PROTOKÓŁ XXXV posiedzenia Plenarnego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego w dniu 16 kwietnia 2009 roku

wtorek, 7 grudnia 2010

PROTOKÓŁ XXXV posiedzenia Plenarnego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego w dniu 16 kwietnia 2009 roku I Prof. J. Błażejowski otworzył posiedzenie i powitał obecnych. II Przewodniczący rozpoczął debatę na temat mobilności kadry naukowej, doktorantów i studentów w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego. Student B. Banaszak, przewodniczący Parlamentu Studentów RP, oraz E. Kornalska, członek Rady Głównej z ramienia Parlamentu, zarysowali w swoich prezentacjach zagadnienia do dyskusji. W dyskusji zwrócono uwagę na kwestie finansowe, uznawalności wykształcenia i społeczne. Wskaźniki mobilności studentów są w Polsce niskie, głównie z powodów finansowych. Pragnących kształcić się za granicą nie stać na ponoszenie znacznie wyższych niż u nas kosztów edukacji. Nasz kraj nie jest też w stanie zaoferować obcokrajowcom pomocy stypendialnej zachęcającej do studiowania u nas. Ustalono, że uchwała w powyższej sprawie zostanie przyjęta na majowym posiedzeniu plenarnym. W dyskusji udział wzięli: prof. G. Prawelska-Skrzypek, prof. M. Socha, prof. O. Achmatowicz, prof. W. Iwańczak, prof. W. Mitkowski, prof. L. Dobrzański, prof. B. Ney i dr A. Bartczak. III Prof. J. Błażejowski przedstawił uchwałę w sprawie dokumentu „Umocowanie, struktura i rola Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego w systemie szkolnictwa wyższego i nauki”. Po krótkiej dyskusji przyjęto ostateczną wersję dokumentu w formie uchwały. W dyskusji udział wzięli: prof. J. Błażejowski, prof. Z. Witkowski, prof. J. Lubacz, prof. J. Gembalski, prof. W. Iwańczak, prof. W. Mitkowski, prof. P. Kaczanowski, prof. J. Lis i dr A. Bartczak. Rada Główna przyjęła uchwałę w powyższej sprawie (Nr 413/2009), która stanowi załącznik do oryginału protokołu. IV Dr M. Stefaniuk przedstawił poselski projekt ustawy o zadaniach publicznych w dziedzinie usług medialnych. Zespół Prawny RG zwrócił uwagę na liczne błędy jakie pojawiły się w projekcie ustawy. W dyskusji udział wzięli: prof. W. Mitkowski, prof. J. Błażejowski i dr. M. Stefaniuk. Rada Główna zaopiniowała negatywnie projekt wyżej wymienionej ustawy. Uchwała w tej sprawie (Nr 420/2009) stanowi załącznik do oryginału protokołu. V Prof. Z. Witkowski omówił poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o finansowaniu Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie z budżetu państwa oraz niektórych innych ustaw. Prof. Z. Witkowski, w imieniu Zespołu Prawnego RG, przedstawił niżej sformułowane uwagi do dokumentu. 1. Nie jest właściwie sformułowana intytulacja projektu ustawy. Jej formuła prima facie wskazuje, że projekt odnosi się wyłącznie do PAT w Krakowie, tymczasem pod formułą intytulacji objętą słowami „oraz niektórych innych ustaw” zostaje przez projektodawców de facto ukryta chęć objęcia finansowaniem z budżetu państwa PWT w Wrocławiu, PWT w Warszawie i WSFP Ignatianum w Krakowie. 2. Abstrahując od możliwości finansowych Państwa, które jest w stanie ocenić wyłącznie Parlament i Rząd, Rada Główna Szkolnictwa Wyższego zwraca uwagę na nietrafny argument uzasadnienia projektu ustawy a dotyczący PAT w Krakowie, który „nigdy za doznane krzywdy nie otrzymała jakiegokolwiek zadośćuczynienia”. Jeżeli istnieją powody do uzyskania takiego zadośćuczynienia materialnego przez PAT w Krakowie, to właściwa do załatwienia tej sprawy jest specjalna Komisja Majątkowa do spraw rekompensat działająca w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu Polski, afiliowana przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. 3. Nietrafny jest argument zawarty na stronie 2 uzasadnienia projektu ustawy, że wejście w życie projektowanej regulacji „nie spowoduje bezpośrednich skutków finansowych dla budżetu państwa i budżetu jednostek samorządu terytorialnego”. Autorzy projektu zaprzeczają tej tezie w kolejnym zdaniu uzasadnienia zastrzegając, że „Ewentualne skutki finansowe uzależnione będą od przedstawienia, a następnie zaakceptowania stosownego planu wydatków związanych z kosztami realizacji środków trwałych w budowie, służących procesowi dydaktycznemu”. 4. Nie jest jasne co miał na myśli projektodawca pisząc w uzasadnieniu, że „Projekt ustawy rodzi pozytywne skutki społeczno-gospodarcze”. 5. W odniesieniu do projektu objęcia finansowaniem PWT we Wrocławiu, PWT w Warszawie i WSFP „Ignatianum” w Krakowie należy zauważyć, że art.15 ust. 3 Konkordatu między Rzeczypospolitą Polską a Stolicą Apostolską mówi jedynie o „rozważeniu udzielenia pomocy finansowej” przez Państwo, nie zaś o konieczności objęcia tych uczelni (precyzyjnie odrębnych wydziałów) całościowym finansowaniem ze strony Państwa. Tym samym propozycja projektodawców wykracza znacznie poza rzeczywiste ustalenia konkordatowe. Rzecz jasna definitywna ocena czy Państwo jest obecnie stać na wyjście naprzeciw postulatom projektu ustawy należy do Rządu oraz obu Izb Parlamentu. W dyskusji udział wzięli: prof. Z. Witkowski, prof. W. Iwańczak, prof. J. Błażejowski, prof. W. Mitkowski, dr A. Bartczak i prof. B. Tuchańska. Rada Główna przyjęła opinię w powyższej sprawie. Opinia (Nr 16/2009) stanowi załącznik do oryginału protokołu. VI Prof. Z. Witkowski, w imieniu Zespołu Prawnego RG, omówił poselski projekt ustawy o nadaniu nowej nazwy Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie oraz zmianie ustawy o finansowaniu Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie z budżetu państwa i przedstawił niżej wymienione uwagi do dokumentu. 1. Projekt ustawy w wersji z dnia 20 marca 2009 roku Grupy Posłów Klubu Parlamentarnego PiS stanowi fragment projektu podobnej ustawy, z dnia 12 lutego 2009 roku, dotyczącej PAT w Krakowie, PWT we Wrocławiu, PWT w Warszawie oraz WSFP Ignatianum w Krakowie. Projekt opiniowanej ustawy został zredukowany do problemów dotyczących PAT w Krakowie. 2. W kwestii proponowanej w projekcie ustawy nowej nazwy dla PAT w Krakowie pojawia się zasadnicza wątpliwość czy ewentualne wystąpienie w nazwie utworzonego Uniwersytetu przymiotnika „Papieski” nie narusza domeny Państwa Watykańskiego. W uzasadnieniu projektu nie ma do tej kwestii żadnego odniesienia. Wydaje się, że w ustawie - Prawo o szkolnictwie wyższym, art. 3 ust. 3, gdy mowa o przymiotniku albo o przymiotnikach „w celu określenia profilu uczelni” chodzi nie tyle o podmiotowe, ile o przedmiotowe wskazanie stosownego przymiotnika. W tym przypadku chodziłoby raczej o użycie przymiotnika „teologiczny” albo „ filozoficzno-teologiczny”. 3. Z uzasadnienia projektu ustawy nie wynika, a powinno wynikać wprost, ile uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora, jakie konkretnie i w jakim zakresie posiada uczelnia. Sprawdzenie uprawnień PAT w Krakowie w rejestrze Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów sprawia, że informacja wprowadzona do uzasadnienia na ten temat nie odpowiada rzeczywistości. 4. Projektodawcy prezentują w uzasadnieniu projektu ustawy pogląd, że jej uchwalenie będzie formą zadośćuczynienia za krzywdy wyrządzone PAT w Krakowie w okresie komunizmu. W tym zakresie organem właściwym do zadośćuczynienia krzywd majątkowych wobec Kościoła Katolickiego w Polsce jest specjalna Komisja Majątkowa do spraw rekompensat działająca w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu Polski, afiliowana przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. 5. Nieprawdziwa jest teza zawarta na stronie 2 uzasadnienia projektu ustawy, że „Projektowana regulacja nie pociąga za sobą obciążenia budżetu państwa ani budżetu jednostek samorządu terytorialnego”. Autorzy projektu zaprzeczają tej tezie w kolejnym zdaniu uzasadnienia. Wynika z niego, że w projekcie chodzi o wprowadzenie normy ustawowej umożliwiającej uzyskanie środków finansowych na realizację inwestycji budowlanych. Inwestycje te mają być finansowane z budżetu państwa, a więc będą go również obciążały. 6. Co się tyczy objęcia PAT w Krakowie finansowaniem w całości z budżetu Państwa, to należy zauważyć, że Konkordat zawarty pomiędzy Rzeczypospolitą Polską a Stolicą Apostolską w jego art.15 ust. 3 przewiduje możliwość dotowania przez Państwo PAT w Krakowie i KUL w Lublinie. W odniesieniu do PAT w Krakowie należy zauważyć, że Państwo wywiązuje się z w/w zobowiązania poprzez uchwalenie ustawy z dnia 26 czerwca 1997 roku o finansowaniu PAT w Krakowie z budżetu Państwa (Dz.U. Nr 103, poz. 650). Należy zauważyć, że Konkordat mówi o dotowaniu, nie zaś o finansowaniu PAT w Krakowie, co jest różnicą nie tylko formalną. W dyskusji udział wzięli: prof. Z. Witkowski, prof. J. Błażejowski, prof. B. Tuchańska, prof. W. Iwańczak i prof. B. Gutkowska. Rada Główna przyjęła opinię w powyższej sprawie (Nr 17/2009), która stanowi załącznik do oryginału protokołu. VII Prof. Z. Witkowski, w imieniu Zespołu Prawnego RG, przedstawił projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie zajęć wojskowych studentów uczelni morskich oraz organizacji studium wojskowego. Rada Główna pozytywnie zaopiniowała projekt wyżej wymienionego rozporządzenia. Rada Główna przyjęła uchwałę w powyższej sprawie (Nr 417/2009), która stanowi załącznik do oryginału protokołu. VIII Prof. J. Błażejowski przedstawił projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie dopuszczenia do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników. Rada Główna pozytywnie zaopiniowała projekt wyżej wymienionego rozporządzenia Rada Główna przyjęła uchwałę w powyższej sprawie (Nr 418/2009), która stanowi załącznik do oryginału protokołu. IX Dr J. Kosiewicz omówił projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych. Rada Główna pozytywnie zaopiniowała projekt wyżej wymienionego roporządzenia. Rada Główna przyjęła uchwałę w powyższej sprawie (Nr 416/2009), która stanowi załącznik do oryginału protokołu. X Dr M. Stefaniuk przedstawił projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich oraz warunków i trybu rozliczeń z tytułu pokrywania odsetek należnych bankom od kredytów studenckich. Zwrócono uwagę na datę wejścia w życie wyżej wymienionego rozporządzenia – termin 1 października może powodować opóźnienia w wypłacie kredytów. Rada Główna pozytywnie zaopiniowała projekt wyżej wymienionego rozporządzenia. Rada Główna przyjęła uchwałę w powyższej sprawie (Nr 416/2009), która stanowi załącznik do oryginału protokołu. XI Prof. M. Strużycki, w imieniu Komisji Uprawnień Akademickich RG, przedstawił opinie dotyczące wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych. Rada Główna pozytywnie zaopiniowała wnioski o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia: • Doktora nauk prawnych w dyscyplinie „prawo” – Akademii Leona Koźmińskiego z siedzibą w Warszawie. • Doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie „nauki o polityce” – Wydziałowi Historyczno-Pedagogicznemu Uniwersytetu Opolskiego. • Doktora sztuk plastycznych w dyscyplinie „sztuki piękne” – Wydziałowi Pedagogiczno-Artystycznemu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. • Doktora nauk medycznych w dyscyplinie „medycyna” – Wydziałowi Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. • Doktora nauk technicznych w dyscyplinie „inżynieria materiałowa” – Wydziałowi Matematyczno-Fizyczno-Technicznemu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. • Doktora habilitowanego nauk matematycznych w dyscyplinie „matematyka” –Wydziałowi Matematyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. • Doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie „mechanika” – Wydziałowi Mechanicznemu Politechniki Białostockiej. • Doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie „kulturoznawstwo” –Wydziałowi Nauk Humanistycznych i Społecznych Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Rada Główna przyjęła uchwałę w powyższej sprawie (Nr 413/2009), która stanowi załącznik do oryginału protokołu. XII Prof. J. Lubacz, w imieniu Komisji Rozwoju RG, omówił wniosek Uniwersytetu Muzycznego im. F. Chopina w Warszawie o zgodę na kształcenie na kierunku studiów „Muzyka kościelna” – w trybie art. 11 ust. 3 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym. Rada Główna pozytywnie zaopiniowała wniosek. Rada Główna przyjęła uchwałę w powyższej sprawie (Nr 415/2009), która stanowi załącznik do oryginału protokołu. XIII Prof. W. Iwańczak, w imieniu Komisji Nauki RG, przedstawił wniosek Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie w sprawnie prowadzenia studiów podyplomowych o nazwie „Matematyka dla nauczycieli” – w trybie art. 8 ust. 7 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym. Prof. W. Iwańczak przedstawił negatywną opinię PRG. Zgłosił niżej wymienione uwagi. • Uczelnia kształci na kierunkach studiów: elektrotechnika, mechanika i budowa maszyn, rolnictwo, turystyka i rekreacja, pedagogika, wychowanie fizyczne i ekonomia – mało związanych z przygotowaniem do zawodu nauczyciela w obszarze matematyki. • Edukacja nauczycieli matematyki powinna się odbywać w uczelniach, które kształcą na kierunku studiów matematyka. Tylko wówczas będzie zapewniony odpowiedni poziom kształcenia w tym zakresie. • Uczelnia nie posiada odpowiedniej kadry oraz zaplecza edukacyjnego niezbędnego do kształcenia przyszłych nauczycieli matematyki mogących sprostać wyzwaniom współczesnej edukacji na poziomie gimnazjalnym. Rada Główna negatywnie zaopiniowała wniosek. Rada Główna przyjęła uchwałę w powyższej sprawie (Nr 421/2009), która stanowi załącznik do oryginału protokołu. XIV Dr A. Bartczak, w imieniu Komisji Ekonomicznej RG, omówił wniosek Uniwersytetu Zielonogórskiego w sprawie zasad przyznawania stypendiów naukowych studentom I roku kierunków technicznych i ścisłych. Rada Główna pozytywnie zaopiniowała zasady przyznawania wyżej wymienionych stypendiów. Rada Główna przyjęła stanowisko w powyższej sprawie (Nr 164/2009), które stanowi załącznik do oryginału protokołu. XV Przewodniczący podziękował za udział w posiedzeniu i dyskusji, po czym zamknął posiedzenie. Przewodniczący Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego Jerzy Błażejowski Opracował: Arkadiusz Smoląg Załączniki do oryginału protokołu 1. Uchwały z dnia 16 kwietnia 2009 roku - Nr 413 - w sprawie dokumentu „Umocowanie, struktura i rola Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego w systemie szkolnictwa wyższego i nauki” - Nr 414 - w sprawie wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych - Nr 415 - w sprawie uruchomienia kształcenia na kierunku studiów "Muzyka kościelna" – na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie – w trybie art. 11 ust. 3 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym - Nr 416 - w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych - Nr 417 - w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie zajęć wojskowych studentów uczelni morskich oraz organizacji studium wojskowego - Nr 418 - w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników - Nr 419 - w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich oraz warunków i trybu rozliczeń z tytułu pokrywania odsetek należnych bankom od kredytów studenckich - Nr 420 - w sprawie poselskiego projektu ustawy o zadaniach publicznych w dziedzinie usług medialnych - Nr 421 - w sprawie wniosku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie o prowadzenie studiów podyplomowych pod nazwą „Matematyka dla nauczycieli” 2. Stanowisko z dnia 16 kwietnia 2009 - Nr 164 - w sprawie zasad przyznawania studentom I roku kierunków technicznych i ścisłych stypendium Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego pod patronatem Prezydenta Miasta Zielona Góra w roku akademickim 2009/2010 3. Opinie z dnia 16 kwietnia 2009 - Nr 16 - w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o finansowaniu Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie z budżetu państwa oraz niektórych innych ustaw - Nr 17 - w sprawie poselskiego projektu ustawy o nadaniu nowej nazwy Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie oraz zmianie ustawy o finansowaniu Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie z budżetu państwa 4. Nagranie 5. Lista obecności

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików