Stanowisko Nr 74/2005 Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2005 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów naukowych Uniwersytetu w Białymstoku

piątek, 7 października 2005

Po rozpatrzeniu na wniosek Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2005 r., zasad przyznawania stypendiów naukowych Uniwersytetu w Białymstoku, stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Nr 176 z 2000 r. o zmianie ustaw (Dz. U. Nr 104 poz. 1104), oraz art.236 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365), Rada Główna wyraża opinię, że regulamin ten odpowiada kryteriom, jakich oczekuje się od systemów stypendialnych i rekomenduje go do zatwierdzenia Ministrowi Edukacji Narodowej pod warunkiem uwzględnienia następujących uwag:

  • w § 5 oraz § 9 ust. 1 niezasadne wydają się zapisy dotyczące działań Rektora, poza Komisją ds. Stypendiów Naukowych;
  • w § 7 a ust. 2 w ostatnim zdaniu proponuje się zastąpić wyrazy "... opinii Dziekana", wyrazami " ... opinii Komisji ds. Stypendiów Naukowych".
Przewodniczący Rady Głównej
Jerzy Błażejowski

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików