Stanowisko Nr 48/2004 Prezydium Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 września 2004 r. w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów naukowych w Wyższej Szkole Biznesu im. bp. Jana Chrapka w Radomiu

poniedziałek, 29 listopada 2004

Po rozpatrzeniu, na wniosek Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 lipca 2004 r., regulaminu przyznawania stypendiów naukowych w Wyższej Szkole Biznesu im. bp. Jana Chrapka w Radomiu, stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 oraz nr 104, poz. 1104), Prezydium Rady Głównej, działając z upoważnienia RG, wyraża opinię, że regulamin ten odpowiada kryteriom, jakich oczekuje się od systemów stypendialnych i rekomenduje go do zatwierdzenia Ministrowi Edukacji Narodowej i Sportu. Jednocześnie Prezydium RG zwraca uwagę na potrzebę zmiany brzmienia pierwszego zdania w § 2 na: "Stypendia mogą być przyznane pracownikom uczelni na następujące cele..."

Przewodniczący Rady Głównej
Jerzy Błażejowski

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików