Stanowisko Nr 26/2003 Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie projektu ustawy "Prawo o szkolnictwie wyższym" z dnia 31 października 2003 roku

poniedziałek, 9 lutego 2004

Rada Główna Szkolnictwa Wyższego, jako najwyższy wybieralny organ przedstawicielski szkolnictwa wyższego, zapoznawszy się z treścią projektu ustawy "Prawo o szkolnictwie wyższym" z dnia 31 października 2003 roku, który wraz z towarzyszącymi dokumentami został umieszczony w internetowej witrynie Fundacji Rektorów Polskich, stwierdza co następuje:

 1. Rada Główna docenia próbę rozwiązań wielu istotnych problemów szkolnictwa wyższego, takich jak nowego określenia warunków zatrudnienia pracowników wyższych uczelni (choć to zagadnienie wymaga zapewne dalszych dyskusji), uregulowania kwestii podejmowania przez nich dodatkowego zatrudnienia, spraw dotyczących doktorantów.
 2. Rada Główna zdaje sobie sprawę, iż omawiany projekt jest wynikiem poszukiwania kompromisowych rozwiązań problemów powstałych w trakcie 13 lat obowiązywania dotychczasowej ustawy o szkolnictwie wyższym. Rada Główna z troską zauważa jednak, iż utrzymanie niektórych zapisów grozi pogorszeniem poziomu szkół wyższych: może powodować obniżenie poziomu kształcenia oraz może prowadzić do marginalizacji badań naukowych (gdyż realizacja zadań statutowych jest sprowadzana głównie do zadań dydaktycznych). Ponadto brak powiązania projektu z istniejącym systemem awansu naukowego (brak wymagań dotyczących rad naukowych uprawnionych do habilitowania) godzi w istotę szkolnictwa wyższego.
 3. Rada Główna wyraża także niepokój, że wiele szczegółowych uwag pod adresem projektu ustawy, które zostały sformułowane w uchwale Rady nr 30/2003 z dnia 17 czerwca 2003 roku, w dalszym ciągu nie znalazło odbicia w ostatnio udostępnionym projekcie tekstu. Odnosi to się w szczególności do:
  1. braku definicji i określenia stopnia autonomii uczelni, co jest szczególnie niepokojące wobec zapisów artykułów, których wymowa zdaje się tę autonomię ograniczać;
  2. braku konsekwentnego odniesienia w projekcie do pojęcia wydziału;
  3. rozbudowywania struktur centralnych (art.1.11), któremu towarzyszy budzący zdziwienie zapis art.50.6. Zauważamy także nieobecność w projekcie Polskiej Akademii Umiejętności;
  4. braku zapisu dotyczącego tytułu zawodowego magistra inżyniera (art.1.1.6). Wątpliwości budzi także zapis dotyczący długości trwania studiów inżynierskich;
  5. w art. 53.2 i 55.4 uderza brak wymagań związanych z kształceniem kadry na najwyższym poziomie. Jest to szczególnie niepokojące wobec ogólnego obniżenia warunków, jakie musi spełniać uczelnia o charakterze akademickim. Nasuwa się pytanie, czy słusznym była rezygnacja z dobrze utrwalonego w środowisku pojęcia "uczelnia autonomiczna"?
  6. braku istotnego zapisu dotyczącego możliwości wykorzystania przez uczelnie środków z funduszu socjalnego dla celów pracowniczego funduszu emerytalnego. Brak także zapisu dotyczącego tzw. "wysługi lat";
  7. rezygnacji z utrzymania dotychczasowego mianowania na stałe (obawę tego rodzaju generuje niejasny zapis art.221);
  8. nieobecności zapisów dotyczących majątku uczelni i sposobu gospodarowania nim.
 4. Zastrzeżenia Rady Głównej budzi fakt, iż ani uczelnie ani organy przedstawicielskie edukacji wyższej nie otrzymały oficjalnego i ostatecznego tekstu projektu, a jedynie przedstawiano jego kolejne wersje drogą elektroniczną. Ciągłe zmiany dokonywane w projekcie już po jego udostępnieniu utrudniają prace konsultacyjne. Brak formalnego sygnału o zakończeniu prac nad projektem, który byłby jednocześnie oznajmieniem początku publicznej, intensywnej, acz nie przeciągającej się w czasie dyskusji w środowisku uczelni wyższych stanowi, zdaniem Rady, poważny mankament w procesie tworzenia prawa.
 5. Rada Główna oczekuje więc kontynuowania prac nad projektem ustawy "Prawo o szkolnictwie wyższym" uwzględniającym wnioski wypływające ze wspomnianej wyżej dyskusji.
Wiceprzewodniczący Rady Głównej
Jan Madey

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików