Z czym można się zwrócić do Rzecznika?

Zadania Rzecznika Praw Absolwenta mają w świetle przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym charakter przede wszystkim systemowy. Do Rzecznika można także zwrócić się indywidualnie w sprawach dotyczących m.in.

  • barier w dostępie do określonych zawodów lub stanowisk wynikających z obowiązujących przepisów prawa lub praktyki określonych podmiotów
  • regulacji utrudniających wchodzenie absolwentów na rynek pracy
  • spraw niezałatwionych w relacjach absolwent-uczelnia utrudniających wchodzenia na rynek pracy, przede wszystkim nieprzestrzegania przez uczelnie przepisów związanych z wydawaniem dyplomów i suplementów do dyplomu (przekroczenie terminu 30 dni, w którym powinien być wydany dyplom; odmowa wydania dyplomu w tłumaczeniu na język obcy itp.)

Wszelkie skargi i zapytania należy kierować drogą elektroniczną na adres: rzecznik.absolwentow@nauka.gov.pl

Tagi: Rzecznik Praw Absolwenta

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików