Stanowisko Nr 78/2005 Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie projektu budżetu państwa na 2006 rok w zakresie szkolnictwa wyższego


§ 1

Na wniosek Ministerstwa Edukacji i Nauki z dnia 5 grudnia 2005 r., stosownie do art. 45 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365), Rada Główna postanawia negatywnie zaopiniować przedłożoną "Informację o projekcie budżetu państwa na 2006 rok w zakresie szkolnictwa wyższego".
Z przedłożonego projektu budżetu wynika, iż zaplanowane wydatki na szkolnictwo wyższe wzrastają w ujęciu nominalnym, w porównaniu do roku 2005, zaledwie o 0,8 %, co w ujęciu realnym oznacza ich obniżenie o 0,6 %. Ten nominalny wzrost wynika z planowanej w 2006 r. waloryzacji wynagrodzeń o 1,5 %.
Rada Główna z głębokim niepokojem odnotowuje fakt istotnego zmniejszenia wydatków na cele inwestycyjne. Zaplanowana na rok 2006 kwota oznacza, że wydatki te stanowić będą 83,1 % nakładów roku 2005, z czego ponad 57 % to wydatki przeznaczone na wyodrębnione zadania wieloletnich programów inwestycyjnych.
Projekt budżetu na rok 2006 to kolejny wyraz, pomimo deklaracji rządu i polityków o ważności tego sektora, zmniejszenia potencjału rozwojowego szkolnictwa wyższego. Nowe wyzwania związane z wdrażaniem deklaracji bolońskiej, wzrastająca konkurencyjność usług edukacyjnych w Europie i zarazem potrzeba otwartości uczelni na edukację studentów zagranicznych wymagają wzmocnienia finansowego szkolnictwa wyższego. Szczególnie niepokojący jest fakt kolejnego obniżenia wydatków na inwestycje, które z konieczności skutkować będą deprecjacją jakości usług edukacyjnych. Rada Główna z ogromnym niepokojem i dezaprobatą odnosi się do przedłożonych propozycji budżetu w zakresie szkolnictwa wyższego na rok 2006. Jednocześnie Rada Główna postuluje, aby wydzielone zostały w budżecie środki przeznaczone na finansowanie zadań Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego oraz Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

§ 2

Stanowisko otrzymuje Minister Edukacji i Nauki.

Przewodniczący Rady Głównej
Jerzy Błażejowski