PROTOKÓŁ XXXII posiedzenia Plenarnego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego w dniu 12 lutego 2009 roku

wtorek, 7 grudnia 2010

PROTOKÓŁ XXXII posiedzenia Plenarnego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego w dniu 12 lutego 2009 roku I Prof. J. Błażejowski otworzył posiedzenie i powitał obecnych. II Prof. B. Kudrycka, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wręczyła nagrody laureatom konkursu na artykuł popularnonaukowy pod hasłem „Skomplikowane i proste. Młodzi uczeni o swoich badaniach”. III Prof. J. Błażejowski rozpoczął debatę nad dokumentami „Założenia reformy studiów i praw studenckich” oraz „Nowy model kariery akademickiej”, które jako elementy pakietu „Partnerstwo dla wiedzy” przedstawiła prof. B. Kudrycka, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W ponad 3 godzinnej dyskusji Minister uzasadniała zaproponowane rozwiązania i odpowiadała na liczne pytania. W dyskusji udział wzięli: prof. B. Ney, prof. J. Lubacz, prof. M. Strużycki, prof. P. Lampe, prof. D. Rott, prof. W. Iwańczak, prof. B. Tuchańska, prof. O. Achmatowicz, prof. A. Eliasz, prof. W. Mitkowski, prof. J. Lis, dr A. Bartczak. IV i V Prof. J. Błażejowski poinformował wyborze nowych członków Rady Głównej z ramienia Parlamentu Studentów RP. W imieniu Rady Głównej powitał nowowybranych przedstawicieli i podziękował za współpracę ustępującym członkom Rady Głównej reprezentującym studentów. Rada Główna powołała komisję wyborczą do wyboru przewodniczącego i członków Centralnej Komisji Wyborczej Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego. Rada Główna w głosowaniu tajnym wybrała przewodniczącego oraz członków Centralnej Komisji Wyborczej. Rada Główna przyjęła uchwałę w powyższej sprawie (Nr 389/2009), która stanowi załącznik do oryginału protokołu. Rada Główna wybrała studenta Adama Rysia na członka prezydium Rady Głównej z ramienia Parlamentu Studentów RP. Zastąpił on studenta Grzegorza Sokołowskiego. Rada Główna przyjęła uchwałę w powyższej sprawie (Nr 394/2008), która stanowi załącznik do oryginału protokołu. V Prof. Z. Witkowski przedstawił, w imieniu Zespołu Prawnego RG, list dziekanów wydziałów prawa uniwersytetów polskich w sprawie niektórych aspektów projektu ustawy o państwowych egzaminach prawniczych. Rada Główna w pełni poparła postulaty dziekanów. Rada Główna przyjęła uchwałę w powyższej sprawie (Nr 395/2009), która stanowi załącznik do oryginału protokołu. VI Prof. Z. Witkowski, w imieniu Zespołu Prawnego RG, przedstawił projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie dokumentacji przebiegu studiów. Zespół Prawny nie zgłosił zastrzeżeń merytoryczno-legislacyjnych. Rada Główna pozytywnie zaopiniowała projekt wyżej wymienionego rozporządzenia. W odniesieniu do § 1 pkt 3 rozporządzenia Rada Główna uznała za właściwe zachowanie indeksu jako elementu obligatoryjnego, a nie jedynie fakultatywnego dokumentowania przebiegu studiów. Rada Główna przyjęła uchwałę w powyższej sprawie (Nr 391/2009), która stanowi załącznik do oryginału protokołu. VII Prof. D. Rott przedstawił projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. Rada Główna pozytywnie zaopiniowała wyżej wymienione rozporządzenie. Rada Główna przyjęła uchwałę w powyższej sprawie (Nr 392/2009), która stanowi załącznik do oryginału protokołu. VIII Prof. P. Lampe przedstawił projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty. Rada Główna pozytywnie zaopiniowała projekt rozporządzenia. Rada Główna przyjęła uchwałę w powyższej sprawie (Nr 392/2009), która stanowi załącznik do oryginału protokołu. IX Prof. M. Strużycki, w imieniu KU RG, przedstawił opinie dotyczące wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych. Rada Główna pozytywnie zaopiniowała wnioski: 1 Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego – o uzyskania uprawnień do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinach „literaturoznawstwo” i „językoznawstwo”. 2 Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach – o uzyskanie uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie „mechanika”. 3 Wydziału Zamiejscowego Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu – o uzyskanie uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie „psychologia”. 4 Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej – o uzyskanie uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie „inżynieria chemiczna” . 5 Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – o uzyskanie uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie „nauki o polityce”. 6 Wydziału Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej – o uzyskanie uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie „informatyka”. 7 Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – uzyskanie uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie „nauki o polityce”. 8 Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej – o uzyskanie uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie „informatyka”. Rada Główna przyjęła uchwałę w powyższej sprawie (Nr 390/2009), która stanowi załącznik do oryginału protokołu. X i XI Prof. J. Lubacz, w imieniu Komisji Edukacji Rady Głównej, przedstawił propozycje Ministra Pracy i Polityki Społecznej utworzenia kierunku studiów o nazwie „Bezpieczeństwo i higiena pracy” oraz zmian w standardach kształcenia dla kierunku studiów „Fizjoterapia”. Rada Główna pozytywnie zaopiniowała wniosek i zmiany w standardach kształcenia. Rada Główna podjęła dwie uchwały w powyższych sprawach: Nr 399/2009 i 400/2009, które stanowią załączniki do oryginału protokołu. XII Prof. J. Lis, w imieniu Komisji Rozwoju Rady Głównej, omówił wnioski uczelni w sprawie kształcenia na kierunkach studiów ustanowionych w trybie art. 11 ust. 3 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym: Wniosek Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi – kierunku studiów: „Tkanina i ubiór”. Rada Główna pozytywnie zaopiniowała wniosek. Rada Główna przyjęła uchwałę w powyższej sprawie (Nr 396/2009), która stanowi załącznik do oryginału protokołu. Wniosek Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Wydziału Nauk o Zdrowiu – kierunek studiów: „Logopedia z fonoaudiologią”. Rada Główna pozytywnie zaopiniowała wniosek. Rada Główna przyjęła uchwałę w powyższej sprawie (Nr 397/2009), która stanowi załącznik do oryginału protokołu. XIII Prof. W. Iwańczak, w imieniu Komisji Nauki Rady Głównej, omówił wnioski uczelni w sprawie prowadzenia studiów podyplomowych w trybie art. 8 ust. 7 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym. Rada Główna pozytywnie zaopiniowała: Wniosek Wyższej Szkoły Nauk Społecznych i Technicznych w Radomiu o uruchomienie studiów podyplomowych w zakresie „Dydaktyki etyki z elementami filozofii”. Wniosek Wyższej Szkoły Zawodowej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej o uruchomienie studiów podyplomowych w zakresie „Logopedii z terapią pedagogiczną”. Uchwały Nr 398/2009 i Nr 399/2009 w powyższych sprawach stanowią załączniki do oryginału protokołu. XIV Prof. S. Podlaski, w imieniu Komisji Ekonomicznej Rady Głównej, omówił wnioski uczelni oraz innych instytucji w sprawie zasad przyznawania stypendiów naukowych. Rada Główna pozytywnie zaopiniowała zasady przyznawania stypendiów w programie WELCOME Fundacji na rzecz Nauki Polskiej realizowanym w ramach Działania 1.2: „Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Stanowisko Nr 152/2009 w powyższej sprawie stanowi załącznik do oryginału protokołu. Rada Główna uznała iż nie ma delegacji ustawowej aby zaopiniować zasady przyznawania stypendiów naukowych pracownikom Europejskiej Wyższej Szkoły Informatyczno-Ekonomicznej. Stanowisko Nr 153/2009 w powyższej sprawie stanowi załącznik do oryginału protokołu. XV Rada Główna przyjęła protokół z posiedzenia plenarnego w dniu 15 stycznia 2009 roku. XVI Przewodniczący podziękował za udział w posiedzeniu i dyskusji, po czym zamknął posiedzenie. Przewodniczący Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego Jerzy Błażejowski Opracował: Arkadiusz Smoląg Załączniki do oryginału protokołu 1. Uchwały z dnia 12 lutego 2009 roku Uchwały - Nr 389 - w sprawie powołania Centralnej Komisji Wyborczej Rady Głównej - Nr 390 - w sprawie wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych - Nr 391 - w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie dokumentacji przebiegu studiów - Nr 392 - w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych - Nr 393 - w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenia w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty - Nr 394 - w sprawie uzupełnienia składu prezydium Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego - Nr 395 - w sprawie niektórych aspektów projektu ustawy o państwowych egzaminach prawniczych - Nr 396 - w sprawie prowadzenia studiów przez Wydział Tkaniny i Ubioru Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi na kierunku „Tkanina i ubiór” - Nr 397 - w sprawie prowadzenia studiów przez Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku na kierunku „Logopedia z fonoaudiologią” - Nr 398 - w sprawie wniosku Wyższej Szkoły Nauk Społecznych i Technicznych w Radomiu o prowadzenie studiów podyplomowych w zakresie „Dydaktyki etyki z elementami filozofii” - Nr 399 - w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: bezpieczeństwo i higiena pracy oraz fizjoterapia - Nr 400 - w sprawie przedstawienia propozycji nazw kierunków studiów - Nr 401 - w sprawie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym 2. Stanowiska z dnia 12 lutego 2009 - Nr 152 - w sprawie zasad przyznawania stypendiów w programie WELCOME Fundacji na rzecz Nauki Polskiej realizowanym w ramach Działania 1.2: „Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - Nr 153 - w sprawie zasad przyznawania stypendiów naukowych pracownikom Europejskiej Wyższej Szkoły Informatyczno-Ekonomicznej w Warszawie 3. Nagranie 4. Lista obecności

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików