PROTOKÓŁ XXXVI posiedzenia Plenarnego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego w dniu 14 maja 2009 roku

środa, 8 grudnia 2010

PROTOKÓŁ XXXVI posiedzenia Plenarnego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego w dniu 14 maja 2009 roku I Prof. J. Błażejowski otworzył posiedzenie i powitał obecnych a w szczególności Minister prof. B. Kudrycką. II Przewodniczący przypomniał, iż tematem wiodącym posiedzenia jest problematyka dotycząca systematyki wiedzy i nauki do celów badawczych i edukacyjnych. Prof. J. Błażejowski dokonał wprowadzenia do dyskusji przedstawiając prezentację multimedialną, w której ukazane zostały różne podziały wiedzy do celów nadawania stopni naukowych i tytułu naukowego, kształcenia na poziomie wyższym, akredytacji akademickiej oraz podziału środków budżetowych na badania. Poinformował, że propozycje pierwotnego podziału wiedzy bazują na systematyce rekomendowanej przez OECD/EUROSTAT/UNESCO. Po wprowadzeniu Przewodniczący poprosił Minister prof. B. Kudrycką o zabranie głosu. Minister wyraziła zadowolenie, iż Rada podjęła dyskusję na ten temat, bo trwają prace nad ostateczną wersją założeń reformy szkolnictwa wyższego. Zapewniła, że jest otwarta na rozważenie różnych propozycji podziału obszaru wiedzy. Podkreśliła, iż należy uzasadnić potrzebę podziału. Uznała za istotne powiązanie podziału wiedzy z Krajowymi Ramami Kwalifikacji i zasadami finansowania budżetowego kształcenia na poziomie wyższym. Na zakończenie Minister zapewniła, że po otrzymaniu oficjalnego stanowiska Rady będzie je szczegółowo analizowała. Podziękowała Przewodniczącemu za prezentację i przeprosiła, że nie może uczestniczyć w dalszych obradach. Przewodniczący otworzył dyskusję, w której uczestniczyli: prof. J. Madey, prof. B. Ney, prof. J. Lubacz, prof. A. Eliasz, prof. W. Iwańczak, prof. D. Rott i dr A. Bartczak. W dyskusji podjęto między innymi problem rozszerzenia autonomii jednostek uczelni posiadających uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego. Polegałyby one na możliwości samodzielnego kreowania dyscyplin nauki i kierunków studiów. Zdania co do ostatniej kwestii były podzielone. W niektórych wystąpieniach dość sceptycznie odnoszono się do możliwości stworzenia spójnego podziału wiedzy na obszary. Były wypowiedzi, że podział ten powinien być zgodny z proponowanym przez instytucje międzynarodowe. Prof. J. Błażejowski przedstawił szkic projektu uchwały Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego w sprawie systematyki wiedzy i nauki do celów badawczych i edukacyjnych. W wyniku głosowania podjęta została uchwała Nr 430/2009 w powyższej sprawie (stanowiącą załącznik do protokołu). Zasadnicze aspekty tej uchwały omówione są poniżej. Nawiązując do wcześniejszej uchwały (270/2008), Rada Główna proponuje dokonanie pierwotnego podziału wiedzy na siedem obszarów: nauki humanistyczne, nauki medyczne i nauki o zdrowiu, nauki przyrodnicze, nauki rolnicze, nauki społeczne, nauki inżynieryjne i techniczne oraz sztukę. Podział ten jest zgodny z zaproponowanym przez OECD/EUROSTAT/UNESCO (D. Maciejko, “Sprawy Nauki”, nr 12 (141), 2008, 43-44) w zakresie sześciu obszarów nauki. Modyfikacją jest wyodrębnienie obszaru sztuki. Rada uznała, że zaproponowana powyżej systematyka powinna obowiązywać w regulacjach prawnych dotyczących nauki i edukacji. Rada Główna proponuje, aby istniejący aktualnie podział na dziedziny i dyscypliny nauki i sztuki do celów nadawania stopni naukowych i tytułu naukowego oraz stopni i tytułu w zakresie sztuki, a także kształcenia na studiach doktoranckich – dokonany przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów (CK) w uchwałach z dnia 24 października 2005 roku (M.P. nr 79 poz. 1120) i z dnia 10 grudnia 2008 roku (M.P. nr 97 poz. 843) – pozostał jako wtórny. Przyjęcie takiego rozwiązania wymagałoby przypisania dziedzin i dyscyplin do siedmiu wymienionych powyżej obszarów wiedzy. Idąc za sugestiami OECD/EUROSTAT/UNESCO Rada Główna proponuje uznanie listy dziedzin i dyscyplin za otwartą – regulowaną rozporządzeniami Ministra NiSzW lub uchwałami CK. Rada Główna uważa, że ewentualny dalszy podział (na przykład na subdyscypliny) nie powinien być regulowany. Przedstawiona została propozycja, aby umożliwić ustalanie nazw dyscyplin jednostkom posiadającym uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego. Kierując się powyżej zarysowaną ideą Rada Główna proponuje, aby systematyka kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia – odzwierciedlona w nazwach kierunków studiów określonych rozporządzeniem Ministra NiSzW z dnia 13 czerwca 2006 roku (Dz.U. nr 121 poz. 838) – pozostała jako podział wtórny. Przyjęcie takiego rozwiązania wymagałoby przypisania kierunków studiów do proponowanych obszarów wiedzy. Ewentualny podział (na przykład na specjalności) nie powinien być zdaniem Rady regulowany. I w tym przypadku, idąc za sugestią OECD/EUROSTAT/UNESCO, Rada Główna proponuje uznanie listy kierunków studiów za otwartą – regulowaną rozporządzeniami Ministra NiSzW. Rada proponuje też, aby pozostawić swobodę ustanawiania kierunków studiów jednostkom uprawnionym do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego. Jednostki posiadające uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora mogłyby kształcić na kierunkach spoza listy po uzyskaniu zgody Ministra NiSzW – jak określa to art. 11 ust. 3 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym. Zaproponowany podział na siedem obszarów wiedzy powinien być, zdaniem Rady Głównej wykorzystany przy formułowaniu Krajowych Ram Kwalifikacji. I tak, kwalifikacje generyczne (ogólne) w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji dla studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) powinny być jednakowe dla wszystkich obszarów wiedzy (propozycje zostały przedstawione w uchwale Rady Głównej 350/2008 z dnia 11 grudnia 2008 roku). Natomiast kwalifikacje generyczne dla studiów pierwszego i drugiego stopnia mogłyby być specyficzne dla siedmiu wymienionych powyżej obszarów wiedzy. Kwalifikacje generyczne, z ewentualnym różnicowaniem (profilowaniem) studiów na ogólne i zawodowe powinny być dla wszystkich obszarów kształcenia na poziomie wyższym regulowane rozporządzeniem Ministra NiSzW. Stworzenie i wdrożenie systemu Krajowych Ram Kwalifikacji będzie oznaczało konieczność sformułowania przez jednostki kształcące kwalifikacji szczegółowych, które – wraz z regulowanymi kwalifikacjami generycznymi – będą stanowiły bazę do opracowywania programów nauczania i organizacji procesu kształcenia. Wdrażanie Krajowych Ram Kwalifikacji powinno uwzględniać okres przejściowy, w którym może współistnieć kształcenie oparte na dotychczasowych standardach kształcenia dla kierunków studiów. W przyszłości jednak wszystkie uczelnie będą musiały organizować kształcenie na bazie Krajowych Ram Kwalifikacji. Wdrożenie Krajowych Ram Kwalifikacji, zharmonizowanych z Europejskimi Ramami Kwalifikacji, będzie oznaczało większą odpowiedzialność uczelni za jakość kształcenia i wydawanych dyplomów. Skłania to do rozważenia koncepcji dyplomów uczelnianych – ewentualnie certyfikowanych po uzyskaniu akredytacji instytucji państwowych lub międzynarodowych. III Prof. J. Błażejowski przedstawił tematykę obrad, która – wobec braku uwag – została przyjęta. IV Prof. J. Błażejowski przedstawił poselski projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W dyskusji udział wzięli: prof. W. Mitkowski, prof. W. Iwańczak, dr A. Bartczak, dr M. Stefaniuk i student A. Ryś. Rada Główna zaopiniowała projekt wyżej wymienionej ustawy pozytywnie wnosząc poniżej sformułowane uwagi. 1. Ad. Art. 1 pkt 3) i 4) przedłożonego projektu ustawy W art. 187b ust. 1 in fine oraz art. 201b ust. 1 in fine nowelizacja wprowadza zasadę, iż stypendia przyznawane przez osoby prawne lub osoby fizyczne „powinny mieć charakter stypendiów za wyniki w nauce”. W związku z tym powstaje problem interpretacji tego zwrotu – czy oznacza on, że wyżej wymienione stypendia mają być co do istoty podobne do stypendiów za wyniki w nauce będących świadczeniami pomocy materialnej, czyli przyznawanych w myśl art. 181 ust. 1 wyłącznie na podstawie średniej ocen uzyskanych za rok studiów? Czy też zasada ta oznacza jedynie, że a contrario (względem stypendiów przyznawanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz inne stypendia przewidziane przez Prawo o szkolnictwie wyższym) nie jest dopuszczalne przyznawanie przez osoby fizyczne i niepubliczne osoby prawne studentom i doktorantom stypendiów o charakterze socjalnym bądź socjalno-naukowym (to znaczy, że stypendia takie nie korzystałyby ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych)? Niezbędne jest doprecyzowanie art. 187b ust. 1 (zdanie ostatnie) oraz art. 201b ust. 1 (zdanie ostatnie). 2. Ad. Art. 1 pkt 6 W przypadkach, o których mowa w proponowanym art. 261a ust. 2 powinno się umożliwić tym, którzy rozpoczęli kształcenie ukończenie edukacji na zasadach, na których zostały oraz przyjęte do szkoły pomaturalnej lub kolegium oraz uzyskanie świadectwa odpowiadającego temu poziomowi edukacji. Można też umożliwić tym osobom uzyskanie dyplomu szkoły wyższej – po uzupełnieniu wykształcenia. Jest natomiast nieuzasadnione rekrutowanie i kształcenie osób na zasadach odbiegających od obowiązujących w szkolnictwie wyższym po włączeniu tych jednostek w system szkolnictwa wyższego. Nieuchronnie doprowadzi to do ukształtowania się szkolnictwa wyższego niższej kategorii. Nie ma więc podstaw, aby stwarzać okresy przejściowe w zakresie spełniania minimów kadrowych, standardów kształcenia, czy też wymagań programowych. 3. Ad. art. 2 Należy rozważyć usunięcie „…, na podstawie przepisów - Prawo o szkolnictwie wyższym, …” z fragmentu „… oraz inne stypendia o charakterze stypendiów naukowych i za wyniki w nauce, których zasady przyznawania zostały zatwierdzone (,usunąć,) przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, albo przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania”. Skoro powyżej jest mowa, że stypendia otrzymane na podstawie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych to nie ma potrzeby aby minister zatwierdzał zasady przyznawania takich stypendiów. Rada Główna podjęła uchwałę w powyższej sprawie (Nr 413/2009), która stanowi załącznik do oryginału protokołu. V Prof. J. Błażejowski omówił projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie uznania dziedzin medycyny za priorytetowe. Rada Główna zwróciła uwagę, że słowo „dziedzina” użyte jest w ustawie o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki z dnia 14 marca 2003 roku (Dz. U. Nr 65 poz. 595, z późn. zm.) do określania obszaru wiedzy (nauki), w którym nadawane są stopnie i tytuły naukowe. W uchwale Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 24 października 2005 roku (M.P. Nr 97 poz. 1120) i z dnia 10 grudnia 2008 roku (M.P. nr 97 poz. 843) wymienione są między innymi dziedziny: nauk medycznych, nauk o zdrowiu, czy nauk farmaceutycznych. Użyte w projekcie rozporządzenia słowo „dziedzina” oznacza „specjalność”. W tym kontekście rozporządzenie dotyczy „uznania specjalności lekarskich za priorytetowe”. Rada Główna sugeruje zmianę nazewnictwa aby było ono kompatybilne z nazewnictwem w innych obszarach wiedzy i edukacji na poziomie wyższym. Rada Główna pozytywnie zaopiniowała projekt wyżej wymienionego rozporządzenia zgłaszając powyżej opisane uwagi. Rada Główna podjęła uchwałę w powyższej sprawie (Nr 424/2009), która stanowi załącznik do oryginału protokołu. VI Prof. P. Konderla przedstawił opinie dotyczące wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych. Rada Główna pozytywnie zaopiniowała wnioski o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia: • Doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie „literaturoznawstwo” – Wydziałowi Filologicznemu Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. • Doktora nauk technicznych w dyscyplinie „elektrotechnika” – Wydziałowi Transportu i Elektrotechniki Politechniki Radomskiej. • Doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie „kulturoznawstwo” – Wydziałowi Filologicznemu Uniwersytetu Łódzkiego. • Doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie „nauki o polityce” – Wydziałowi Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. Wniosek został zaopiniowany pozytywnie przy dwóch głosach przeciwnych i 2 osobach wstrzymujących się od głosu. W dyskusji udział wzięli: prof. Z. Witkowski, prof. P. Konderla, prof. W. Mitkowski, prof. J. Madey, prof. J. Lubacz, dr A. Bartczak, prof. P. Lampe. Prof. Z. Witkowski zgłosił zastrzeżenie co do trafności wyboru recenzenta. Zaproponował nie poddawać pod głosowanie wniosku i skierować go do drugiego recenzenta. Prof. W. Mitkowski poparł to rozwiązanie. Propozycja nie zyskała poparcia większości osób uczestniczących w dyskusji. Prof. Z. Witkowski złożył rezygnację z członkostwa w Komisji Uprawnień Rady Głównej. • Doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie „literaturoznawstwo” – Wydziałowi Filologicznemu Uniwersytetu Rzeszowskiego. • Doktora habilitowanego nauk humanistyczny w dyscyplinie „pedagogika” – Wydziałowi Nauk Pedagogicznych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu. Rada Główna skierowała wniosek Wydziału Inżynierii, Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie „budownictwo” do drugiego recenzenta. Rada Główna podjęła uchwałę w powyższej sprawie (Nr 422/2009), która stanowi załącznik do oryginału protokołu. VII Prof. J. Lubacz omówił wniosek Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach o utworzenie kierunku unikatowego „ekonofizyka”, który 15 stycznia 2009 roku był analizowany na posiedzeniu Rady Głównej i został zaopiniowany negatywnie. Rada Główna pozytywnie zaopiniowała uzupełniony wniosek o zgodę na kształcenie na kierunku studiów dwustopniowych „ekonofizyka” w trybie art. 11 ust. 3 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym. Rada Główna z zadowoleniem odnotowała, że mankamenty wcześniejszego wniosku, uwypuklone w uchwale 383/2009, zostały usunięte. W szczególności, Uniwersytet Śląski nawiązał współpracę z Akademią Ekonomiczną w Katowicach w zakresie realizacji zajęć z obszaru ekonomii. Zostały też znacząco zmodyfikowane standardy kształcenia pod kątem szerszego uwzględnienia problematyki ekonomicznej. Rada Główna podjęła uchwałę w powyższej sprawie (Nr 431/2009), która stanowi załącznik do oryginału protokołu. VIII Prof. W. Iwańczak, omówił wnioski uczelni o udzielenie zgody na prowadzenie studiów podyplomowych. 1. OLYMPUS Szkoły Wyższej im. R. Kudlińskiego w Warszawie – „Zarządzanie zasobami ludzkimi”. Rada Główna pozytywnie zaopiniowała wniosek. Rada Główna podjęła uchwałę w powyższej sprawie (Nr 425/2009), która stanowi załącznik do oryginału protokołu. 2. Wyższej Szkoły Nauk Społecznych i Technicznych w Radomiu – „Tyflopedagogika”. Rada Główna pozytywnie zaopiniowała wniosek. Rada Główna podjęła uchwałę w powyższej sprawie (Nr 417/2009), która stanowi załącznik do oryginału protokołu. 3. Wyższej Szkoły Nauk Społecznych i Technicznych w Radomiu – „Surdopedagogika”. Rada Główna pozytywnie zaopiniowała wniosek. Rada Główna podjęła uchwałę w powyższej sprawie (Nr 418/2009), która stanowi załącznik do oryginału protokołu. 4. Wyższej Szkoły Medycznej LZDZ w Legnicy – „Etyka”. Rada Główna zaopiniowała wniosek negatywnie. Rada Główna podjęła uchwałę w powyższej sprawie (Nr 419/2009), która stanowi załącznik do oryginału protokołu. Rada Główna zgłosiła niżej wymienione uwagi. • Uczelnia kształci na kierunkach studiów: pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne i zarządzanie, niewiele mających wspólnego z przygotowywaniem do zawodu nauczyciela w obszarze filozofii i etyki. • Edukacja nauczycieli filozofii i etyki powinna się odbywać w uczelniach, które kształcą na kierunkach studiów humanistycznych obejmujących wiedzę z zakresu filozofii i etyki. Tylko wówczas będzie zapewniony odpowiedni poziom kształcenia w tym zakresie. • Uczelnia nie posiada własnej kadry oraz zaplecza edukacyjnego niezbędnego do kształcenia przyszłych nauczycieli filozofii i etyki mogących sprostać wyzwaniom współczesnej edukacji na poziomie podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym. 5. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu – „Nauczyciel Przyrody”. Rada Główna pozytywnie zaopiniowała wniosek. Rada Główna podjęła uchwałę w powyższej sprawie (Nr 420/2009), która stanowi załącznik do oryginału protokołu. IX Prof. S. Podlaski omówił wnioski uczelni w sprawie zasad przyznawania stypendiów: 1. Studentom i doktorantom – za wyniki w nauce – z Własnego Funduszu Stypendialnego Politechniki Koszalińskiej. Rada Główna negatywnie zaopiniowała wniosek przedstawiając niżej wymienione uwagi. • Przedstawiony regulamin w małym stopniu dotyczy nagradzania osób stypendiami za wyróżniającą aktywność badawczą lub w zakresie uczenia się. • Zasady przyznawania stypendiów naukowych i za wyniki w nauce, które zatwierdza Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, nie mogą odwoływać się do regulacji uczelnianych – pkt 1, pkt 5 e. Nie mogą też być załącznikiem do uchwały senatu. • Z pkt 1 nie wynika wprost z jakich źródeł będzie zasilany własny fundusz stypendialny. Zgodnie z uchwałą Nr 499/2002 Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, państwowe szkoły wyższe lub inne jednostki sfery budżetowej nie mogą tworzyć funduszu stypendiów naukowych i za wyniki w nauce ze środków pochodzących z budżetu. • Stypendium naukowe i za wyniki mogą być przyznawane za osiągnięcia w tym zakresie. W tym kontekście należy znacząco przeredagować: pkt 2, pkt 5 i pkt 9. • stypendia naukowe powinny występować osoby zainteresowane (patrz uchwała Nr 499/2002 Rady Głównej). • Za prowadzenie zajęć dydaktycznych należy się honorarium – a nie stypendium – pkt 5 a). • Nie wiadomo co oznacza sformułowanie „stypendium może być cofnięte…” – pkt 9. Można zaprzestać (wstrzymać) wypłatę stypendium – jeśli beneficjent nie spełnia oczekiwań darczyńcy. O cofnięciu stypendium jest mowa również w pkt 10. • We wzorach formularzy wniosków żąda się podania informacji, które nie mają nic wspólnego z działalnością naukową lub uczeniem się (w przypadku studentów). Rada Główna przyjęła stanowisko w powyższej sprawie (Nr 170/2009), które stanowi załącznik do oryginału protokołu. 2. Nauczycielom akademickim Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu przygotowującym prace habilitacyjne – z własnego funduszu stypendialnego. Rada Główna pozytywnie odniosła się do idei przyznawania wyżej wymienionych stypendiów. Rada zwróciła uwagę, że w regulaminie brak informacji o pochodzeniu środków na fundusz stypendialny (która jest wymagana na podstawie uchwały Nr 499/2002 Rady Głównej). Ponadto, zasady przyznawania stypendiów naukowych i za wyniki w nauce, o których mowa w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, powinny stanowić odrębny dokument, który zatwierdza Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Taki dokument może być następnie wkomponowany w Zarządzenie Rektora – a nie odwrotnie. Rada Główna przyjęła stanowisko w powyższej sprawie (Nr 165/2009), które stanowi załącznik do oryginału protokołu 3. Z własnego Funduszu Stypendialnego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Rada Główna negatywnie zaopiniowała wniosek, przedstawiając niżej wymienione uwagi. • Analizując tekst regulaminu nie jest jasne, czy dotyczy on finansowania projektów badawczych, czy przyznawania stypendiów – szczególnie widoczne jest to w § 5 ust. 3. • Zasady przyznawania stypendiów naukowych, które zatwierdza Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, nie mogą odwoływać się do regulacji uczelnianych – § 3 ust. 2 Nie mogą też być załącznikiem do uchwały senatu. • Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zatwierdza zasady przyznawania stypendiów naukowych oraz za wyniki w nauce. Te osiągnięcia mogą wyłącznie być brane pod uwagę przy ocenie wniosków – a nie aktywność kulturalna (§ 6 ust. 1) czy naukowo-organizacyjna (§ 3 ust. 3 i § 6 ust. 5). • Stypendia Naukowe lub za wyniki w nauce są nagrodą za dotychczasowe osiągnięcia lub zachętą do wytężonej aktywności w tym zakresie. Beneficjent ma prawo wydatkować stypendium na zaspakajanie swoich potrzeb osobistych. Darczyńca może zawiesić wypłatę stypendium jeśli uzna, że beneficjent nie postępuje zgodnie z jego oczekiwaniami. Zwrotu stypendium można żądać tylko wówczas, gdy beneficjent podał nieprawdziwe dane we wniosku lub pobrał stypendium nie będąc nauczycielem akademickim, doktorantem lub studentem. W tym kontekście należy znacząco przeredagować § 7. • Z § 1 nie wynika wprost z jakich źródeł będzie zasilany własny fundusz stypendialny. Zgodnie z wyżej cytowaną uchwałą Nr 499/2002 Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, państwowe szkoły wyższe lub inne jednostki sfery budżetowej nie mogą tworzyć funduszu stypendiów naukowych i za wyniki w nauce ze środków pochodzących z budżetu. Rada Główna przyjęła stanowisko w powyższej sprawie (Nr 171/2009), które stanowi załącznik do oryginału protokołu. 4. Im. Kacpra Rafała Rybickiego – w Instytucie Geofizyki PAN w Warszawie. Rada Główna pozytywnie zaopiniowała wniosek. Rada Główna zwraca uwagę, że w zasadach przyznawania stypendiów naukowych i za wyniki w nauce, o których mowa w cytowanej powyżej ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie mogą być dokonywane żadne zmiany – po ich zatwierdzeniu przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W tym kontekście należy usunąć z regulaminu przyznawania stypendiów rozdział III (postanowienia końcowe). Rada Główna przyjęła stanowisko w powyższej sprawie (Nr166/2009), które stanowi załącznik do oryginału protokołu. 5. Na okres praktyk lub staży 3-miesięcznych i dłuższych w ramach projektu „Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, poddziałanie 4.1.1). Rada Główna pozytywnie zaopiniowała wniosek. Rada Główna uznała za konieczne dokonanie w regulaminie poniżej opisanych zmian. • Nie wiadomo jakie znaczenie ma słowo „odpłatną” w ust. 1 pkt 3. Jeśli ktoś otrzymuje zapłatę, to powinien od uzyskanej kwoty odprowadzić podatek. Taki przypadek nie mieści się w haśle stypendium. • Należy usunąć lub znacząco przeredagować ust. 10. Przerwanie praktyki lub stażu jest powodem do wstrzymania wypłaty stypendium a nie jego zwrotu. W tym kontekście należy usunąć ust. 11. Rada Główna przyjęła stanowisko w powyższej sprawie (Nr 171/2009), które stanowi załącznik do oryginału protokołu. 6. Studentom III i IV roku studiującym na kierunkach związanych z nowoczesnymi technologiami – przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, Fundację Grupy TP i Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości. Rada Główna pozytywnie zaopiniowała wniosek. Rada Główna zwraca uwagę, że umowa, o której mowa w pkt F, stanowi integralną część zasad przyznawania stypendiów. Jej wzór powinien być dołączony do dokumentacji i zatwierdzony przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Można stypendium przyznać w drodze decyzji – wówczas umowa nie jest wymagana. Rada Główna przyjęła stanowisko w powyższej (Nr 167/2009), które stanowi załącznik do oryginału protokołu. 7. Nauczycielom akademickim Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie – w ramach Projektu „Przedsiębiorcza Uczelnia” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Rada Główna negatywnie zaopiniowała przedstawiony regulamin. Rada Główna zgłosiła poniżej sformułowane uwagi. • § 2 umowy wyraźnie sugeruje, że cała dokumentacja dotyczy finansowania projektów badawczych, a nie wspierania stypendiami naukowymi lub za wyniki w nauce. W ramach projektów wykonawca może otrzymywać honorarium, od którego powinien odprowadzić podatek. Mogą być zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych – na podstawie przepisów cytowanych powyżej – tylko kwoty przyznane beneficjentom na zaspokojenie ich potrzeb własnych. Przedstawiony regulamin nie dotyczy takich przypadków. • Przyznanie stypendium naukowego lub za wyniki w nauce nie może być związane z jakimikolwiek zobowiązaniami pozanaukowymi. W zawiązku z powyższym należy usunąć z § 6 punkty b) i d). • Stypendium jest nagrodą za dotychczasowe osiągnięcia naukowe lub zachętą do wytężonej pracy badawczej. Nie można żądać zwrotu stypendium w przypadku wypowiedzenia umowy. Należy usunąć ostatnie zdanie w § 7 ust. 2. • Budzą wątpliwości sformułowania § 1 umowy. Przyznając stypendium darczyńca nie ma prawa sprawdzać na co przeznaczy je beneficjent. Muszą zostać przeredagowane ustępy 2 i 3 w § 1. • Wymaga całkowitego przeredagowania § 2 umowy. W obecnym kształcie dotyczy on finansowania projektów badawczych. • Wymaga przeredagowania ust. 1 pkt 2 w § 3 oraz ust. 2 w § 4. Rada Główna przyjęła stanowisko w powyższej sprawie (Nr 169/2009), które stanowi załącznik do oryginału protokołu. X Przewodniczący Rady Głównej zapytał, czy są wolne wnioski lub sprawy różne wymagające dyskusji. Prof. J. Madey poinformował, iż uczestniczył w posiedzeniu Prezydium Polskiej Akademii Nauk podczas którego omawiane było stanowisko KRASP w sprawie pakietu reform ogłoszonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Prof. D. Rott przypomniał, iż drogą elektroniczną została przekazana członkom RG informacja na temat konferencji naukowej organizowanej przez Kolegium "Artes Liberales" i Uniwersytet Warszawski w dniach 26-29 maja 2009 roku na temat kolegium i wspólnota akademicka w tradycji europejskiej i amerykańskiej. Zachęcił do wzięcia udziału w konferencji. XI Prof. J. Błażejowski poinformował, iż zaplanowane na piątek spotkanie z prezydium Centralnej Komisji do Spraw Stopnii i Tytułów zostało odwołane. Nowy termin spotkania nie został ustalony. XII Rada Główna przyjęła protokół z posiedzenia plenarnego w dniu 16 kwietnia 2009 roku. XIII Przewodniczący Rady Głównej podziękował za udział w obradach i dyskusji, po czym zamknął posiedzenie. Przewodniczący Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego Jerzy Błażejowski Opracował: Arkadiusz Smoląg Załączniki do oryginału protokołu 1. Uchwały z dnia 14 maja 2009 roku - Nr 422 - w sprawie wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych - Nr 423 - w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - Nr 424 - w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie uznania dziedzin medycyny za priorytetowe - Nr 425 - w sprawie wniosku OLYMPUS Szkoły Wyższej im. R. Kudlińskiego w Warszawie o prowadzenie studiów podyplomowych pod nazwą „Zarządzanie zasobami ludzkimi” - Nr 426 - w sprawie wniosku Wyższej Szkoły Nauk Społecznych i Technicznych w Radomiu o prowadzenie studiów podyplomowych pod nazwą „Tyflopedagogika” - Nr 427 - w sprawie wniosku Wyższej Szkoły Nauk Społecznych i Technicznych w Radomiu o prowadzenie studiów podyplomowych pod nazwą „Surdopedagogika” - Nr 428 - W sprawie wniosku Wyższej Szkoły Medycznej LZDZ w Legnicy o prowadzenie studiów podyplomowych dla nauczycieli filozofii i etyki - Nr 429 - w sprawie wniosku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu o prowadzenie studiów podyplomowych pod nazwą „Nauczyciel Przyrody” - Nr 430 - w sprawie systematyki wiedzy do celów badawczych i kształcenia na poziomie wyższym - Nr 431 - w sprawie uruchomienia kształcenia na kierunku studiów „Ekonofizyka” – na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w trybie art. 11 ust. 3 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym. 2. Stanowiska z dnia 14 maja 2009 roku - Nr 165 - w sprawie zasad przyznawania stypendiów – z własnego funduszu stypendialnego – nauczycielom akademickim Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu przygotowującym prace habilitacyjne - Nr 166 - w sprawie zasad przyznawania stypendium im. Kacpra Rafała Rybickiego - Nr 167 - w sprawie zasad przyznawania w Politechnice Warszawskiej stypendiów na okres praktyk lub staży 3-miesięcznych i dłuższych w ramach projektu „Program rozwojowy Politechniki Warszawskiej” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, poddziałanie 4.1.1) - Nr 168 - w sprawie zasad przyznawania przez Polsko - Amerykańską Fundację Wolności, Fundację Grupy TP i Fundacje Edukacyjną Przedsiębiorczości stypendiów w konkursie dla studentów III i IV roku studiujących na kierunkach związanych z nowoczesnymi technologiami - Nr 169 - w sprawie zasad przyznawania stypendiów naukowych dla nauczycieli akademickich Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie w ramach Projektu „Przedsiębiorcza Uczelnia” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Nr 170 - w sprawie zasad przyznawania stypendiów z własnego funduszu stypendialnego Politechniki Koszalińskiej - Nr 171 - w sprawie zasad przyznawania stypendiów z własnego funduszu stypendialnego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. 3. Nagranie 4. Lista obecności

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików