 2009 roku w sprawie prowadzenia studiów pierwszego stopnia na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na kierunku "Informatyka stosowana" w trybie art. 11 ust. 3 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym. Stanowiska - Nr 194/2009 z dnia 15 października 2009 roku w sprawie zasad przyznawania stypendiów motywacyjnych studentom kierunków zamawianych Uniwersytetu Gdańskiego (Biotechnologii, Chemii, Fizyki, Informatyki, Matematyki oraz Ochrony środowiska) w ramach realizacji projektu „Uniwersytet Gdański promotorem zasobów nowoczesnej gospodarki – zwiększenie liczby absolwentów kierunków przyrodniczych i ścisłych (PRO-GOS); - Nr 195/2009 z dnia 15 października 2009 roku w sprawie zasad przyznawania stypendiów studentom w ramach projektu „Od studenta do eksperta – ochrona środowiska w praktyce” realizowanego w Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet IV „Szkolnictwo wyższe i nauka”. Działanie 4.1 „Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy. Poddziałanie 4.1.2 „Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”; - Nr 196/2009 z dnia 15 października 2009 roku w sprawie zasad, warunków i trybu przyznawania oraz przekazywania stypendiów doktorantom w ramach projektu „Programowa i strukturalna reforma systemu kształcenia na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki” Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet IV. Działanie 4.1. Poddziałanie 4.1.1 „Wzmacnianie potencjału dydaktycznego uczelni”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego; - Nr 197/2009 z dnia 15 października 2009 roku w sprawie zasad przyznawania stypendiów motywacyjnych na studiach odbywanych w ramach realizowanego – przez Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – projektu konkursowego „Realizacja kształcenia zamawianego na kierunku ochrona środowiska (studia pierwszego stopnia) z równoczesnym podniesieniem atrakcyjności kształcenia i wzmocnieniem praktycznych elementów kształcenia” ; - Nr 198/2009 z dnia 15 października 2009 roku w sprawie zasad przyznawania stypendiów studentom Politechniki Białostockiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet IV „Szkolnictwo wyższe i nauka”. Działanie 4.1 „Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”. Poddziałanie 4.1.2 „Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”; - Nr 199/2009 z dnia 15 października 2009 roku w sprawie zasad przyznawania stypendiów w ramach projektu „Mechanika i budowa maszyn szansą na zawód z przyszłością” realizowanego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Kaliszu; - Nr 200/2009 z dnia 15 października 2009 roku w sprawie zasad przyznawania i przekazywania stypendiów dla studentów kierunku Budownictwo Politechniki Łódzkiej w ramach projektu „Budownictwo – kierunek zamawiany w Politechnice Łódzkiej – nabór na rok akademicki 2009/10 oraz 2010/11”; - Nr 201/2009 z dnia 15 października 2009 roku w sprawie zasad przyznawania stypendiów studentom Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie studiującym na kierunkach zamawianych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet IV „Szkolnictwo wyższe”. Działanie 4.1 „Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”. Poddziałanie 4.1.2 „Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”; - Nr 202/2009 z dnia 15 października 2009 roku w sprawie zasad przyznawania i realizacji stypendiów motywacyjnych dla studentów studiów stacjonarnych kierunków: Informatyka, Automatyka i Robotyka nabór 2009/2010 Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży objętych projektem „Informatyka, Automatyka i Robotyka – kierunkami przyszłości”; - Nr 203/2009 z dnia 15 października 2009 roku w sprawie zasad przyznawania stypendiów dla studentów i dla pracowników uczelni w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego przedstawionych przez Fundacje Rozwoju Systemu Edukacji; - Nr 204/2009 z dnia 15 października 2009 roku w sprawie zasad przyznawania stypendiów naukowych doktorantom stacjonarnych studiów doktoranckich w Uniwersytecie Warszawskim w ramach projektu „Środowiskowe Studia Doktoranckie z Nauk Matematycznych” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Poddziałanie 4.1.1 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni.”; - Nr 205/2009 z dnia 15 października 2009 roku w sprawie zasad przyznawania stypendium celowego dla studentów na kierunkach zamawianych realizowanych w Politechnice Częstochowskiej w ramach projektu „Zwiększenie liczby absolwentów Politechniki Częstochowskiej na kierunkach technicznych, przyrodniczych i matematycznych”, nr POKL.04.01. 02-00-128/09; - Nr 206/2009 z dnia 15 października 2009 roku w sprawie zasad przyznawania stypendiów naukowych w ramach programu Stypendialnego dla najlepszych uczestników studiów doktoranckich i młodych doktorów Uniwersytetu Warszawskiego finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa; - Nr 207/2009 z dnia 15 października 2009 roku w sprawie zasad przyznawania stypendiów motywacyjnych na studiach odbywanych w ramach realizowanego – przez Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – projektu konkursowego „Wzbogacenie oferty edukacyjnej na studiach stacjonarnych II stopnia kierunku biotechnologia” ; - Nr 208/2009 z dnia 15 października 2009 roku w sprawie zasad przyznawania stypendiów motywacyjnych na studiach odbywanych w ramach realizowanego przez Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej projektu konkursowego „WEKTOR – Wzrost Efektywności Kształcenia Technicznego oraz Rozwój Kierunków Kluczowych – uatrakcyjnienie studiów na WFAiIS Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików