Stanowisko Nr 50/2004 Prezydium Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 września 2004 r. w sprawie projektu ustawy o wspieraniu działalności innowacyjnej oraz o zmianie niektórych ustaw

poniedziałek, 29 listopada 2004

Po rozpatrzeniu, na wniosek Ministerstwa Gospodarki i Pracy z dnia 24 sierpnia 2004 r., projektu ustawy o wspieraniu działalności innowacyjnej oraz o zmianie niektórych ustaw, Prezydium Rady Głównej, działając z upoważnienia RG, stosownie do art. 35 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385 z późn. zm.), wyraża następujące stanowisko:

§ 1

Po zapoznaniu się z projektem ustawy o wspieraniu działalności innowacyjnej oraz o zmianie niektórych ustaw, Prezydium Rady Głównej nie może wyrazić pozytywnej opinii z niżej wymienionych powodów.

  1. Gros działalności badawczej w polskich realiach ma miejsce w uczelniach. Tam rodzą się nowe idee, patenty, propozycje nowych rozwiązań. Jest niezrozumiałe, że w projekcie ustawy nie ma nigdzie odniesienia do udziału środowisk akademickich i naukowych w działalności innowacyjnej.
  2. Ustawa o wspieraniu działalności innowacyjnej powinna zachęcać sektor gospodarczy do inwestowania w badania i wdrożenia. Aby to nastąpiło, muszą istnieć zachęty finansowe - przede wszystkim ulgi podatkowe. Taka forma nie jest przewidziana w projekcie ustawy. To, co jest proponowane - "kredyt technologiczny" oraz możliwość jego częściowej spłaty z podatku VAT - winno zostać poszerzone o dalsze możliwości ulg podatkowych w przypadku inwestowania w działalność innowacyjną.
  3. Jest niezrozumiałe, dlaczego status centrów badawczo-rozwojowych mogą uzyskać tylko przedsiębiorcy (rozdział 3), a nie uczelnie czy inne jednostki prowadzące działalność innowacyjną z nimi związane - po spełnieniu warunków określonych w art. 7 ust. 1.
  4. Jest niezrozumiałe, dlaczego opodatkowanie 22% stawką podatku VAT usług badawczo-rozwojowych usunie bariery dla współpracy jednostek badawczo-rozwojowych z podmiotami gospodarczymi (obecnie usługi te nie są obarczone podatkiem VAT).
  5. Jakie są przesłanki wyboru Banku Gospodarstwa Krajowego do obsługi Funduszu Kredytu Technologicznego (art. 4 ust. 1).

§ 2

Wspieranie działalności innowacyjnej jest ważnym elementem polityki gospodarczej i naukowej państwa, stąd stworzenie mechanizmów stymulujących tę działalność jest ze wszech miar wskazane. Mając na uwadze ważne względy gospodarcze i społeczne, Rada Główna deklaruje pomoc i współpracę w wypracowaniu tekstu ustawy, która stymulowałaby rozwój naszego kraju.

§ 3

Stanowisko otrzymuje Minister Gospodarki i Pracy oraz Minister Edukacji Narodowej i Sportu.

Przewodniczący Rady Głównej
Jerzy Błażejowski

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików