Stanowisko Nr 76/2005 Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2005 r. Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

piątek, 7 października 2005

w sprawie regulaminu stypendialnego z własnego funduszu stypendialnego Wyższej Szkoły Po rozpatrzeniu na wniosek Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2005 r. regulaminu stypendialnego z własnego funduszu stypendialnego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Nr 176 z 2000 r. o zmianie ustaw (Dz. U. Nr 104 poz. 1104), oraz art.236 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365), Rada Główna wyraża opinię, że regulamin ten nie odpowiada kryteriom, jakich oczekuje się od systemów stypendialnych i opiniuje go negatywnie.

Rada Główna proponuje usunąć rozdział 4 regulaminu (Stypendia naukowe dla studentów) oraz dostosować inne rozdziały do zapisu art. 236 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Stypendia ujęte w rozdziale 4 mieszczą się w "funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów"( art. 103 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym) względnie "własnym funduszu stypendialnym"(art. 104 tej ustawy).

Zgodnie z art. 236 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym "zmieniającym ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. Nr 14, poz. 176 z 2000 r.) "świadczenia pomocy materialnej dla uczniów, studentów, uczestników studiów doktoranckich i osób uczestniczących w innych formach kształcenia, pochodzące z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz ze środków własnych szkół i uczelni "przyznane na podstawie przepisów o systemie oświaty, Prawo o szkolnictwie wyższym, a także przepisów o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki" są zwolnione od podatku dochodowego.

Przewodniczący Rady Głównej
Jerzy Błażejowski

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików