Stanowisko Nr 25/2003 Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów przez Wyższą Szkołę Umiejętności Społecznych w Poznaniu

poniedziałek, 9 lutego 2004

Po rozpatrzeniu, na wniosek Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 listopada 2003 r., zasad przyznawania stypendiów przez Wyższą Szkołę Umiejętności Społecznych w Poznaniu, stosownie do art. 21 ust. 1 pkt. 39 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. nr 14, poz. 176 z 2000 r. oraz 104, poz. 1104), Rada Główna wyraża opinię, że nie odpowiadają one kryteriom, jakich oczekuje się od systemów stypendialnych.

Uwagi Rady Głównej dotyczą:

  1. zaliczania do grona stypendystów tzw. "osób trzecich" (§1 i §4). Stypendystą może być wyłącznie pracownik lub student uczelni tworzącej fundusz na stypendia naukowe;
  2. propozycji przyznawania stypendiów naukowych na dofinansowanie organizacji konferencji naukowych (§ 2 pkt. 6);
  3. kryteriów przyznawania stypendiów- § 5. Kandydat na stypendystę powinien spełniać jednocześnie oba warunki wymienione w regulaminie i w odwrotnej od zaproponowanej kolejności;
  4. propozycji dotyczących wysokości stypendium. Regulamin w tym zakresie jest niejasny, np. "pojedyncze stypendium". O jakie średnie wynagrodzenie chodzi (miesięczne, roczne) ? (§ 9).
Przewodniczący Rady Głównej
Jerzy Błażejowski

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików