Stanowisko Nr 52/2004 Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie projektu budżetu państwa na 2005 rok w zakresie szkolnictwa wyższego

czwartek, 9 grudnia 2004

Po rozpatrzeniu przedłożonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu w dniu 20 października 2004 r., "Informacji o projekcie budżetu państwa na rok 2005 r.", stosownie do art. 35 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385, z późn. zm.), Rada Główna przyjmuje do wiadomości założenia przyjęte w budżecie państwa na rok 2005 r. w zakresie szkolnictwa wyższego w części 38 "Szkolnictwo wyższe".

W projekcie budżetu na rok 2005 przewiduje się wysokość wydatków budżetowych na szkolnictwo wyższe na poziomie 9 607 394 tys. zł., co oznacza wzrost w porównaniu do roku 2004 w ujęciu nominalnym o 7,6%, zaś w ujęciu realnym o 4,4%. Wzrost ten wynika głównie z tytułów płacowych, a mianowicie: skutków przechodzących na rok 2005 III etapu poprawy poziomu wynagrodzeń w szkolnictwie wyższym i planowanej od 1 stycznia 2005 roku podwyżki wynagrodzeń pracowników państwowej sfery budżetowej na poziomie 3,0%. Rada Główna akceptuje założenia dotyczące spraw płacowych w szkolnictwie wyższym przyjęte w budżecie na rok 2005.

Rada Główna z niepokojem i dezaprobatą odnotowuje natomiast propozycje radykalnego ograniczenia wydatków na inwestycje w szkołach wyższych w nadchodzącym roku budżetowym. W dziale 803 - szkolnictwo wyższe - zaplanowano na rok 2005 wydatki majątkowe na poziomie 272 425 tys. zł, co stanowi zalewie 51,6% przewidywanego wykonania środków na cele inwestycyjne w roku 2004. Z funduszy tych dotacje celowe, na rzecz kontynuowanych inwestycji wieloletnich oraz inwestycji w zakresie programów wieloletnich Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, stanowić mają 41,2% ogółu wydatków inwestycyjnych uczelni w roku 2005. Oznacza to, że na pozostałe zadania inwestycyjne uczelni przewiduje się w budżecie kwotę zaledwie 160 314 tys. zł. Wynika stąd, że rok 2005 będzie kolejnym okresem - przy zwiększającej się konkurencji międzynarodowej, rosnącej liczbie studentów oraz przy wzrastających narodowych aspiracjach w zakresie poprawy jakości kształcenia i innowacyjności badań naukowych - pogłębiającym dekapitalizację bazy materialnej szkół wyższych.

Rada Główna zwraca się do Rządu o korektę projektu budżetu szkolnictwa wyższego na rok 2005 w zakresie wydatków na inwestycje, aby zapobiec dekapitalizacji bazy materialnej uczelni i aby stworzyć podstawy dla konkurencyjności narodowego kapitału intelektualnego na forum międzynarodowym. Wykorzystanie tego potencjału, zwłaszcza entuzjazmu młodych ludzi w zdobywaniu wiedzy, powinno być bezwzględnym priorytetem narodowym.

Rada Główna z niepokojem odnotowuje realny spadek nakładów na pomoc materialną dla studentów. Apelujemy o korektę budżetu w tym zakresie, zwłaszcza że wzrost liczby studentów w 2005 r. szacowany jest na 3%.

Przewodniczący Rady Głównej
Jerzy Błażejowski

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików