Stanowisko Nr 19/2003 Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 października 2003 r. w sprawie projektu budżetu państwa na rok 2004 w zakresie szkolnictwa wyższego

czwartek, 23 października 2003

Rada Główna przyjmuje do wiadomości projekt budżetu państwa na rok 2004 w zakresie szkolnictwa wyższego oraz w części 38 "Szkolnictwo wyższe".

Rada Główna pozytywnie odnosi się do zapisu w projekcie budżetu na rok 2004, o wzroście wydatków budżetowych na szkolnictwo wyższe o 12,9 % w porównaniu do roku poprzedniego, to jest do poziomu 8.007.609 tys. zł. Wzrost ten wynika przede wszystkim z przyrostu wydatków płacowych, związanych ze skutkami wdrażania II i III etapu poprawy poziomu wynagrodzeń pracowników cywilnych szkolnictwa wyższego.

Rada Główna z niepokojem odnotowuje negatywną tendencję w zakresie finansowania inwestycji szkolnictwa wyższego.

-W projekcie budżetu państwa na 2004 rok, w dziale 803 - szkolnictwo wyższe, na działalność inwestycyjną w uczelniach państwowych zaplanowano kwotę 239.202 tys. zł., która jest niższa o ponad 15 punktów procentowych w porównaniu do przewidywanego wykonania 2003 roku.

-Dodatkowo, w ramach projektowanych wydatków inwestycyjnych budżetu państwa, wyodrębniono środki na poziomie 90.946 tys. zł. z przeznaczeniem na kontynuowanie inwestycji wieloletnich ujętych w budżecie Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu. Oznacza to, że środki inwestycyjne szkolnictwa wyższego w 2004 r. zaplanowano na poziomie 148.256 tys. zł., co stanowi 62% środków budżetowych szkół wyższych resortu edukacji narodowej i sportu. Zatem rok 2004 będzie kolejnym okresem ograniczania środków na rozwój bazy materialnej szkolnictwa wyższego.

- Rada Główna zwraca ponadto uwagę, iż w planie budżetu szkolnictwa wyższego w 2004 roku nie przewidziano środków na dotacje dla szkół niepaństwowych, które na mocy rozporządzeń MENiS dotyczących warunków i trybu występowania uczelni niepaństwowych i niepaństwowych uczelni zawodowych o dotacje z budżetu państwa są upoważnione o ubieganie się o wspomniane wyżej dofinansowanie.

Przewodniczący Rady Głównej
Jerzy Błażejowski

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików