Stanowisko Nr 22/2003 Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 października 2003 r. wobec propozycji zmian w systemie uznawania wykształcenia uzyskanego za granicą w kontekście członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej

czwartek, 23 października 2003

Rada Główna przyjmuje do aprobującej wiadomości generalny kształt przedmiotowego dokumentu zwracając uwagę na następujące sprawy szczegółowe:

 1. Wątpliwość budzi zapis: Uznawanie zagranicznych świadectw/dyplomów szkół podstawowych i średnich (s. 1 i podobnie na innych stronach dokumentu) . Nazwa szkoła średnia była używana do niedawna w polskim systemie szkolnictwa przed ostatnią reformą. Obecnie nie ma już szkół średnich (jedynie ponadgimnazjalne). System oświaty ma bowiem 4 etapy (klasy I-III, IV-VII, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne), który więc jest średni? Poza tym w art. 93 nie używa się określenia szkoły średnie. Proponuję więc brzmienie tytułu punktu pierwszego: Uznawanie zagranicznych świadectw/dyplomów szkolnych i maturalnych.
 2. Str. 2 - pojawia się określenie, "zalegalizowane świadectwo" bez podania kto legalizuje takie świadectwo.
 3. S. 3 (wers 8) ..."do ubiegania się o przyjęcie do szkół wyższych w kraju miejsca jego wydania" - może lepiej ..."w kraju jego wydania".
 4. S. 4 (wers 8) zdanie: "Postępowanie nostryfikacyjne obejmuje odbycie określonych zajęć dydaktycznych, a także złożenie egzaminów" proponuję nieco zmienić. Nowe brzmienie: "Postępowanie nostryfikacyjne obejmuje zrealizowanie określonych zajęć dydaktycznych, a także złożenie odpowiednich egzaminów".
 5. Uważamy za lepszą propozycję 2 (strona 12 dokumentu, punkt 4), chociaż sytuacja jest osobliwa, bowiem z odpowiednich zapisów wynika, że nie będziemy wymagać nostryfikacji od absolwenta małego uniwersytetu europejskiego, a doktorat z Harvardu będzie podlegał procedurze nostryfikacyjnej.
 6. W przedstawionej propozycji brak jakichkolwiek informacji jak planuje się uznawać wykształcenie za granicą w krajach wchodzących razem z Polską do Unii Europejskiej. Może da się przyjąć rozwiązanie systemowe dla wszystkich, a przynajmniej niektórych spośród tych krajów, np. Polski, Czech, Węgier?
 7. S. 11 - propozycja 3 - błędny zapis "by świadectwa szkolne... stanowiły automatycznie podstawę do przyjęcia do szkół wyższych w Polsce". Chodzi chyba raczej o to, "by stanowiły podstawę do dopuszczenia do procesu rekrutacji do szkół wyższych w Polsce".
 8. W kwestii uznawania świadectw uprawniających do podjęcia studiów (może lepiej: uznawania świadectw do celów akademickich) lepsza wydaje się propozycja 3. Zwracamy uwagę na ciekawe propozycje w dokumencie hiszpańskim.
 9. W kwestii uznawania dyplomów ukończenia studiów wyższych (może lepiej: uznawania dyplomów do celów akademickich) oraz uznawania stopni naukowych proponujemy przyjęcie propozycji 2.
 10. W zakresie posługiwania się w Polsce stopniem/ tytułem naukowym opowiadamy się za rozwiązaniem nr 2. Zapis "Znak określający państwo" budzi wątpliwości. Proponujemy zastąpić słowami "z podaniem kraju, w którym dany tytuł został nadany, albo instytucji, która nadała tytuł" (tak jak w Niemczech).
 11. Osobną kwestią jest uznawanie dyplomów w celu podjęcia pracy w zawodzie regulowanym. W zawodach nieregulowanych decyzję należy - w naszej opinii - zostawić (tak jak np. w Niemczech) pracodawcom.
 12. Zwracamy uwagę na problem uznawania stopnia inżyniera, bowiem sprawa jego nadawania wymaga uporządkowania także w Polsce. W kwestii uznawalności stopnia inżyniera można by wykorzystać doświadczenia Naczelnej Organizacji Technicznej.
 13. Przewidując liczne na początek przypadki niejasne lub wątpliwe Rada Główna sugeruje wzmocnienie pozycji Biura Uznawalności tak, aby było w stanie udzielać szybkich i kompetentnych konsultacji.
Przewodniczący Rady Głównej
Jerzy Błażejowski

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików