PROTOKÓŁ XXXI posiedzenia Plenarnego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego w dniu 15 stycznia 2009 roku

wtorek, 7 grudnia 2010

I. Otwarcie posiedzenia.
Przewodniczący RG prof. J. Lubacz otwierając obrady powitał członków Rady Głównej oraz zaproszonych gości. Przewodniczący oddał głos ministrowi Z. Marciniakowi, który wręczył w imieniu minister B. Kudryckiej nagrody wyróżnionym członkom Rady Głównej.

II. Przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący zaproponował wprowadzenie następującej zmiany do porządku obrad: wprowadzić punkt III a.: Podjęcie uchwały dotyczącej rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 roku w sprawie trybu zgłaszania wniosków o przyznanie uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego.
Rada Główna jednogłośnie zaaprobowała przedstawiony porządek obrad.

III. Analiza stanu rozporządzeń do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki.

Przewodniczący RG przedstawił zasady i formę przygotowywanej przez Radę analizy stanu rozporządzeń do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i ustawy o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki.
W dyskusji udział wzięli: prof. W. Mitkowski, prof. J. Lubacz, prof. E. Jezierski, prof. J. Srebrny, prof. P. Lampe, dr A. Bartczak.

III a. Podjęcie uchwały dotyczącej rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 roku w sprawie trybu zgłaszania wniosków o przyznanie uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego.

Prof. E. Jezierski, przewodniczący KEdRG, przedstawił projekt uchwały w postulując nowelizację tego rozporządzenia. .
RG jednogłośnie zaakceptowała projekt uchwały. Uchwała Nr 281/2011 stanowi załącznik do protokołu.

IV. Informacja o przygotowaniach do nowelizacji Statutu Rady w związku z nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym
Przewodniczący Rady poinformował, że zostały podjęte prace mające na celu dostosowanie statutu RG do obowiązujących przepisów.
Projekt statutu zostanie rozesłany do członków Rady Głównej.

V. Komunikaty.
Przewodniczący Rady poinformował, że:
• Minister B. Kudrycka powołała Rzecznika Praw Absolwenta – Bartłomieja Banaszaka,
• PAN, RGIB oraz organizacje pracodawców zgłosiły członków do RG,
• w dniu 30 listopada odbyło się o wspólne posiedzenie Prezydium CK i RGNiSW, na którym omówiono problemy związane z opiniowaniem wniosków o uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego.
• w dniu 12 grudnia 2011 uczestniczył w zorganizowanej przez Urząd Patentowy RP uroczystości wręczenia nagród laureatom IX edycji konkursu na najlepsze prace naukowe oraz projekty plakatów o tematyce związanej z ochroną własności przemysłowej.
• Prof. Jan Madey został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej, za podejmowaną z pożytkiem dla kraju pracę zawodową i działalność społeczną.

Mgr E. Dyląg poinformowała, że w dniach 2-4 grudnia 2011 w Gdyni odbył się XII Krajowy Zjazd Doktorantów, na którym wybrano nowe władze KRD oraz wręczona nagrody w konkursie PRODOK.
VI. Zaopiniowanie projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu obsługi administracyjnej i finansowej Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, komisji dyscyplinarnej i Rzecznika Praw Absolwenta oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polskiej Komisji Akredytacyjnej i komisji dyscyplinarnej, wyznaczanych przez nie recenzentów i ekspertów, rzeczników dyscyplinarnych przy komisji dyscyplinarnej oraz Rzecznika Praw Absolwenta
Rada postanowiła nieopiniować powyższego projektu rozporządzenia. Wobec upłynięcia terminu przedstawienia opinii.
VII. Zaopiniowanie projektu ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Przewodniczący Komisji Edukacji prof. E. Jezierski przedstawił projekt ustawy.
Głos zabrał Prof. Ryszard Stępień. Wyraził opinię, że proponowane w projekcie ustawy przesunięcie reformy, dotyczącej obniżenia wieku szkolnego, z roku 2012 na rok 2014, pozbawi samorządy planowanej na rok 2012 subwencji finansowej, a to spowoduje kolejne opóźnienia w przygotowaniu szkół podstawowych do przyjęcia dzieci 6-letnich.

Rada Główna nie wniosła uwag do projektu. Uchwała Nr 282/2011 stanowi załącznik do protokołu.

VIII. Zaopiniowanie projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli
Przewodniczący Komisji Edukacji prof. E. Jezierski przedstawił projekt rozporządzenia.
Rada Główna nie wniosła uwag do projektu. Uchwała Nr 283/2011 stanowi załącznik do protokołu
IX. Zaopiniowanie projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie organizacji roku szkolnego
Przewodniczący Komisji Edukacji prof. E. Jezierski przedstawił projekt rozporządzenia.
Rada Główna nie wniosła uwag do projektu. Uchwała Nr 284/2011 stanowi załącznik do protokołu.
X. Zaopiniowanie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
Przewodniczący Komisji Edukacji prof. E. Jezierski przedstawił projekt rozporządzenia.
Rada Główna nie wniosła uwag do projektu. Uchwała Nr 285/2011 stanowi załącznik do protokołu.
XI. Zaopiniowanie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych zasad kierowanie, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym
Przewodniczący Komisji Edukacji prof. E. Jezierski przedstawił projekt rozporządzenia.
Rada Główna nie wniosła uwag do projektu. Uchwała Nr 286/2011 stanowi załącznik do protokołu.
XIII. Zaopiniowanie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ramowego programu zajęć praktycznych oraz sposobu ich odbywania, dokumentowania i zaliczania
Prof. P. Lampe w imieniu Zespołu Medycznego przedstawił projekt rozporządzenia.
Rada Główna negatywnie zaopiniowała projekt rozporządzenia. Uchwała Nr 287/2011 stanowi załącznik do protokołu.
XIV. Zaopiniowanie wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych.
Pozytywnie opiniuje wniosek o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia:
• Doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse – Kolegium Nauk
o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie,
• Doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse – Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego,
• Doktora nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka – Wydziałowi Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego,
• Doktora habilitowanego nauk farmaceutycznych – Wydziałowi Farmaceutycznemu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku,
• Doktora nauk technicznych w dyscyplinie mechanika – Wydziałowi Mechanicznemu Politechniki Opolskiej.

Opinie Rady Głównej w powyższych sprawach zostały przedstawione w uchwale Nr 288/2011 stanowiącej załącznik do protokołu.

XV. Zaopiniowanie zasad przyznawania stypendiów naukowych
Rada Główna jednogłośnie pozytywnie z uwagami zaopiniowała poniższe wnioski:

1. Zasady przyznawania stypendiów dla uczestników studiów doktoranckich finansowanych z dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych przez Katolicki Uniwersytet Lubelski (Wydział Nauk Humanistycznych) .
2. Zasady przyznawania stypendiów dla uczestników studiów doktoranckich finansowanych z dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych przez Katolicki Uniwersytet Lubelski (Wydział Nauk Społecznych).

Stanowiska Nr 104/2011 i 105/2011 w powyższych sprawach stanowią załączniki do protokołu.

XVI. Przyjęcie protokołu XX posiedzenia plenarnego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego (17 listopada 2011).
Protokół przyjęto jednogłośnie.

XVII. Zamknięcie posiedzenia.
Przewodniczący zamknął obrady dziękując uczestnikom za udział w posiedzeniu.

Przewodniczący
Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Prof. Józef Lubacz

Załączniki:

1. Porządek obrad
2. Uchwały : Nr 281-288
3. Stanowisko: Nr 104-105
4. Nagranie przebiegu obrad na nośniku CD

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików