PROTOKÓŁ XXXVII posiedzenia plenarnego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego w dniu 18 czerwca 2009 roku

środa, 8 grudnia 2010

PROTOKÓŁ XXXVII posiedzenia plenarnego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego w dniu 18 czerwca 2009 roku I Prof. J. Błażejowski otworzył posiedzenie i powitał obecnych. Następnie przedstawił tematykę obrad. Poinformował, iż debata na temat „Kształcenie zdalne w szkolnictwie wyższym, przewidziana w porządku obrad, odbędzie się w innym terminie. II Posiedzenie plenarne Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego rozpoczęło się od wystąpienia prof. B. Kudryckiej, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Dotyczyło ono dokumentu „Założenia do nowelizacji ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki” – przekazanej Radzie Głównej do zaopiniowania w dniu 15 czerwca. Minister zarysowała niektóre z wyzwań stojących przed szkolnictwem wyższym. Wspomniała o różnorodności szkolnictwa wyższego i potrzebie sformułowania prawa promującego dobre uczelnie. Poruszyła kwestie integracji nauki i szkolnictwa wyższego, w tym celowość istnienia Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego jako organu przedstawicielskiego środowisk naukowych i akademickich. Podkreśliła, że reformy są niezbędne, aby nasze szkolnictwo wyższe było konkurencyjne w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego i aby dobrze służyło rozwojowi społecznemu i gospodarczemu kraju. Następnie Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. W dyskusji udział wzięli: prof. J. Błażejowski, prof. P. Lampe, prof. W Mitkowski, prof. B. Ney, prof. T. Borecki, prof. P. Konderla, prof. L. Dobrzański, dr A. Bartczak, prof. M. Socha. Zgłoszono szereg uwag ogólnych i szczegółowych. Stwierdzono, że dokument zawiera powtórzenia, a niektóre z proponowanych rozwiązań można wprowadzić w oparciu o istniejące przepisy. Zwrócono również uwagę, iż dokument jest w wielu miejscach niespójny. Przewodniczący poinformował Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, iż Rada przygotuje niezwłocznie uchwałę, w której sformułowane zostaną uwagi i propozycje rozwiązań. III Prof. P. Lampe omówił projekt ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej. Prof. P. Lampe oraz dr J. Kosiewicz przedstawili szereg uwag szczegółowych do dokumentu. W dyskusji udział wzięli: prof. J. Błażejowski, prof. J. Madey, prof. P. Lampe i dr J. Kosiewicz. Rada Główna pozytywnie zaopiniowała projekt ustawy zgłaszając szereg uwag szczegółowych. Rada Główna podjęła uchwałę w powyższej sprawie (Nr 437/2009), która stanowi załącznik do oryginału protokołu. IV Prof. P. Lampe przedstawił projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne. Członkowie PRG nie wnieśli uwag do omawianego dokumentu. Rada Główna pozytywnie zaopiniowała dokument. Rada Główna podjęła uchwałę w powyższej sprawie (Nr 438/2009), która stanowi załącznik do oryginału protokołu. V Dr M. Stefaniuk omówił projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu i zakresu rozliczeń. Rada Główna pozytywnie zaopiniowała dokument. Rada Główna podjęła uchwałę w powyższej sprawie (Nr 439/2009), która stanowi załącznik do oryginału protokołu. VI Prof. M. Strużycki, w imieniu KU RG, przedstawił wnioski jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych. Rada Główna pozytywnie zaopiniowała wnioski o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia: • doktora nauk matematycznych w dyscyplinie „matematyka” – Instytutowi Matematyki Wydziału Matematyczno-Fizycznego Uniwersytetu Szczecińskiego • doktora habilitowanego nauk o ziemi w dyscyplinie „geografia” – Wydziałowi Nauk o Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego • doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie „językoznawstwo” – Wydziałowi Humanistycznemu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy • doktora nauk o zdrowiu – Wydziałowi Nauk o Zdrowiu Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie • doktora nauk o kulturze fizycznej – Wydziałowi Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku • doktora nauk o zdrowiu – Wydziałowi Nauk o Zdrowiu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego • doktora nauk technicznych w dyscyplinie „budownictwo” – Wydziałowi Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Rada Główna podjęła uchwałę w powyższej sprawie (Nr 432/2009), która stanowi załącznik do oryginału protokołu. VII Dr A. Bartczak, w imieniu KR RG, omówił wnioski uczelni o utworzenie kierunków studiów w trybie art. 11 ust. 3 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym: • Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – „kognitywistyka” Rada Główna pozytywnie zaopiniowała dokument. Rada Główna podjęła uchwałę w powyższej sprawie (Nr 434/2009), która stanowi załącznik do oryginału protokołu. • Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie – „kognitywistyka”. Rada Główna pozytywnie zaopiniowała dokument. Rada Główna podjęła uchwałę w powyższej sprawie (Nr 435/2009), która stanowi załącznik do oryginału protokołu. VIII Mgr K. Jaksender, w imieniu KN RG, omówił wnioski uczelni w sprawie prowadzenia studiów podyplomowych w trybie art. 8 ust. 7 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym. 1. Lingwistycznej Szkoły Wyższej w Warszawie – „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy”. Rada Główna negatywnie zaopiniowała powyższy wniosek. Rada Główna podjęła uchwałę w powyższej sprawie (Nr 440/2009), która stanowi załącznik do oryginału protokołu. Uzasadnienie • Uczelnia kształci na kierunku studiów Filologia, którego obszar jest odległy od problematyki zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. • Uczelnia nie dysponuje własną kadrą i infrastrukturą niezbędną do kształcenia podyplomowego w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. • Studia podyplomowe są formą kształcenia po uzyskaniu dyplomu ukończenia studiów. Powinny być organizowane w uczelniach, które są do tego przygotowane poprzez kształcenie na studiach pierwszego, drugiego lub trzeciego stopnia. W przypadku opiniowanego wniosku warunki te w żadnej mierze nie są spełnione. 2. Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie – „Dziennikarstwo sportowe”. Rada Główna pozytywnie zaopiniowała wniosek. Rada Główna podjęła uchwałę w powyższej sprawie (Nr 441/2009), która stanowi załącznik do oryginału protokołu. 3. Politechniki Świętokrzyskiej – „Przysposobienie obronne – edukacja dla bezpieczeństwa”. Rada Główna pozytywnie zaopiniowała wniosek. Rada Główna podjęła uchwałę w powyższej sprawie (Nr 442/2009), która stanowi załącznik do oryginału protokołu. IX Dr A. Bartczak, w imieniu KE RG, omówił wnioski uczelni oraz innych instytucji dotyczące zasad przyznawania stypendiów naukowych. 1. Wyższej Szkoły Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera w ramach programu „Konkurs o Indeks”. Rada Główna pozytywnie zaopiniowała wniosek Rada Główna przyjęła stanowisko w powyższej sprawie (Nr 172/2009), które stanowi załącznik do oryginału protokołu. 2. Wyższej Szkoły Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera w ramach programu stypendialno-stażowego „Kapitalny Projekt”. Rada Główna pozytywnie zaopiniowała wniosek. Rada Główna przyjęła stanowisko w powyższej sprawie (Nr 173/2009), które stanowi załącznik do oryginału protokołu. 3. Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w programie „Polskich Honorowych Stypendiów Naukowych im. Aleksandra von Humbolta”. Rada Główna pozytywnie zaopiniowała wniosek. Rada Główna przyjęła stanowisko w powyższej sprawie (Nr 174/2009), które stanowi załącznik do oryginału protokołu. 4. Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w programie „Idee dla Polski". Rada Główna pozytywnie zaopiniowała wniosek Rada Główna przyjęła stanowisko w powyższej sprawie (Nr 175/2009), które stanowi załącznik do oryginału protokołu. 5. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach projektu „Stypendia dla doktorantów 2008/2009 – ZPORR”. Rada Główna negatywnie zaopiniowała wniosek Rada Główna przyjęła stanowisko w powyższej sprawie (Nr 176/2009), które stanowi załącznik do oryginału protokołu Uzasadnienie • Przepisy regulaminu i umowy wskazują jednoznacznie, że przedstawione zasady przyznawania stypendiów dotyczą przyznawania funduszy na realizację projektów badawczych. W takiej sytuacji beneficjent może otrzymać opodatkowane honorarium (o czym jest mowa w § 2 ust. 1 umowy) i nie jest potrzebna zgoda Ministra NiSzW na uruchomienie programu. Pod pojęciem stypendium w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych rozumie się kwotę, którą uzyskuje beneficjent – po spełnieniu określonych w zasadach przyznawania stypendiów warunków – na zaspokojenie potrzeb własnych. Od tej kwoty beneficjent nie odprowadza podatku. Nie musi się też tłumaczyć na co stypendium przeznaczył. Nie ma delegacji ustawowych aby zasady finansowania projektów badawczych akceptował Minister NiSzW. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego może finansować projekty badawcze ustalając własny regulamin – na przykład taki, jaki został przedstawiony Ministrowi NiSzW do akceptacji. • Zasady przyznawania stypendiów muszą zostać znacząco zmodyfikowane, jeśli ma to być program stypendialny w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dokonując modyfikacji należy mieć na uwadze, że stypendium jest rodzajem nagrody. Zwrotu można żądać tylko wówczas, gdy beneficjent utracił status osoby określonej w zasadach przyznawania stypendiów i po terminie utraty tego statusu podjął stypendium. Zatwierdzane przez Ministra NiSzW zasady przyznawania stypendiów muszą być kompletne, to znaczy nie mogą się odwoływać do informacji na stronach internetowych względnie regulacji uczelnianych. 6. Uniwersytetu Śląskiego w ramach projektu UPGOW – Uniwersytet Partnerem Gospodarki Opartej na Wiedzy, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, priorytet IV Szkolnictwo Wyższe, Działanie 4.1. Rada Główna pozytywnie zaopiniowała wniosek Rada Główna przyjęła stanowisko w powyższej sprawie (Nr 177/2009), które stanowi załącznik do oryginału protokołu 7. Politechniki Łódzkiej w ramach projektu „Stypendia wspierające innowacyjne badania naukowe doktorantów” realizowane w ramach ZPORR współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa. Rada Główna negatywnie zaopiniowała wniosek Rada Główna przyjęła stanowisko w powyższej sprawie (Nr 178/2009), które stanowi załącznik do oryginału protokołu Uzasadnienie • Przepisy § 2 ust. 6 regulaminu i § 3 ust. 2 umowy jednoznacznie wskazują, że przedstawione zasady przyznawania stypendiów dotyczą przyznawania środków finansowych na realizację projektów badawczych. W takiej sytuacji beneficjent może otrzymać opodatkowane honorarium (o czym jest mowa w § 2 ust 3 umowy) i nie jest potrzebna zgoda Ministra NiSzW na uruchomienie programu. Pod pojęciem stypendium w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych rozumie się kwotę, którą uzyskuje beneficjent – po spełnieniu określonych w zasadach przyznawania stypendiów warunków – na zaspokojenie potrzeb własnych. Od tej kwoty beneficjent nie odprowadza podatku. Nie musi się też rozliczać z wydatków. Nie ma delegacji ustawowych aby zasady finansowania projektów badawczych akceptował Minister NiSzW. • Zasady przyznawania stypendiów muszą zostać znacząco zmodyfikowane, jeśli ma to być program stypendialny w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dokonując modyfikacji należy mieć na uwadze, że stypendium jest rodzajem nagrody. Zwrotu można żądać tylko wówczas, gdy beneficjent utracił status osoby określonej w zasadach przyznawania stypendiów i po terminie utraty tego statusu podjął stypendium. 8. Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Fundacji BRE Banku oraz Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości stypendiów w konkursie dla studentów III i IV roku studiujących na kierunkach: ekonomia, finanse i rachunkowość, stosunki międzynarodowe. Rada Główna pozytywnie zaopiniowała wniosek Rada Główna przyjęła stanowisko w powyższej sprawie (Nr 179/2009), które stanowi załącznik do oryginału protokołu. 9. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w ramach projektu „Wzmocnienie instytucjonalne systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji w latach 2007-2013 w województwie podkarpackim”. Rada Główna negatywnie zaopiniowała wniosek. Rada Główna przyjęła stanowisko w powyższej sprawie (Nr 180/2009), które stanowi załącznik do oryginału protokołu. Uzasadnienie • Przepisy § 5 regulaminu oraz ust. 6 umowy wskazują jednoznacznie, że przedstawione zasady przyznawania stypendiów dotyczą przyznawania funduszy na realizację projektów badawczych. W takiej sytuacji beneficjent może otrzymać opodatkowane honorarium i nie jest potrzebna zgoda Ministra NiSzW na uruchomienie programu. Pod pojęciem stypendium w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych rozumie się kwotę, którą uzyskuje beneficjent – po spełnieniu określonych w zasadach przyznawania stypendiów warunków – na zaspokojenie potrzeb własnych. Od tej kwoty beneficjent nie odprowadza podatku. Nie musi się też tłumaczyć na co stypendium przeznaczył. Nie ma delegacji ustawowych aby zasady finansowania projektów badawczych akceptował Minister NiSzW. Zarząd Województwa Podkarpackiego może finansować projekty badawcze ustalając własny regulamin – na przykład taki, jaki został przedstawiony Ministrowi NiSzW do akceptacji. • Zasady przyznawania stypendiów muszą zostać znacząco zmodyfikowane, jeśli ma to być program stypendialny w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dokonując modyfikacji należy uwzględnić, że na studiach doktoranckich kształci się w obszarze dziedzin lub dyscyplin nauki a nie kierunków studiów. Należy również mieć na uwadze, że stypendium jest rodzajem nagrody. Zwrotu można żądać tylko wówczas, gdy beneficjent utracił status osoby określonej w zasadach przyznawania stypendiów i po terminie utraty tego statusu podjął stypendium. 10. Regulamin przyznawania stypendiów doktorantom w ramach projektu „Innowacyjna dydaktyka bez ograniczeń – zintegrowany rozwój Politechniki Łódzkiej – zarządzanie uczelnią, nowoczesna oferta edukacyjna i wzmacnianie zdolności do zatrudnienia, także osób niepełnosprawnych” – realizowanego przez Politechnikę Łódzką. Rada Główna pozytywnie zaopiniowała wniosek Rada Główna przyjęła stanowisko w powyższej sprawie (Nr 181/2009), które stanowi załącznik do oryginału protokołu. 11. Regulamin przyznawania stypendiów młodym doktorom w ramach projektu „Innowacyjna dydaktyka bez ograniczeń – zintegrowany rozwój Politechniki Łódzkiej – zarządzanie uczelnią, nowoczesna oferta edukacyjna i wzmacnianie zdolności do zatrudnienia, także osób niepełnosprawnych” – realizowanego przez Politechnikę Łódzką. Rada Główna pozytywnie zaopiniowała wniosek. Rada Główna przyjęła stanowisko w powyższej sprawie (Nr 182/2009), które stanowi załącznik do oryginału protokołu. X Przewodniczący poinformował, iż sprawozdanie roczne z działalności Rady Głównej w roku 2008 przesłane zostanie członkom Rady drogą elektroniczną z prośbą o zgłaszanie uwag. Rada Główna podjęła decyzje, iż sprawozdanie zostanie przyjęte na lipcowym otwartym posiedzeniu prezydium. Przewodniczący przedstawił projekt zarządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie powołania Komitetu do Spraw Krajowych Ram Kwalifikacji w Zakresie Szkolnictwa Wyższego. Rada pozytywnie zaopiniowało projekt wyżej wymienionego zarządzenia i zdecydowała, iż przedstawicielem Rady w Komitecie do Spraw Krajowych Ram Kwalifikacji będzie prof. J. Błażejowski. Uchwała Nr 436/2009 stanowi załącznik do oryginału protokołu. Prof. J. Błażejowski poinformował, iż prof. G. Prawelska-Skrzypek – Podsekretarz Stanu w MNiSW – zwróciła się do Rady z prośbą o wydanie opinii w sprawie wprowadzenia zmian w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 czerwca 2006 roku w sprawie nazw kierunków studiów. Rada Główna negatywnie ustosunkowało się do zaproponowanych zmian. Rada Główna nie dostrzegła podstaw, aby kierunki studiów: nawigacja, mechanika i budowa maszyn oraz elektrotechnika były prowadzone jako studia dwustopniowe albo jako jednolite studia magisterskie. Uchwała Nr 433/2009 stanowi załącznik do oryginału protokołu. Prof. J. Błażejowski poinformował, że firma HB SERVICE zwróciła się do Rady Głównej z prośbą o poparcie projektu promocji we Francji i w krajach francuskojęzycznych polskiego sektora edukacyjnego, turystycznego i kulturalnego. PRG wyraziło poparcie dla projektu. Przewodniczący poinformował członków Rady Głównej o piśmie skierowanym do Rady Głównej, w imieniu Prezydenta, RP w sprawie przekazania opinii dotyczących projektów ustaw: o zasadach finansowania nauki, o instytutach badawczych, o Narodowym Centrum Nauki, o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, o Polskiej Akademii Nauk oraz opinie w sprawie projektów rozporządzeń Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w zakresie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych na działalność wspomagającą badania oraz kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę i na stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców. Prof. J. Błażejowski zobowiązał się przygotować i przekazać materiały o które została poproszona Rada Główna. Przewodniczący poinformował, że weźmie udział w posiedzeniu Europejskiej Rady Badań (ERC), które odbędzie się w Warszawie 1 lipca 2009 roku w Sali Lustrzanej Pałacu Staszica. W posiedzeniu udział weźmie Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Przewodniczący ERC, rektorzy, dyrektorzy instytutów naukowych oraz goście zagraniczni. Podczas posiedzenia przedstawione zostaną główne inicjatywy i cele strategiczne ERC na przykładzie realizacji programu „Ideas”. XI Prof. J. Błażejowski przedstawił protokół z XXXVI posiedzenia plenarnego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego w dniu 14 maja 2009 roku. Protokół został przyjęty. Przewodniczący Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego Jerzy Błażejowski Opracował: Arkadiusz Smoląg Załączniki do oryginału protokołu 1. Uchwały z dnia 18 czerwca 2009 roku:  Nr 432 w sprawie wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych  Nr 433 w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie nazw kierunków studiów  Nr 434 w sprawie uruchomienia kształcenia na kierunku studiów "Kognitywistyka" – na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – w trybie art. 11 ust. 3 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym  Nr 435 w sprawie uruchomienia kształcenia na kierunku studiów "Kognitywistyka" – na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie – w trybie art. 11 ust. 3 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym  Nr 436 w sprawie projektu zarządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie powołania Komitetu do Spraw Krajowych Ram Kwalifikacji w Zakresie Szkolnictwa Wyższego  Nr 437 w sprawie projektu ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej  Nr 438 w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne  Nr 439 w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu i zakresu rozliczeń  Nr 440 w sprawie wniosku Lingwistycznej Szkoły Wyższej w Warszawie o prowadzenie studiów podyplomowych pod nazwą „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy”  Nr 441 w sprawie wniosku Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie o prowadzenie studiów podyplomowych w zakresie „Dziennikarstwa sportowego”  Nr 442 w sprawie wniosku Politechniki Świętokrzyskiej o prowadzenie studiów podyplomowych pod nazwą „Przysposobienie obronne – Edukacja dla bezpieczeństwa”. 2. Stanowiska z dnia 18 czerwca 2009 roku:  Nr 172 w sprawie zasad przyznawania stypendiów dla studentów Wyższej Szkoły Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera w ramach programu „Konkurs o Indeks”  Nr 173 w sprawie zasad przyznawania stypendiów Wyższej Szkoły Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera w ramach programu stypendialno-stażowego „Kapitalny Projekt”  Nr 174 w sprawie zasad przyznawania stypendiów naukowych Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w programie Polskich Honorowych Stypendiów Naukowych im. Aleksandra von Humboldta  Nr 175 w sprawie zasad przyznawania stypendiów naukowych Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w programie Idee dla Polski  Nr 176 w sprawie zasad przyznawania stypendiów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach projektu „Stypendia dla doktorantów 2008/2009 – ZPORR”  Nr 177 w sprawie zasad przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Śląskim w projekcie UPGOW – Uniwersytet Partnerem Gospodarki Opartej na Wiedzy – realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV Szkolnictwo Wyższe, Działanie 4.1  Nr 178 w sprawie zasad przyznawania i wypłacania stypendiów dla uczestników studiów doktoranckich w Politechnice Łódzkiej finansowanych w ramach działania 2.6 ZPORR z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach projektu: „Stypendia wspierające innowacyjne badania naukowe doktorantów”  Nr 179 w sprawie zasad przyznawania przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, Fundację BRE Banku oraz Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości w konkursie dla studentów III i IV roku studiujących na kierunkach: ekonomia, finanse i rachunkowość, stosunki międzynarodowe  Nr 180 w sprawie zasad przyznawania stypendiów uczestnikom stacjonarnych i niestacjonarnych studiów doktoranckich w ramach projektu systemowego pod nazwą „Wzmocnienie instytucjonalnego systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji w latach 2007-2013 w województwie podkarpackim”  Nr 181 w sprawie zasad przyznawania i przekazywania stypendiów dla doktorantów w ramach projektu „Innowacyjna dydaktyka bez ograniczeń - zintegrowany rozwój Politechniki Łódzkiej – zarządzanie uczelnią, nowoczesna oferta edukacyjna i wzmacnianie zdolności do zatrudnienia, także osób niepełnosprawnych”  Nr 182 w sprawie zasad przyznawania i przekazywania stypendiów dla młodych doktorów w ramach projektu „Innowacyjna dydaktyka bez ograniczeń - zintegrowany rozwój Politechniki Łódzkiej – zarządzanie uczelnią, nowoczesna oferta edukacyjna i wzmacnianie zdolności do zatrudnienia, także osób niepełnosprawnych”. 3. Nagranie 4. Lista obecności

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików